Mirjana Petrović Savić, PhD

e-mail:

mirjana.petrovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 20 27 161

Научне области:

Ономастика Н 370, Дијалектологија Н 401

Кључне речи:

Serbian language, Onomastics, Dialectology

Научна делатност:

Бави се сакупљањем и обрадом дијалекатске и ономастичке грађе. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Петровић-Савић, Мирјана: Лексика свадбених обичаја у Рађевини, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр. (Монографије, 7).

Петровић, Мирјана: Основне фонетске особине рађевског села Бела Црква, Прилози проучавању језика 36, Нови Сад 2005, 269–292.

Петровић-Савић, Мирјана: Исказивање посесивности у Рађевини конструкцијом предлог У+ генитив личне заменице, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 123–129.

Петровић-Савић, Мирјана: Преношење акцент на проклитику у говору Рађевине (на грађи из трију села: Бела Црква, Мојковић и Ставе), Прилози проучавању језика 43, Нови Сад 2012, 215–235.

Види више →

Др Мирјана Петровић-Савић

Библиографија

Библиографија научних радова

 Монографске публикације:

Петровић-Савић, Мирјана: Лексика свадбених обичаја у Рађевини, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр. (Монографије, 7). [Јуришић, Марина: Мирјана Петровић-Савић. Лексика свадбених обичаја у Рађевини. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, 2013, 239–241]

Студије и чланци:

Мирјана Петровић-Савић, О хидронимима у Јадру, у: С. Гудурић, М. Стефановић, Ј. Дражић (ур.), Језици и културе у времену и простору X/1, Филозофски факултет, Нови Сад 2022, 195–204

Мирјана Петровић-Савић, О будућем етнодијалекатском речнику из обичаја животног циклуса у Рађевини, у: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик и Ненад Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Институт за српски језик САНУ, Београд 2021, 629–642.

Mirjana Petrović-Savić, Personal Nicknames from the Jadar Region, Onoma 56, (Journal of the International Council of Onomastic Sciences), Uppsala (Sweden) 2021,107–121.

Мирјана Петровић-Савић, Трагови кратког акута у говорима северозападне Србије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIV/2, Нови Сад 2021, 141–148.

Мирјана Петровић-Савић, О траговима неоакута у говорима северозападне Србије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/1, Нови Сад, 2020, 131–139.

Мирјана Петровић-Савић, О релационим микротопонимима у Рађевини, Наш језик L/2, Београд, 2019, 701–707.

Мирјана Петровић-Савић, Географски термини у Вуковом Рјечнику, Ономатолошки прилози XXVI, Српска академија наука и уметности, Београд 2019, 17–43.

Мирјана Петровић-Савић, Називи биљака у топонимији Рађевине (творбено-семантички аспект)Српски језик XXII, Београд 2017, 571–586.

Мирјана С. Петровић-Савић, Из географске терминологије Јадра, у: Предраг Пипер и Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Српска академија наука и уметности, Научни скупови, Књига CLXVII, Одељење језика и књижевности, Књига 28, Београд 2017, 599–611.

Мирјана Петровић-Савић, Живот топонима у Тршићу, Ономатолошки прилози XXIV, Београд 2017, 45-56.

Петровић-Савић, Мирјана: Из ономастике Рађевине. Лични надимци два рађевска села: семантика и мотивација, Филологчасопис за језик, књижевност и културу 7/13, Бања Лука 2016, 57–74.

Петровић-Савић, Мирјана: О творбеној структури топонима (на примерима из Рађевине)Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 7/14, Бања Лука 2016, 218–226.

Петровић-Савић, Мирјана: О пореклу лексике свадбених обичаја и неке њене историјске потврде (област Рађевина), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности 3/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 15–22.

Петровић-Савић, Мирјана: Преношење акцент на проклитику у говору Рађевине (на грађи из трију села: Бела Црква, Мојковић и Ставе)Прилози проучавању језика 43, Нови Сад 2012, 215–235.

Петровић-Савић, Мирјана: Терминологија родбинских односа насталих склапањем брака (област Рађевина), у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 181–189.

Петровић-Савић, Мирјана: Трудноћа у обичајима Рађевине, Гласник Етнографског института 60/1, Београд 2011, 107–119.

Петровић-Савић, Мирјана: Лексичка збирка српског живља из пакрачког краја Јова Везмара, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад 2010, 235–279.

Петровић-Савић, Мирјана: Исказивање посесивности у Рађевини конструкцијом предлог У+ генитив личне заменицеЗборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 123–129.

Петровић, Мирјана: Из ономастике Рађевине (Зооними једног рађевског села), Годишњак за српски језик и књижевност 9, Ниш 2009, 377–392.

Петровић, Мирјана: Неки проблеми у проучавању лексике свадбених обичаја, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ 2, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 139–145.

Петровић, Мирјана: Из лексике обичаја и веровања Рађевине, Исследования по славянской диалектологии 12, Москва 2006, 324–344.

Петровић, Мирјана: Одредница родити у: Даринка Гортан-Премк, Вера Васић и Рајна Драгићевић (ред.), Семантичко-деривациони речник 2. Човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство, Нови Сад: Филозофски факултет, 2006, 520–535.

Петровић, Мирјана: Основне фонетске особине рађевског села Бела Црква, Прилози проучавању језика 36, Нови Сад 2005, 269–292.

Петровић, Мирјана: Лексика народног лечења у Рађевини, Прилози проучавању језика 34, Нови Сад 2003, 197–217.

Лингвистичке карте у дијалектолошким атласима:

Мирјана Петрович-Савич и  Л. Кралик, Карта № 9, F 1906 slĕpъ(-jь), Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 12: Личные черти человека, Москва – Санкт-Петербург: МКС – РАН, 2020, 71–74.

Прикази: 

Мирјана Петровић-Савић, Павле Ивић. Расправе, студије, чланци. 2. О дијалектологији (прир. Слободан Реметић), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/2, Нови Сад, 2020, 203–205, [приказ]

Мирјана Петровић-Савић, Лексический атлас Русских народныг говоров, Том I, Растительный мир, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXII/1, Нови Сад 2019, 203–205 [приказ]

Мирјана Петровић-Савић, Мара Тијанић, Топонимија Жупе пивске, Ономатолошки прилози XXV, Српска академија наука и уметности, Београд, 2018, 321–324 [приказ]

Петровић-Савић, Мирјана: Милета Букумирић. Ономастика централног Косова (Библиотека Ономатолошких прилога, књ. 3, главни уредник Александар Лома), Београд: Српска академија наука и уметности, 298 стр., Зборник Матице српске за Филологију и лингвистику 59/2, Нови Сад 2016, 193–195 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас. Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори (Одјељење за српски језик и књижевност) – Нови Сад: Матица српска, 2012, 565 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад 2015, 232–237 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Старосрпска топонимија. Лома, Александар (2013), Топонимија Бањске хрисовуље (Ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца), Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Библиотека ономатолошких прилога, Књига 2, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 6, Бања Лука 2015, 283–286 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Софија Милорадовић (прир.). Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 2014, 161 стр., Зборник Матице српске за филологију и лнгвистику 58/2, Нови Сад 2015, 274–277 [приказ].

Петровић-Савић,  Мирјана:  Гордана Драгин, Говори у сливу Студенице (увод, фонетика, текстови), Нови Сад: Тиски цвет, 2015, 279 страна, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 81, Београд 2015, 223–225 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјна: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг, Компаративни поглед, Етнографски институт САНУ, ‫/Институт за српски језик САНУ/, Посебна издања, књига 76, Београд 2012, Вестник Кемеровского государственного университета № 4 (60) т.1, Кемерово  2014, 275–277 [приказ]

Петровић-Савић, Мирјана: Радојка Цицмил-Реметић. Топонимија Пивске планине. Београд: САНУ / Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику (Библиотека Ономатолошких прилога, Књига 1), 2010, 354 стр., Зборник Матице српске за славистику 80, Нови Сад 2011, 200–202 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Првослав Радић. Копаонички говор. Етнографски и културолошки приступ. Београд: Српска академија наука и уметности, Етнографски институт, Посебна издања, књ. 70, уредник Драгана Радојичић, 365 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 237–239 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Марина Јуришић, Говор Горње Пчињегласови и облици, Институт за српски језик САНУ, Монографије, 6, Београд, 2009, 324 стране, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад 2009, 239–241 [приказ].

Петровић, Мирјана: Гласник Етнографског института Српске академије наука и уметности, LIV, Београд, 2006, Јужнословенски филолог 63, Београд 2007, 288–293 [приказ].

Тезе:

Петровић, Мирјана: Лексика свадбених обичаја у Рађевини, магистарски рад, одбрањен марта 2007. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор:  ванр. проф. Љиљана Недељков, чланови комисије: доц. др Жарко Бошњаковић, проф. др Мато Пижурица и проф. др Слободан Реметић). Петровић-Савић, Мирјана: Топонимија Рађевине, докторска дисертација, одбрањена октобра 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: академик Александар Лома и проф. др Жарко Бошњаковић).

Остале активности  

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Одбора за Ономастику САНУ. Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.  

Учешће на скуповим:

Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд 2020.

Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Четврти научни скуп младих филолога, Крагујевац, 2012.

II Међународни научни симпозијуми „Славянские языки и культуры в современном мире“, Москва, 2012.

Трећи научни скуп младих филолога, Крагујевац, 2011.

Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016, Београд 2018, Краков 2019.

Организација скупова:

Секретар Организационог одбора међународног научног симпозијума Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Биографија:

Born in Loznica on 14 September 1979.

2003 Graduated from the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Department of the Serbian Language and Literature).

2005 Started working at the at the Institute for the Serbian Language of SASA (Dialectological Department).

2007 Took her MA degree at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad.

2013 Took her PhD degree at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad.

2014 Elected Research Associate.

See more →

Born in Loznica on 14 September 1979.

Graduated from the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Department of the Serbian Language and Literature) in 2003.

Started working at the Institute for the Serbian Language of SASA (Dialectological Department) in 2005.

Theses

Master’s Thesis (non-Bologna compliant)

The Wedding Terminology in Radjevina (March 2007, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad; Advisor: Ljiljana Nedeljkov, PhD; Referees: Žarko Bošnjaković, PhD; Prof. Mato Pižurica, PhD; Prof. Slobodan Remetić, PhD)

PhD Thesis:

Toponymy of Radjevina (October 2013, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad; Advisor: Prof. Mato Pižurica, PhD; Referees: Academician Aleksandar Loma; Prof. Žarko Bošnjaković, PhD)

Research titles:

Research Associate (30 April 2014).

Conferences

Dialect – Dialect Literature, Leskovac, 2010.

Third Scientific Conference of Young Philologists of Serbia, Kragujevac, 2011.

Fourth Scientific Conference of Young Philologists of Serbia, Kragujevac, 2012

Second International Symposium Slavi͡anskie i͡azyki i kulʹtury v sovremennom mire (Slavic Languages and Cultures in the Modern World), Moscow, Russia, 2012

Slavic Terminology Today, Belgrade, 2016

Annual Meeting of the International Committee and the Work Group on the General Slavic Linguistic Atlas (OLA) under the auspices of the International Slavic Committee, Belgrade 2016

Involvement in Conference Organization

Organizing Committee Secretary of the conference Slavic Terminology Today, Belgrade 2016

Other Activities

Member of the Committee on Onomastics of the Serbian Academy of Sciences and Arts

Member of the Serbian national Committee on the General Slavic Linguistic Atlas (OLA)