др Марина Спасојевић

e-mail:

marina.spasojevic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://independent.academia.edu/MSpasojevic

Телефон:

+381 11 218 1 383; +381 11 263 5 590

Научне области:

Лингвистика Н 350, Граматика Н 352, Лексикологија Н 353, Дијалектологија Н 401.

Кључне речи:

српски језик, граматика, морфологија, глаголски вид, лексикографија, лексикологија.

Научна делатност:

Бави се морфологијом савременог српског језика, пре свега морфолошким особеностима глагола и глаголским видом, лексикографијом и лексикологијом (српског књижевног језика, али и дијалектском – ресавски говорни тип). Аутор је монографије Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект) (2013). Научна и стручна библиографија броји преко 70 наслова (монографије, радови, резимеи, прикази, хронике, библиографије – на српском, руском, бугарском језику), у домаћим и страним часописима и тематским зборницима. Учествовала на око 30 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Изабране публикације:

Спасојевић, Марина: Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погледа у србистици, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 73–84

[= Спасојевић, Марина: Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погледа у србистици, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић, Александар Милановић (ур.), Александар Белић српски лингвиста века, Књига 1, О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016), Београд: Међународни славистички центар, 2016, 261–273].

Спасојевић, Марина: Двовидски глаголи са основама страног порекла и префиксација у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 235–245.

Спасојевић, Марина: О радном и трпном глаголском придеву са лексикографског аспекта, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд, 2013, 309–319.

Спасојевић, Марина: Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 452 стр. (Монографије, 17).

Спасојевић, Марина: Перципирање финалних вокала у деклинацији страних мушких имена и презимена на вокал, Наш језик 35/1–4, Београд, 2004, 137–154.

Види више →

 

Монографске публикације:

Спасојевић, Марина: Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 452 стр. (Монографије, 17).

[Николић, Марина: Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Наш језик 45/1–2, Београд, 2014, 105–111.]

[Ратковић, Драгана: Детаљна анализа једног типа глагола. Марина Спасојевић. Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект). Монографије 17. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 452 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 57/1, Нови Сад, 2014, 280–285.]

[Ристић, Стана: Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Монографије 17, Београд, Институт за српски језик САНУ, 2013, 452 стр., Јужнословенски филолог 70, Београд, 2014, 360–363.]

[Миладиновић, Сања: Марина Спасојевић, Глаголи на -(јети), -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Лингвистичке актуелности 26, Београд, 2015, 107–108.]

[Јовановић, Владан: Књига о значајној групи глагола из новог угла (Марина Спасојевић, Глаголи на -(јети), -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Монографије 17, Институт за српски језик САНУ, Београд 2013, 452 стр.), Српски језик 21, Београд, 2016, 675–681.]

 

Студије и чланци:

Спасојевић, Марина: Допринос Светислава Вуловића и његовог дела науци о српском језику, у: ур. Злата Бојовић, Књижевни историчар и критичар Светислав Вуловић 1847–1898, Београд : Српска академија наука и уметности, 2023, 109–116.

Спасојевић, Марина: Лексичке карактеристике романа Једро наде Н. Маловића у контексту нове грађе за Речник САНУ, у: ур. Милош Ковачевић, Јелена Петковић, Језик и стил српскога романа, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2022, 187–196.

Спасојевић, Марина: Три четврти века издаваштва Института за српски језик САНУ, у: Владимир Живановић, Издања Института за српски језик САНУ 1947–2022, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 17–31.

Марина Спасојевић, Доприноси проф. В.П. Гудкова морфологији савременог српског књижевног језика, у: Е. И. Якушкиной (ур.), Славянский мир в настоящем и прошлом. Памяти Владимира Павловича Гудкова : сборник статей, Москва : МАКС Пресс, 2022, 123-133. ISBN: 978-5-317-06776-2.

Марина Спасојевић, Језик мимо граматике: о тзв. родно сензитивном језику, у: Драган Станић, Срето Танасић (ур.), Положај српскога језика у савременом друштву : (изазови, проблеми, решења), Нови Сад : Матица српска; Београд : Одбор за стандардизацију српског језика, 2021, 107-112. ISBN: 978-86-7946-371-5.

Спасојевић, Марина: Утицај семантике на морфолошке категорије придева на -(а)н/-ни у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Актуелна питања морфологије и творбе р(иј)ечи српскога језика, Вишеград: Андрићев институт, 2021, 101-136.

Спасојевић, Марина: Путеви двовидских глагола у српском и македонском језику, у: XLVI Меѓународнa научна конференција на LII Летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура; Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2020, 144–154.

Спасојевић, Марина, Рада Р. Стијовић и Ивана Лазић Коњик: Узвици у савременом српском језику: класификација и лексикографска обрада, Јужнословенски филолог 75/1, Београд, 2019, 37-61.

Спасојевић, Марина: Одбор за стандардизацију српског језика – двадесет година деловања, Књижевност и језик 66/1, Београд, 2019, 73-81.

Спасојевић, Марина: О могућим семантичким дистинкцијама глаголских именица у српском језику признање : признавање, придружење : придруживање и сл. у контексту актуелне политике, Наш језик 50/2, Београд, 2019, 151-159 .

Спасојевић, Марина: Одбор за стандардизацију српског језика и његове одлуке (путевима књиге сабраних одлука поводом двадесетогодишњице рада), Наш језик 50/1, Београд, 2019, 77-103.

Марковић, Александра, Спасојевић, Марина: Лексикографски аспекти представљања значењске мреже предлога по у српском језику, Тезе и резимеи у два тома. Том 1. Језик, XVIII међународни конгрес слависта, Међународни комитет слависта, Савез славистичких друштава Србије, Београд, 2018, 227–228.

Спасојевић, Марина: Глагол видети кроз векове: о значају и потреби изучавања глаголског вида на дијахроној и синхроној равни, у: Гордана Јовановић, (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VIII, Дани српскога духовног преображења XXIV, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 199-212.

Спасојевић, Марина: Видски портрет глагола везати у српском језику, Наш језик 48/3-4, Београд, 2017, 191-200.

Спасојевић, Марина: Појмовно-терминолошки апарат при проучавању глаголског вида и сродних појава у србистици у светлу аспектолошких приступа, [у:] Предраг Пипер, Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2017, 229-241.

Спасојевић, Марина: Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погледа у србистици, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 73–84.

[= Спасојевић, Марина: Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погледа у србистици, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић, Александар Милановић (ур.), Александар Белић српски лингвиста века 1. О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016), Београд: Међународни славистички центар, 2016, 357–368].

Спасојевић, Марина: Представљање информација о глаголском аспекту у дескриптивним речницима српског језика, у: Снежана Велковска и др. (ур.), Лексикологијата и лексикографијата – мостови меѓу јазиците, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2016, 166–177 (Едиција во чест на Благоја Корубин „Јазикот наш денешен“, 25).

Спасојевић, Марина: Александар Белић као покретач лингвистичке периодике на почетку ХХ века, Научни састанак слависта у Вукове дане 44/1, Београд, 2015, 39–48.

[= Спасојевић, Марина: Александар Белић као покретач лингвистичке периодике на почетку ХХ века, у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић, Александар Милановић (ур.), Александар Белић српски лингвиста века 1. О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016), Београд: Међународни славистички центар, 2016, 261–273].

Спасојевић, Марина: Елементи старокњижевног језика у преписци кнеза Милосава Здравковића Ресавца, у: Гордана Јовановић, (ур.), Средњи век у српској историји, науци, књижевности и уметности VI, Дани српскога духовног преображења XXII, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 303–309.

Спасојевић, Марина, Сања Ђуровић: Још један поглед на видске парњаке у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 57/1, Нови Сад, 2014, 183–197.

Спасојевић, Марина: Двовидски глаголи са основама страног порекла и префиксација у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 235–245.

Спасојевић, Марина: Комизам антропонима и когномена у делима Бранка Ћопића, у: Бранко Тошовић (ур.), Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić, Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 3, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens- -Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014, 347–360.

Спасојевић, Марина: Из топонимије ресавског краја – ојконими данас са освртом на старије изворе, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V, Дани српскога духовног преображења XXI, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 247–266.

Спасојевић, Марина: О радном и трпном глаголском придеву са лексикографског аспекта, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд, 2013, 309–319.

Спасојевић, Марина: Антропонимија у Андрићевом роману На Дрини ћуприја, у: Branko Tošović (ur.), Andrićeva ćuprija / Andrićs Brücke, Andrić-Initiative 6, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, Svet knjige – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 869–892.

Спасојевић, Марина: Стилска вредност фитонима у делима Бранка Ћопића, u: Branko Tošović (ur.), Lyrische Welterfahrung in den werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaji svijeta u Ćopićevim djelima, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić / Lirksi, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića 2, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 393–406.

Спасојевић, Марина: Из проблематике проучавања лексике из области прераде млека у ресавском крају (на материјалу из Великог Поповића), у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV, Дани српскога духовног преображења XX, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2013, 257–266.

Спасојевић, Марина: Прилог познавању лексике ресавског краја – етници и ктетици, Митолошки зборник 29, Рача, 2013, 279–295.

Спасојевић, Марина: Видске особености глагола у Андрићевим делима 1925–1941: двовидски глагол вид(ј)ети, u: Branko Tošović (ur.), Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) / Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941), Andrić-Initiative 5, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, 2012, 565–576.

Спасојевић, Марина, Мариjа Милосављевић Тодоровић: Граматичка структура исказа у огласима продаје на српском језику на интернету, u: Mirela Omerović (ur.), Senahid Halilović (gl. ur.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Zbornik radova. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 645–655.

Спасојевић, Марина: Језичке карактеристике препева Слова љубве на савремени српски језик, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности III, Дани српскога духовног преображења XIХ, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2012, 125–146.

Спасојевић, Марина, Мариjа Милосављевић Тодоровић: О особености огласа на интернет сајтовима намењеним оглашавању, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 249–255.

Спасојевић, Марина: Развој концепције и структуре часописа Наш језик за 80 година излажења, Наш језик 43/3–4, Београд, 2012, 11–19

Спасојевић, Марина: Радни глаголски придев у систему врста речи, Наш језик 42/1–2, Београд, 2011, 25–39.

Спасојевић, Марина, Цвијовић, Драгана: Употреба квалификатора вулг. у дескриптивним речницима српскога језика, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 553–562.

Спасојевић, Марина: Препеви Слова љубве (језички аспект), у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности II, Дани српскога духовног преображења XVIII, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2011, 75–81.

Спасојевић, Марина: Из фитонимије ресавског краја (коровска флора), у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 166–172.

[= Спасојевић, Марина: Из фитонимије ресавског краја (коровска флора), у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV, Дани српскога духовног преображења XX, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2013, 267–274].

Спасојевић, Марина, Марија Милосављевић Тодоровић: О колокацијским везама у фитонимији, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 67–77.

Спасојевић, Марина: О морфолошким и синтаксичко-семантичким особеностима пар(ов)а глагола (-)жив(ј)ети : (-)живити, Наш језик 41/1–2, Београд, 2010, 23–36.

Спасојевић, Марина: О акценту варошице Велики Поповић, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010, 495–507.

Спасоевич, Марина, Мария Милосавлевич, Драгана Настанович, За мястото на жаргонната лексика в тълковните речници, у: Лилия Крумова-Цветкова, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията в европейското културно пространство, София: Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак ’94, 2010, 248–256.

Спасојевић, Марина: О називима верских празника у ресавском крају, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 203–214.

Спасојевић, Марина: О воденичкој терминологији ресавског краја, у: Милош Ковачевић, Радивије Младеновић, Никола Рамић, Владимир Поломца (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности I/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 185–192.

Спасојевић, Марина: О „Нашој пошти“ у Нашем језику, Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 61–76.

Спасојевић, Марина: О облицима глагола (-)бд(ј)ети и снабд(ј)ети, Наш језик 39/1–4, Београд, 2008, 69–80.

Спасоевич, Марина, Миряна Гочанин: Некоторые проблемы в связи с лексикографической обработкой однокоренных глаголов на -ети/-’ети и -ити в сербском языке, у: Лилия Крумова-Цветкова, Мария Чоролеева, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията и лексикологията в съвременния свят, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак’ 94, 2007, 125–136.

Спасојевић, Марина: Перципирање финалних вокала у деклинацији страних мушких имена и презимена на вокал, Наш језик 35/1–4, Београд, 2004, 137–154.

 

Библиографије:

Спасојевић, Марина, Владимир Живановић, Драгана Цвијовић, Анета Спасојевић: Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012), Наш језик 43/3–4, Београд, 2012, 139–280.

Спасојевић, Марина, Драгана Настановић: Наш језик (књ. XXXI–XL), Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 131–145.

 

Стручни и популарни текстови:

Спасојевић, Марина: Час, сат и забрана кретања: о полицијском часу или сату, Језик данас, н. с. (16) 16, Нови Сад, 2020, 12‒15.

Спасојевић, Марина: У сусрет двестотој годишњици Вуковог првог издања Српског рјечника, Даница – српски народни илустровани календар за 2017. годину, Београд, 2016, 260–269.

Спасојевић, Марина: Који глаголи у српском језику дупло виде?, Језик данас, н. с. (11) 5–6, Нови Сад, 2015, 4‒8.

Спасојевић, Марина: Не треба вода да врије и воће да зрије, Политика 16. 9. 2015.

Спасојевић, Марина: Да ли је лишће пожутело или је пожутило?, Језик данас, н.с. (10) 1–2, Нови Сад, 2014, 30–37.

 

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Бојанин, Станоје С. и Спасојевић, Марина: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности XII, ур. Гордана Јовановић, Дани српскога духовног преображења XXIX, Народна библиотека „Ресавска школа”, Деспотовац – Институт за српски језик САНУ, Београд, 2022, 155 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 88, Београд 2022, 200-206 [приказ].

Спасојевић, Марина и Наташа С. Вуловић Емонтс: Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 87, Београд 2021, 181-195 [приказ].

Спасојевић, Марина: 50 година Међународног славистичког центра. књ. 2, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 87, Београд 2021, 235-239 [приказ].

Спасојевић, Марина: Владан Таталовић, Основи егзегезе списа Светог Јована, Саопштења 52, Београд, 2020, 284–286 [приказ].

Спасојевић, Марина: Владимир П. Гутков, Наш језик 51/2, Београд, 2020, 113-116 [In memoriam].

Спасојевић, Марина: Седамдесет година живота др Срете Танасића – пола века љубави према српскоме језику, Наш језик 50/2, Београд, 2019, 1-7 [хроника].

Спасојевић, Марина: 49. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Prevodilac 38/3–4, Beograd, 2019, 86–90 [хроника].

Спасојевић, Марина: Александар Белић – српски лингвиста века, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 84, Београд 2018, 223-230 [приказ].

Спасојевић, Марина: Владан Јовановић, Српска војна лексика и терминологија, Наш језик 48/1-2, Београд, 2017, 114-118 [приказ].

Спасојевић, Марина: Глаголски вид, акционалност и друге аспектолошке категорије у контексту (Глагольный вид: Грамматическое значение и контекст // Verbal Aspect: Grammatical Meaning and Context, Под редакцией Розанны Бенаккьо, Die Welt der Slaven, Sammelbӓnde/Сборники, Herausgegeben von Peter Rehder und Igor Smirnov, Band 56, München – Berlin – Washington/D.C.: Verlag Otto Sagner, 2015, 609 стр.), Јужнословенски филолог 72/3–4, Београд, 2016, 206–217 [приказ].

Спасојевић, Марина: Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас и седница Терминолошке комисије Међународног комитета слависта, Београд, САНУ, 11–13. мај 2016. године, Јужнословенски филолог 72/3–4, Београд, 2016, 283–292 [хроника].

Спасојевић, Марина: Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Наш језик 46/3–4, Београд, 2015, 139–145 [хроника].

Спасојевић, Марина: Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Наш језик 45/3–4, Београд, 2014, 127–133 [приказ].

Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Уредници академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ’Службени гласник’, 2012, 546 стр. : илустр. : 30 х 21, Гласник Етнографског института 61/1, Београд, 2013, 261–268 [приказ].

Спасојевић, Марина: Ka моделовању српске именичке парадигме. Н. В. Супрунчук. Сербское субстантивное словоизменение. Науч. ред. Б. Ю. Норман. Минск: Белорусский государственный университет, 2012. – 191 с., Јужнословенски филолог 69, Београд, 2013, 473–480 [приказ].

Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе 45, Београд, 2013, 294–296 [приказ].

Спасојевић, Марина: Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике, Наш језик 44/3–4, Београд, 2013, 89–96 [хроника].

Спасојевић, Марина: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед, Етнографски институт САНУ, Посебна издања, Књига 76, Београд, 2012, 308 стр., Гласник Етнографског института 60/1, Београд, 2012, 149–152 [приказ].

Спасојевић, Марина: 42. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Prevodilac (68) 31/3–4, Beograd, 2012, 123–124 [хроника].

Спасојевић, Марина: Узор у истраживању књижевног лексичког фонда (Наташа Вуловић, Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Монографије 8, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 266 стр.), Српски језик 16, Београд, 2011, 845–851 [приказ].

Спасојевић, Марина: Милан Стакић, Морфо(но)лошке теме, Наш језик 42/1–2, Београд, 2011, 71–73 [приказ].

Спасојевић, Марина: Милица Радовић-Тешић, Граматички и лингвистички појмовник, Наш језик 42/3–4, Београд, 2011, 53–56 [приказ].

Спасојевић, Марина: Савремена проучавања језика и књижевности. Година I / књига 1. Зборник радова са I научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. фебруара на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 590 стр., Наш језик 41/3–4, Београд, 2010, 129–131 [приказ].

Спасојевић, Марина: 40. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Prevodilac (64) 29/3–4, 64, Beograd, 2010, 77–79 [хроника].

Спасојевић, Марина: Владан Јовановић, Деминутивне и аугментативне именице у српском језику, Монографије 9, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 178 стр., Наш језик 41/1–2, Београд, 2010, 65–67 [приказ].

Спасојевић, Марина: Зборник радова Драгу Ћупићу у част, Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 81–85 [приказ].

Спасојевић, Марина: Стана Смиљковић – Радмила Жугић – Славка Стојановић: Настава српског језика на дијалекатском подручју, Учитељски факултет, Врање, 2009, стр. 187, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 295–297 [приказ].

Спасојевић, Марина: 38. и 39. Научни састанак слависта у Вукове дане, Prevodilac (62) 28/3–4, 62, Beograd, 2009, 70–74 [хроника].

Спасојевић, Марина: Милка Ивић, Лингвистички огледи, Треће, допуњено издање, Наш језик 39/1–4, Београд, 2008, 87–90 [приказ].

Спасојевић, Марина, Владан Јовановић: Скуп поводом шездесет година постојања Института за српски језик САНУ, Књижевност и језик 45/1–2, Београд, 2008, 219–221 [хроника].

Spasojević, Marina, Vladan Jovanović: Proslava povodom šezdeset godina postojanja Instituta za srpski jezik SANU, Lingvističke aktuelnosi 7/15, Beograd, 2008 [хроника].

Спасојевић, Марина: Милка Ивић, Језик о нама. Лингвистички огледи, шест. Библиотека ХХ век 154, Београд, 2006, 120 стр., Славистика 11, Београд, 2007, 403–406 [приказ].

Спасојевић, Марина: Радивоје Жугић, Језик медија. Огледи о језику и телевизији, Едиција ТВ полица, Библиотека РТВ теорија и пракса, Нова серија, књ. 4, Београд, Радио-телевизија Србије, 2006, стр. 152, Наш језик 38/1–4, Београд, 2007, 133–135 [приказ].

Спасојевић, Марина: Бојана Милосављевић, Форме учтивости у српском језику, Едиција Монографије, књ. 10, Учитељски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007, 174 стр., у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 209–211 [приказ].

Спасојевић, Марина: Срето Танасић, Синтаксичке теме, Београдска књига, Библиотека Пут у речи, Београд, 2005, 234 стр., Зборник Матице српске за славистику 69, Нови Сад, 2006, 266–273 [приказ].

Спасојевић, Марина: Марта Бјелетић, Исковрнути глаголи. Типови експресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу), Монографије 2, Београд, Институт за српски језик САНУ, 2006, 490 стр., Наш језик 37/1–4, Београд, 2006, 89–91 [приказ].

Спасојевић, Марина, Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма, Монографије 3, Београд, Институт за српски језик САНУ, 2006, 228 стр., Јужнословенски филолог 62, 2006, 400–403 [приказ].

Спасојевић, Марина: Милка Ивић, О речима. Когнитивни, граматички и културолошки аспекти српске лексике. Лингвистички огледи, пет, Библиотека ХХ век 151, Београд, 2005, 139 стр., Наш језик 36/1–4, Београд, 2005, 127–133 [приказ].

Спасојевић, Марина: Научни састанак слависта у Вукове дане 33/1 – Граматички опис српског језика, Међународни славистички центар, Београд, 2004, 289 стр., Књижевност и језик 51/3–4, Београд, 2004, 465–467 [приказ].

Спасојевић, Марина: Терминолошка стандардизација лингвистичког описа савременог српског језика (2), Научни састанак слависта у Вукове дане 33/3, Међународни славистички центар, Београд, 2004, 280 стр., Књижевност и језик 51/ 3–4, Београд, 2004, 469–473 [приказ].

Spasojević, Marina: Gramatički opis srpskog jezika, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 33/1, Međunarodni slavistički centar, Beograd, 2004, 289, str., Lingvističke aktuelnosti 5/12–13, Beograd, 2004 [приказ].

Секундарно ауторство:

Спасојевић, Марина (ур.): Владимир Живановић, Издања Института за српски језик САНУ 1947–2022, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 165 стр.

 

Биографија:

Рођена 18. августа 1980. у Београду.

2004. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Група за српски језик и књижевност).

2004. Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Речник САНУ).

2009. Магистрирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

2015. Докторирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

2016. Изабрана у звање научни сарадник.

Члан редакције часописа Наш језик (2013) и секретар (2005–).

Члан Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (2015).

Члан и секретар Комисије за морфологију и творбу речи Одбора за стандардизацију српског језика (2015).

Види више →

Рођена 18. августа 1980. у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Група за српски језик и књижевност (2004).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту израде Речник САНУ (2004).

Тезе:

Магистарски рад: Глаголи на -(ј)ети, -им у савременом српском језику (30. април 2009, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ментор: проф. др Мирослав Николић, комисија: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Милица Радовић-Тешић).

Докторска теза: Двовидски глаголи у савременом српском језику (16. јул 2015, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ментор: доц. др Весна Ломпар, комисија: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, доц. др Сања Ђуровић).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (24. фебруар 2016).

 

Лексикографска звања:

Основни обрађивач 2004–2011. године.

Изабрана у звање помоћног редактора 2011. године.

Изабрана у звање редактора 2016. године.

Међународна сарадња:

Учешће од 2012. године на међународним пројектима AndrićInitiative и Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића (2011–2016), који се одвијају под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу.

 

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан редакције часописа Наш језик (2013) и секретар (2005–).

Члан и секретар Комисије за морфологију и творбу речи Одбора за стандардизацију српског језика (2015).

Члан Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (2015).

Члан Комисије за терминологију Института за стандардизацију Србије (2015).

Члан Програмског савета манифестације „Дани српскога духовног преображења“ у Деспотовцу (2010)

Учешћа на скуповима:

Учесник је око тридесет научних скупова у земљи и иностранству.

IV национална конференция с международно участие нa Българското лексикографско дружество в чест на проф. Кристалина Чолакова Лексикографията и лексикологията в съвременния свят,  Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН, София, 21–22 октомври 2006.

Књижевност на дијалекту, Лесковачки културни центар, Лесковац, 25–26. септембар 2008.

I научни скуп младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 14. фебруар 2009.

14. Meђународни скуп слависта, Опатија, 22–25. јун 2009.

Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология Лексикографията в европейското културно пространство, Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН, София, 19–20 октомври 2009.

II научни скуп младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 5. март 2010.

Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности II, Дани српскога духовног преображења XVIII, Деспотовац, 21–22. август 2010.

Единадесети полско-бьлгарски колоквиум Езикьт на културата. Културата на езика, Пловдивски университет „Пайсей Хилендарски“, Пловдив, 7–8. октобар 2010.

Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковачки културни центар, Лесковац, 18. октобар 2010.

III научни скуп младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац,  12. марта 2011.

Језик. Књижевност. Комуникација, Филозофски факултет, Ниш, 15. април 2011.

Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности III, Дани српскога духовног преображења XIХ, Деспотовaц, 20–21. август 2011.

4. симпозијум о Иви Андрићу – Андрићево стваралаштво од 1925­–1941, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“, Грац, 6–8. октобар 2011.

Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV, Дани српскога духовног преображења XХ, Деспотовац, 25–26. август 2012.

42. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 12–15. септембар 2012.

43. симпозијум Лирски доживљаји свијета у Ћопићевим дјелима, у оквиру пројекта Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића (2011–2016), Грац, 6–7. септембар 2012.

44. симпозијум На Дрини ћуприја, у оквиру пројекта Andrić Initiative, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, Вишеград, 4–6. октобар 2012.

Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V, Дани српскога духовног преображења XХI, Деспотовац, 17–18. август 2013.

3. симпозијум Лирски доживљаји свијета у Ћопићевим дјелима, у оквиру пројекта Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића (2011–2016), Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу (2011–2016), ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 5–7. септембар 2013.

4. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 12–15. септембар 2013.

Меѓународен научен собир Лексикологијата и лексикографијата – мостови меѓу јазиците, Денови на Благоја Корубин, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 28 февруари – 2 март 2014.

Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI, Дани српскога духовног преображења XХII, Деспотовац, 22–24. август 2014.

44. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 11–14. септембар 2014.

45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 17–20. септембар 2015.

Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас, САНУ, АНУРС, Матица српска, Институт за српски језик, Београд, 11–13. мај 2016.

Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VIII, Дани српскога духовног преображења XXIV, Деспотовац, 20–21. август 2016.

46. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Филолошки факултет, Београд, 15–18. септембар 2016.

XI Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 28–29. октобар 2016 (каоут. са С. Ђуровић).

9. Андрићев симпозијум Андрићева Госпођица, Универзитет „Карл Франц“ у Грацу, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду, Београд, 17–19. новембар 2016.

Организација скупова:

Секретар Организационог одбора и Редакције зборника приликом обележавања шездесетогодишњице Института за српски језик 17–18. децембра 2007. године.

Секретар Организационог одбора Међународног научног симпозијума Словенска терминологија данас (САНУ, АНУРС, Матица српска, Институт за српски језик), одржаног 11–13. маја 2016. године.

Предавања, промоције и сл.:

Форма–садржај–норма: глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику, Друштво младих лингвиста, 5. март 2014. године.

http://dml.rs/index.php/sr/predavanja-cir/2014-predavanja-cir/175-marina-spasojevic-glagoli-cir

Двовидски глаголи као специфични аспектолошки проблем, Друштво младих лингвиста, 24. новембар 2015. године.

http://www.dml.rs/index.php/sr/predavanja-cir/2015-predavanja-cir/271-marina-spasojevic-dvovidski-glagoli-kao-specifican-aspektoloski-problem-cir

Остале активности:

Рецензент више радова за часописe Наш језик, Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици.

Члан комисије за одбрану докторских теза (на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 5. мај 2017; на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, 3. јула 2017).

Говори енглески, служи се руским.