др Милица Божић Синчук

e-mail:

milica.sincuk@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

http://filoloskibg.academia.edu/MilicaBozic

Телефон:

+381 11 2181 383

Научне области:

Области интересовања: Филологија (Н 004); Лингвистика (Н 350); Граматика, семантика (Н 352); Лексикологија (Н 353); Ономастика (Н 370); Дијалектологија (Н 401).

Кључне речи:

лексикографија, лексикологија, књижевна ономастика, дијалектологија, творба речи, српски као страни језик.

Научна делатност:

Бави се српском лексикографијом и лексикологијом. У средишту научних испитивања су питања књижевне ономастике и дијалектологије српског језика. Предмет научног интересовања су и проблеми наставе српског као страног језика.

Изабране публикације:

 • Божић Синчук, Милица: „Систем акцентуације у говору Лапова (код Крагујевца)”, у: Савремена проучавања језика и књижевности, ур. проф. др Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2019, стр. 15–23.
 • Божић Синчук, Милица: „Лексикографска обрада глагола бежати у Речнику српскога језика”, у: Језици и културе у времену и простору VII/2, Нови Сад: Филозофски факултет. 2018, стр. 31–40.
 • Божић, Милица: „Статус суплетивних множинских облика именице дугме у савременом српском језику”, у: Савремена проучавања језика и књижевности, година IX/књига 1, 2018, ур. проф. др Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 57–68.
 • Божић, Милица: „Семантичко разједначавање у низу именичких деминутива изведених од једне основе”, Липар 64, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2017, стр. 61–76.
 • Божић, Милица: „О придевима пасји и псећи у савременом српском језику”, Корејско друштво слависта: Исследования по славянским языкам 21–2/2016, стр. 13–23.
Види више →

Студије и чланци

 • Божић Синчук, Милица: „Питање језика посредника и усвајање падежног система на почетном нивоу учења српског као страног језика” у: Српски језик као страни у теорији и пракси IV, зборник радова са научног скупа. Рад је рецензиран, позитивно оцењен и у припреми је за штампу (2020).
 • Божић Синчук, Милица: „Систем акцентуације у говору Лапова (код Крагујевца)”, у: Савремена проучавања језика и књижевности, ур. проф. др Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2019, стр. 15–23.
 • Божић Синчук, Милица: „Српско песништво као инспирација за стваралаштво Светислава Божића” у: Бројаница Светислава Божића, зборник радова са Округлог стола посвећеном добитнику награде Златна књига Библиотеке Матице српске за 2018. годину, Нови Сад: Матица српска, 2018, стр. 37–48.
 • Божић Синчук, Милица: „Лексикографска обрада глагола бежати у Речнику српскога језика”, у: Језици и културе у времену и простору VII/2, Нови Сад: Филозофски факултет. 2018, стр. 31–40.
 • Божић, Милица: „Статус суплетивних множинских облика именице дугме у савременом српском језику”, у: Савремена проучавања језика и књижевности, година IX/књига 1, 2018, ур. проф. др Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 57–68.
 • Божић, Милица: „Семантичко разједначавање у низу именичких деминутива изведених од једне основе”, Липар 64, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2017, стр. 61–76.
 • Божић, Милица: „О придевима пасји и псећи у савременом српском језику”, Корејско друштво слависта: Исследования по славянским языкам 21–2/2016, стр. 13–23.

Стручни текстови

 • Божић, Милица: „Граматичке иновације у употреби придева и прилога у језику младих”, Свет речи 45/46, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018, стр. 51–53.
 • Божић Синчук, Милица: „О Божићу у Српском рјечнику Вука Караџићаˮ, Призор: часопис за културну историју Јадра, бр. 17 2018, Лозница: Центар за културу Вук Караџић, 15–18.
 • Стоканић, Владица, Божић Синчук, Милица: „Подела речи на крају реда – камен спотицања у језичкој праксиˮ, Језик данас, бр. 11 2018, Нови Сад: Матица српска, 18–21.

 

  Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

 • Божић, Милица: Путевима лексикографије” (приказ колективне монографије Савремена српска лексикографија у теорији и пракси) у часопису Књижевност и језик, год. LXII, бр. 3/4, 2015, стр. 409–414.

Популарни текстови

 • „Колико модерно изражавање мења граматичка правила”, Блиц, 4. децембар 2016. (недеља), стр. 10/11 (Милица Божић, Ненад Крцић, Тамара Лежаић, Милица Ђуричић).

Биографија:

 • Рођена 19. априла 1991. у Београду.
 • 2014. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду (група: Српски језик и књижевност).
 • 2015. Стекла звање мастера на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Модул: Српски језик – наука и примена).
 • 2015.  Уписала докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Модул: Српски језик).
 • 2018. Пријављена докторска дисертација Ономастички слојеви и њихова дијалекатска подлога у књижевном делу Борисава Станковића под менторством проф. др Михаила Шћепановића (у саставу комисије: проф. др Милош Ковачевић и др Јованка Радић).
 • 2018. Запослила се у Лексикографском одсеку Института за српски језик САНУ (пројекат „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ”) у звању истраживач-приправник.
 • 2020. Изабрана у звање истраживач сарадник.
 • 2021. Одбранила докторску дисертацију Ономастички слојеви и њихова дијалекатска подлога у књижевном делу Борисава Станковића на Филолошком факултету у Београду.
Види више →
 

Образовање

  • Милица Божић Синчук рођена је у Београду 19. априла 1991. године. Основну школу и Филолошку гимназију завршила је као одличан ђак, а уз то је завршила и нижу музичку школу, као и прву годину средње музичке школе. Године 2010. уписала је Филолошки факултет Универзитета у Београду, Групу за српски језик и књижевност (наставнички профил), а завршила је 2014. године у року предвиђеним студијским програмом. Одбранивши мастер рад под насловом Синонимија именичких деминутива у српском језику под менторством проф. др Рајне Драгићевић 2015. године, завршила је мастер студије. Докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду уписала је академске 2015/2016. године, модул Српски језик.
 • Године 2018. пријавила је докторску дисертацију Ономастички слојеви и њихова дијалекатска подлога у књижевном делу Борисава Станковића у саставу комисије: др Михаило Шћепановић (ванред. проф.) (ментор), др Милош Ковачевић (ред. проф.) и др Јованка Радић (научни саветник), која је одобрена 21. јуна 2018. на седници Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду и 11. јула 2018. на седници Већа научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду.

 

Остале активности

 • Школске 2015/2016. године била је ангажована у Филолошкој гимназији у Београду као професор Српског језика и Увода у општу лингвистику. У академској 2016/2017. години била је ангажована као сарадник у настави (ван радног односа) – демонстратор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима, а од 2017/2018. у Центру за учење српског језика као страног на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

 

Запослење

 • Године 2018. запослила се у Лексикографском одсеку Института за српски језик САНУ (пројекат „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ”) у звању истраживач-приправник.

Познавање страних језика

 • Говори и пише руски, енглески и француски језик.

 

Тезе

 • Синонимија именичких деминутива у српском језику, мастер рад, одбрањен је на Филолошком Факултету Универзитета у Београду под менторством др Рајне Драгићевић (ред. проф.), члан комисије: др Весна Ломпар (ванред. проф.).
 • Јануара 2018. пријавила докторску дисертацију под насловом Ономастички слојеви и њихова дијалекатска подлога у књижевном делу Борисава Станковића (састав комисије: др Михаило Шћепановић (ванред. проф.) (ментор), др Милош Ковачевић (ред. проф.) и др Јованка Радић (научни саветник)). На седници 21. јуна 2018. Наставно-научно веће Филолошког факултета Универзитета у Београду прихватило је с позитивном оценом извештај Комисије за одобрење теме за израду дисертације (састав комисије: др Вељко Брборић (ред. проф.), др Милош Ковачевић (ред. проф.) и др Јованка Радић (научни саветник)). На седници 11. јула 2018. Веће научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду дало је сагласност на предлог теме докторске дисертације.

Учешћа на научним скуповима

 • Октобар 2020. године, Сокобања – у најави учешће на симпозијуму Андрићева приповетка у оквиру научно-истраживачког пројекта Andrić Initiative: Иво Андрић у европском контексту (2007–).
 • новембра 2018. учешће на Округлом столу посвећеном Светиславу Божићу добитнику награде Златна књига Библиотеке Матице српске, одржаном у Матици српској у Новом Саду, са темом: Српско песништво као инспирација за стваралаштво Светислава Божића.
 • октобра 2018. године на IV међународном научном скупу Српски као страни језик у теорији и пракси, одржаном у Ректорату Универзитета у Београду, излагала реферат: Питање језика посредника и усвајање падежног система на почетном нивоу учења српског као страног језика.
 • марта 2018. године на X научном скупу младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевацу излагала је реферат: Систем акцентуације у говору Лапова (код Крагујевца).
 • новембра 2017. године учешће на научном скупу Језици и културе у времену и простору 7 на Филозофском факултету у Новом Саду, са рефератом Лексикографска обрада вишезначног глагола бежати у Речнику српскога језика.
 • априла 2017. године учествовала на IX научном скупу младих филолога и докторанада Србије на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, са рефератом Статус суплетивних множинских облика именице дугме у савременом српском језику. На том научном скупу била је и у својству председавајућег сесије Савремена проучавања језика.

 

Јавна предавања и промоције

 • априла 2018. излагала на Данима Музеја језика и писма у Тршићу у организацији Центра за културу Вук Караџић (Лозница) поводом два века Српског рјечника Вука Караџића са темом: О Божићу у Српском рјечнику Вука Караџића.
 • новембра 2016. године одржала јавно предавање Иновације у језику младих у сарадњи са проф. др Весном Ломпар и студентима постдипломских студија у Задужбини Илије М. Коларца.