др Бојана Милосављевић

e-mail:

bojana.milosavljevic@uf.bg.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2181383

Научне области:

Филологија Н004, Граматика и семантика Н352, Лексикологија Н353.

Кључне речи:

српски језик, дискурс анализа, семантика, прагматика, лексикографија, лексикологија.

Научна делатност:

Досадашња научна истраживања у највећој мери обухватају област лингвистичке прагматике, дискурс анализу, као и лексикографију и лексикологију.

Аутор је двеју монографија: Форме учтивости у српском језику (2007) и Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације. Један је од аутора и уредника Речника САНУ (19. и 20. књига).

Објавила је у домаћим часописима и тематским зборницима тридесетак научних радова.

Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Милосављевић, Бојана (2007). Форме учтивости у српском језику. Београд:  Учитељски факултет.

Милосављевић, Бојана (2014). Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације.  Београд: Институт за српски језик САНУ (Монографије 19).

Милосављевић, Бојана и Владан Јовановић (2010). „Лексичко-граматичке особености лексеме пар у српском језику“, Српски језик XV, Београд, 435–445.

Ристић и Владан Јовановић (2005). „Деминутиви са суфиксима –че и –чић (лексикографско-лексиколошки приступ), Српски језик X/1-2, Београд, 597–616.

Милосављевић, Бојана (2007). „Форме извињења у формалном и неформалном стилу комуникације“, Стил 6, Београд, 209–222.

Милосављевић, Бојана (2010). „Улога и значај саговорника у оговарању“, Стил 9, Београд, 153–175.

Милосављевић, Бојана (2005). „Метафорични појам ’лица’ у контексту теорије о учтивости”, Наш језик XXXVI/1–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 68–75.

Милосављевић, Бојана (2006). „Исказивање молбе у неформалној комуникацији”, Славистика X, 160–168.

Милосављевић, Бојана (2007). „Упитне форме за исказивање молбе”, Славистика XI, 198–205.

Милосављевић, Бојана (2008). „Лексикографски поступци при представљању форми говорне етикеције у српским дескриптивним речницима“. Седми лингвистички скуп Бошковићеви дани, ЦАНУ, Подгорица, 137–151.

Милосављевић, Бојана (2013). „Именица учитељ у лексичком систему српског језика“. Наш језик XLIV/1–2, 29–43.

Милосављевић, Бојана (2014). „О интернационализму проблем у српском језику кроз призму дискурса“. Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, 395–405.

Милосављевић, Бојана (2015). „Службени војни дискурс и ратни војни извештаји“. Научни састанак слависта у Вукове дане 44/1, 85–97.

Милосављевић, Бојана (2016). „Хипербола у говору свакодневне комуникације (семантичко-прагматички приступ)“. Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, 301–311.

Милосављевић, Бојана (2016). „Од потребе до могућности израде речника говорне етикеције у српском језику“. У: С. Ристић и др. (ур.). Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. Институт за српски језик САНУ, Београд, 341–352.

Види више →

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и ументости, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр.

[Милосављевић, Бојана: обрада папрат–парали, 326–371; пекарина–пентрати, 622–663; перфекционизам–перце, 745–474.]

[Милосављевић, Бојана: помоћна редакција папрат–парали, 326–371.]

Милосављевић, Бојана: Форме учтивости у српском језику, Београд: Учитељски факултет, 2007, 174 стр. (Монографије, 10).

[Вуксановић, Радојка: Бојана Милосављевић, Форме учтивости у српском језику, Српски језик 13, Београд, 2007, 679–684.]

[Спасојевић, Марина: Бојана Милосављевић, Форме учтивости у српском језику, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 209–211.]

[Jovanović, Vladan: O formama učtivosti u srpskom jeziku (Бојана Милосављевић, Форме учтивости у српском језику, Учитељски факултет, Београд, 177 str.), Philologia 6, Beograd, 2008, 199−201.]

Милосављевић, Бојана: Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 350, стр. (Монографије, 19).

[Слијепчевић, Светлана: Бојана Милосављевић, Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације, Наш језик 45/3–4, Београд, 2014, 121–125.]

Студије и чланци

Милосављевић, Бојана: Форме извињења у формалном и неформалном стилу комуникације, Стил 6, Београд, 2007, 209–222.

Милосављевић, Бојана: Упитне форме за исказивање молбе, Славистика 11, Београд, 2007, 198–205.

Милосављевић, Бојана: Какав глас бије Грке?!, у: Биљана Чубровић, Мирјана Даничић (прир.), Глас у језику, књижевности и култури, Philologia, Београд, 2007, 159–168.

Милосављевић, Бојана, Стана Ристић, Ивана Коњик: A Lexicographical Treatment of Serbian Modal Verbs (Case Study – Verbs морати and смети), у: Лилия Крумова-Цветкова, Мария Чоролеева, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията и лексикологията в съвременния свят, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак’ 94, 2007, 137–148.

Милосављевић, Бојана: Лексикографски поступци при представљању форми говорне етикеције у српским дескриптивним речницима, у: Бранимир Остојић (ур.), Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2008, 137–151 (Научни скупови, XC, Одјељење умјетности, 31).

Милосављевић, Бојана, Владан Јовановић: Лексичко-граматичке особености лексеме пар у српском језику, Српски језик 15, Београд, 2010, 435–445.

Милосављевић, Бојана: О наративној форми оговарања, Наш језик 41/1–2, Београд, 2010, 37–46.

Милосављевић, Бојана: Улога и значај саговорника у оговарању, Стил 9, Београд, 2010, 153–175.

Милосављевић, Бојана: Комуникацијски и прагматички аспект оговарања, Зборник радова Филозофског факултета. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010, 285–293.

Милосављевић, Бојана: Још о феноменима говореног језика (дескриптивна форма оговарања), Наш језик 42/1–2, Београд, 2011, 41–46.

Милосављевић, Бојана, Радојка Вуксановић: Појмовно значење среће у српском језику, у: Бранислав Остојић (ур.), Осми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2012, 283–301 (Научни скупови, CIX, Одјељење умјетности, 36).

Милосављевић, Бојана, Владан Јовановић: О неким аспектима употребе синонима у Андрићевим приповеткама, u: Branko Tošović (ur.), Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) / Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941), Andrić-Initiative 5, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, 2012, 503–511.

Милосављевић, Бојана: Именица учитељ у лексичком систему српског језика, Наш језик 44/1–2, Београд, 2013, 29–43.

Милосављевић, Бојана, Владан Јовановић: Елементи трача и оговарања у казивањима о другима у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића, u: Branko Tošović (ur.), Andrićeva ćuprija / Andrićs Brücke, Andrić-Initiative 6, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, Svet knjige – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 433–440.

Милосављевић, Бојана, Владан Јовановић: Архаичне, покрајинске и друге мање познате речи у збирци приповедака Башта сљезове боје Бранка Ћопића, u: Branko Tošović (ur.), Lyrische Welterfahrung in den werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaji svijeta u Ćopićevim djelima, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić / Lirksi, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića 2, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 393–406.

Милосављевић, Бојана: О интернационализму проблем у српском језику кроз призму дискурса, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 395–405.

Милосављевић, Бојана: Службени војни дискурс и ратни војни извештаји, Научни састанак слависта у Вукове дане 44/1, Београд, 2015, 85–97.

Милосављевић, Бојана: Хипербола у говору свакодневне комуникације (семантичко-прагматички приступ), Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 301–311.

Милосављевић, Бојана: Однос стандардних и дијалекатских облика неких речи са гласом х у говору студената Учитељског факултета у Београду, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 393–401.

Милосављевић, Бојана: Од потребе до могућности израде речника говорне етикеције у српском језику, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 341–352.

Стручни текстови

Пијановић, Петар (ур.): Лексикон образовних термина, Београд: Учитељски факултет, 2014, 907 стр.

[Милосављевић, Бојана: одреднице Жаргон, Матерњи језик, Светски језици, синтакса, туђице.]

Милосављевић, Бојана: Они никада нису код куће – О хиперболи у разговорном језику, Језик данас, н. с. (12) 7–8, Нови Сад, 2016, 25‒31.

 

Биографија:

Рођена 30. марта 1978. године у Крушевцу.
2002. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност.
2003–2004. Стипендиста Министарства науке и технолошког развоја РС, ангажована у Институту за српски језик на пројекту „Лингвистичка истраживања савременог српског језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ“
2004–2007. Истраживач сарадник у Институту за српски језик САНУ.
2006. Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.
2007. Изабрана за асистента на Учитељском факултету у Београду.
2011. Докторирала на Филолошком факултету у Београду.
2012. Изабрана у звање доцента на Учитељском факултету.
2017. Изабрана у звање ванредног професора на Учитељском факултету у Београду.

Види више →
 

Тезе:

Магистарски рад Форме учтивости у српском језику (лексичко-синтаксичка и семантичко-прагматичка анализа) одбранила на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 11. маја 2006. године, пред комисијом коју су чинили: проф. др Душка Кликовац (ментор), проф. др Рајна Драгићевић и др Стана Ристић, научни саветник.

Докторску дисертацију Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације одбранила на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 14. новмбра 2011. године, пред комисијом коју су чинили: проф. др Душка Кликовац (ментор), проф. др Весна Половина и проф. др Твртко Прћић.

Учешћа на скуповима:

Актуелни проблеми у проучавању и настави српског језика и других словенских језика и књижевности — Шеснаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе, Савез славистичких друштава Србије и Црне Горе Србија, Врњачка Бања, 6–8. октобра 2005. године.

Језик медија — Шести лингвистички скуп Бошковићеви дани, Црногорска академија наука и умјетности, Одјељење умјетности Црна Гора, Подгорица, 19–20. мај 2005. године.

Словенске културе као предмет филолошких истраживања и наставе језика, Славистичко друштво Србије, Београд, 10–12. јануара 2006. године.

Българско лексикографско дружество, Велико Търново, Бугарска, Софија, 19–21. октобар 2006. године

Актуелни славистички научноистраживачки пројекти, Славистичко друштво Србије, Београд, 10–12. јануара 2007. године.

Глас у језику, књижевности и култури, Удружење Philologia, Београд, Србија, 29–30. марта 2007. године.

Лексикографија и лексикологија — Седми лингвистички скуп Бошковићеви дани, Црногорска академија наука и умјетности, Одјељење умјетности Црна Гора, Подгорица, 23–24. мај 2008. године.