др Мирјана Петровић-Савић

e-mail:

mirjana.petrovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 20 27 161

Научне области:

Ономастика Н 370, Дијалектологија Н 401

Кључне речи:

Serbian language, Onomastics, Dialectology

Научна делатност:

Бави се сакупљањем и обрадом дијалекатске и ономастичке грађе. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Петровић-Савић, Мирјана: Лексика свадбених обичаја у Рађевини, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр. (Монографије, 7).

Петровић, Мирјана: Основне фонетске особине рађевског села Бела Црква, Прилози проучавању језика 36, Нови Сад 2005, 269–292.

Петровић-Савић, Мирјана: Исказивање посесивности у Рађевини конструкцијом предлог У+ генитив личне заменице, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 123–129.

Петровић-Савић, Мирјана: Преношење акцент на проклитику у говору Рађевине (на грађи из трију села: Бела Црква, Мојковић и Ставе), Прилози проучавању језика 43, Нови Сад 2012, 215–235.

Види више →

Др Мирјана Петровић-Савић

Библиографија

Библиографија научних радова

 Монографске публикације:

Петровић-Савић, Мирјана: Лексика свадбених обичаја у Рађевини, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр. (Монографије, 7). [Јуришић, Марина: Мирјана Петровић-Савић. Лексика свадбених обичаја у Рађевини. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, 2013, 239–241]

Студије и чланци:

Мирјана Петровић-Савић, О хидронимима у Јадру, у: С. Гудурић, М. Стефановић, Ј. Дражић (ур.), Језици и културе у времену и простору X/1, Филозофски факултет, Нови Сад 2022, 195–204

Мирјана Петровић-Савић, О будућем етнодијалекатском речнику из обичаја животног циклуса у Рађевини, у: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик и Ненад Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Институт за српски језик САНУ, Београд 2021, 629–642.

Mirjana Petrović-Savić, Personal Nicknames from the Jadar Region, Onoma 56, (Journal of the International Council of Onomastic Sciences), Uppsala (Sweden) 2021,107–121.

Мирјана Петровић-Савић, Трагови кратког акута у говорима северозападне Србије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIV/2, Нови Сад 2021, 141–148.

Мирјана Петровић-Савић, О траговима неоакута у говорима северозападне Србије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/1, Нови Сад, 2020, 131–139.

Мирјана Петровић-Савић, О релационим микротопонимима у Рађевини, Наш језик L/2, Београд, 2019, 701–707.

Мирјана Петровић-Савић, Географски термини у Вуковом Рјечнику, Ономатолошки прилози XXVI, Српска академија наука и уметности, Београд 2019, 17–43.

Мирјана Петровић-Савић, Називи биљака у топонимији Рађевине (творбено-семантички аспект)Српски језик XXII, Београд 2017, 571–586.

Мирјана С. Петровић-Савић, Из географске терминологије Јадра, у: Предраг Пипер и Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Српска академија наука и уметности, Научни скупови, Књига CLXVII, Одељење језика и књижевности, Књига 28, Београд 2017, 599–611.

Мирјана Петровић-Савић, Живот топонима у Тршићу, Ономатолошки прилози XXIV, Београд 2017, 45-56.

Петровић-Савић, Мирјана: Из ономастике Рађевине. Лични надимци два рађевска села: семантика и мотивација, Филологчасопис за језик, књижевност и културу 7/13, Бања Лука 2016, 57–74.

Петровић-Савић, Мирјана: О творбеној структури топонима (на примерима из Рађевине)Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 7/14, Бања Лука 2016, 218–226.

Петровић-Савић, Мирјана: О пореклу лексике свадбених обичаја и неке њене историјске потврде (област Рађевина), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности 3/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 15–22.

Петровић-Савић, Мирјана: Преношење акцент на проклитику у говору Рађевине (на грађи из трију села: Бела Црква, Мојковић и Ставе)Прилози проучавању језика 43, Нови Сад 2012, 215–235.

Петровић-Савић, Мирјана: Терминологија родбинских односа насталих склапањем брака (област Рађевина), у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 181–189.

Петровић-Савић, Мирјана: Трудноћа у обичајима Рађевине, Гласник Етнографског института 60/1, Београд 2011, 107–119.

Петровић-Савић, Мирјана: Лексичка збирка српског живља из пакрачког краја Јова Везмара, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад 2010, 235–279.

Петровић-Савић, Мирјана: Исказивање посесивности у Рађевини конструкцијом предлог У+ генитив личне заменицеЗборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 123–129.

Петровић, Мирјана: Из ономастике Рађевине (Зооними једног рађевског села), Годишњак за српски језик и књижевност 9, Ниш 2009, 377–392.

Петровић, Мирјана: Неки проблеми у проучавању лексике свадбених обичаја, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ 2, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 139–145.

Петровић, Мирјана: Из лексике обичаја и веровања Рађевине, Исследования по славянской диалектологии 12, Москва 2006, 324–344.

Петровић, Мирјана: Одредница родити у: Даринка Гортан-Премк, Вера Васић и Рајна Драгићевић (ред.), Семантичко-деривациони речник 2. Човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство, Нови Сад: Филозофски факултет, 2006, 520–535.

Петровић, Мирјана: Основне фонетске особине рађевског села Бела Црква, Прилози проучавању језика 36, Нови Сад 2005, 269–292.

Петровић, Мирјана: Лексика народног лечења у Рађевини, Прилози проучавању језика 34, Нови Сад 2003, 197–217.

Лингвистичке карте у дијалектолошким атласима:

Мирјана Петрович-Савич и  Л. Кралик, Карта № 9, F 1906 slĕpъ(-jь), Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 12: Личные черти человека, Москва – Санкт-Петербург: МКС – РАН, 2020, 71–74.

Прикази: 

Мирјана Петровић-Савић, Павле Ивић. Расправе, студије, чланци. 2. О дијалектологији (прир. Слободан Реметић), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/2, Нови Сад, 2020, 203–205, [приказ]

Мирјана Петровић-Савић, Лексический атлас Русских народныг говоров, Том I, Растительный мир, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXII/1, Нови Сад 2019, 203–205 [приказ]

Мирјана Петровић-Савић, Мара Тијанић, Топонимија Жупе пивске, Ономатолошки прилози XXV, Српска академија наука и уметности, Београд, 2018, 321–324 [приказ]

Петровић-Савић, Мирјана: Милета Букумирић. Ономастика централног Косова (Библиотека Ономатолошких прилога, књ. 3, главни уредник Александар Лома), Београд: Српска академија наука и уметности, 298 стр., Зборник Матице српске за Филологију и лингвистику 59/2, Нови Сад 2016, 193–195 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас. Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори (Одјељење за српски језик и књижевност) – Нови Сад: Матица српска, 2012, 565 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад 2015, 232–237 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Старосрпска топонимија. Лома, Александар (2013), Топонимија Бањске хрисовуље (Ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца), Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Библиотека ономатолошких прилога, Књига 2, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 6, Бања Лука 2015, 283–286 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Софија Милорадовић (прир.). Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 2014, 161 стр., Зборник Матице српске за филологију и лнгвистику 58/2, Нови Сад 2015, 274–277 [приказ].

Петровић-Савић,  Мирјана:  Гордана Драгин, Говори у сливу Студенице (увод, фонетика, текстови), Нови Сад: Тиски цвет, 2015, 279 страна, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 81, Београд 2015, 223–225 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјна: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг, Компаративни поглед, Етнографски институт САНУ, ‫/Институт за српски језик САНУ/, Посебна издања, књига 76, Београд 2012, Вестник Кемеровского государственного университета № 4 (60) т.1, Кемерово  2014, 275–277 [приказ]

Петровић-Савић, Мирјана: Радојка Цицмил-Реметић. Топонимија Пивске планине. Београд: САНУ / Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику (Библиотека Ономатолошких прилога, Књига 1), 2010, 354 стр., Зборник Матице српске за славистику 80, Нови Сад 2011, 200–202 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Првослав Радић. Копаонички говор. Етнографски и културолошки приступ. Београд: Српска академија наука и уметности, Етнографски институт, Посебна издања, књ. 70, уредник Драгана Радојичић, 365 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 237–239 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Марина Јуришић, Говор Горње Пчињегласови и облици, Институт за српски језик САНУ, Монографије, 6, Београд, 2009, 324 стране, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад 2009, 239–241 [приказ].

Петровић, Мирјана: Гласник Етнографског института Српске академије наука и уметности, LIV, Београд, 2006, Јужнословенски филолог 63, Београд 2007, 288–293 [приказ].

Тезе:

Петровић, Мирјана: Лексика свадбених обичаја у Рађевини, магистарски рад, одбрањен марта 2007. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор:  ванр. проф. Љиљана Недељков, чланови комисије: доц. др Жарко Бошњаковић, проф. др Мато Пижурица и проф. др Слободан Реметић). Петровић-Савић, Мирјана: Топонимија Рађевине, докторска дисертација, одбрањена октобра 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: академик Александар Лома и проф. др Жарко Бошњаковић).

Остале активности  

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Одбора за Ономастику САНУ. Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.  

Учешће на скуповим:

Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд 2020.

Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Четврти научни скуп младих филолога, Крагујевац, 2012.

II Међународни научни симпозијуми „Славянские языки и культуры в современном мире“, Москва, 2012.

Трећи научни скуп младих филолога, Крагујевац, 2011.

Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016, Београд 2018, Краков 2019.

Организација скупова:

Секретар Организационог одбора међународног научног симпозијума Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Биографија:

Рођена 14. септембра 1979. године у Лозници.

2003 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Српски језик и књижевност).

2005 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Дијалектолошки одсек).

2007 Магистрирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2013 Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2014 Изабрана у звање научни сарадник.

2023 Изабрана у звање виши научни сарадник.

Види више →
 

Рођена 14. септемба 1979. године у Лозници.

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду на Групи за српски језик и књижевност (2003).

Запослила се у Дијалектолошком одсеку Института за српски језик САНУ (2005).

Тезе

Магистарски рад : Лексика свадбених обичаја у Рађевини (март 2007. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, ментор: ванр. проф. Љиљана Недељков, чланови комисије: доц. др Жарко Бошњаковић, проф. др Мато Пижурица и проф. др Слободан Реметић).

Докторска теза: Топонимија Рађевине (октобар 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: академик Александар Лома и проф. др Жарко Бошњаковић).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (30. IV 2014).

Учешће на научним скуповима

Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Трећи научни скуп младих филолога, Крагујевац, 2011.

Четврти научни скуп младих филолога, Крагујевац, 2012.

II Међународни научни симпозијуми „Славянские языки и культуры в современном мире“, Москва, 2012.

Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Организација скупова

Секретар Организационог одбора међународног научног симпозијума Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Промоције

Учествовала у промоцији наших издања на заседању Међународне комисије и међународне радне групе ОЛА у Кракову са излагањем о шездесет трећем броју Српског дијалектолошког зборника.

На Сајму књига (Београд) говорила о зборнику радова посвећеном Милораду Ћорцу: Милорад Ћорац, педагог и научни радник и о монографији Књиге и књижевници: о језику и белетристици на страницама приштинског Јединства.

Педагошки рад

Члан комисије за испитивање услова за изборе у истраживачка звања сарадника Института за српски језик САНУ.

Унутрашњи је ментор сараднику на Институту за српски језк САНУ.

Остале активности

Члан Одбора за Ономастику САНУ.

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.