др Милица Божић Синчук

e-mail:

milica.sincuk@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

http://filoloskibg.academia.edu/MilicaBozic

Телефон:

+381 11 2181 383, +381637351751

Научне области:

Области интересовања: Филологија (Н 004); Лингвистика (Н 350); Граматика, семантика (Н 352); Лексикологија (Н 353); Ономастика (Н 370); Дијалектологија (Н 401).

Кључне речи:

лексикографија, лексикологија, књижевна ономастика, дијалектологија, творба речи, српски као страни језик.

Научна делатност:

Бави се српском лексикографијом и лексикологијом. У средишту научних испитивања су питања књижевне ономастике и дијалектологије српског језика. Предмет научног интересовања су и проблеми наставе српског као страног језика.

Изабране публикације:

Види више →

Студије и чланци

Божић Синчук, Милица: Англицизми у роману за децу и младе Нећу да мислим на Праг Соње Ћирић. Новоречје 9. Београд: Филолошко друштво Речи: Универзитетска библиотека Светозар Марковић: Алма. 2023. Стр. 196–206.

Божић Синчук, Милица: О употреби лексеме владика  савременом српском језику (случај антропонимизације). Новоречје 8, Београд: Филолошко друштво Речи: Универзитетска библиотека Светозар Марковић: Алма. 2023. 159–168.

Божић Синчук, Милица: Стилске одлике персонификованих имена у песми Ноћ (1918) Иве Андрића”, у: (ур. Бранко Тошовић) Андрићева поезија 16. Грац: Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz – Београд: Свет књиге: nmlibris – Бањалука: Народна и универзитетска библиотека – Сокобања: Народна библиотека Стеван Сремац. 2023. 561–577.

Божић Синчук, Милица: „Антропоними у приповеци Црвен цвет Иве Андрића”, у: (ур. Бранко Тошовић) Андрићева приповетка 14. Грац: Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz – Београд: Свет књиге: nmlibris – Бањалука: Народна и универзитетска библиотека – Сокобања: Народна библиотека Стеван Сремац. 2022. 567–583.

Божић Синчук, Милица: „Питање језика посредника и усвајање падежног система на почетном нивоу учења српског као страног језика” у: Српски језик као страни у теорији и пракси IV, зборник радова са научног скупа, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 2020, стр. 33–46.

Божић Синчук, Милица: „Систем акцентуације у говору Лапова (код Крагујевца)”, у: Савремена проучавања језика и књижевности, ур. проф. др Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2019, стр. 15–23.

Божић Синчук, Милица: „Српско песништво као инспирација за стваралаштво Светислава Божића” у: Бројаница Светислава Божића, зборник радова са Округлог стола посвећеном добитнику награде Златна књига Библиотеке Матице српске за 2018. годину, Нови Сад: Матица српска, 2018, стр. 37–48.

Божић Синчук, Милица: „Лексикографска обрада вишезначног глагола бежати у Речнику српскога језика”, у: Језици и културе у времену и простору VII/2, Нови Сад: Филозофски факултет. 2018, стр. 31–40.

Божић, Милица: „Статус суплетивних множинских облика именице дугме у савременом српском језику”, у: Савремена проучавања језика и књижевности, година IX/књига 1, 2018, ур. проф. др Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 57–68.

Божић, Милица: „Семантичко разједначавање у низу именичких деминутива изведених од једне основе”, Липар 64, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2017, стр. 61–76.

Божић, Милица: „О придевима пасји и псећи у савременом српском језику”, Корејско друштво слависта: Исследования по славянским языкам 21–2/2016, стр. 13–23.

Стручни текстови

Божић, Милица: „Граматичке иновације у употреби придева и прилога у језику младих”, Свет речи 45/46, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018, стр. 51–53.

Божић Синчук, Милица: „О Божићу у Српском рјечнику Вука Караџићаˮ, Призор: часопис за културну историју Јадра, бр. 17, 2018, Лозница: Центар за културу Вук Караџић, 15–18.

Стоканић, Владица, Божић Синчук, Милица: „Подела речи на крају реда – камен спотицања у језичкој праксиˮ, Језик данас, бр. 11, 2018, Нови Сад: Матица српска, 18–21.

 

  Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Божић Синчук, Милица: Хроника међународне научне конференције Нове речи у говору деце и младих и у текстовима за децу и младе. Лингвистичке актуелности 35. Београд: Институт за српски језик САНУ. 2023. 69–71.

Божић Синчук, Милица: Владан Јовановић, Језик и речник светог владике Николаја Велимировића (диференцијални приступ) [приказ]. Језик данас 21. 2023. 28–35.

Божић, Милица: Путевима лексикографије” (приказ колективне монографије Савремена српска лексикографија у теорији и пракси) у часопису Књижевност и језик, год. LXII, бр. 3/4, 2015, стр. 409–414.

Популарни текстови

„Колико модерно изражавање мења граматичка правила”, Блиц, 4. децембар 2016. (недеља), стр. 10/11 (Милица Божић, Ненад Крцић, Тамара Лежаић, Милица Ђуричић).

Биографија:

Рођена 19. априла 1991. у Београду.

2021. изабрана у звање научни сарадник.

21. априла 2021. одбранила докторску дисертацију Ономастички слојеви и њихова дијалекатска подлога у књижевном делу Борисава Станковића на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

2020. изабрана у звање истраживач – сарадник.

2018. Запослила се у Лексикографском одсеку Института за српски језик САНУ (пројекат „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ”) у звању истраживач – приправник.

2018. Пријавила докторску дисертацију на Филолошком факултету у Београду.

2015. Уписала докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Модул: Српски језик).

2015. Стекла звање мастера на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Модул: Српски језик – наука и примена).

2014. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду (група: Српски језик и књижевност – наставнички профил).

Говори и пише руски, енглески и француски језик.

Види више →
 

Образовање

 • Милица Божић Синчук рођена је у Београду, где је завршила основну школу и Филолошку гимназију (2006–2010) и стекла основно музичко образовање (Музичка школа „Мокрањац”). Основне студије (Српски језик и књижевност, 2010–2014) и мастер студије (Српски језик – наука и примена, 2015) завршила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду уписала је академске 2015/2016. године, модул Српски језик. Докторска дисертација пријављена је 17. јануара 2018. године, а одбрањена 21. априла 2021. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

 

Остале активности

 • Члан Филолошког друштва Речи (2024– )
 • Члан сарадник Матице српске (од 2020. године).
 • Члан Српске књижевне задруге (од 2018. године).
 • У академској 2017/2018. години ангажована као помоћ у настави у Центру за учење српског језика као страног на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
 • У академској 2016/2017. години – сарадник у настави (ван радног односа) – демонстратор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима,
 • Школске 2015/2016. године радила у Филолошкој гимназији у Београду као професор (на замени) Српског језика и Увода у општу лингвистику.

Запослење

 • 2020. изабрана у звање истраживач сарадник.
 • 2018. године запослила се у Лексикографском одсеку Института за српски језик САНУ (пројекат „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ”) у звању истраживач – приправник.

Познавање страних језика

 • Говори и пише руски, енглески и француски језик.

 

Тезе

 • 21. априла 2021. године одбрањена докторска дисертација Ономастички слојеви и њихова дијалекатска подлога у књижевном делу Борисава Станковића на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Михаило Шћепановић, председник Комисије: проф. др Вељко Брборић, чланови Комисије: проф. др Милош Ковачевић, др Јованка Радић, научни саветник).
 • 2015. Синонимија именичких деминутива у српском језику, мастер рад, одбрањен је на Филолошком Факултету Универзитета у Београду под менторством проф. др Рајне Драгићевић, члан комисије: проф. др Весна Ломпар.

Учешћа на научним скуповима

 • 27. април 2024. Међународна конференција Language, Literature, Intersectionality 2024. на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.
 • 13. новембар 2023. Међународна конференција часописа Новоречје и Филолошког друштва РечиНове речи у говору деце и младих и у текстовима за децу и младе, Београд, Универзитетска библиотека Светозар Марковић.
 • 19. октобар 2023. 15. међународни симпозијум Андрићева публицистика Љубљана, Словенија [Зум].
 • 15. мај 2023. Округли сто часописа НоворечјеДеантропонимни неологизми као кључне речи епохе [онлајн].
 • 20. октобар 2022. 14. међународни симпозијум Андрићева поезија, Сокобањa, Србија.
 • 14. октобра 2021. учествовала на 13. симпозијуму Андрићева приповетка у оквиру истраживачког пројекта Andrić-Initiative: Иво Андрић у европском контексту (Грац, 2007-) са темом: Ономастичка слика у  приповеци Црвен цвет И. Андрића (Антропоними у приповеци Црвен цвет И. Андрића). [Зум конференција]
 • 15. новембра 2018. учешће на Округлом столу посвећеном Светиславу Божићу добитнику награде Златна књига Библиотеке Матице српске, одржаном у Матици српској у Новом Саду, са темом: Српско песништво као инспирација за стваралаштво Светислава Божића.
 • 26. октобра 2018. године на IV међународном научном скупу Српски као страни језик у теорији и пракси, одржаном у Ректорату Универзитета у Београду, излагала реферат: Питање језика посредника и усвајање падежног система на почетном нивоу учења српског као страног језика.
 • 31. марта 2018. године на X научном скупу младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевацу излагала је реферат: Систем акцентуације у говору Лапова (код Крагујевца).
 • 19. новембра 2017. године учешће на научном скупу Језици и културе у времену и простору 7 на Филозофском факултету у Новом Саду, са рефератом Лексикографска обрада вишезначног глагола бежати у Речнику српскога језика.
 • 8. априла 2017. године учествовала на IX научном скупу младих филолога и докторанада Србије на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, са рефератом Статус суплетивних множинских облика именице дугме у савременом српском језику. На том научном скупу била је и у својству председавајућег сесиjом Савремена проучавања језика.

Јавна предавања и промоције

 • 19. априла 2018. излагала на Данима Музеја језика и писма у Тршићу у организацији Центра за културу Вук Караџић (Лозница) поводом два века Српског рјечника Вука Караџића са темом: О Божићу у Српском рјечнику Вука Караџића.
 • 21. новембра 2016. године одржала јавно предавање Иновације у језику младих у сарадњи са проф. др Весном Ломпар и студентима постдипломских студија у Задужбини Илије М. Коларца.