Јужнословенски филолог

Јужнословенски филолог је часопис који издају Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ. Часопис је покренут 1913. године. Сви бројеви часописа могу се наћи на дигиталној платформи ДАИС на овој адресиУређивачку политику и Упутство за припрему рукописа за објављивање можете наћи на дну стране.

Министарство Републике Србије надлежно за науку доделило је часопису Јужнословенски филолог категорију мађународног часописа (М23). Часопис Јужнословенски филолог је индексиран у следећим базамаERIH plus, DOAJ, CEEOL, EBSCO и листа МКС (прва категорија).

УРЕЂИВАЧКА ПОЛИТИКА

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

EDITORIAL POLICY

УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА

ИНСТРУКЦИЯ АВТОРАМ ПО ПОДГОТОВКЕ РУКОПИСЕЙ

AUTHOR GUIDELINES FOR MANUSCRIPT SUBMISSION