др Јована Јовановић

e-mail:

jovana.jovanovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2181 383; +38164 090 16 95

Научне области:

Филологија H 004; Лингвистика H 350; Лексикологија H353; Граматика, семантика, семиотика, синтакса H 352; Социолингвистика H 360; Лексикографија.

Кључне речи:

Српски језик, лексикологија, лексикографија, семантика

Научна делатност:

Бави се научно-истраживачким и лексикографским радом и један је од основних обрађивача који учествују у изради Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Предмет нарочитог интересовања представљају лексикологија и семантика, са посебним освртом на лингвокултуролошка и когнитивистичка истраживања српског језика. Учествује на научним конференцијама у земљи и иностранству и објављује научне радове разноврсне лингвистичке тематике у домаћим и међународним часописима и зборницима радова.

Изабране публикације:

Јовановић, Јована: Фигуративне семантичке реализације лексема које означавају географске и атмосферске појмове у српском језику, Наш језик 2012/3–4, 69–87.

Јовановић, Јована: Обрада трпних придева у дескриптивним речницима српског језика, у: Лилия Крумова-Цветкова, Диана Благоева, Сия Колковска (ур.), 70 години българска академична лексикография, доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София: Българска академия на науките – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчинˮ, 2013, 203–210.

Јовановић, Јована: Пејоративи у именовању припадника неких друштвених група у српском језику, у: Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић (ур.), Зборник са научне конференције Језик, књижевност, маргинализација, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 143–157.

Јовановић, Јована, Ивана Маринковић Мандић: Глаголи говорења као носиоци Ћопићевог хумора, у: Бранко  Тошовић (ур.), Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру (тематски зборник), Грац–Бањалука: Institut für Slawistik der Karl-Frenzens-Universität Graz – Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014, 283–299.

Јовановић, Јована: Когнитивнолингвистичка анализа фразеологизама с компонентом глава у српском језику, Наш језик XLV/3–4, 2014, 69–88.

Јовановић, Јована: Компонента величине као мотиватор погрдног или афирмативног значења лексема којима се именује човек, у: Биљана Мишић Илић, Весна Лопичић (ур.), Зборник са научне конференције Језик, књижевност, значење: Језичка истраживања, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 113–129.

Види више →

Студије и чланци

Јовановић, Јована: Творбено-етимолошка и етнолингвистичка анализа мушких антропонима у српском језику, Караџић, н. с. 3, Алексинац, 2011, 29–47.

Јовановић, Јована: Етимолошка и творбено-семантичка анализа неких хидронима из области Поморавља, у: Драгиша Милошевић (ур.), Капија Поморавља, Варварин: Скупштина општине Варварин, Историјски архив Крушевац, 2011, 315–328.

Јовановић, Јована, Ивана Маринковић: Творбена анализа неких именица из класе етника у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 55–64.

Јовановић, Јована, Ана Ранђеловић, Анета Спасојевић: Језичка (не)култура у београдским културним водичима, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 43–51.

Јовановић, Јована, Ивана Маринковић: О проблему полисемантичке структуре лексема из класе етника у српском језику, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Нови Сад: Филозофски факултет, 2012, 463–473.

Јовановић, Јована: Фигуративне семантичке реализације лексема које означавају географске и атмосферске појмове у српском језику, Наш језик 44/3–4, Београд, 2012, 69–87.

Јовановић, Јована: Културни стереотипи у лексичком фонду српског језика и лексикографски опис колективно експресивних лексема у дескриптивном речнику, Караџић, н. с. 4, Алексинац, 2012, 78–95.

Јовановић, Јована, Ана Ранђеловић, Ивана Маринковић Мандић: Семантичка вредност суфикса -ота, -оћа и -ост у деривацији апстрактних именица из домена човекових физичких и духовних особина, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 99–111.

Јовановић, Јована: Обрада трпних придева у дескриптивним речницима српског језика, у: Лилия Крумова-Цветкова, Диана Благоева, Сия Колковска (ур.), 70 години българска академична лексикография, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН, 2013, 203–210.

Јовановић, Јована: Семантичка дивергентност трпног придева и његов третман у савременој лексикографији, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору II/2, Нови Сад: Филозофски факултет, 2013, 243–254.

Јовановић, Јована: Творба именица из класе nomina actionis у српском језику, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности V/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 65–78.

Јовановић, Јована, Ана Ранђеловић, Ивана Маринковић Мандић: О фразеологизмима с компонентама глава, нос, око и ухо, у: Снежана Гудурић, Марија Стефановић (ур.), Језици и културе у времену и простору III, Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, 75–87.

Јовановић, Јована, Ивана Маринковић Мандић: Глаголи говорења као носиоци Ћопићевог хумора, у: Бранко Тошовић (ур.), Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić, Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 3, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014, 283–299.

Јовановић, Јована: Пејоративи у именовању припадника неких друштвених група у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2014, 143–157.

Јовановић, Јована: Когнитивнолингвистичка анализа фразеологизама с компонентом глава у српском језику, Наш језик 45/3–4, Београд, 2014, 69–88.

Јовановић, Јована: Лексема страх у књижевном и разговорном дискурсу српског језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, diskurs. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2015, 535–551.

Јовановић, Јована: Компонента величине као мотиватор погрдног или афирмативног значења лексема којима се именује човек, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 113–129.

Стручни текстови

Јовановић, Јована, Ана Мацановић, Ивана Маринковић Мандић: Могу ли старе речи бити модерне?, Језик данас, н. с. (12) 7–8, Нови Сад, 2016, 6–10.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Јовановић, Јована: Когнитивная поэтика: проблемы, опыт исследования; Современная русистика: направления и идеи; серия под редакцией Александра Киклевича и Аллы Камаловой, том 3, Стил 11, Београд, 2012, 462–466 [приказ].

Јовановић, Јована: Савремена српска лексикографија у теорији и пракси, колективна монографија [ур. Рајна Драгићевић], Prevodilac 34/1–2, Beograd, 2015, 67–78 [приказ].

Јовановић, Јована: Зборника радова „Српски језик и ћирилица – основе српског идентитета“, Prevodilac 35/1–2, Beograd, 2016, 78–88 [приказ].

Јовановић, Јована: Наташа Вуловић, Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања, Наш језик 47/3–4, Београд, 2016, 123–132 [приказ].  

Популарни текстови

Jovanović, Jovana: Šta nam govore toliki pogrdni nazivi za žene? Usedelica, jalovica, ženturača i ostale uvrede, Blic žena 15. oktobar 2016, 40.

Јовановић, Јована: Какав то мушкарац у језику постаје баба?, По­ли­ти­ка 30. октобар 2016, 8 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 87–89].

Јовановић, Јована: Када је Босанац глуп, а Црногорац лењ, Политика 31. октобар 2016, 10 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 91–93].

Јовановић, Јована: Победници транзиције – данас гоље, сутра богаташи, По­ли­ти­ка 2. новембар 2016, 12 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 95–97].

Јовановић, Јована: Кад се капларице и капетанчићи претварају да су јуначине, Политика 7. децембар 2016, 13 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 99–104].

Јовановић, Јована: Шта је заједничко магарцу, ћурки и тикви у српском језику?, Политика 6. децембар 2016, 13 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 105–110].

Јовановић, Јована: Појединим деминутивима изражавамо презир према нечему или некоме, Политика 8. децембар 2016, 12.

Биографија:

Рођена 18. 7. 1985. године у Београду;

2004. године завршила Пету београдску гимназију као носилац Вукове дипломе;

2009. године дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Групи за српски језик и књижевност са јужнословенским језицима;

2010. године завршила дипломске академске студије – мастер на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одсек Српски језик; тема мастер рада: Концептуализација појмова живот и смрт у српском језику (ментор: проф. др Рајна Драгићевић);

Школске 2010/2011. уписала докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, модул Српски језик;

2011. године почела да ради у Институту за српски језик САНУ, као истраживач приправник и основни обрађивач, на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ;

2013. године изабрана у звање истраживач сарадник;

2015. године на Филолошком факултету у Београду поднела документацију за пријављивање докторске дисертације на тему Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику, под менторством проф. др Рајне Драгићевић. Веће научних области друштвено-хуманистичких наука одобрило предложену тему и у току је израда дисертације;

2016. године реизабрана у звање истраживач сарадник.

Говори и пише енглески и руски језик; служи се француским језиком.

Види више →
 • Јована Б. Јовановић рођена је 18. 7. 1985. године у Београду, где је завршила основну школу и Пету београдску гимназију као носилац Вукове дипломе.
 • Образовање:

Године 2009. дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Групи за српски језик и књижевност са јужнословенским језицима, са просечном оценом 8,96. На истом факултету 2010. године завршила је дипломске академске студије – мастер, одсек Српски језик, са просечном оценом 9.50 (тема мастер рада: Концептуализација појмова живот и смрт у српском језику, ментор проф. др Рајна Драгићевић). Школске 2010/2011. на Филолошком факултету Универзитета у Београду уписала је докторске академске студије, модул Српски језик. На докторским студијама положила је 8 испита и одбранила 4 самостална истраживачка рада (СИР), како је и предвиђено наставним планом и програмом, остваривши 120 ЕСПБ и стекавши услов за пријављивање докторске дисертације. У фебруару 2015. године на Филолошком факултету у Београду поднела је документацију за пријављивање докторске дисертације са темом Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику, а Веће научних области друштвено-хуманистичких наука одобрило је предложену тему на седници одржаној 28. априла 2015. године. У току је израда дисертације, под менторством проф. др Рајне Драгићевић.

 • Запослење:

Од фебруара 2011. године запослена је у Институту за српски језик САНУ где је до 21. јануара 2013. радила као истраживач приправник, основни обрађивач, а од тада и даље има звање истраживача сарадника, основног обрађивача на пројекту 178009 Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Априла 2016. Године реизабрана је у звање истраживача сарадника.

 • Учешћа на научним скуповима у земљи и иностранству:
 1. II научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, ФИЛУМ, Крагујевац, 12. март 2011.
 2. Научни скуп Наука и идентитет, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 21. и 22. мај 2011, у коауторству са Аном Ранђеловић и Анетом Спасојевић.
 3. Научни скуп Језици и културе у времену и простору 1, Филозофски факултет, Нови Сад, 26. новембар 2011, у коауторству са Иваном Маринковић.
 4. Научна конференција Језик, књижевност, вредности, Филозофски факултет, Ниш, 27–28. април 2012, у коауторству са Аном Ранђеловић и Иваном Маринковић.
 5. Научна конференција поводом 70-годишњице бугарске академске лексикографије, Софија, и 25. октобар 2012. године, Институт за бугарски језик „Проф. Љубомир Андрејчин” – БАН и Бугарско лексикографско друштво; Шеста национална конференција с међународним учешћем, посвећена лексикографији и лексикологији.
 6. Научни скуп Језици и културе у времену и простору 2, Филозофски факултет, Нови Сад, 24. и 25. новембар 2012. године.
 7. V научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, ФИЛУМ, Крагујевац, 30. март 2013.
 8. Научна конференција Језик, књижевност, маргинализација, Филозофски факултет, Ниш, 26–27. април 2013. године.
 9. Научни скуп Језици и културе у времену и простору 3, Филозофски факултет, Нови Сад, 16. новембар 2013. године.
 10. Трећи међународни симпозијум посвећен језику и стилу Бранка Ћопића: Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру; симпозијум одржан у Бањалуци од 5. до 9. септембра 2013. године.
 11. Научна конференција Језик, књижевност, дискурс, одржана на Филозофском факултету у Нишу и 26. априла 2014. године.
 12. Научни скуп Дванадесети международни славистични четения, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, 9. и 10. мај 2014. године, Софийски университет „Св. Климент Охридскиˮ, Факултет по славянските филологии.
 13. Научна конференција Језик, књижевност, значење, одржана на Филозофском факултету у Нишу 24. и 25. априла 2015. Године.
 • Предавања и промоције:

Одржана језичка радионица Могу ли старе речи бити модерне? у оквиру трибине „Речник Српске академије наука и уметности – од речи до писмености”, коју је, поводом Дана европске баштине, организовала Задужбина Илије М. Коларца (Центар за предавачку делатност) у сарадњи са Институтом за српски језик САНУ; септембар 2014. године, у коауторству са Аном Ранђеловић и Иваном Маринковић Мандић.

Излагање на промоцији књиге Речи под лупом, зборника радова о лексици српског језика [ур. Рајна Драгићевић], одржаној 8. марта 2017. године у Српском књижевном друштву.

 • Остале активности:

Од 2009. године сарадник емисије Пут у речи, која се емитује петком у 9.00 часова на  другом програму Радио-Београда; пише и чита научно-популарне текстове о српском језику и лингвистици уопште; аутор и уредник емисије: Владо Ђукановић.

Од 2014. године члан Комисије за терминологију Института за стандардизацију Србије.

 • Говори и пише енглески и руски језик; служи се француским језиком.