др Маријана Ђукић

e-mail:

marijana.bogdanovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381643190526

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H 353, Семантика H 352

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, фразеологија, лингвокултурологија, етнолингвистика.

Научна делатност:

Бави се научно-истраживачким и лексикографским радом и један је од основних обрађивача на изради Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. У центру научног истраживања јесу питања из области фразеологије, лексикологије и металексикографије. Објавила је више научних радова, у домаћим и страним часописима и тематским зборницима. Један је од аутора међународног лексикона Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów (Tom 2 – EVROPA, Lublin, 2018). Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Ђукић, Маријана: ,,О концепту ЕВРОПА у савременом српском језику и културиˮ, у: Wojciech Chlebda (red.), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Tom 2 – EVROPA, Lublin, 2018, стр. 365–396.

Ђукић, Маријана: „Фразеолошки архаизми у српском језику”, Наш језик, књ.  48, св. 1/2, Београд: Институт за српски језик САНУ, стр. 73–86. стр.

Ђукић, Маријана: ,,Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школуˮ, Књижевност и језик, LXIII, 3–4, 2017, 233‒246.

Богдановић, Маријана: ,,Семантички и творбени аспект именичке старокњижевне лексике у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУˮ, Српски језик, XXI, Београд, 2016, 575−594.

Богдановић, Маријана: ,,Фразеологизми са значењем временских односа у српском језикуˮ, у: Б. Мишић Илић, В. Лопичић (ур.), Језик, књижевност, време: језичка истраживања, Ниш, 2017, 189–201.

Богдановић, Маријана, Слободан Новокмет: ,,Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности”, Књижевност и језик, LXII/1‒2, Београд, 2015, 173‒187.

Богдановић, Маријана: ,,О старокњижевној лексици у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ: фонетске и творбене одлике и начини њеног посрбљавањаˮ, у: С. Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору IV, Тематски зборник, Нови Сад: Филозофски факултет, 2015, 141‒151.

Богдановић, Маријана: ,,Могућност актуализације лексичког слоја славенизама у разговорном стилу савременог српског језика”, у: М. Ковачевић, Ј. Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, год. VII, књ. 1, Крагујевац, 2016, 237‒246.

Види више →

Студије и чланци:

Ђукић, Маријана: „Застареле фразеолошке јединице са временским значењем у српском језику”, Језици и културе у времену и простору  9, том 1, Нови Сад: Филозофски факултет, 2020, стр. 413–427.

Ђукић, Маријана: „Из кулинарске лексике села Ровни у Ваљевској Подгориниˮ, Из лексике становања у Ваљевској Подгорини, Етнолингвистички огледи, зборник радова, приредиле: Д. Радовановић, М. Ивановић Баришић, Нови   Сад: Матица српска, 2019, стр. 109–130.

Ђукић, Маријана: „Лингвокултуролошка анализа концепта пријатељство у српском језику и српској културиˮ, О вредностима у српском језику (ур. Д. Ајдачић), књ. 2, Београд: Алма, 2019, стр. 60–95.

Ђукић, Маријана: ,,О  концепту ЕВРОПА у савременом српском језику и културиˮ, у: Wojciech Chlebda (red.), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Tom 2 – EVROPA, Lublin, 2018, стр. 365–396.

Ђукић, Маријана: ,,О синонимском односу лексема друг и пријатељˮ, Језик данас, XIV, бр. 11, Нови Сад, 2018, стр. 25–29.

Ђукић, Маријана: „Фразеолошки архаизми у српском језикуˮ, Наш језик, књ. XLVIII, св. 1–2, 2017, Београд: Институт за српски језик САНУ, стр. 73–86.

Ђукић, Маријана: „Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школуˮ, Књижевност и језик, LXIII, 3–4, 2017, 233‒246.

Богдановић, Маријана: Фразеологизми са значењем временских односа у српском језикуˮ, у: Б. Мишић Илић, В. Лопичић (ур.), Језик, књижевност, време: језичка истраживања, Ниш, 2017, 189–201.

Богдановић, Маријана: „Семантички и творбени аспект именичке старокњижевне лексике у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУˮ, Српски језик 21, Београд, 2016, 575594.

Богдановић, Маријана: „Полисемија у фразеологији српског језика”, Филологически форум: хуманитарно списание за млади изследователи, бр. 1, Софија, 2016, стр. 69–76 (у коауторству са Весном Николић)

Богдановић, Маријана: „Морфолошка адаптација мушких антропонима страног порекла у савременом српском језикуˮ, Књижевност и језик 63/12, Београд, 2016, 91106.

Богдановић, Маријана: „Могућност актуализације лексичког слоја славенизама у разговорном стилу савременог српског језикаˮ, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности VII/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 237‒246.

Богдановић, Маријана: „О старокњижевној лексици у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ: фонетске и творбене одлике и начини њеног посрбљавањаˮ, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору IV, Нови Сад: Филозофски факултет, 2015, 141151.

Богдановић, Маријана: „О концепту Европа у савременом српском језику и културиˮ, у: Дејан Ајдачић (ур.), О вредностима у српском језику, Београд: Алма, 2015, 98124.

Богдановић, Маријана, Слободан Новокмет: „Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевностиˮ, Књижевност и језик 62/12, Београд, 2015, 173187.

Богдановић, Маријана: „Лингвокултуролошка слика Европе у савременом српском језикуˮ, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности VI/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 465‒477.

Богдановић, Маријана: „Допринос Луке Милованова развоју акценатске и метричке теорије код Србаˮ, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору III, Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, 335344.

Богдановић, Маријана: „О роду и броју именица у основношколском и средњошколском образовањуˮ, Књижевност и језик 61/34, Београд, 2014, 353369.

Богдановић, Маријана: „Категорије атрибутивне посесивности у роману Енциклопедија мртвих Данила Кишаˮ, Радови Филозофског факултетаФилолошке науке 17/1, Пале, 2015, 87103.

Богдановић, Маријана: „Утицај Луке Милованова на развој акценатске мисли Вука Караџићаˮ, Књижевност и језик 60/34, Београд, 2013, 455464.

Стручни текстови:

Маријана Ђукић, „Прегршт”, Језик око нас (ур. С. Новокмет, С. Слијепчевић Бјеливук, М. Николић), Нови Сад: Прометеј, 2019, стр. 99–100.

Богдановић, Маријана, Никола Санковић: Акценатске згоде и незгоде: о силазним акцентима ван првог слога речи, Језик данас, н. с. (11) 34, Нови Сад, 2015, 2734.

Богдановић, Маријана: Идентификација политичарки у српским писаним медијима у поређењу са хрватским (творбени аспект), Свет речи 3738, Београд, 2014, 5054.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Ђукић, Маријана, „Нова књига за све језикофилцеˮ, приказ књиге Језик око нас      (ур. С. Слијепчевић Бјеливук, С. Новокмет, М. Николић), Књижевност и    језик, Друштво за српски језик и књижевност Србије

Ђукић, Маријана, Актуелна српска етнолингвистичка истраживања. О вредностима у српском језику, књ. 2, ур. Дејан Ајдачић. Београд: Алма, 2019, 199, Славистика, XXIII, 2019, 334–337.

Ђукић, Маријана: “Значајан допринос српској фразеолошкој литературиˮ, приказ књиге Фразеологија о човеку и човек у фразеологији, Гордана Штасни, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 284 стр., Наш језик, Институт за српски језик САНУ.

Ђукић, Маријана: Дејан Ајдачић, Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LX/2, 2017, стр. 327–332 [приказ],

Богдановић, Маријана: Традиционални и савремени приступи лексичком значењу, Стана Ристић, Граматички и когнитивни аспекти лексичког значења, Књижевност и језик 62/34, Београд, 2016, 423427 [приказ].

Богдановић, Маријана: Савремена проучавања језика и књижевности VI/1, Наш језик 46/12, Београд, 2015, 7579 [приказ].

Богдановић, Маријана: Настава матерњег језика на темељима прагматике, Драгана Вељковић Станковић, Комуникативни приступ у настави српског језика, Књижевност и језик 61/12, Београд, 2014, 153157 [приказ].

Богдановић, Маријана: Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Наш језик 45/12, Београд, 2014, 113119 [приказ].

Популарни текстови:

Богдановић, Маријана: Баш сам вољан на колегиницу, Политика 14. новембар 2016 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 61–63].

Богдановић, Маријана: Ух, што воли да меси гурабије, Политика 6. децембар 2016 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 65–68].

Богдановић, Маријана, Слободан Новокмет: „Паметан“ и „пас“ – рекордери по броју израза у новом тому речника, Политика, 15. фебруар 2015, 5.

Биографија:

Рођена 22. марта 1988. године у Ваљеву.

2012. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и књижевност 01).

2013. Стекла звање мастера српског језика на Филолошком факултету у Београду.

2013. Уписала докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду, модул: Српски језик.

2014. Почела да ради на Институту за српски језик САНУ, на одсеку „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ”.

2015. Изабрана у звање истраживач сарадник.

2018. Реизабрана у звање истраживач сарадник.

2023. Одбранила докторску дисертацију под називом Застареле фразеолошке јединице у српском језику на Филолошком факултету у Београду, пред Kомисијом у саставу проф. др Рајна Драгићевић (ментор), проф. др Александар Милановић и проф. др Гордана Штрбац.

2024. Изабрана у звање научни сарадник.

Говори и пише енглески језик, служи се руским језиком.

Види више →
 

Образовање:

Маријана Ђукић (рођ. Богдановић) рођена је 22. марта 1988. године у Ваљеву, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Групи за српски језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду 2012. године, са просечном оценом 9, 62. На истом факултету завршила је мастер студије, са просечном оценом 10,00, одбранивши мастер рад под називом Допринос Луке Милованова развоју акценатске и метричке теорије код Срба, под менторством проф. др Александра Милановића.

Докторске студије завршила је дана 28. 12. 2023. године, са просечном оценом 10,00, одбранивши докторску дисертацију под називом Застареле фразеолошке јединице у српском језику, пред Комисијом у саставу: проф. др Рајна Драгићевић (ментор), проф. др Александар Милановић и проф. др Гордана Штрбац.

Теза

Докторска дисертација: Застареле фразеолошке јединице у српском језику, одбрањена 2023. године на Филолошком факултету у Београду (Комисија: проф. др Рајна Драгићевић (ментор), проф. др Александар Милановић и проф. др Гордана Штрбац).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (22. мај 2024)

 Учешћа на скуповима:

– Међународнa научна конференција Шестнадесети славистични четения, Софијски универзитет „Св. Климент Охридски” (Факултет по славянски филологии), 2024.

Језици и културе у времену и простору IX, Нови Сад, 2019.

Втори международен филологически форум за студенти и докторанти, Софијски универзитет „Св. Климент Охридски”, 2016.

Језик, књижевност, време, Ниш, 2016.

– VII научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2015.

– VI научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2014.

Језици и културе у времену и простору IV, Нови Сад, 2014.

XVIII конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Београд, 2014.

Језици и културе у времену и простору III, Нови Сад, 2013.

Међународна сарадања и пројекти:

– Сарадник на пројекту Речник говора Ваљевске Подгорине, чији је носилац Матица српска (руководилац пројекта Драгана Радовановић) (од 2017);

– Сарадник на пројекту „EUROJOS-2 Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym” (2016– );

– Члан-сарадник Матице српске (од 2020).

Предавања (научна и популарна), презентације, радионице:

Како изаћи из врзиног кола: изрази у Речнику САНУ (са Светланом Слијепчевић и Слободаном Новокметом), Манифестација Дани европске баштине, трибина „Речник српске академије наука и уметности ОД РЕЧИ ДО ПИСМЕНОСТИ”, Задужбина Илије М. Коларца,  21. 9. 2014. године.

Примена речника САНУ у настави српског језика и књижевности (са Слободаном Новокметом), Радионица на 56. Републичком зимском семинару, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 16. 1. 2015. године.

Учествовање на Трибини о језичкој култури на интернету  (са Вељком Броборићем и Слободаном Новокметом), Правни факултет Универзитета у Београду, 17. 11. 2015. године;

Учествовање у акцији Негујмо српски језик у организацији Секретаријата за културу Београда, Библиотеке града Београда и Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2015. година;

Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школу, Радионица на 58. Републичком зимском семинару, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 9. 2. 2017.

Учествовање на промоцији друге књиге зборника О вредностима у српском језику (ур. Д. Ајдачић) (са Д. Ајдачићем и И. Лазић Коњик), Културни центар Београда, 28. мај 2019. године.

Остале активности:

Члан ревизионе комисије на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе за основне и средње школе у Тршићу, год. 2015, 2016 и 2017.

Организациони одбори:

Члан организационог одбора међународне конференције „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема” (28–30. октобар 2020), у огранизацији Института за српски језик САНУ и Српске академије наука и уметности.

Говори и пише енглески језик, служи се руским језиком.