др Наташа Вуловић Емонтс

e-mail:

natasa.vulovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/NatasaVulovic

Телефон:

+381 11 218 1 383

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Примењена лингвистика Н 360, Библија Н 170, Фолклор Н 400.

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија, фразеологија, лингвокултурологија, балканологија.

Научна делатност:

Бави се лексикологијом и фразеологијом у српском, словенском и балканолошком контексту (фразеолошке јединице у ужем и ширем смислу, универзалије и еквиваленти, национално-специфичне форме), као и лексикографијом / фразеографијом. Аутор је монографија Лексика у приповеткама Лазе. К. Лазаревића (2010) и Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања (2015), коаутор монографије Саборно гробље у Сентандреји прошлост и натписи (2012). Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 19, Стана Ристић (гл. уредник), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014.

Вуловић, Н.: Лексика у приповеткама Лазе. К. Лазаревића. (Монографије. књ. 8), Институт за српски језик САНУ, Београд 2010, 267 стр.

Саборно гробље у Сентандреји прошлост и натписи, Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Димитрије Стефановић, Данијела Радоњић, Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП „Службени гласник”, 546 стр.

Вуловић, Н.: Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања. (Монографије. књ. 8), Институт за српски језик САНУ, Београд 2015, 358 стр.

Вуловић, Н., Бајић, Р.: Церковнославянский язык в системе образования в Сербии – исторический обзор и современное состояние, Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования: Сборник XV Международных Рождественских образовательных чтений. 31 января‒1 февраля 2007 г., Русская православная церковь, Московский патриархат, Москва 2007, 5–17.

Вуловић, Н., Ђинђић М., Радоњић Д.: Реч више о Речнику САНУ, Књижевност и језик, LV/1-2, Београд 2008,  171–182.

Вуловић, Н., Бајић, Р.: Фразеологизми из области православне духовности у једнојезичним речницима српског језика, Зборник са међународног научног скупа Проблемы истории, филологии, культуры: научный журнал, Российская академия наук, Москва–Магнитогорск–Новосибирск, ООО „Аналитик”, 2011, 444–448.

Вулович, Наташа, Джинджич, Мария, Радонич, Даниела. Названия на професии, звания и занаяти на членовете на сръбската културна общност в Сентандре (Унгария) върху материал от сентандрейски епитафии, Научни трудове, ур. Жоржета Чолакова, том 48, кн. 1, сб. А, 2010, Пловдивски университет „Пaисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, 527–533.

Вуловић, Наташа, Ђинђић, Марија: О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему, Српски језик XVII, Београд 2012, 411–418. Вуловић, Н.: Експресивност фразеолошких јединица с компонентом ђаво у српском језику, НССУВД 45/1, Филолошки факултет, Београд 2016, 381‒393.

Види више →

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат‒петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр.

[Вуловић, Наташа: обрада парализа–парламентаран, 371408; парламентарац–партаја, 408427.]

Вуловић, Наташа: Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 267 стр. (Монографије, 8).

[Настановић, Драгана: Наташа Вуловић, Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Наш језик 41/12, Београд, 2010, 6163.]

[Спасојевић, Марина: Наташа Вуловић, Узор у истраживању књижевног лексичког фонда (Наташа Вуловић, Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Монографије 8, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 266 стр.), Српски језик 16, Београд, 2011, 845851.]

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић, Димитрије Стефановић: Саборно гробље у Сентандреји: прошлост и натписи, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, Службени гласник, 2012, стр. 546.

[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Уредници академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ‘Службени гласник’, 2012, 546 стр. : илустр. : 30 х 21, Гласник Етнографског института 61/1, Београд, 2013, 261268.]

[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе 45, Београд, 2013, 294296.]

[Бјелаковић, Исидора: Неми сведоци прошлости Сентандреје (Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић (ур.), Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ‘Службени гласник’, 2012, 546), Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/2, Нови Сад, 2014, 590593.]

Вуловић, Наташа: Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2015, 358 стр. (Монографије, 23).

[Јовановић, Јована: Наташа Вуловић, Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања, Наш језик 47/34, Београд, 2016, 123132.]

[Левушкина, Ружица: Наташа Вуловић, Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања, Fontes Slavia Orthodoxa 3, Olsztyn, 2016, 307312.]

[Штрбац, Гордана: Лингвокултуролошки аспекти српске фразеологије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 59/2, Нови Сад, 2016, 188192.]

Студије и чланци

Вуловић, Наташа, Ивана Коњик: Семантичкодеривациона анализа броја пет, Наш језик 38/14, Београд, 2007, 4364.

Вулович, Наташа, Ружица Баич: Церковнославянский язык в системе образования в Сербии – исторический обзор и современное состояние, у: И. В. Бугаева (ред.), Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования, Москва: Русская православная церковь, Московский патриархат, Кругъ, 2007, 517.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Настава црквенословенског језика у српским школама у ХIХ и ХХ веку, у: Богољуб Шијаковић (прир.), Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати 2, Београд: Православни богословски факултет, 2007, 249259.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Црквенословенски језик у систему образовања у Србији, Црквене студије 4, Ниш, 2007, 265272.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Данијела Радоњић: Реч више о Речнику САНУ, Књижевност и језик 55/12, Београд, 2008, 171182.

Вуловић, Наташа: О покрајинској и дијалекатској лексици Лазе К. Лазаревића, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 104109.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Семантичкофразеолошка анализа неких лексема са сакралним значењима у српском језику (анђео, ангел / демон, бес), Црквене студије 6, Ниш, 2009, 271279.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић: Филолошка истраживања на српском градском сентандрејском гробљу, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 74/14, Београд, 2009, 309314.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Данијела Радоњић: О називима за занимања, звања и занате на епитафима Српског сентандрејског гробља, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 76/14, Београд, 2010, 131136.

Вулович, Наташа, Ружица Баич: Православнокультурная информация в толковых словарях современного сербского языка (на примере лексем анђео/ангел, демон, бес), у: Е. А. Баженова (ред.), Речеведение: современное состояние и перспективы, Пермь: Пермский государственный университет, 2010, 156160.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Фразеологизми из области православне духовности у једнојезичним речницима српског језика, Проблемы истории, филологии, культуры: науч. журн. РАН, Москва‒Магнитогорск–Новосибирск, 2011, 444448.

Вулович, Наташа, Ружица Баич: Православнокультурная информация в лексикографических и фразеографических описаниях некоторых лексем в толковых словарях современного сербского языка, у: Е. В. Плисов (ред.), Проблемы изучения религиозных текстов 2, Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, 2011, 1423.

Вулович, Наташа, Мария Джинджич, Даниела Радонич: Названия на професии, звания и занаяти на членовете на сръбската културна общност в Сентандре (Унгария) върху материал от сентандрейски епитафии, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 527533.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: О лексици из сфере православне духовности у савременом турском језику, у: Богољуб Шијаковић (ур.), Српска теологија данас 3, Београд: Православни богословски факултет, 2012, 734739.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: О морфолошкосемантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему, Српски језик 17, Београд, 2012, 411418.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: О лексикографској и фразеографској обради неких лексема из области православне духовности у једнојезичним речницима савременог српског језика, Црквенe студијe 9, Ниш, 2012, 455464.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: Фразеолошке јединице с хришћанским компонентама у речницима савременог турског језика, у: Радомир Поповић (ур.), Српска теологија данас 4, Београд: Православни богословски факултет, 2013, 665670.

Вуловић, Наташа: Поредбене фразеолошке јединице с компонентом Пилат у српском језику, Наш језик 45/12, Београд, 2014, 6372.

Вуловић, Наташа: Експресивност фразеолошких јединица с компонентом ђаво у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 381393.

Вуловић, Наташа: Топоси ђаволовог обитавања: средњовековни књижевни извори и српска фразеологија, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VII, Дани српскога духовног преображења XXIII, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 221233.

Вуловић, Наташа: Семантичка анализа два покрајинска израза из Вукове збирке српских пословица, Наш језик, Књига XLVIII, св. 3-4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 1‒8.

Вуловић, Наташа: Употреба основних фразеолошких термина у српској (и словенској) лингвистици, [у:] Предраг Пипер, Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2017, 243-252.

Вуловић, Наташа: Библизми у спису Живот Стефана Лазаревића, деспота српскога, Зборник радова с научног скупа Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IX, Дани српског духовног преображења XXV, Деспотовац‒Манасија, 20‒21. август 2017, Деспотовац 2018, 33‒44.

Вуловић, Наташа: Фразеолошки речници, „Српска лексикографија од Вука до данас”, Каталог изложбе, Српска академија наука и уметности, Београд 2018, 203‒216 (у коауторству с Наташом Миланов).

Вуловић, Наташа: Аксиологеме као одреднице у фразеолошком речнику, Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1, Филолошки факултет у Београду, Београд 2018, 291‒300.

Вуловић, Наташа: О заједничким именичким позајмљеницама у савременом српском и бугарском језику (семантичка анализа), Српски језик XXII, Филолошки факултет Београд, Београд 2017, 519‒535 (у коауторству с Марианом Алексић).

Библиографије

Вуловић, Наташа: Избор радова о фразеолошким јединицама у српском језику, Prevodilac (72) 33/34, Beograd, 2014, 123134.

Стручни текстови

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: Божић у Цариграду, Језик данас, н. с. (11) 34, Нови Сад, 2015, 1619.

Вуловић, Наташа: Шта то пада с неба, Језик данас, н. с. (11) 56, Нови Сад, 2015, 912.

Вуловић, Наташа, Српски језик и језичка култура, уџбеник за 5. разред основне школе, Београд: Завод за уџбенике, 2016.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Вуловић, Наташа: Уз седамнаести том Речника САНУ, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 191194 [приказ].

Вуловић, Наташа: Драгана МршевићРадовић, Фразеологија и национална култура, Стил 8, Београд, 2009, 360365 [приказ].

Вуловић, Наташа: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига 19, Prevodilac 33/34, Beograd, 2014, 8488 [приказ].

 

Биографија:

Рођена 1. марта 1973. године у Ужицу.

1997    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (српски језик).

1999   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Речник САНУ).

2004   Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2014   Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2015   Изабрана у звање: научни сарадник.

Секретар Комисије за фонетику и фонологију у Одбору за стандардизацију српског језика, Институт за српски језик САНУ (2000‒2011).

Члан Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (2014‒).

Члан редакције часописа Преводилац (2009‒2015).

Види више →

Рођена 1. марта 1973. у Ужицу.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (1997).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ (1999).

Тезе:

Магистарски рад : „Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића”, (30. 12. 2004. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ментор: проф. др Мирослав Николић, чланови комисије: проф. др Живојин Станојчић и проф. др Рајна Драгићевић).

Докторска теза: „Фразеолошке јединице с религијским компонентама у српском језику”, ( 11. 7. 2014. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ментор: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, чланови комисије: проф. др Ксенија Кончаревић, проф. др Милица Радовић-Тешић).

Научна звања:

Изабрана у звање: научни сарадник (20. 5. 2015).

Међународна сарадња:

Међуакадемијска сарадња између Српске академије наука и уметности и Мађарске академије наука, пројекат: Културни идентитет српске националне мањине у Мађарској.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан редакције часописа Преводилац (часопис за српску и страну филологију, општу и примењену лингвистику, лексикографију и традуктологију), (2009–2015).

Чланство у Комисији за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (2014‒).

Учешћа на скуповима:

Међународни научни скуп XV Международные образовательные Рождественские чтения. Москва, 28. 1–3. 2. 2007.

Научни скуп Српска теологија у ХХ веку. Београд, 24–25. 5. 2007.

Научни скуп Књижевност на дијалекту. Лесковац, 25–26. 9. 2008.

Међународни научни скуп Славянские языки и культуры в современном мире. Москва, 24–26. 3. 2009.

Међународни научни скуп ХI полско-български колоквиум. Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, Бугарска, 7–8. 10. 2010.

Међународни научни скуп Лексикография и фразеография в контексте славистики. Москва, Магнитогорск, Новосибирск, 2011.

Научни скуп Српска теологија данас. Београд, 27–28. 5. 2011.

Научни скуп Српска теологија данас. Београд, 25–26. 5. 2012.

Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности. Деспотовац, 23–24. 8. 2015.

Међународни научни скуп Експресивност у српском језику. МСЦ, Београд, 17–19. 2015.

Међународни научни скуп Фразеологија и (наивна) психологија. Грац, 17–19. 2015.

Међународни научни скуп Словенска терминологија. Београд, 10–12. 5. 2016.

Предавања, промоције и сл.:

Коауторско предавање У сусрет речима. Лексички фонд Речника САНУ одржано 7. марта 2008. г. у Коларчевој задужбини у Београду у оквиру циклуса предавања под насловом Два века савременог српског језика у Речнику САНУ.

Коауторско предавање Лексички фонд српског језику у  Речнику САНУ одржано 14. маја 2008. г. у оквиру промоције поводом 17. тома Речника САНУ: Два века савременог српског језика у Речнику САНУ на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Презентација Речника САНУ у оквиру  трибине Речник Српске академије наука и уметности – Од речи до писмености, Коларчева задужбина, Центар за предавачку делатност, 2022. септембар 2014 (у коауторству са др Маријом Ђинђић и мср Данијелом Радоњић).

Предавање у Друштву младих лингвиста 3. 11. 2016. године на тему Српска фразеологија и религија (лингвокултуролошки поглед).

Речник САНУ јуче, данас, сутра, 5. децембра 2016 (коауторско предавање са Ненадом Ивановићем, Маријом Ђинђић и Данијелом Радоњић) у Крагујевцу, у организацији Катедре за српски језик Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.

Остале активности:

Говори и пише енглески, руски и немачки језик; служи се бугарским језиком.