др Ивана Безрукова

e-mail:

ivanamcancar@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8227

Научне области:

Филологија H 004, Историја језика H 355, Лексикологија Н 353, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352

Кључне речи:

српски језик, дијахронија, лексикологија, синтакса, семантика

Научна делатност:

Бави се историјом српског језика. Предмет научног интересовања чине: историјска лексикологија, лексикографија, синтакса и семантика. Учествовала на више научних скупова и стручних усавршавања у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Чанчар, Ивана: Лексичко-синтаксичка средства за обележавање делова дана у „Маријином јеванђељу”, у: Богољуб Шијаковић (ур.), Српска теологија данас 2011. Зборник радова Трећег годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 27–28. маја 2011. Београд: Православни богословски факултет, 2012, 664–683.

Чанчар, Ивана: Семантичко транспоновање протоспацијалне otx + gen конструкције у „Маријином јеванђељу”, у: Aleksander Urkom (ed.), 1st Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest: Eötvös Loránd University, 2012, 5–9.

Чанчар, Ивана: Анафорски објекат у Сабраним делима Стефана Првовенчаног, у: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21. април 2012 г., Том I – Езикознание, Софија, Университетско издателство  „Св. Климент Охридски”, 2012, 481–487.

Чанчар, Ивана: Глаголске допуне у „Хиландарској повељи” Стефана Првовенчаног. Прилози проучавању језика 43. Нови Сад, 2012, 3–42.

Чанчар, Ивана: Придеви који означавају божанске особине у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 9, Бања Лука, 2014, 23–33.

Чанчар, Ивана: Семантика лексема са основом mil- у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, у: Радомир В. Поповић (ур.), Српска теологија данас 2013, Зборник радова Петог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 14. децембра 2013, Београд: Православни богословски факултет, 2014, 357–367.

Види више →

БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ РАДОВА ИВАНЕ БЕЗРУКОВЕ

Чланци

Безрукова, Ивана. Морфолошке одлике култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја, Октоих. Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, X/11 (2020), Подгорица, 2020, 7–32.  [ISSN 1800-9107]

Безрукова, Ивана. Именовање цара Уроша у трима култним списима патријарха Пајсеја, у: Снежана Гудурић и Биљана Радић-Бојанић (ур.),  Језици и културе у времену и простору VIII/2, Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 2019, 221−232.  [ISBN 978-86-6065-543-3]

Безрукова, Ивана. Фонетске одлике култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја, Филолог – часопис за језик, књижевност и културу 16, Бања Лука: Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2017, 28–43. [ISSN 1986-5864, УДК 811.163.1’367.622]

Безрукова, Ивана. Речник славеносрпског језика. Огледна свеска. Доситејев врт, Годишњак Задужбине „Доситеј Обрадовићˮ, Година V, Број 5. Београд: Задужбина Доситеј Обрадовић, 2017, 135–144 (приказ) ISSN 2334–9476, ISBN 978-86-87583-24-5

Безрукова, Ивана. Фонетске одлике култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја. Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, 16. Бања Лука: Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2017, 28–43, ISSN 1986-5864, УДК 811.163.1’367.622

Чанчар, Ивана: Придеви који означавају божанске особине у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 9, Бања Лука, 2014, 23–33. http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/1339

Чанчар, Ивана: Семантика лексема са основом mil- у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, у: Радомир В. Поповић (ур.), Српска теологија данас 2013, Зборник радова Петог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 14. децембра 2013, Београд: Православни богословски факултет, 2014, 357–367.

Чанчар, Ивана: Анафорски објекат у Сабраним делима Стефана Првовенчаног, у: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21. април 2012 г., Том I – Езикознание, Софија, Университетско издателство  „Св. Климент Охридски”, 2012, 481–487.

Чанчар, Ивана: Глаголске допуне у „Хиландарској повељи” Стефана Првовенчаног. Прилози проучавању језика 43. Нови Сад, 2012, 3–42. http://epub.digitalnabiblioteka.tk/index.php/ppj

Чанчар, Ивана: Семантичко транспоновање протоспацијалне otx + gen конструкције у „Маријином јеванђељу”, у: Aleksander Urkom (ed.), I. 1st Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest, 2012, 5–9. http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/youngslavist/1st%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf

Чанчар, Ивана: Лексичко-синтаксичка средства за обележавање делова дана у „Маријином јеванђељу”, у: Богољуб Шијаковић (ур.), Српска теологија данас 2011. Зборник радова Трећег годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 27–28. маја 2011. Београд: Православни богословски факултет, 2012, 664–683.

Чанчар, Ивана: Синтакса инфинитива у „Маријином јеванђељу”. Konštantinove listy roč. 4. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011, 95–123.

Чанчар, Ивана: Систем падежа са квалификативним значењем у „Примјерима чојства и јунаштва” Марка Миљанова. Прилози проучавању језика 40. Нови Сад, 2009, 25–45.

Чанчар, Ивана: Меѓујазична македонско-српска хомонимија на именските лексеми, у: Томислав Треневски, Симон Саздов, Марија Паунова (ур.), Петти научен собир на млади македонисти. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факултет „Блаже Конески”, 2008, 249–260.

Чанчар, Ивана: Семантика придева са основама blag- и dobr- у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, у: Prof. dr  Ivana Živančević Sekeruš (gl. ur.), Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 1. decembar 2012. Zbornik  radova, Novi Sad, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2014, 153–164. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2014/978-86-6065-292-0

Чанчар, Ивана, Данка Урошевић: О глаголима vxzqryti и ouzqryti у старословенском језику (с освртом на стање у грчком језику), у: Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу , Година IV / књига 1, Крагујевац, 2013, 19–32.

Речници

Правописни речник српског језика са правописно-граматичким саветником, ур. Милан Шипка, Нови Сад: Прометеј, 2010, 1412 стр. [сређивање грађе и примарна обрада одредница под словима Ж, З, Њ, Ш]. http://www.prometej.rs/upload/document/pravopisni_recnik.pdf

Резимеи

Безрукова, Ивана. Морфолошке одлике култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 9, Sažeci, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2019, 14. [ISBN 978-86-6065-553-2]

Безрукова, Ивана. Именовање цара Уроша у трима култним списима патријарха Пајсеја, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8, Sažeci, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018, 14–15. [ISBN 978-86-6065-480-1]

Чанчар, Ивана. Семантика лексема са основом mil- у Житију Светог Симеона Стефана Првовенчаног (резиме), у: Српска теологија данас, Пети годишњи симпосион 2013, Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, 2013, 9–10 (књига апстраката).

Čančar, Ivana. The basis blag- and dobr- in the Light of Cognitive Domain (abstract), in: The first international interdisciplinary conference for young scholars in social sciences and humanities Contexts, Novi Sad: Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 2012, 40 (book of abstracts). [ISBN 978-86-6065-135-0, COBBIS. SR-ID 275575047]

Чанчар, Ивана. Лексичко-синтаксичка средства за обележавање делова дана у Маријином јеванђељу (резиме), у: Српска теологија данас. Трећи годишњи симпосион 2011, Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, 2011, 19 (књига апстраката).

Тезе

Чанчар, Ивана. Одбрањена докторска дисертација Конкорданција култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја, 446 стр., 7. јула 2020. године на Филозофском факултету у Новом Саду, пред комисијом у саставу: проф. др Наташа Драгин (ментор, редовни професор), проф. др Јасмина Грковић-Мејџор (редовни члан САНУ) и доц. др Виктор Савић (виши научни сарадник). [УДК 811.163.1″15″ и УДК 811.163.41(091)]

Међународна сарадња

Усавршавање руског језика у Институту руског језика „Пушкин” у Москви од 5. јула до 7. августа 2008.

Усавршавање македонског језика на Филолошком факултету „Блаже Конески” у Скопљу од 1. до 28. фебруара 2007.

Учесник „Међународног семинара за македонски језик и књижевност” у Охриду од 3. до 21. августа 2005.

Предавања

Ћирилица – корак напред, Културни центaр Новог Сада, 24. мај 2013. године.

Ћирилица – корак напред, Галерија Центра за културу „Градац“, Рашка 17. август 2013. године.

Учешћа на скуповима

Језици и културе у времену и простору 9, Нови Сад, 2019.

Језици и културе у времену и простору 8, Нови Сад, 2018.

Српска теологија данас. Пети годишњи симпосион 2013, Београд, 2013.

Савремена проучавања језика и књижевности, IV научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Единадесетите национални славистични четения: Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софија, 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених  и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад, 2012.

Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája I. The 1st Conference For Young Slavists In Budapest, Budapest, 2011.

Српска теологија данас. Трећи годишњи симпосион 2011, Београд, 2011.

Петти научен собир на млади македонисти, Скопје, 2006.

Биографија:

Рођена 11. јуна 1985. у Зрењанину.

Дипломски рад (Систем падежа са квалификативним значењем у „Примјерима чојства и јунаштва” Марка Миљанова) одбранила 17. децембра 2008. на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за српски језик и лингвистику (ментор проф. др Слободан Павловић).

Мастерски рад (Синтакса инфинитива у „Маријином јеванђељу”) одбранила 25. јуна 2010. на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за српски језик и лингвистику (ментор проф. др Јасмина Грковић-Мејџор).

Уписала докторске студије 2010. на Филозофском факултету у Новом Саду (ментор проф. др Наташа Драгин).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ 1. фебруара 2012. године.

Докторску дисертацију Конкорданција култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја пријавила је 2013. године, а одбранила 7. јула 2020, пред комисијом у саставу: проф. др Наташа Драгин (ментор), проф. др Јасмина Грковић-Мејџор и доц. др Виктор Савић.

Изабрана у звање истраживач сарадник 18. септембра 2014. године.

Реизабрана у звање истраживач сарадник 6. новембра 2018. године.

Говори и пише руски и енглески језик.

Види више →

Ивана Безрукова (Чанчар) рођена је 11. јуна 1985. у Зрењанину.

Основну школу завршила је у Орловату, а гимназију у Зрењанину.

Основне студије на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду уписала је 2004. године.

Током академске 2006/2007. и 2007/2008. године била је стипендиста Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, а била је и добитник награда за изузетан успех Филозофског факултета и Универзитета у Новом Саду.

Дипломирала је 2008. године, с просечном оценом 9,89.

Мастер студије на истом одсеку уписала је 2009. године и дипломирала 2010. с просечном оценом 10.

У јануару 2009. добила је стипендију Фонда Михајло Пупин из Чикага за стипендирање студената.

На мастер студијама у школској 2009/2010. била је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије.

Током студирања била је учесник Међународног семинара за македонски језик и књижевност у Охриду од 3. до 21. августа 2005. године. Усавршавање македонског језика продужила је боравком на Филолошком факултету Блаже Конески у Скопљу од 1. до 28. фебруара 2007.

Као добитник стипендије Министарства образовања Руске Федерације за одлазак на стручно усавршавање руског језика боравила је у Институту руског језика А. С. Пушкин у Москви од 5. јула до 7. августа 2008.

Докторске студије Језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду уписала 2010. године.

Као стипендиста Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије била је ангажована на пројекту „Историја српског језика” (178001) од фебруара 2011. до фебруара 2012. године.

Докторску дисертацију Конкорданција култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја пријавила је 2013. године, а одбранила 7. јула 2020, пред комисијом у саставу: проф. др Наташа Драгин (ментор), проф. др Јасмина Грковић-Мејџор и доц. др Виктор Савић.

Професионално искуство

Током 2009. године радила је као сарадник на послу примарне обраде одредница за Правописни речник српског језика, којим је руководио проф. др Милан Шипка.

Од 2009. до 2014. године била је ангажована у Центру за српски језик и културу Азбукум у Новом Саду у својству предавача српског језика као страног.

У току 2011. године радила је као преводилац у компанији Електропорцелан у Новом Саду (превођење пословне докуметације с руског на српски језик и обрнуто).

У фебруару 2012. године запослила се у Институту за српски језик САНУ у Београду, на пројекту „Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника црквенословенског језика српске редакције” (178030). Из звања истраживач-приправник унапређена је у звање истраживач-сарадник 18. септембра 2014. Од 1. септембра 2015. до 31. августа 2016. године била је у статусу мировања (породиљско одсуство). У звање истраживач-сарадник поново је изабрана 6. новембра 2018. године, а 28. јануара 2021. године бира се у звање научни сарадник.

Од 2018. године у Језичком центру Флуента учествује у пројектима који се баве изучавањем српског културног наслеђа и унапређивањем метода предавања српског језика као страног.

Учешће на научним скуповима

Петти научен собир на млади македонисти, Скопље, 2006.

Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája. The 1st Conference For Young Slavists, Будимпешта, 2011.

Српска теологија данас, III годишњи симпосион, Београд, 2011.

Савремена проучавања језика и књижевности, IV научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука – Контексти, Нови Сад, 2012.

Единадесетите национални славистични четения: Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софија, 2012.

Српска теологија данас, V годишњи симпосион, Београд, 2013.

Предавања

Ћирилица – корак напред, Културни центaр Новог Сада, 24. мај 2013. године (поводом обележавања 1150 година од настанка словенске писмености).

Ћирилица – корак напред, Галерија Центра за културу „Градац”, Рашка 17. август 2013. године.

Студијски боравци

Добитник стипендије Министарства образовања Руске Федерације за одлазак на стручно усавршавање руског језика на Институту руског језика „Пушкин” у Москви од 5. јула до 7. августа 2008.

Усавршавање македонског језика на Филолошком факултету „Блаже Конески” у Скопљу од 1. до 28. фебруара 2007.

Учесник „Међународног семинара за македонски језик и књижевност” у Охриду од 3. до 21. августа 2005.

Награде и сертификати

Сертификат Фонда за младе таленте Републике Србије у школској 2009/2010. на мастерским студијама.

Сертификат Фонда Михајло Пупин из Чикага за стипендирање студената, Београд (2009).

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студија 2008/2009.

Сертификат Фонда за стипендирање  и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду у школској 2007/2008. Нови Сад.

Награда Универзитета у Новом Саду за успех у току школске 2006/2007.

Сертификат Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду у школској 2006/2007.

Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2005/2006.

Награда Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду за успех у току школске 2004/2005.

Остале активности

„Правописни речник српског језика са правописно-граматичким саветником”, гл. ур. Милан Шипка, Нови Сад: Прометеј, 2010, 1412 стр. [сређивање грађе и примарна обрада одредница под словима Ж, З, Њ, Ш].

Предавач српског језика као страног у Центру за српски језик и културу „Азбукум” у Новом Саду 2009–2013.

Као стипендиста Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије ангажована на пројекту „Историја српског језика” (ОИ 178001) од фебруара 2011. до фебруара 2012.