мср Јована Иваниш

e-mail:

jovana.ivanis@gmail.com; jovana.ivanis@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика Н 350, Фонетика, фонологија H 351, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H 352, Лексикологија Н 353

Кључне речи:

српски језик, фонетика, фонологија, акцентологија, интонација, лексикологија, синтакса, језичка норма.

Признања и награде:

Стипендија Министарства науке, технолошког развоја и иновација за укључивање студената докторских академских студија у рад научноистраживачких организација (НИО) (2020–2023).

Научна делатност:

Бави се фонетиком, акцентологијом и интонацијом савременог српског језика. Предмет научног интересовања представљају и питања лексикологије, синтаксе и језичке норме.

Изабране публикације:

Јована Иваниш, „Основне особине говора Срба у Буковици (Северна Далмација): на примеру говора села Жегара”, у: Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са ХII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 26. септембра 2020. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, књига 1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2021, 431–443.

Јована Иваниш, Весна Ђорђевић, Марина Николић, „Српска неолошка библиографија”, Наш језик LIII/2, 2022, 104–124.

Појмовник српских лингвистичких термина [www.lingvistickitermini.rs, електронско издање], Светлана Слијепчевић Бјеливук, Марина Николић, Весна Ђорђевић, Јелена Јанковић, Јована Јовановић, Бојана Томић, Слободан Новокмет, Ивана Безрукова, Миљана Чопа, Јована Иваниш, Јанко Ивановић, Марина Баги (аутори), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022.

Појмовник српских лингвистичких термина, Светлана Слијепчевић Бјеливук (уредник), Марина Николић, Весна Ђорђевић, Јована Јовановић, Слободан Новокмет, Јелена Јанковић, Ивана Безрукова, Бојана Томић, Анета Спасојевић, Миљана Чопа, Јанко Ивановић, Милица Рабреновић, Јована Иваниш (аутори), Нови Сад: Прометеј, 2023.

Види више →

Јована Иваниш, „Зборник Актуелна питања лексикологије и лексикографије српскога језикаˮ, Наш језик LIII/2, 2022, 148–153. [приказ]

Јована Иваниш, „Кругови Ирене Грицкат (семантичко-граматичка истраживања савременог српског језика), Рајна Драгићевић (ур.)ˮ, Лингвистичке актуелности 34, 2022, 29–35. [приказ]

Јована Иваниш, „Петар Вучковић: О еволуцији језикаˮ, Преводилац 85/1–2, 2021, 84–88. [приказ]

Јована Иваниш, „Неологизми XXI века (Ђорђе Оташевић, 100 неологизама XXI века)ˮ, Београд: Алма, 2020, Новоречје 3, 2020, 79–81. [приказ]

Јована Иваниш, „Миливој Алановић: О допунама и допуњавањуˮ, Лингвистичке актуелности 33, 2020, 21–31. [приказ]

Јована Иваниш, „Млади и србистика 2ˮ, Лингвистичке актуелности 33, 2020, 38–46. [приказ]

Биографија:

Рођена 26. марта 1994. године у Београду.

2013. Завршила друштвено-језички смер Девете гимназије „Михаило Петровић Аласˮ у Београду.

2018. Завршила основне академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (смер Српски језик и књижевност).

2019. Завршила мастер академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (модул Српски језик), одбранивши мастер рад Прозодијске карактеристике вишег регистра говора Београда: на примеру једне професије (ментор проф. др Ана Батас).

2019. Уписала докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (модул Српски језик).

2020. Укључена у научноистраживачки рад Одсека за стандардни језик Института за српски језик САНУ као стипендиста Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

2022. Пријавила тему докторске дисертације под називом Интонација упитних реченица у савременом српском језику на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Ана Батас).

2023. Запослила се у звању истраживач-сарадник на Одсеку за стандардни језик Института за српски језик САНУ.

Говори енглески и шпански језик, служи се немачким језиком.

Види више →

Јована Иваниш рођена је 26. марта 1994. године у Београду, где је завршила Девету гимназију „Михаило Петровић Аласˮ (друштвено-језички смер). Основне академске студије, студијски профил Српски језик и књижевност, завршила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2018. године. Мастер академске студије, студијски профил Српски језик, завршила је 2019. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одбранивши мастер рад из области акцентологије српског језика под насловом Прозодијске карактеристике вишег регистра говора Београда: на примеру једне професије, под менторством проф. др Ане Батас. Докторске академске студије, модул Српски језик, уписала је у октобру 2019. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Лекторско искуство стицала је током студирања као лектор студентских часописа, фестивала и догађаја, а након завршених студија неколико месеци радила је као професор српског језика и књижевности у основним школама. У јуну 2020. године ангажована је у научноистраживачком раду на Одсеку за стандардни језик Института за српски језик САНУ као стипендиста Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије. Докторску дисертацију из области фонетике и фонологије српског језика под насловом Интонација упитних реченица у савременом српском језику,под менторством проф. др Ане Батас, пријавила је у децембру 2022. године, а тема је прихваћена на седници Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, одржаној 21. марта 2023. године. Изабрана је у звање истраживач-сарадник у септембру 2023. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Од децембра 2023. године запослена у звању истраживач-сарадник на Одсеку за стандардни језик Института за српски језик САНУ. Примарне области научног истраживања и интересовања јесу области фонетике, акцентологије и интонације савременог српског језика, уз осврте на поједина лексиколошка и синтаксичка истраживања. Предмет интересовања представљају и питања језичке норме и корпусне лингвистике. У оквиру научноистраживачког рада из области савременог српског језика учествовала је на неколико научних конференција, објавила и припремила одређене научне и стручне радове, лексикографске одреднице и приказе. Говори енглески и шпански језик, служи се немачким језиком.

Тезе:

Јована Иваниш, Прозодијске карактеристике вишег регистра говора Београда: на примеру једне професије, мастер рад, одбрањен 30. 9. 2019. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор проф. др Ана Батас).

Учешћа на научним скуповима:

Међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору 11, одржана 17. и 18. новембра 2023. године на Филозофском факултету у Новом Саду, са излагањем на тему Интонационе карактеристике упитних реченица без лексичког знака упитности у савременом српском језику.

Округли сто Језик медија данас у организацији пројекта Фонда за науку Јавни дискурс у Републици Србији, одржан 28. новембра 2022. године у Београду, са излагањем на тему Интонационе карактеристике говора водитеља у телевизијским емисијама.

I научна конференција за младе истраживаче и докторанде Савремени токови у изучавању језика, књижевности и културе,одржана 27. и 28. маја 2022. године на Филолошком факултету у Београду, са излагањем на тему Акценат придева страног порекла у српском језику.

XIII научни скуп младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности, одржан 10. априла 2021. године у организацији Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са излагањем на тему Акценат нових англицизама у српском језику.

XII научни скуп младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности, одржан 26. септембра 2020.године у организацији Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са излагањем на тему Основне особине говора Срба у Буковици (Северна Далмација): на примеру говора села Жегара.

Студентска лингвистичка конференција СТУЛИКОН, одржана 10. и 11. маја 2019. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, са излагањем на тему Конотативна семантика глагола говорења у српском језику.

Радионице, усавршавања и курсеви:

Радионице о коришћењу веб-корпуса PDRS 1.0. и о коришћењу корпуса за различита лингвистичка истраживања и статистичку обраду података, које је у оквиру пројекта Јавни дискурс у Републици Србији одржао др Филип Васершајт са Универзитета Хумболт у Берлину, у периоду од 27. до 29. априла 2023. године, као и 19. и 20. октобра 2023. године у Институту за српски језик САНУ.

Семинар Увод у дигиталну хуманистику: радионице за имплементацију удаљеног читања у истраживачкој пракси, у организацији Друшва за језичке технологије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковићˮ, у периоду од 4. до 9. децембра 2023. године у НКОЦ „Вук Караџићˮ у Тршићу.

Популаризација науке:Учестовала је у више радијских и телевизијских емисија, у којима је говорила о различитим темама из области српског језика, пре свега из области фонетике, акцентологије, језичке културе и језичке норме. Написала је и неколико научнопопуларних чланака за писане медије, као и за сајт посвећен српском језику Језикофил.