др Ивана Маринковић

e-mail:

ivana.marinkovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2181383 , локал 115

Научне области:

Филологија H 004; Лингвистика H 350; Лексикологија H353; Граматика, семантика, семиотика, синтакса H 352; Социолингвистика H 360; Лексикографија.

Кључне речи:

Српски језик, лексикологија, лексикографија, семантика

Научна делатност:

Бави се научно-истраживачким и лексикографским радом и један је од основних обрађивача који учествују у изради Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Предмет најужег деловања и интересовања представљају лексикологија и семантика, са нарочитим освртом на лингвокултуролошка и когнитивистичка истраживања српског језика. У току је израда докторске тезе под називом „Застарела лексика у српским описним речницима“ под менторством др Рајне Драгићевић.

Изабране публикације:

Маринковић Мандић, Ивана, Јована Јовановић: Глаголи говорења као носиоци Ћопићевог хумора, у: Бранко Тошовић (ур.), Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić, Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 3, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014, 283–299.

Маринковић Мандић, Ивана, Ана Ранђеловић, Јована Јовановић: О фразеологизмима с компонентама глава, нос, око и ухо, у: Снежана Гудурић, Марија Стефановић (ур.), Језици и културе у времену и простору III, Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, 75–87.

Маринковић, Ивана: О неким лексичкосемантичким и синтаксичким карактеристикама језика саобраћајних приручника, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошкоуметнички факултет, 2011, 117126.

Маринковић, Ивана: О придевима жут и златан у српском језику, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 541552.

Маринковић, Ивана: О глаголима чија семантика обухвата емоције из домена туге, Наш језик 43/1–2, Београд, 45–61.

Види више →

Студије и чланци:

Маринковић Мандић, Ивана, Јована Јовановић: Глаголи говорења као носиоци Ћопићевог хумора, у: Бранко Тошовић (ур.), Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić, Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 3, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014, 283–299.

Маринковић Мандић, Ивана, Ана Ранђеловић, Јована Јовановић: О фразеологизмима с компонентама глава, нос, око и ухо, у: Снежана Гудурић, Марија Стефановић (ур.), Језици и културе у времену и простору III, Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, 75–87.

Маринковић Мандић, Ивана, Ана Ранђеловић, Јована Јовановић: Семантичка вредност суфикса -ота, -оћа и -ост у деривацији апстрактних именица из домена човекових физичких и духовних особина, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 99–111.

Маринковић, Ивана: Преглед лексике у тематски сродним приповеткама Ива Андрића, u: Branko Tošović (ur.), Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege (1925–1941) / Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941), Andrić-Initiative 5, Graz: Institut für Slawistikder Karl-Franzens–Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, 2012, 489–503.

Маринковић, Ивана: О глаголима чија семантика обухвата емоције из домена туге, Наш језик 43/1–2, Београд, 45–61.

Маринковић, Ивана, Јована Јовановић: О проблему полисемантичке структуре лексема из класе етника у српском језику, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Нови Сад: Филозофски факултет, 2012, 463–473.

Маринковић, Ивана, Јована Јовановић: Творбена анализа неких именица из класе етника у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 55–64.

Маринковић, Ивана: О номинализацији у језику академске заједнице, Липар (13) 48, Крагујевац, 2012, 161–170.

Маринковић, Ивана: О придевима жут и златан у српском језику, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 541–552.

Маринковић, Ивана, Драгана Цвијовић: Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 230–241.

Маринковић, Ивана: О неким лексичко-семантичким и синтаксичким карактеристикама језика саобраћајних приручника, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 117–126.

Маринковић, Ивана, Слободан Новокмет: Неки аспекти колоквијализације језика у српским дневним новинама, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010, 261–268.

Стручни текстови:

Маринковић Мандић, Ивана, Ана Мацановић, Јована Јовановић: Могу ли старе речи бити модерне?, Језик данас, н. с. (12) 7–8, Нови Сад, 2016, 6–10.

Маринковић, Ивана: Гори је женски језик него турска сабља, Квартал 15, Панчево, 2011, 33–37.

Маринковић, Ивана: Здраво остај, проста годино, Квартал 14, Панчево, 2010, 46–48.

Маринковић, Ивана: У језику нема трња, ал’ улога му није крња, Квартал 12, Панчево, 2010, 36–40.

Маринковић, Ивана: Ко лаже – тај и пише, Квартал 11, Панчево, 2009, 66–68.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Маринковић, Ивана: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIV/2, Српски језик 18, Београд, 2013, 811–817 [приказ].

Маринковић, Ивана: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIV/2, Лингвистичке актуелности 21, Београд, 2012, 52–54 [приказ].

Маринковић, Ивана: Маринa Николић, Сводни регистар питања из српске говорне културе: према језичким саветницима, Наш језик 42/3–4, Београд, 2011, 65–66 [приказ].

Маринковић, Ивана: Миланка Бабић, Огледи из прагматичке синтаксе, Наш језик 41/ 3–4, Београд, 2010, 125–128 [приказ].

Маринковић, Ивана: Душка Кликовац, Језик и моћ: огледи из социолингвистике и стилистике, Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 93–96 [приказ].

Биографија:

Предавања:

Септембра 2014. године, у коауторству са Аном Ранђеловић и Јованом Јовановић, одржана језичка радионица Могу ли старе речи бити модерне? у оквиру трибине „Речник Српске академије наука и уметности – од речи до писмености”, коју је, поводом Дана европске баштине, организовала Задужбина Илије М. Коларца (Центар за предавачку делатност) у сарадњи са Институтом за српски језик САНУ.

Излагање на 59. међународном Београдском сајму књига у оквиру трибине Два века од почетка рада Вука Караџића, српска култура и европски контекст (модератор: др Рајна Драгићевић); тема излагања: „Вуков превод Новог завјета (1847)”, октобра 2014.

Учешћа на научним конференцијама у земљи и иностранств

  1. Научни скуп Језици и културе у времену и простору 3, Филозофски факултет, Нови Сад, 16. новембар 2013. године.
  2. Трећи међународни симпозијум посвећен језику и стилу Бранка Ћопића: Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру; симпозијум одржан у Бањалуци од 5. до 9. септембра 2013. године.
  3. Научна конференција Језик, књижевност, вредности, Филозофски факултет, Ниш, 27–28. април 2012.
  4. III научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, ФИЛУМ, Крагујевац, март 2011.
  5. Четврти међународни симпозијум посвећен Иву Андрићу, Иво Андрић – књижевник и дипломата у сјени двају свјетских ратова (1925–1941), Грац, 6–8. октобар 2011.
  6. Научни скуп Језици и културе у времену и простору 1, Филозофски факултет, Нови Сад, 26. новембар 2011.
  7. Учешће на међународном научном скупу под називом XI полско-български колоквиум у оквиру секције ЕЗИКЪТ НА КУЛТУРАТА. КУЛТУРАТА НА ЕЗИКА у Пловдиву (Бугарска), у организацији Пловдивског универзитета „Паисий Хилендарскиˮ од 7. до 8. октобра 2010.
  8. II научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, ФИЛУМ, Крагујевац, март 2010.
  9. Научни скуп одржан у Лесковцу 18. новембра 2010. године, Лесковац, Лесковачки културни центар.
  10. Реферат „Типови исказивања мноштва код именица 2. врсте у српском језикуˮ (у коауторству са мр Марином Спасојевић) изложен на 14. међународном скупу слависта у Опатији у периоду од 22. до 25. 6. 2009. године.