проф. др Виктор Савић

e-mail:


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Палеографија H110

Кључне речи:

историја српског језика, старословенски језик, српскословенски језик – српска редакција старословенског језика, филологија, палеографија, археографија

Признања и награде:

Заједно с академиком Јасмином Грковић-Мејџор добитник награде Славистичког друштва Србије „Павле и Милка Ивић“ за монографију Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару (1512–1942–2012), 2018. године.

Научна делатност:

Бави се историјом српског књижевног и народног језика (средњи век), као и помоћним историјским дисциплинама. Непосредно ради на писаним изворима. Аутор је књиге Српска књижевна реч у својим првим столећима (2019). Приредио Месецослов Јерусалимскога типика према рукопису АСАНУ, бр. 294 (2003), саставио Огледну свеску Српскословенског речника јеванђеља (2007); коауторски приредио Словенску палеографију С. М. Куљбакина (2008) и уредио више зборника и др. књига (2009, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020). Објавио око 140 наслова у тематским зборницима, домаћим и страним часописима итд., учествовао на 40 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Наслеђе и стварање. Свети Ћирило. Свети Сава (869–1219–2019), I–II, Старословенско и српско наслеђе 2, уредници: Јованка Радић, Виктор Савић, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2019 [2020].

Виктор Савић, Српска књижевна реч у својим првим столећима. Подгорица: Матица српска – друштво чланова у Црној Гори, Ниш: Међународни центар за православне студије, 2019.

Виктор Савич, Звуковое значение надстрочных знаков в Сятостефанском хрисовуле (1317–1318), Славянское и балканское языкознание. Палеославистика 2, Москва 2019, 314–348.

Мирјана Живојиновић, Виктор Савић, Збирне хрисовуље краљева Уроша II Милутина и Стефана Душана манастиру хиландару. Прилог српској дипломатици, Зборник радова Византолошког института 54, Београд 2017, 213–250.

Виктор Савич, Диалект и книжная норма в Михановичевом отрывке апостола: о происхождении памятника в свете более широких сербских литературно-языковых данных, Славянское и балканское языкознание. Палеославистика, Москва 2017, 225–240.

Виктор Савић, Српски превод „Евергетидског синаксара“ у два синајска рукописа, Зборник радова Византолошког института 53, Београд 2016, 205–231.

Виктор Савић, Черепишки типик и његово место међу српским типицима, Црквене студије 11, Ниш 2014, 577–600. Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе: 863–2013, Старословенско и српско наслеђе 1, уредници: Јованка Радић, Виктор Савић, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014.

Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду, Научни скупови САНУ, књига CXXV, Одељење језика и књижевности, књига 20, уредници: Гордана Јовановић, Јасмина Грковић-Мејџор, Зоран Костић, Виктор Савић, Београд, 2009.

Степанъ Михайловичъ Кульбакинъ, Славянская палеографія, приредили Гордана Јовановић, Радмила Ковачевић, Виктор Савић, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008.

Српскословенски речник јеванђеља. Огледна свеска, саставио Виктор Савић, Библиотека Јужнословенског филолога, н. с., књ. 23, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007.

Види више →

Библиографија

Др Виктор Савић (1977)

Библиографија научних радова  

Монографске публикације (монографије, речници, дијалектолошки атласи, критичко приређивање рукописа и сл.)

Савић, Виктор: Српска књижевна реч у својим првим столећима. Подгорица: Матица српска – друштво чланова у Црној Гори, Ниш: Међународни центар за православне студије, 2019.

Савић, Виктор, Ђорђе Бубало: Речник и регистар млађе редакције Душанова законика, у: Коста Чавошки, Ђорђе Бубало (ур.), Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд, 2015, 597–652.

Савић, Виктор, Хајнц Миклас, Виктор А. Баранов, Зоран Костић: Стандард старословенског ћириличког писма, Београд – Манастир Хиландар 2008.

Савић, Виктор: Српскословенски речник јеванђеља. Огледна свескаБиблиотека Јужнословенског филолога, н. с., књ. 23, Београд 2007.

Савић, Виктор (прир.): Месецослов Јерусалимскога типика. Рукопис Архива САНУ, Ниш – Манастир Сопоћани, 2003.

Студије и чланци

В. Савич, „Глаголица в Чайничском Евангелии.“ Ж. Л. Левшина (отв. ред.). Семнадцатые Загребинские чтения: К 80-летию Вячеслава Михайловича Загребина. Сборник статей по итогам международной научной конференции (5–7 октября 2022 года). Санкт Петербург: Российская национальная библиотека, 2023, 163–191. [ISBN 978-5-8192-0650-8]

Виктор Савич. „Принцип общей контекстуализации в сербской диахронической лингвистике“ Acta Linguistica Petropolitana : Труды Института лингвистических исследований 19/2 (2023), 43-74.

Мирјана Живојиновић, Виктор Савић, „Савин уговор са светогорском управом о куповини земљишта за виноград (1228). Настанак и судбина грчкога и српскога текста Зборник радова Византолошког института LX/1 (2023), 455520.

Виктор Савич. „Орфография святого Савы Сербского“. Славянское и балканское языкознание, Вып. 22. Палеославистика – IV. Москва, 2022, 203–241.

Савић, Виктор: Српски међу словенским рукописима у манастиру Свете Катарине на Синају (XI–XII век), Црквене студије 19, Ниш 2022, 15-19.

Виктор Савич. „Церковнославянские элементы в «Законнике царя Душана» (1349, 1353/1354)“. Палеославистика : лексикология и текстология : к 100-летию Р. М. Цейтлин. Палеославистика. Москва, 2021, 281–314.

Савић, Виктор: Српски говори и(ли) говори српскога језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 50/1, Београд 2021, 165-181.

Савић, Виктор и Александар Милановић: Идентификација и формирање одредница у српском историјском речнику, Историјска лексикографија српског језика, Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак : Матица српска 2021, 277-318.

Савић, Виктор: Укидање језичке норме поништава људске слободе и разара природу и јединство српскога језика, Положај српскога језика у савременом друштву : (изазови, проблеми, решења), Нови Сад : Матица српска; Београд : Одбор за стандардизацију српског језика 2021, 147-156.

Савић, Виктор: 12. Надгробни натпис „првог“ студеничког игумана Дионисија, 28. Вуканово јеванђеље, 29. Београдски паримејник, 43. Ктиторски натпис краља Милутина, 55. Студенички зборник, Миодраг Марковић (аутор изложбе и уредник публикације), Духовно и културно наслеђе манастира Студенице: древност, постојаност, савременост. Галерија ликовне и музичке уметности САНУ (13. децембар 2019 – 31. март 2020), Београд: САНУ – Манастир Студеница, 2019 [2020], 46–47, 71–73, 73–76, 97–99, 122–124. = Viktor Savić: 12. Ledger stone of Dionisije “The first hegoumenos” of Studenica, 28. Vukan’s Evangelion, 29. Belgrade prophetologion, 43. Founder’s inscription of King Milutin, 55. Studenica miscellany, Miodrag Marković (exhibition creator and author [i. e. editor] of publication). Spiritual and cultural heritage of the Monastery of Studenica: past, perseverance, contemporaneity. SASA Gallery of Visual Arts and Music (13 December 2019 – 31 March 2020), Belgrade: SASA – Monastery of Studenica, 46–47, 69–72, 73–76, 97–99, 122–125.

Савић, Виктор: Из лексике Стефана Првовенчаног, Стефан Првовенчани и његово доба. Зборник радова, књ. 42, Београд: Историјски институт, 2020, 447–464.

Савић, Виктор: Како до Сȁвина речника? Корпус и друга питања, Научни састанак слависта у Вукове дане 49/2, Београд 2020, 27–41.

Савић, Виктор и Мирјана Петровић-Савић: Ономастика једног села у Подгорини (Остружањ), Ономатолошки прилози, књ. XXVII, Београд, 2020, 215-241.

Савич, Виктор: Один лист Вуканова евангелия (1196–1202): предтеча «боснийских» (западносербских) рукописей XIII–XV века, Славянское и балканское языкознание. Палеославистика 3, Москва 2020, 199–227.

Савић, Виктор: Српско културно наслеђе, његова угроженост и могућа решења, оком једнога филолога, Српски културни простор: устројство, проблеми, вредности. Зборник радова 1, Нови Сад: Матица српска, 2020, 333–350.

Савић, Виктор: Устави Светога Саве, Летопис Матице српске 505/4, Нови Сад, април 2020, 513–530.

Савић, Виктор: „Образник светога Саве Српскога.“ О датовању предлошка јединог српскословенског преписа Студеничког типика, Наслеђе и стварање. Свети Ћирило. Свети Сава (869–1219–2019), II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2019, 385–430 [2020].

Виктор Савић. „Промена владарског потписа: кнез и деспот Стефан Лазаревић“. Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности XI. Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019, 105-122.

Савић, Виктор: О потреби издавања српскословенских споменика из средњовјековних Босне и Хума. Кодекси и фрагменти, Српски језик и српско писмо данас. Бања Лука: АНУРС, 2019, 237–260.

Савич, Виктор: Звуковое значение надстрочных знаков в Сятостефанском хрисовуле (1317–1318), Славянское и балканское языкознание. Палеославистика 2, Москва 2019, 314–348.

Савић, Виктор: Ван и напоље, њима сродне и с њима повезане речи у српскоме језику. Прилог проучавању, Научни састанак слависта у Вукове дане 48/1, Београд 2019, 115–131.

Савић, Виктор: (Псеудо)класични и стари називи српских земаља у старим српским изворима“, Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас, Подгорица: Матица српска – друштво чланова у Црној Гори, Нови Сад: Матица српска, Бања Лука: Матица српска – друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2019, 95–125.

Савић, Виктор: Српскословенски споменици из Босне и Хума. Рукописи и фрагменти (XIII–XV век), Анали Огранка САНУ у Новом Саду 14 (за 2018), Нови Сад 2019, 48–63.

Савић, Виктор: Уз Речник Маријина четворојеванђеља, [поговор у:] Алесандро Ческини, Речник Маријиног четворојеванђеља. Јеванђеље по Јовану, Ниш: Међународни центар за православне студије, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2019, 141–148.

Савић, Виктор: Образ код Светога Саве. Лексичко-семантички оглед, Црквене студије 16/1, Ниш 2019, 399–413 [2018].

Савић, Виктор: Препис Карејског типика из XVI века (АХС 134/135), Scala paradisi. Академику Димитрију Богдановићу у спомен (1986–2016), Београд: САНУ, 2018, 299–323 [2019].

Савић, Виктор: Однос између народне и књижевне лексике у Типику архиепископа Никодима, Српска славистика. Колективна монографија, Том I, Језик, Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 357–372.

Савић, Виктор: Рјечник из књижевних старина српских. Написао Ђ. Даничић. Дио први (а–к) – Дио трећи (р–ћ). У Биограду, у Државној штампарији, 1863–1864, Српска лексикографија од Вука до данас. Каталог изложбе. Београд: САНУ – Савез славистичких друштава Србије, 2018, 35–49.

Савић, Виктор: Даничићев лексикографски поступак у Рјечнику из књижевних старина српских, Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1, Београд 2018, 137–146.

Савић, Виктор: Српски језик у Диоклији у доба кнеза Јована Владимира, с освртом на изворе, У спомен и славу Светог Јована Владимира, књига 6/2, Цетиње: Митрополија црногорско-приморска – ИИУ Светигора, 2018, 134–160.

Савић, Виктор: Глагољица, Српска енциклопедија III/1, Нови Сад – Београд 2018, 275–277.

Савић, Виктор: Рукопис Патријаршијске библиотеке број 313 и рукописи из истога круга, Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума. Бања Лука ‒ Источно Сарајево: Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци ‒ Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци ‒ Филозофски факултет Универзитета Источно Сарајево, 2018, 93–132.

Савић, Виктор: Манастирске даровнице у српскословенском лексичком корпусу, Filologija 68, Zagreb 2017 (2018), 171–191.

Савић, Виктор, Мирјана Живојиновић: Збирне хрисовуље краљева Уроша II Милутина и Стефана Душана манастиру хиландару. Прилог српској дипломатици, Зборник радова Византолошког института 54, Београд 2017, 213–250.

Савић, Виктор: Писар хиландарске повеље број 139/141 и Светостефанске хрисовуље. Палеографско-филолошко разматрање, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXXIII, Београд 2017, 131–142.

Савић, Виктор: Помињу ли се „игумански манастири“ у Хиландарском типику?, Хиландарски зборник 14, Београд 2017, 19–27.

Савић, Виктор: Даничићев рад на историји језика у Друштву српске словесности (1857–1861), Књижевност и језик у Друштву српске словесности, Београд: САНУ, 2017, 77–93.

Савић, Виктор: Ближе одређење назива за документе у српским манастирским даровницама из епохе Немањића (1196–1371), Српски језик 22, Београд 2017, 137–153.

Савић, Виктор: О једном морфолошком дијалектизму у 13. глави Хиландарског типика, Научни састанак слависта у Вукове дане, 46/1, Београд 2017, 77–86.

Савич, Виктор: Диалект и книжная норма в Михановичевом отрывке апостола: о происхождении памятника в свете более широких сербских литературно-языковых данных, Славянское и балканское языкознание. Палеославистика, Москва 2017, 225–240.

Савић, Виктор: I. 3. Типик архиепископа Никодима, VI. 3. Дечански типик, Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. Идентитет, значај, угроженост, Галерија САНУ 141, Београд: САНУ, 2017, 92–93, 364–365.

Савић, Виктор: Српски називи документа у средњем веку – према самим документима (1189–1346), Словенска терминологија данас, Београд: САНУ – Институт за српски језик САНУ, Београд 2017, 291–303.

Савић, Виктор: Српска редакција црквенословенског језика: од св. Климента, епископа словенског, до св. Саве, архиепископа српскогSlověne. International Journal of Slavic Studies Vol. 5 / № 2, Moscow 2016, 231–339.

Савић, Виктор: Свеобухватни задаци пред проучаваоцима српскословенског језика, Зборник Института за српски језик САНУ, IIIСрпски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 187–201.

Савић, Виктор: Српски језик око године хиљадите, Црквене студије 13, Ниш 2016, 37–52.

Савић, Виктор: Српски превод „Евергетидског синаксара“ у два синајска рукописа, Зборник радова Византолошког института 53, Београд 2016, 205–231.

Савић, Виктор, Јасмина Грковић-Мејџор: Милан Решетар, Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару (1512–1942–2012), Београд: Одељење језика и књижевности САНУ – Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016, 9–14 [2017].

Савић, Виктор, Јасмина Грковић-Мејџор: Српски молитвеник из 1512. годинеСрпски молитвеник. Споменица Милану Решетару (1512–1942–2012), Београд: Одељење језика и књижевности САНУ – Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016, 117–121 [2017].

Савић, Виктор: О јединству српске редакције старословенског језика у време Стефана Немање, Стефан Немања – преподобни Симеон Мироточиви, Београд: Институт за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду, Институт за српски језик САНУ – Беране: Митрополија црногорско-приморска, Епархија будимљанско-никшићка, 2016, 307–346 [2020].

Савић, Виктор: Устав за држање Псалтира и Хиландарски типик, ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, I. Зборник у част Мирјане Живојиновић, Београд: Византолошки институт САНУ, 2015, 139–147, [=Савич, Виктор: Устав чтения Псалтыри: Хиландарский типикон и «церковники»Работы по языкознанию кафедры сербского языка Филологического факультета Белградского университета, Библиотека Язык и литература, Серия Труды о языке и литературе, Книга 3, Белград: Филологический факультет Белградского университета, 2015, 381–397].

Савић, Виктор: Превод Ковиљског преписа, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 533–564.

Савић, Виктор: Детлачки (детловачки) евхологион као извор црквене лексике, Културно-историјски комплекс Детлак, Бања Лука: АНУРС – Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, 2015, 289–306.

Савић, Виктор, Ђорђе Бубало: Напомене о нумерацији чланова и издавачким начелима, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 135–143.

Савич, Виктор, Западносербский вставной лист в Мокропольском тетраевангелии, Славянский альманах 2013, Москва 2014: 439–453.

Савић, Виктор: „Понос“ [и „досада“] у Душанову законику. Трагом неких изгубљених значења, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVII/1, Нови Сад 2014, 31–47.

Савић, Виктор: Одломак српског паримејника из Москве. Текстолошка анализа и издање текста, Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/2, Нови Сад 2014, 363–405.

Савић, Виктор: Черепишки типик и његово место међу српским типицима, Црквене студије 11, Ниш 2014, 577–600.

Савић, Виктор: Редакцијске одлике прве стране Кијевских листића, Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе: 863–2013, Старословенско и српско наслеђе 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 277–308.

Савић, Виктор: Имена Константинова града у српским средњовековним ћириличким изворима. Свети цар Константин и хришћанство, том II, Ниш 2013, 305–322.

Савић, Виктор: Штокавска вокализација у Хиландарском типику, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXIX, Београд 2013, 83–88.

Савић, Виктор: Пергаменски уметак у Мокропољском четворојеванђељу. Издање текста, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXIX, Београд 2013, 89–102.

Савић, Виктор: Азбука, Писмо, Ћирилица, Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Институт за српски језик САНУ, Факултет техничких наука Косовска Митровица, 2013, www.pojmovnik.rs

Савић, Виктор: Повеља деспота Стефана Лазаревића манастиру Милешеви. Анализа језика, писма и правописа у функцији израде речника, Осам векова манастира Милешеве. Зборник радова, II, Милешева: Епархија милешевска Српске православне цркве, 2013, 47–60.

Савић, Виктор: Литургијски елементи у Повељи деспотице Јелене манастиру Хиландару из 1504. године, Теолингвистичка проучавања словенских језика, Београд: САНУ, 2013, 473–490.

Савић, Виктор: Записи дијака Андреје из времена »господина Србљем деспота Стефана« и патријарха Никона, Археографски прилози 33, Београд 2012, 247–261.

Савић, Виктор: Записи штампара свештеномонаха Макарија. Језик, писмо и правописСрпско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас, Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Матица српска у Новом Саду 2012, 159–179.

Савић, Виктор: Два значајна записа о штампару Макарију, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXVIII, Београд 2012, 101–112.

Савић, Виктор: Изворник и копија Светостефанске хрисовуље Јозефа Коржењовског, Повеља краља Милутина манастиру Бањска. Светостефанска хрисовуља. Књига друга. Пратеће студије, Београд: Музеј у Приштини – Центар за очување наслеђа Косова и Метохије Mnemosyne – Службени гласник, 2011, 168–172.

Савић, Виктор: Издање Светостефанске хрисовуље Ватрослава Јагића и Љубомира Ковачевића, Повеља краља Милутина манастиру Бањска. Светостефанска хрисовуља. Књига друга. Пратеће студије. Београд: Музеј у Приштини – Центар за очување наслеђа Косова и Метохије Mnemosyne – Службени гласник, 2011, 173–178.

Савић, Виктор: Рани старословенски језик и српска редакцијска писменост. Нарочито с освртом на ć и đЂурђеви ступови и Будимљанска епархија. Зборник радова, Беране – Београд: Епископија будимљанско-никшићка, Институт за историју уметности, Полимски музеј, Институт за теолошка истраживања, 2011, 155–169.

Савић, Виктор: Српскословенска Књига о Рути према рукопису Пчињске БиблијеПрилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXVII, Београд 2011, 25–49.

Савић, Виктор: Запис Стефана Црнојевића на Светостефанској хрисовуљи краља МилутинаОктоих 1–2, Подгорица 2011, 31–44.

Савић, Виктор: Свемогући и(ли) сведржитељ у српскословенском језикуЗборник Матице српске за књижевност и језик LVIII/1, Нови Сад 2010, 7–31.

Савић, Виктор: О називима просторија које посећује литија на Дан изношења Часнога крста (према српскословенским богослужбеним типицима XIV века), Црквене студије 7, Ниш 2010, 219–238.

Савић, Виктор: Крушедолска Библија као извор старе лексике, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIII/1, Нови Сад 2010, 93–121.

Савић, Виктор: Код Срба редак рукопис Старога завета. Крушедолска БиблијаЗборник Матице српске за књижевност и језик LVIII/3, Нови Сад 2010, 467–495.

Савић, Виктор: Садржај старе ћирилице и њено преношење у штампарски и електронски слог, Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду, Научни скупови САНУ, књига CXXV, Одељење језика и књижевности, књига 20, Београд 2009, 147–178.

Савић, Виктор, Гордана Јовановић: Досадашња пракса у издавању средњовековних српских ћириличких правних споменика (како побољшати садашње издавачке поступке), Средњовековно право Срба у огледалу историјских извора, Научни скупови САНУ, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права, XVI, Београд 2009, 87–114.

Савић, Виктор: Грчке речи у Типику архиепископа Никодима из 1318–1319. године, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXIV/1–4, Београд 2009, 145–178.

Савић, Виктор: О једној замени јера са аз у Вуканову јеванђељу, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXII/1–4, Београд, 2007, 75–82.

Савић, Виктор, Гордана Јовановић: Пројекат Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српскословенског јеванђељског речникаШездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 171–177.

Савић, Виктор, Гордана Јовановић: Старословенски јеванђељски речник српске редакције (корпус и методологија обраде одредница), Slavia (časopis pro slovanskou filologii) 76/1, Praha, 2007, 57–64 [= Církevněslovanská lexikografie 2006, Praha: Slovanský ústav AV ČR – Euroslavica, 2007, 36–44].

Савић, Виктор: Хиландарски устав и монах. Електронска писма за издавање средњовековних српских ћирилских споменикаЗборник Матице српске за књижевност и језик LV/2, Нови Сад, 2007, 243–263.

Савић, Виктор: Издавање средњовековних српских ћирилских споменика и савремена електронска стара ћирилицаЈужнословенски филолог LXII, Београд 2006, 291–324.

Савић, Виктор: Надредни знаци као средство за разликовање писарâ у српскословенским споменицима (на примеру Ковинскога типика), Зборник Матице српске за славистику 70, Нови Сад 2006, 157–182.

Savić, Viktor, Zoran Kostić: Hilandarski Ustav. System for Computer Processing and Publishing of Old Slavic Language Sources, Computer Applications in Slavic Studies. Proceedings of Azbuky.Net. International Conference and Workshop 24–27 October 2005, Sofia, Bulgaria, Sofia 2006, 269–283.

Savić, Viktor, Zoran Kostić: Monah. The Monah Typeface and Its Supplements, Computer Applications in Slavic Studies. Proceedings of Azbuky.Net. International Conference and Workshop 24–27 October 2005, Sofia, Bulgaria, Sofia 2006, 285–294.

Савић, Виктор: Удвајање н у једног писара Ковинског типика с освртом на савремено стање, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXX/1–4, Београд 2005, 155–170.

Савић, Виктор: Служабник из времена Српског царства. Надредни знаци у рукопису Народне библиотеке Србије Рс 694, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 2001, LXVII/1–4, Београд 2002, 87–97.

Издања грађе

Савић, Виктор: Препис Борђошких, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 169–193.

Савић, Виктор: Попиначки препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 205–228.

Савић, Виктор: Текелијин препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 239–264.

Савић, Виктор: Сандићев препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 275–299.

Савић, Виктор: Ковиљски препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 311–334.

Савић, Виктор: Београдски рукопис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 345–368.

Савић, Виктор: Карловачки препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 391–414.

Савић, Виктор: Вршачки препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 425–448.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Савић, Виктор: Радоје Симић, Наш језик 51/2, Београд 2020, 105-112.

Савић, Виктор: Први старословениста Института за српски језик САНУ: Димитрије Е. Стефановић (Будимпешта, 20. август 1936 – 15. новембар 2019), Јужнословенски филолог LXXVI/1, Београд 2020, 143–147 [некролог].

Савић, Виктор: Зденка Рибарова (Праг, 13. јун 1945 – Праг, 14. март 2019), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXXV, Београд 2019, 151–153 [некролог].

Савић, Виктор: Прилози атрибуцији и издвајању писарских руку. (Љупка Васиљев. Трагом српске рукописне књиге XV–XVII века. Из збирке рукописа Радослава Грујића. Атрибуција и утврђивање писарских руку. Сремски Карловци: Српска православна Епархија сремска, 2018, 208 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик 67/2, Нови Сад 2019, 686–689 [приказ].

Савић, Виктор: Ваня Станишич, Письмо между языком и культурой, Мир философии, Москва, 2018, 255 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXXIV, Београд 2018, 210–216 [приказ].

Савић, Виктор: А. А. Турилов. Исследования по славянскому и сербскому средневековью. Издание подготовили Снежана Елесиевич, Джорже Трифунович. Уредник Жарко Чигоја. Београд: Чигоја штампа, 2014, 739 стр. (= Библиотека Ортограф. Књига 1), Јужнословенски филолог LXXIV/1, Београд 2018, 137–157 [приказ].

Савић, Виктор: Књижевност и језик у Друштву српске словесности. Хроника с научног скупа, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LX/1, Нови Сад 2017, 209–214 [хроника].

Савић, Виктор: Књига о најстаријим ћирилским натписима (Бранкица Чигоја, Најстарији српски ћирилски натписи, XIXV век (графија, ортографија и језик), Београд, 2014, 275 стр.), Српски језик XXI, Београд 2016, 687–692 [приказ].

Савић, Виктор: [О једној старословенској читанци.] Stjepan Damjanović, Slovo iskona. Staroslavenska / starohrvatska čitanka. Drugo, dopunjeno izdanje, Matica hrvatska, Zagreb MMIV, 321 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXXII, Београд 2016, 193–210 [приказ].  

Савић, Виктор: Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ. Приредила Марта Бјелетић, Београд: Институт за српски језик САНУ 2013, 260 стр. + XII, Јужнословенски филолог LXX, Београд 2014, 339–349 [приказ].

Савић, Виктор: Řecko-staroslověnský index. Idex verborum graeco-palaeoslovenicus, tom. I, fasc. 1–4, Praha: Akademie věd České Republiky, Slovanský ústav AV ČR, 2008–2010, 264 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIV/2, Нови Сад 2011, 296–302 [приказ].

Савић, Виктор, Зоран Костић: Преглед карактера за регистровање у Уникоду / Обзор символов для регистрации в Юникоде / Overview of characters for registration in Unicode, Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду, Научни скупови САНУ, књига CXXV, Одељење језика и књижевности, књига 20, Београд 2009, 19–38.

Савић, Виктор: Стандардизовање старе ћирилице и њено регистровање у УникодуШездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд 2007, 219–223 [хроника].

Савић, Виктор: Именик светих и празника, Типик архиепископа Никодима. Књ. 2. Српскословенски текст разрешио Лазар Мирковић, приредио Ђорђе Трифуновић, Београд 2007, 01–039.

Савић, Виктор: Нова историја српскога књижевног језика. Александар Милановић, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2004, 142 стр., Српски језик 10/1–2, год. X, Београд 2005, 849–856 [приказ].

Библиографије

Савић, Виктор, Ана Голубовић, Прилог библиографији домаће ћирилометодијевистике, у: Јованка Радић, Виктор Савић (ур.), Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе: 863–2013, Старословенско и српско наслеђе 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 447–542.

Резимеи

Savić, Viktor, Tamara Matović: „Slavic Nomocanon with Comments: Nomocanon of Saint Sava of Serbia.“ Ημερίδα Ο Αγιορείτης Άγιος Σάββας ο Χιλανδαρινός. 800 έτη από την χειροτονία του ως πρώτου Αρχιεπισκόπου της Εκκλησίας της Σερβίας (1219–2019), 9 Δεκεμβρίου 2019, 72–73.

Савић, Виктор: Манастирске даровнице као извор за Српскословенски речник, Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija. Međunarodni znanstveno-naučni skup. Knjižica sažetaka, Zagreb, 29. lipnja – 1. srpnja 2016, 62–64.

Савич, Виктор: Сербский перевод Евергетидского синаксаря в двух синайских рукописях,  Роль славянских переводов в истории византийской литературы и церковной письменности, 23. International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22–27 August 2016, 27–32 (http://byz2016.rs).

Savić, Viktor: A Closer Determination of Terms designating Documents in Serbian Monastic Charters of the 12th–14th Centuries, Chanceries and Documentary Practices in Southeast Europe (13th–15th Centuries), 23. International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22–27 August 2016, 9–10 (http://byz2016.rs).  

Savić, Viktor: The Names of Constantine’s City in Serbian Mediaeval Cyrillic Sources. Saint Emperor Constantine and Christianity. Book of Abstracts, Niš 2013, 105–106. Савић, Виктор: Српски називи за документа у средњем веку – према самим документима, Међународни научни симпозијум „Словенска терминологија данас“. Књига сажетака, Београд, 11–13. мај 2016. године, 34.

Савић, Виктор: Западносрпски одломак из Мокропољског четворојеванђеља. Славянский мир: общность и многообразие. К 1150-летию славянской письменности, 20–21 мая 2013 г. Международная научная конференция. Тезисы, Москва, 2013, 52–54.

Savić, Viktor: Standardization of the Old Church Slavonic Cyrillic Script and Its Registration in Unicode, Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, Proceedings of the international conference, 21–26 February 2008, Sofia, Bulgaria, Sofia 2008, 288.

Секундарно ауторство

Савић, Виктор, Јелица Стојановић (ур.): О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова. Приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић. Подгорица: Матица српска – друштво чланова у Црној Гори, Београд: Службени гласник, 2020.

Савић, Виктор, Јованка Радић (ур.): Наслеђе и стварање. Свети Ћирило. Свети Сава (869–1219–2019), I–II. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2019 [2020].

Савић, Виктор, Јелица Стојановић (ур.): Горички зборник. Фототипија, Приредио Ђорђе Трифуновић, Подгорица: Матица српска – друштво чланова у Црној Гори, Београд: Службени гласник, 2019 [2020].

Савић, Виктор, Драгиша Бојовић (ур.): Алесандро Ческини, Речник Маријиног четворојеванђеља. Јеванђеље по Јовану, Ниш: Међународни центар за православне студије, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2019.

Савић, Виктор, Јасмина Грковић-Мејџор (ур.): Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару (1512–1942–2012), Београд: Одељење језика и књижевности САНУ – Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016 [2017].

Савић, Виктор, Јованка Радић (ур.): Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе: 863–2013, Старословенско и српско наслеђе 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014.

Савић, Виктор, Јелица Стојановић (ур.): Иловички препис Номоканона или Законоправила светога Саве (1262–2012). Спомен-свеска (прир. Ђорђе Трифуновић), Посебна издања, књига 3, Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, 2013.

Савић, Виктор, Гордана Јовановић, Јасмина Грковић-Мејџор, Зоран Костић (ур.): Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду, Научни скупови САНУ, књига CXXV, Одељење језика и књижевности, књига 20, Београд 2009.

Савић, Виктор, Гордана Јовановић, Радмила Ковачевић (прир.): Степанъ Михайловичъ Кульбакинъ, Славянская палеографія, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008.

Тезе

Савић, Виктор: Богослужбена лексика у српским типицима од XII до XIV века, докторска дисертација, одбрањена 27. 12. 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: Јасмина Грковић-Мејџор, дописни члан САНУ, чланови комисије: проф. др Томислав Јовановић и проф. др Наташа Драгин).

Савић, Виктор: Лексичке особине Типика архиепископа Никодима из 1318–1319. године, магистарски рад, одбрањен 11. 6. 2008. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Бранкица Чигоја, чланови комисије: проф. др Гордана Јовановић, проф. др Јасмина Грковић-Мејџор и проф. др Ђорђе Трифуновић).

Стручни и популарни текстови

Савић, Виктор: Рајска лествица Димитрија Богдановића, Трибина Библиотеке САНУ, год. VIII, бр. 8, Београд 2020, 193–199.

Савић, Виктор: Од Кулина бана и добријех дана, Култура, Политика бр. 38013, год. CXVI (11. септембар 2019): 22. = Од Кулина бана до наших дана, Прилози настави српског језика и књижевности VIII, Бања Лука 2019, 187–189.

Савић, Виктор: Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару : 1512–1942– 2012, Трибина Библиотеке САНУ, год. VII, бр. 7, Београд 2019, 11-25.

Savić, Viktor, Aleksandar Milanović: Život u svetu impresija, Danas. Sandžak br. 8117/652, god. XXIII, 20. decembar 2019, II.

Савић, Виктор: Свети Ћирило и Методије, ‘учитељи словенског језика’, и наши [су] првоучитељи, Трибина Бибилиотеке САНУ V/5, Београд 2017, 165‒167.

Савић, Виктор: Свети Ћирило и Методије, „учитељи словенског језика“, и наши [су] првоучитељи , Трибина Библиотеке САНУ, година V, број 5, Београд 2017, 165–167.

Савић, Виктор: Почеци српског језика, Политика, бр. 36962, год. CXIII, 4. октобар 2016.

Савић, Виктор: Прва столећа словенског књижевног језика код Срба (I), Политика бр. 36963, год. CXIII, 5. октобар 2016, 13.

Савић, Виктор: Прва столећа словенског књижевног језика код Срба (II), Политика бр. 36964, год. CXIII, 6. октобар 2016, 13.

 

Биографија:

Виши научни сарадник Старословенистичког одсека Института за српски језик САНУ и доцент Катедре за српски језик с јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду.

Рођен 2. децембра 1977. у Ваљеву.

1999. Упознавање са старословенистиком и археографијом у Старословенистичком семинару на Филолошком факултету у Београду.
2002. Дипломирао на Филолошком факултету у Београду.
2002/2003. Предавао у Ваљевској гимназији.
2003. Запослио се на Институту за српски језик САНУ.
2008. Магистрирао на Филолошком факултету у Београду.
2013. Докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду.
2014. Изабран у звање научног сарадника.
2015. Изабран у звање доцента; запослио се с поделом радног времена на Филолошком факултету у Београду.
2018. Изабран у звање вишег научног сарадника.
2020. Изабран у звање ванредног професора.

Секретар Хиландарског одбора САНУ.

Члан Одбора за изворе српског права САНУ.

Секретар Старословенског одбора САНУ.

Секретар Фонда „Ђорђе Зечевић“ за заштиту и унапређење ћириличног писма.

Члан Српског комитета за византологију.

Члан Одељења за књижевност и језик Матице српске.

Члан Комисије за црквенословенске речнике при Међународном комитету слависта.

Члан редакције Хиландарског зборника.

Види више

Виши научни сарадник Старословенистичког одсека Института за српски језик САНУ и доцент Катедре за српски језик с јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду

Рођен 2. децембра 1977. у Ваљеву.

1999. Упознавање са старословенистиком и археографијом у Старословенистичком семинару на Филолошком факултету у Београду, под руководством проф. Ђорђа Трифуновића.
2002. Дипломирао на Филолошком факултету у Београду, Група за српски језик и књижевност (просечна оцена 9,83).
2002/2003. Предавао „Српски језик и књижевност“ у Ваљевској гимназији
2003. Као стипендиста Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије запослио се на Институту за српски језик САНУ.
2004/2005. Одслужио војни рок и завршио Школу резервних официра у Панчеву.
2006. Окончао магистарске последипломске студије на Филолошком факултету у Београду, смер Наука о језику (просечна оцена 10,00).
2008. Одбранио магистарски рад „Лексичке особине Типика архиепископа Никодима из 1318–1319. године“ на Филолошком факултету у Београду, пред комисијом у саставу: проф. др Бранкица Чигоја (ментор), проф. др Гордана Јовановић, проф. др Јасмина Грковић-Мејџор и проф. др Ђорђе Трифуновић.
2013. Одбранио докторску тезу „Богослужбена лексика у српским типицима од XII до XIV века“ на Филозофском факултету у Новом Саду, пред комисијом у саставу: проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, дописни члан САНУ (ментор), проф. др Томислав Јовановић и проф. др Наташа Драгин.
2014. Изабран у звање научног сарадника Института за српски језик САНУ.
2015. Изабран у звање доцента на Универзитету у Београду, научна област „Српски језик“, предмет „Историја српског језика“.
2018. Изабран у звање вишег научног сарадника.
2020. Изабран у звање ванредног професора.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Секретар Хиландарског одбора САНУ.

Члан Одбора за изворе српског права САНУ.

Секретар Старословенског одбора САНУ.

Секретар Фонда „Ђорђе Зечевић“ за заштиту и унапређење ћириличног писма (на старању САНУ).

Члан Српског комитета за византологију.

Члан Комисије за црквенословенске речнике при Међународном комитету слависта.

Члан Одељења за књижевност и језик Матице српске.

Члан редакције Хиландарског зборника (САНУ).

Коуредник серије Старословенско и српско наслеђе (Институт за српски језик САНУ).

Технички уредник серије Словенски и српски средњи век (Старословенски одбор САНУ)

Члан редакције едиције Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности – Дани српскога духовног преображења (Народна библиотека „Ресавска школа“ у Деспотовцу – Институт за српски језик САНУ).

Члан редакције часописа Симплексис. Архив за српску културу и хуманистику.

Организација научних скупова:

Секретар Организационог одбора међународног научног скупа „Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду“, одржаног 15–17. октобра 2007. у Београду.

Секретар Организационог одбора међународног научног скупа „Владар, монах и светитељ: Стефан Немања – преподобни Симеон Мироточиви и српска историја и култура (1113–1216)“, одржаног 22–26. октобра 2014 у Београду, Студеници, Подгорици и Никшићу.

Рад у настави:

У Летњој школи српског језика за странце у Ваљеву предавао српски језик, а потом и специјални курс из историје српског језика (2002–2014).

У Ваљевској гимназији предавао „Српски језик и књижевност“ (2002/2003).

На Филолошком факултету у Београду предаје „Историју српског језика“ (од 2015).

Популаризација науке:

Објавио четири прилога из историје српског језика у листу Политика.