др Наташа Вуловић Емонтс

e-mail:

natasa.vulovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/NatasaVulovic

Телефон:

+381 11 218 1 383

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Примењена лингвистика Н 360, Библија Н 170, Фолклор Н 400.

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија, фразеологија, лингвокултурологија, балканологија.

Научна делатност:

Бави се лексикологијом и фразеологијом у српском, словенском и балканолошком контексту (фразеолошке јединице у ужем и ширем смислу, универзалије и еквиваленти, национално-специфичне форме), као и лексикографијом / фразеографијом. Аутор је монографија Лексика у приповеткама Лазе. К. Лазаревића (2010) и Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања (2015), коаутор монографије Саборно гробље у Сентандреји прошлост и натписи (2012). Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Изабране публикације:

Вуловић, Наташа С: „Богатство“ – конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури, Наш језик, Књига L, св. 2, Београд 2019, 765‒772.

Вуловић, Наташа С: Александар Белић – српски лингвиста века, Јужнословенски филолог 75/2, Београд 2019, 154-161.

Вуловић, Наташа С: У другој половини Речника САНУ : двадесет томова српског тезауруса, Наш језик, Књига XLIX, св. 2, Београд 2018, 1-22. (у коауторству с Маријом С. Ђинђић и Данијелом М. Радоњић).

Вуловић, Н.: Експресивност фразеолошких јединица с компонентом ђаво у српском језику, НССУВД 45/1, Филолошки факултет, Београд 2016, 381‒393.

Вуловић, Н.: Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања. (Монографије. књ. 23), Институт за српски језик САНУ, Београд 2015, 358 стр.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 19, Стана Ристић (гл. уредник), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014.

Саборно гробље у Сентандреји — прошлост и натписи, Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Димитрије Стефановић, Данијела Радоњић, Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП „Службени гласник”, Београд 2012, 546 стр.

Вуловић, Наташа, Ђинђић, Марија: О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему, Српски језик XVII, Београд 2012, 411–418.

Вуловић, Н.: Лексика у приповеткама Лазе. К. Лазаревића. (Монографије. књ. 8), Институт за српски језик САНУ, Београд 2010, 267 стр.

Вуловић, Н., Бајић, Р.: Фразеологизми из области православне духовности у једнојезичним речницима српског језика, Зборник са међународног научног скупа Проблемы истории, филологии, культуры: научный журнал, Российская академия наук, Москва–Магнитогорск–Новосибирск, ООО „Аналитик”, 2011, 444–448.

Вулович, Наташа, Джинджич, Мария, Радонич, Даниела. Названия на професии, звания и занаяти на членовете на сръбската културна общност в Сентандре (Унгария) върху материал от сентандрейски епитафииНаучни трудове, ур. Жоржета Чолакова, том 48, кн. 1, сб. А, 2010, Пловдивски университет „Пaисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, 527–533.

Вуловић, Наташа: Лексикографска кодификација и место обраде изрека и пословица у описним речницима савременог српског језика, Тематски зборник: „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема“, Институт за српски језик САНУ, Београд 2021, 205–221.

Вуловић, Наташа: Емоције и психичка стања изражена фразеолошким јединицама с религијским компонентама у српском језику, Зборник радова са научног скупа Фразеологија и (наивна) психологија, СЛАВОФРАЗ 2016, Грац, ур. Będkowska-Kopczyk, Agnieszka; Pfandl, Heinrich (eds.), Хамбург 2018, 249‒258.

Види више →

Монографске публикације

Вуловић Емонтс, Наташа [Марија Ђинђић], Турско-српски речник пословица и израза, Београд Нови Сад: Институт за српски језик САНУ, Прометеј, 2024, 409 стр; ISBN 978-86-515-2272-0; ISBN 978-86-82496-03-8

Вуловић, Наташа: Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2015, 358 стр. (Монографије, 23).

[Јовановић, Јована: Наташа Вуловић, Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања, Наш језик 47/3‒4, Београд, 2016, 123‒132.]

[Левушкина, Ружица: Наташа Вуловић, Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања, Fontes Slavia Orthodoxa 3, Olsztyn, 2016, 307–312.]

[Штрбац, Гордана: Лингвокултуролошки аспекти српске фразеологије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 59/2, Нови Сад, 2016, 188‒192.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат‒петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр. [Вуловић, Наташа: обрада парализа–парламентаран, 371–408; парламентарац–партаја, 408–427.]

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић, Димитрије Стефановић: Саборно гробље у Сентандреји: прошлост и натписи, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, Службени гласник, 2012, стр. 546.

[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Уредници академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ‘Службени гласник’, 2012, 546 стр. : илустр. : 30 х 21, Гласник Етнографског института 61/1, Београд, 2013, 261–268.]

[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе 45, Београд, 2013, 294–296.]

[Бјелаковић, Исидора: Неми сведоци прошлости Сентандреје (Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић (ур.), Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ‘Службени гласник’, 2012, 546), Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/2, Нови Сад, 2014, 590‒593.]

Вуловић, Наташа: Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 267 стр. (Монографије, 8).

[Настановић, Драгана: Наташа Вуловић, Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Наш језик 41/1–2, Београд, 2010, 61–63.]

[Спасојевић, Марина: Наташа Вуловић, Узор у истраживању књижевног лексичког фонда (Наташа Вуловић, Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Монографије 8, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 266 стр.), Српски језик 16, Београд, 2011, 845–851.]

Студије и чланци

Вуловић Емонтс, Наташа: Физичке и психичке особине човека изражене фразеолошким јединицама с религијским компонентама у српском језику, Styl i emocje, Stylistyka XXX, Ополе 2021, 297–305.

Вуловић Емонтс, Наташа: Језик и стварна права жена, у: Драган Станић, Срето Танасић (ур.), Положај српскога језика у савременом друштву : (изазови, проблеми, решења), Нови Сад : Матица српска; Београд : Одбор за стандардизацију српског језика, 2021, 113-116. ISBN: 978-86-7946-371-5.

Вуловић Емонтс, Наташа: Збирне именице као компоненте фразеолошких јединица с религијском конотацијом [у коауторству са Драганом Цвијовић], Црквене студије XVII, 2020, 321–326.

Вуловић Емонтс, Наташа: „Рад – нерад“ / конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури, Научни састанак слависта у Вукове дане 48/1, Филолошки факултет у Београду, Београд 2019, 271‒278.

Вуловић Емонтс, Наташа: Аксиологеме с компонентом ђаво (враг, сотона) у српском језику, Зборник PERCEPCIA NADPRIRODZENA VO FRAZEOLÓGII, SLAVOFRAZ 2019, Univerzita Komenského v Bratislave, Братислава 2019, 359–365.

Вуловић Емонтс, Наташа: Антропоними у фразеолошким јединицама с религијским компонентама у српском језику, Зборник радова с научног скупа СЛАВОФРАЗ Имињата и фразеологијата. Имена и фразеология, Филолошки факултет ,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, Скопље 2018, 93–102.

Вуловић, Наташа: Фразеолошки речници, „Српска лексикографија од Вука до данас”, Каталог изложбе, Српска академија наука и уметности, Београд 2018, 203‒216 (у коауторству с Наташом Миланов).

Вуловић, Наташа: Аксиологеме као одреднице у фразеолошком речнику, Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1, Филолошки факултет у Београду, Београд 2018, 291‒300.

Вуловић, Наташа: О заједничким именичким позајмљеницама у савременом српском и бугарском језику (семантичка анализа), Српски језик XXII, Филолошки факултет Београд, Београд 2017, 519‒535 (у коауторству с Марианом Алексић).

Вуловић, Наташа: Библизми у спису Живот Стефана Лазаревића, деспота српскога, Зборник радова с научног скупа Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IX, Дани српског духовног преображења XXV, Деспотовац‒Манасија, 20‒21. август 2017, Деспотовац 2018, 33‒44.

Вуловић, Наташа: Семантичка анализа два покрајинска израза из Вукове збирке српских пословица, Наш језик, Књига XLVIII, св. 3-4, Институт за српски језик САНУ, Београд 2017, 1‒8.

Вуловић, Наташа: О заједничким именичким позајмљеницама у савременом српском и бугарском језику (семантичка анализа), Српски језик XXII, Филолошки факултет Београд, Београд 2017, 519‒535 (у коауторству с Марианом Алексић).

Вуловић, Наташа: Употреба основних фразеолошких термина у српској (и словенској) лингвистици, [у:] Предраг Пипер, Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2017, 243-252.

Вуловић, Наташа: Експресивност фразеолошких јединица с компонентом ђаво у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 381‒393.

Вуловић, Наташа: Топоси ђаволовог обитавања: средњовековни књижевни извори и српска фразеологија, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VII, Дани српскога духовног преображења XXIII, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 221‒233.

Вуловић, Наташа: Поредбене фразеолошке јединице с компонентом Пилат у српском језику, Наш језик 45/1–2, Београд, 2014, 63−72.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: Фразеолошке јединице с хришћанским компонентама у речницима савременог турског језика, у: Радомир Поповић (ур.), Српска теологија данас 4, Београд: Православни богословски факултет, 2013, 665–670.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: О лексици из сфере православне духовности у савременом турском језику, у: Богољуб Шијаковић (ур.), Српска теологија данас 3, Београд: Православни богословски факултет, 2012, 734–739.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: О морфолошко–семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему, Српски језик 17, Београд, 2012, 411–418.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: О лексикографској и фразеографској обради неких лексема из области православне духовности у једнојезичним речницима савременог српског језика, Црквенe студијe 9, Ниш, 2012, 455–464.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Фразеологизми из области православне духовности у једнојезичним речницима српског језика, Проблемы истории, филологии, культуры: науч. журн. РАН, Москва‒Магнитогорск–Новосибирск, 2011, 444–448.

Вулович, Наташа, Ружица Баич: Православно–культурная информация в лексикографических и фразеографических описаниях некоторых лексем в толковых словарях современного сербского языка, у: Е. В. Плисов (ред.), Проблемы изучения религиозных текстов 2, Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, 2011, 14‒23.

Вулович, Наташа, Мария Джинджич, Даниела Радонич: Названия на професии, звания и занаяти на членовете на сръбската културна общност в Сентандре (Унгария) върху материал от сентандрейски епитафии, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 527–533.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Данијела Радоњић: О називима за занимања, звања и занате на епитафима Српског сентандрејског гробља, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 76/1–4, Београд, 2010, 131–136.

Вулович, Наташа, Ружица Баич: Православно–культурная информация в толковых словарях современного сербского языка (на примере лексем анђео/ангел, демон, бес), у: Е. А. Баженова (ред.), Речеведение: современное состояние и перспективы, Пермь: Пермский государственный университет, 2010, 156‒160.

Вуловић, Наташа: О покрајинској и дијалекатској лексици Лазе К. Лазаревића, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 104109.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Семантичко–фразеолошка анализа неких лексема са сакралним значењима у српском језику (анђео, ангел / демон, бес), Црквене студије 6, Ниш, 2009, 271–279.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић: Филолошка истраживања на српском градском сентандрејском гробљу, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 74/1–4, Београд, 2009, 309–314.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Данијела Радоњић: Реч више о Речнику САНУ, Књижевност и језик 55/1–2, Београд, 2008, 171–182.

Вулович, Наташа, Ружица Баич: Церковнославянский язык в системе образования в Сербии – исторический обзор и современное состояние, у: И. В. Бугаева (ред.), Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования, Москва: Русская православная церковь, Московский патриархат, Кругъ, 2007, 5–17.

Вуловић, Наташа, Ивана Коњик: Семантичко–деривациона анализа броја пет, Наш језик 38/1–4, Београд, 2007, 43–64.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Настава црквенословенског језика у српским школама у ХIХ и ХХ веку, у: Богољуб Шијаковић (прир.), Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати 2, Београд: Православни богословски факултет, 2007, 249‒259.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Црквенословенски језик у систему образовања у Србији, Црквене студије 4, Ниш, 2007, 265‒272.

Вуловић, Н., Бајић, Р.: Церковнославянский язык в системе образования в Сербии – исторический обзор и современное состояние, Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования: Сборник XV Международных Рождественских образовательных чтений. 31 января‒1 февраля 2007 г., Русская православная церковь, Московский патриархат, Москва 2007, 5–17.

Библиографије

Буловић Емонтс, Наташа: Библиографија проф. др Димитрија Е. Стефановића, Теолошки погледи LII (1/2019), Београд 2019, 229‒260 (у коауторству: В. Јовановић и В. Живановић).

Вуловић, Наташа: Избор радова о фразеолошким јединицама у српском језику, Prevodilac (72) 33/3–4, Beograd, 2014, 123−134.

Стручни текстови

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: Од једнога ударца дуб не пада, Језик данас, н. с. 20, Нови Сад, 2022, 19-22.

Вуловић, Наташа, Српски језик и језичка култура, уџбеник за 5. разред основне школе, Београд: Завод за уџбенике, 2016.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: Божић у Цариграду, Језик данас, н. с. (11) 3‒4, Нови Сад, 2015, 16−19.

Вуловић, Наташа: Шта то пада с неба, Језик данас, н. с. (11) 5‒6, Нови Сад, 2015, 9–12.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Вуловић Емонтс, Наташа: Осам векова аутокефалије Српске православне цркве, I–II, ур. Владислав Пузовић, Владан Таталовић, Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, Београд, 2020, I – 541 стр.; II – 523 стр. (у коауторству с М. Спасојевић).

Вуловић, Наташа: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига 19, Prevodilac 33/3–4, Beograd, 2014, 84−88 [приказ].

Вуловић, Наташа: Драгана Мршевић–Радовић, Фразеологија и национална култура, Стил 8, Београд, 2009, 360–365 [приказ].

Вуловић, Наташа: Уз седамнаести том Речника САНУ, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 191–194 [приказ].

Биографија:

Рођена 1. марта 1973. године у Ужицу.

1997    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (српски језик).

1999   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Речник САНУ).

2004   Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2014   Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2015   Изабрана у звање: научни сарадник.

2020  Изабрана у звање виши научни сарадник.

Секретар Комисије за фонетику и фонологију у Одбору за стандардизацију српског језика, Институт за српски језик САНУ (2000‒2011).

Члан Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (2014‒).

Члан редакције часописа Преводилац (2009‒2015).

Види више →

Рођена 1. марта 1973. у Ужицу.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (1997).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ (1999).

Тезе:

Магистарски рад : „Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића”, (30. 12. 2004. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ментор: проф. др Мирослав Николић, чланови комисије: проф. др Живојин Станојчић и проф. др Рајна Драгићевић).

Докторска теза: „Фразеолошке јединице с религијским компонентама у српском језику”, ( 11. 7. 2014. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ментор: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, чланови комисије: проф. др Ксенија Кончаревић, проф. др Милица Радовић-Тешић).

Научна звања:

Изабрана у звање: научни сарадник (20. 5. 2015).

Међународна сарадња:

Међуакадемијска сарадња између Српске академије наука и уметности и Мађарске академије наука, пројекат: Културни идентитет српске националне мањине у Мађарској.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан редакције часописа Преводилац (часопис за српску и страну филологију, општу и примењену лингвистику, лексикографију и традуктологију), (2009–2015).

Чланство у Комисији за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (2014‒).

Учешћа на скуповима:

Међународни научни скуп XV Международные образовательные Рождественские чтения. Москва, 28. 1–3. 2. 2007.

Научни скуп Српска теологија у ХХ веку. Београд, 24–25. 5. 2007.

Научни скуп Књижевност на дијалекту. Лесковац, 25–26. 9. 2008.

Међународни научни скуп Славянские языки и культуры в современном мире. Москва, 24–26. 3. 2009.

Међународни научни скуп ХI полско-български колоквиум. Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, Бугарска, 7–8. 10. 2010.

Међународни научни скуп Лексикография и фразеография в контексте славистики. Москва, Магнитогорск, Новосибирск, 2011.

Научни скуп Српска теологија данас. Београд, 27–28. 5. 2011.

Научни скуп Српска теологија данас. Београд, 25–26. 5. 2012.

Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности. Деспотовац, 23–24. 8. 2015.

Међународни научни скуп Експресивност у српском језику. МСЦ, Београд, 17–19. 2015.

Међународни научни скуп Фразеологија и (наивна) психологија. Грац, 17–19. 2015.

Међународни научни скуп Словенска терминологија. Београд, 10–12. 5. 2016.

Предавања, промоције и сл.:

Коауторско предавање У сусрет речима. Лексички фонд Речника САНУ одржано 7. марта 2008. г. у Коларчевој задужбини у Београду у оквиру циклуса предавања под насловом Два века савременог српског језика у Речнику САНУ.

Коауторско предавање Лексички фонд српског језику у  Речнику САНУ одржано 14. маја 2008. г. у оквиру промоције поводом 17. тома Речника САНУ: Два века савременог српског језика у Речнику САНУ на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Презентација Речника САНУ у оквиру  трибине Речник Српске академије наука и уметности – Од речи до писмености, Коларчева задужбина, Центар за предавачку делатност, 2022. септембар 2014 (у коауторству са др Маријом Ђинђић и мср Данијелом Радоњић).

Предавање у Друштву младих лингвиста 3. 11. 2016. године на тему Српска фразеологија и религија (лингвокултуролошки поглед).

Речник САНУ јуче, данас, сутра, 5. децембра 2016 (коауторско предавање са Ненадом Ивановићем, Маријом Ђинђић и Данијелом Радоњић) у Крагујевцу, у организацији Катедре за српски језик Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.

Остале активности:

Говори и пише енглески, руски и немачки језик; служи се бугарским језиком.