др Владан Јовановић

e-mail:

vladjovanovic@hotmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2181383

Научне области:

Филологија Н004, Граматика и семантика Н352, Лексикологија Н353.

Кључне речи:

српски језик, творба речи, морфологија, лексикографија, лексикологија, терминологија, семантика.

Признања и награде:

Награда „Милка и Павле Ивић” за монографију „Језик и речник светог владике Николаја Велимировића: (диференцијални приступ)”

Научна делатност:

Досадашња научна истраживања у највећој мери обухватају област морфологије са творбом речи, потом лексикографију и лексикологију. У одређеном броју радова је језички материјал посматран из угла других дисциплина –  историје књижевног језика (18. и 19. век) и дијалектологије.

Аутор је следећих монографија: Деминутивне и аугментативне именице у српском језику (2010), Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи (2012) (у коауторству) и Српска војна лексика и терминологија (2016), Јовановић, Владан. Језик и речник светог владике Николаја Велимировића (диференцијални приступ). Монографије 34. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 509 стр. Један је од аутора, потом и уредника Речника САНУ

Изабране публикације:

Јовановић, Владан (2017). „Партиципска образовања на –ћи и –вши у савременим текстовима српског православног богословља“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LX/1, Нови Сад, 87‒102.

Јовановић, Владан (2016). Лексичко-семантички статус осамостаљеног (апсолутног) компаратива у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане, 44/1, Међународни славистички центар, Београд, 2016.

Јовановић, Владан (2016). Српска војна лексика и терминологија, Институт за српски језик САНУ, Монографије 25, Београд, 307 стр.

Јовановић, Владан (2016). „Везане основе домаћег (словенског) порекла у морфемској и творбеној структури српског језика“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LIX/1, Нови Сад, 103‒113.

Јовановић, Владан (2014). Семантички калкови у структури вишезначних речи, Научни састанак слависта у Вукове дане, 43/1, Београд, 329–342.

Јовановић, Владан (2014). Периода–Перце, у: Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 19. књига (ур. Даринка Гортан-Премк и др.), Српска академија наука и уметности, Београд, 698–747.

Јовановић, Владан (2013). „О речима са везаним основама страног порекла из угла граматике (творбе речи) и лексикографије“, Научни састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар на Филолошком факултету, Београд, 295–308.

Види више →

Монографске публикације

Јовановић, Владан. Језик и речник светог владике Николаја Велимировића (диференцијални приступ). Монографије 34. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 509 стр.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 21. књига, Погдекад(а) – покупити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2019. [Јовановић, Владан: редакција: пода-подбјељ, 98-135 и покриво-покупити, 776-800, помоћна редакција: поднос-подређивати, 339-382]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 20. књига, петогодан‒погдегод, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2017. [Јовановић, Владан: основна обрада: писарничкипитати, 206‒234; плахтаплемственост,  381‒416]

Јовановић, Владан: Српска војна лексика и терминологија, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 308 стр. (Монографије, 25).

[Оташевић, Ђорђе: Владан Јовановић: Српска војна лексика и терминологија. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 307 стр., Лингвистичке актуелности 29, Београд, 2016, 38–40.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 19. књига, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр. [Јовановић, Владан: помоћна редакција периода–перце, 698–747.]

Јовановић, Владан, Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Данијела Радоњић, Димитрије Е. Стефановић: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука САНУ, Музеј српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, Службени гласник, 2012, 550 стр.

[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, фотографије Иван Јакшић, уредници академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ‘Службени гласник’, 2012, 546 стр., Гласник Етнографског института 61/1, Београд, 2013, 261–268.]

[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе 45, Београд, 2013, 294–296.]

[Бјелаковић, Исидора: Неми сведоци прошлости Сентандреје (Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић (ур.), Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ‘Службени гласник’, 2012, 546), Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/2, Нови Сад, 2014, 590‒593.]

Јовановић, Владан: Деминутивне и аугментативне именице у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 187 стр. (Монографије, 9).

[Ратковић, Драгана: Владан Јовановић, Деминутивне и аугментативне именице у српском језику, Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 12/1, Пале, 2010, 665–670.] [Спасојевић, Марина: Владан Јовановић, Деминутивне и аугментативне именице у српском језику, Монографије 9, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 178 стр., Наш језик 41/1–2, Београд, 2010, 65–67.]

Студије и чланци

Владан Јовановић. Употреба партиципа као вид архаизације текста у савременом српском језику. Дани српскога духовног преображења. Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности. XXX. Деспотовац: Народна библиотека Ресавска школа, Београд : Институт за српски језик САНУ, XIII, 2023, 61–70.

Владан Јовановић. Свети Сава и светосавље у делима светог владике Николаја Велимировића. У: Александр Невский и Савва Сербский. Подвиг и святость в языке, литературе, культуре, истории (сборник статей). Москва: Институт славянской культуры, 2023, 72–80.

Јовановић, Владан: Именица в(иј)енац у изразима с хришћанском компонентом значења у српском језику (из угла српског лексикографског описа), Јужнословенски филолог LXXVIII/2, Београд, 2022, 731-746. ISSN 0350–185Х.

Јовановић, Владан З., Писање религијских појмова из угла српске правописне норме. У: Нови прилози српском правопису : зборник радова са Научног скупа “Актуелна питања српског правописа” 2, Нови Сад : Матица српска ; Београд : Одбор за стандардизацију српског језика, 2022, 189-201.

Јовановић, Владан З., Лексичко значење и концепт у српском лексикографском опису. У: Милош Ковачевић (ур.). Актуелна питања лексикологије и лексикографије српскога језика. Андрићград: Андрићев институт, 2022, 55-71.

Јовановић, Владан: Поглед на партиципска образовања на -ћи, -вши и -м(и) из угла лексикографског описа савременог српског језика, Јужнословенски филолог LXXVII/2, Београд, 2021, 157-183. ISSN 0350–185Х.

Јовановић, Владан: Поводом тзв. Закона о родној равноправности, у: Драган Станић, Срето Танасић (ур.), Положај српскога језика у савременом друштву : (изазови, проблеми, решења), Нови Сад : Матица српска; Београд : Одбор за стандардизацију српског језика, 2021, 103-105. ISBN: 978-86-7946-371-5.

Јовановић, Владан: Обрада предстандардне библијске лексике у историјским речницима описног типа, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Исидора Бјелаковић, Марина Курешевић (ур.), Историјска лексикографија српског језика, Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак : Матица српска, 2021, 199–223.

Јовановић, Владан: Писање назива једног вируса: вирус корона, Наш језик LI/2, Београд, 2020, 101-104. ISSN: 0027-8084.

Јовановић, Владан: Електронска форма Речника САНУ као извор за израду речника српске лингвистичке терминологије, Rasprave 46/2, Zagreb, 2020, 717-731. ISSN: 1331-6745.

Јовановић, Владан: Именице и придеви са префиксима без- и не- у савременим текстовима српског православног богословља, Црквене студије 17, Ниш, 2020, 307-319. ISSN: 1820-2446.

Јовановић, Владан: О називу једног вируса, Језик данас 15, Нови Сад, 2020, 1-4. ISSN: 0354-9720.

Јовановић, Владан: Партиципска образовања презента актива (-ћи) и пасива (-м), и претерита актива (-[в]ши) у делима владике Петра II Петровића Његоша у грађи и обради Речника САНУ, Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе, Подгорица; Нови Сад; Бања Лука, 2019, 311-324. ISBN: 978-9940-580-56-8.

Јовановић, Владан и Софија Милорадовић: Сложенице са именицом вода у српским народним говорима и српској култури, Наш језик L/2, Београд, 2019, 753-763. ISSN: 0027-8084.

Јовановић, Владан: Библиографија проф. др Димитрија Е. Стефановића, Теолошки погледи LII/1,  Београд 2019, 229-260. ISSN: 0497-2597.

Јовановић, Владан: Библијски израз син чов(ј)еч(и)ји из угла српске описне лексикографије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXII/1, Нови Сад 2019, 85-96. ISSN: 0352-5724.

Јовановић, Владан: Српска терминологија крајем ХХ и почетком ХХІ века (теоријски и практични домени истраживања) [у:] В. Іващенко (гл. ур.), Слов’янське термінознавство кінца ХХ – початку ХХІ століть, Колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів, Київ, 2018, 287–305.

Левушкина, Ружица, Владан Јовановић: Терминолошки речници на српском језику и у српској лингвистици крајем 20. и почетком 21. века, [у:] В. Іващенко (гл. ур.), Слов’янське термінознавство кінца ХХ – початку ХХІ століть, Колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів, Київ, 2018, 529–543.

Јовановић, Владан: Збирни бројеви у граматици и лексикографији, Научни састанак слависта у Вукове дане, 47/1, 2018, 85–96.

Јовановић, Владан: Терминолошки речници, [у:] М. Тешић, Р. Драгићевић, Н. Ивановић (ур.), Српска лексикографија од Вука до данас (каталог изложбе), Српска академија наука и уметности, Савез славистичких друштава Србије, Београд, 2018, 189–201. ISBN 978-86-7025-778-8 (САНУ)

Јовановић, Владан: Основа (-)слов(-) и њене проширене варијанте (-)словес-, -словље, -слов(и)је у морфемској и творбеној структури српског језика, Прилози, VII, Бања Лука, 2018, 37–50.

Јовановић, Владан: Полисемија термина у описном тезаурусном речнику (из угла српске теоријске и практичне лексикографије), Вісник Термінологічної комісії при МКС = Вестник Терминологической комиссии при МКС = Bulletin of the Terminology Commission under ІCSS, 2, Київ, 2018, 92–106. ISSN 2522-980X

Милорадовић, Софија, Владан Јовановић: Српски језик у Мађарској – стање и перспектива дијалектолошких истраживања, или језик који нас је одржао, Годишњак за српски језик, Филозофски факултет у Нишу, XXVIII/15, Ниш 2017, 63–77.

Јовановић, Владан: О вишезначним терминима у савременој српској терминологији, Вісник Термінологічної комісії при МКС = Вестник Терминологической комиссии при МКС = Bulletin of the Terminology Commission under ІCSS, 1, 2017, 66–71.

Јовановић, Владан: О облицима компаратива у описним речницима српског језика, [у:] Рајна Драгићевић (ур.), Путевима речи: зборник радова у част Даринки Гортан Премк, 2017, 639–652.

Јовановић, Владан: Партиципска образовања на –ћи и –вши у савременим текстовима српског православног богословља, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 70/1, Нови Сад, 2017, 87–101.

Јовановић, Владан: Српска терминологија у Речнику словенске лингвистичке терминологије из угла савременог стања српскe лингвистике, [у:] Предраг Пипер, Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2017, 253–265.

Јовановић, Владан: Од суште истине до Суштога (прилог лексичко-семантичком опису придева сушти), Језик данас, 9, 2017, 16–19.

Јовановић, Владан: Употреба радних партиципа (глаголских придева) садашњег (-ћи) и прошлог (-вши) времена и однос према срoдним појавама у савременом српском језику, Наш језик, XLVIII, 3–4, 2017, 67–75.

Јовановић, Владан: Именице и придеви са префиксима без– и не– у савременим текстовима српског православног богословља, [у:] протоиерей Геннадий Заридзе (ред.), Евангельские ценности и будущее православного мира: православие и наука, Воронеж: Истоки издательство, 2017, 100–102.

Јовановић, Владан: Терминографија и сродне дисциплине (из угла српске и словенске лингвистике), у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 261–272.

Јовановић, Владан: Савремена српска терминологија и терминолошка лексикографија, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ III. Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 163–175.

Јовановић, Владан: О актуелним променама у језичкој структури српског говора у Батањи (Мађарска) и очувању српског језика уопште из угла социолингвистике, Дијалекти српскога језика : истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац 2016, 275-284, ISBN: 978-86-82031-35-2.

Јовановић, Владан: Везане основе домаћег (словенског) порекла у морфемској и творбеној структури српског језика, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 59/1, Нови Сад, 2016, 103‒113.

Јовановић, Владан: Лексичко-семантички статус осамостаљеног (апсолутног) компаратива у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 44/1, Београд, 2016, 313–322.

Јовановић, Владан: Војне команде у Српској војсци у Великом рату, Научни састанак слависта у Вукове дане 44/1, Београд, 2015, 99–108.

Јовановић, Владан: Поглед на главне етапе развоја српске војне терминологије, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V, Дани српскога духовног преображења XXI, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 161–183.

Јовановић, Владан: О графијско-ортографским особинама пописа, у: Вера Филиповић, Александар Рафаиловић (прир.) [стручни сарадници на приређивању Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић], Срби у будимској доњој вароши Табан: према пописима из 18. века, Београд: Архив Србије, 2014, 45–54. [Сикимић, Биљана: Срби у будимској доњој вароши Табан: према пописима из 18. Века, Архив Србије, Београд, 2014, стр. 151, приредили Вера Филиповић и Александар Рафаиловић, Наша прошлост 15, Краљево, 2014, 257–259].

Јовановић, Владан: Семантички калкови у структури вишезначних речи, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 329–342.

Јовановић, Владан, Бојана Милосављевић: Архаичне, покрајинске и друге мање познате речи у збирци приповедака Башта сљезове боје Бранка Ћопића, u: Branko Tošović (ur.), Lyrische Welterfahrung in den werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaji svijeta u Ćopićevim djelima, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić / Lirksi, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića 2, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 393–406.

Јовановић, Владан, Бојана Милосављевић: Елементи трача и оговарања у казивањима о другима у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића, u: Branko Tošović (ur.), Andrićeva ćuprija / Andrićs Brücke, Andrić-Initiative 6, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, Svet knjige – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 433–440.

Јовановић, Владан: О војним терминима руског порекла у српском језику, у: Е. А. Абрамова и др. (ур.), Языковые категории и единицы: синтагматический аспект, Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2013, 164–169.

Јовановић, Владан: О речима са везаним основама страног порекла из угла граматике (творбе речи) и лексикографије, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд, 2013, 295–308.

Јовановић, Владан: О неким језичким особинама војних текстова из средине 19. века, Српски језик 17, Београд, 2012, 419–431.

Јовановић, Владан: О језичким особинама Законика Данила Првог (у светлу српске књижевнојезичке ситуације око половине 19. века), у: Јелица Стојановић (ур.), Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас, Никшић: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Црној Гори, Одјељење за српски језик и књижевност у Никшићу, Матица српска у Новом Саду, 2012, 557–565.

Јовановић, Владан, Бојана Милосављевић: О неким аспектима употребе синонима у Андрићевим приповеткама, u: Branko Tošović (ur.), Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) / Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941), Andrić-Initiative 5, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, 2012, 503–512.

Јовановић, Владан: О неким особеностима семантичког калкирања у војној терминологији, Наш језик 42/1–2, Београд, 2011, 47–54.

Йованович, Владан, Милица Марянович, Наташа Маркович: Семантические и грамматические аспекты лексикографической обработки зоонимов в словаре тезаурусного типа, у: Лилия Крумова-Цветкова, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията в европейското културно пространство, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак’ 94, 2010, 158–168.

Јовановић, Владан: О лексичком и творбеном потенцијалу неких речи са општим појмовним значењем populus gens у српском језику, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010, 179–188.

Јовановић, Владан, Бојана Милосављевић: Лексичко-граматичке особености лексеме пар у српском језику, Српски језик 15, Београд, 2010, 435–445.

Јовановић, Владан: О неким културолошким аспектима лингвистичких истраживања старих сентандрејских надгробних натписа, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2009, 153–158.

Јовановић, Владан, Вуловић Наташа, Ђинђић Марија и Данијела Радоњић: Филолошка истраживања на српском градском сентандрејском гробљу, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 71/1-4, 2009, 309-314, ISSN: 0350-6673.

Јовановић, Владан: О језичком корпусу Речника САНУ и дијалекатској лексици, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 115–120.

Јовановић, Владан: О дефинисању непознатих речи у средњошколским читанкама, Књижевност и језик 55/1−2, Београд, 2008, 143−150.

Јовановић, Владан: О неким поступцима лексикографске обраде твореница, Наш језик 39/1–4, Београд, 2008, 43–52.

Јовановић, Владан: О неким изразима са лексемом глас у српском језику, Наш језик 38/1–4, Београд, 2007, 35–41.

Јовановић, Владан: Улога језика и дијалекта у образовању стереотипа о Грцима (на материјалу Кир Јање Јована Стерије Поповића и Кир Гераса Стевана Сремца), Наше стварање 54/1–2, Лесковац, 2007, 91–96.

Јовановић, Владан: Неки аспекти прагматичке употребе деминутивних именица, Наш језик XXXVI/1-4, 2005, 100-103, ISSN: 0027-8084.

Јовановић, Владан: Деминутиви са суфиксима -че и -(ч)ић, Српски језик X/1-2, 2005, 597-616, ISSN: 0354-9259.

Јовановић, Владан: Аутентичност дијалекатских исказа информатора из северног Косова, Избегличко Косово – Лицеум 8, Крагујевац 2004, 131-138.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Владан Јовановић. Мирчета Вемић, Речник картографских појмова. Београд: Међународно удружење „Стил“, 2021, 573 стр. (приказ). Јужнословенски филолог 79/1 (2023), 242–247.

Јовановић, Владан: Радмила Жугић (Лугаре код Лебана, 11. септембар 1952 – 14. јануар 2021, Београд), Наш језик 52/1, Београд, 2021, 143–146.

Јовановић, Владан: Српска славистика (колективна монографија), Јужнословенски филолог LXXV/2, Београд, 2019, 139-153. ISSN 0350–185Х.

Јовановић, Владан: Соматизми у мишљењу и језику [приказ књиге: Гордана Штрбац, Гордана Штасни. Соматизми и концептуализација стварности у српском језику (глава и њени делови), Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 2017, 200 стр.], Зборник Матице српске за књижевност и језик, 66/2, Нови Сад, 2018, 689‒692.

Јовановић, Владан: Максим О. Вакуленко, Українська термінологія: комплексний лінгвистичний аналіз (приказ), Prevodilac, 79 (1–2), Beograd 2018, 87–88.

Јовановић, Владан: Вредан допринос српској лексикографији и филологији [приказ књиге: Речник славеносрпског језика, огледна свеска, приредили: Исидора Бјелаковић, Ирена Цветковић Теофиловић и Александар Милановић, Матица српска, Нови Сад 2017, 299 стр.], Славистика, XXII/2, Београд 2018, 317–321.

Јовановић, Владан: Irena Stramljić Breznik (ur.), Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga / Деминутивы в славянских языках: форма и роль / Diminutives in Slavic Languages: Form and Role, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2015, 645 str., Јужнословенски филолог, LXXIV/1, Београд 2018, 177‒184. ISSN 0350–185Х

Јовановић, Владан: Вредан допринос изучавању терминосистема у савременом српском језику [приказ књиге: Милан Ајџановић, Савремена српска географска терминологија страног порекла, Филозофски факултет у Новом Саду, 2017, 389 стр.], Наш језик, XLIX/1, Београд 2018, 141–146.

Јовановић, Владан: Терминолошка комисија МКС на ХVI Међународном конгресу слависта (Београд, 20 – 27. 8. 2018), Вісник Термінологічної комісії при МКС = Вестник Терминологической комиссии при МКС = Bulletin of the Terminology Commission under ІCSS, 2, Київ, 2018, 163–167.

Јовановић, Владан: Вредан прилог српској граматици [приказ књиге: Г. Зељић, Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у српском језику, Београд: Учитељски факултет, 2016], Зборник Матице српске за књижевност и језик, 65, св. 1, Нови Сад, 2017, 295–299.

Јовановић, Владан: Књига о значајној групи глагола из новог угла (Марина Спасојевић, Глаголи на -јети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Монографије 17, Институт за српски језик САНУ, Београд 2013, 452 стр.), Српски језик 21, Београд, 2016, 675–681 [приказ].

Јовановић, Владан, Исидора Бјелаковић: Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас (Београд, САНУ, 11–13. мај 2016), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 59/2, Нови Сад, 2016, 165–169 [хроника].

Јовановић, Владан: Скуп слависта посвећен словенској терминологији (Кијев, 21–24. април 2015), Јужнословенски филолог 71/3–4, Београд, 2015, 288–304 [хроника].

Јовановић, Владан: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежны музыкальный сленг. Компаративни поглед, Наш језик 43/1–2, Београд, 2012, 103–108 [приказ].

Јовановић, Владан: Ново у српској терминолошкој лексикографији (Милица Радовић Тешић, Граматички и лингвистички појмовник, Појмовник 1, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 2011, 162 стр.), Српски језик 17, Београд, 2012, 661–665 [приказ].

Јовановић, Владан: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Монографије, 10, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009, 242 стр., Наш језик 41/3–4, Београд, 2010, 119–123 [приказ].

Јовановић, Владан: Ненад Вујадиновић, Говор Каменара у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 298–299 [приказ].

Јовановић, Владан: Стана Смиљковић, Радмила Жугић, Славка Стојановић, Настава српског језика на дијалекатском подручју, Књижевност и језик 56/3–4, Београд, 2009, 391–393 [приказ].

Јовановић, Владан: Књига о речима и речнику (Милица Радовић-Тешић, С речима и речником, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 2009, 285 стр.), Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 87–91 [приказ].

Јовановић, Владан: Ново о српској фразеологији (Драгана Мршевић-Радовић, Фразеологија и национална култура, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2008, 247 стр.), Књижевност и језик 55/3–4, Београд, 2008, 361–367 [приказ].

Јовановић, Владан: Ново о творби именица у српском језику (Божо Ћорић, Творба именица у српском језику, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2008, 256 стр.), Наш језик 39/1–4, Београд, 2008, 105–109 [приказ].

Jovanović, Vladan: O formama učtivosti u srpskom jeziku (Бојана Милосављевић, Форме учтивости у српском језику, Учитељски факултет, Београд, 177 str.), Philologia 6, Beograd, 2008, 199−201 [приказ].

Јовановић, Владан: Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма, Зборник Матице српске за славистику 74, Нови Сад, 2008, 333–335 [приказ].

Јовановић, Владан: Творба именица од придева у чешком и српском језику (Верица Копривица, Творба именица од придева, Филолошки факултет Београдског универзитета, Београд 2008, 200 стр.), Српски језик 13, Београд, 2008, 681–687 [приказ].

Јовановић, Владан, Марина Спасојевић: Скуп поводом шездесет година постојања Института за српски језик САНУ, Књижевност и језик 55/1–2, Београд, 2008, 219–221 [хроника].

 

Биографија:

Рођен 21. новембра 1977. године у Крушевцу.
2002 Дипломирао на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност.
2003 Запослио се у Институту за српски језик САНУ.
2007 Магистрирао на Филолошком факултету у Београду.
2012 Докторирао на Филолошком факултету у Београду.
2012 Изабран у звање научни сарадник.
2013– Члан Терминолошке комисије при Међународном комитету слависта.
2015– Члан Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика.
2016– Члан редакције часописа Вестник Терминологической комисии.

Види више →
 

Тезе:

Магистарски рад: Деминутивне и аугментативне именице у савременом српском језику на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 22. јуна 2007. године, пред комисијом коју су чинили: проф. др Мирослав Николић (ментор), проф. др Божо Ћорић и др Стана Ристић, научни саветник.

Докторска дисертација: Српска војна лексика (са елементима војног језика) на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 30. марта 2012. године, пред комисијом коју су чинили: проф. др Мирослав Николић (ментор), проф. др Милица Радовић-Тешић и проф. др Рајна Драгићевић.

Научна звања:

У звање научни саветник изабран је 28. 2. 2023. г.

У звање виши научни сарадник изабран је 26. 4. 2018. г.

Изабран у звање научни сарадник (31. 10. 2012).

Међународна сарадња:

Владан Јовановић је био сарадник на међународном пројекту Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia, финансираном од стране организације UNESCO ERC/EPC/PP Section (2003). Потом, био је сарадник на међународном пројекту Културни идентитет српске националне мањине у Мађарској, који се одвијао по основу међуакадемијске сарадње између Српске академије наука и уметности и Мађарске академије наука (2008–2012). Такође, В. Јовановић је био сарадник на међународном пројекту Живот Срба у Батањи, који се остварује у сарадњи неколико домаћих Академијиних института и Српског института из Будимпеште.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Уредник зборника (заједно са академиком Предрагом Пипером): Словенска терминологија данас, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2017, 689 стр.

Члан уређивачког колегијума колективне монографије: Слов’янське термінознавство кінца ХХ – початку ХХІ століть, колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів, Київ, 2018.

Главни уредник едиције Монографије, коју издаје Институт за српски језик САНУ (од 2020).

Члан уредништва и секретар међународног научног часописа Јужнословенски филолог, који издају Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ.

Члан је и секретар Одбора за стандардизацију српског језика.

Члан је Савета за српски језик при Влади Републике Србије.

Члан Терминолошке комисије при Међународном комитету слависта (од 2013).

Члан Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (од 2015).

Члан редакције часописа Вестник Терминологической комисии који издаје ТК МКС  (од 2016).

Учешћа на скуповима:

Владан Јовановић је учествовао са рефератом на следећим научним скуповима у земљи и иностранству:

  1. научни састанак слависта у Вукове дане. Међународни славистички центар Филолошког факултета у Београду, 14‒18. 9. 2017. године [учешће на скупу после датума покретања поступка за избор у звање виши научни сарадник]

Православље и наука. Друштво православних научника, Београд, 23–28. 10. 2017. године [учешће на скупу после датума покретања поступка за избор у звање виши научни сараник]

Шеснаести међународни конгрес слависта, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. 8. 2018. године.

Електронска лексикографија. Институт за хрватски језик и језикословље, Загреб, 10–11. маја 2019. г.

Историјска лексикографија. Огранак Српске академије наука и уметности у Новом Саду, 6–7. децембра 2019. г.

Международная научная конференция Язык и религия, Екатеринбург: Уральский гуманитарный факультет, Департамент „Филологический факультет“, 15–17. 9. 2021. године.

  1. научни састанак слависта у Вукове дане. Београд: Филолошки факултет, 15–20. 9. 2021.

Актуелна питања лексикологије и лексикографије српскога језика, Вишеград (Андрићград), 8–10. 10. 2021. г.

Положај српскога језика у савременом друштву. Изазови, проблеми, решења. Нови Сад: Матица српска, Београд: Одбор за стандардизацију српског језика, 3. 7. 2021.

Српски језик, књижевност, уметност. Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 29. и 30. 10. 2021. године.

Актуелна питања српског правописа. Нови Сад: Матица српска,  Београд: Одбор за стандардизацију српског језика, одржан у Београду 23. 10. 2021. године.

Международный круглый стол „Александр Невский и Савва Сербский. Подвиг и святость в языке, литературе, культуре, истории.“ Москва: Институт славянской культуры, 24. 11. 2021.

Дани српског духовног преображења (30. по реду).  Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, Деспотовац, 20–22. 8. 2022.

Округли сто Српски језик и ћирилица, Вукова задужбина, Београд, мај 2023.

Дани српског духовног преображења (30. по реду).  Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, Деспотовац, август, 2023.

Конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду, август, 2023.

Међународни састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, Београд, септембар, 2023.

Округли сто Статус ћирилице у медијима, под окриљем Савета за српски језик, Међународни славистички центар, Београд, новембар, 2023.

Актуелни проблеми у проучавању и настави српског језика и других словенских језика и књижевности, Шеснаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе, Врњачка Бања, 6–8. октобра 2005. године.

Књижевност на дијалекту, Лесковачки културни центар, Лесковац, 25–26. септембра 2008. године.

Језик, књижевност, идентитет. Филозофски факултет у Нишу, 24–25. априла године.

  • Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних, Седамнаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије,  Сокобања, 18–20. септембра 2009. године.
  • Славянские языки и культуры в современном мире, МГУ, Москва 23–25. марта 2009. године.
  • Лексикографията в европейското културно пространство, Пета национална конференция с международно участие, Институт за български език, София, 19–20. октобра 2009. године.
  • II Международный научный симпозиум Славянские языки и культуры в современном мире, МГУ, Москва 21–24. марта 2012. године.

8) 42. Научни састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар,

Филолошки факултет у Београду, 12–14. 9. 2012.

9) Српски језик у Мађарској: стање и перспективе лингвистичких истраживања, Српски институт, Будимпешта, 14–15. децембар 2012.

10) Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас, Херцег Нови, Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Матица српска у Новом Саду, 20–23. 4. 2012.

11) Лирски доживљај свијета у Ћопићевим дјелима – Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Copic, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, 2–4. октобар 2012.

12) Языковые категории и единицы: синтагматический аспект [Зборник радова са скупа посвећеног 60-годишњици Катедре за руски језик Владимирског универзитета, који се одржао 24–26. септембра 2013. године у Владимиру, Русија].

13) 43. Научни састанак слависта у Вукове дане, Иновациони процеси у српском књижевном језику – утицаји других језика и култура, Београд, 12–15. 9. 2013.

14) Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковачки културни центар, Педагошки факултет у Врању, Лесковац–Врање, 2014.

15) Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, Деспотовац, 17–18. август 2013. године.

16) 44. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Први светски рат и периодизација развоја српског књижевног језика, Београд, 11–14. 9. 2014.

17) Мiжнародна наукова конференцiя „Українська термінологія и сучасність“, 22–24. 4. 2015, Институт за украјински језик Националне академије наука Украјине, Кијев.

18) Српски језик и актуелна питања језичког планирања, САНУ, Институт за српски језик САНУ, Матица српска, 28. октобар 2015.године.

19) 45. Научни састанак слависта у Вукове дане, 17–20. септембар 2015. године.

20) Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас, који се одржао 11–13. маја 2016. г. у Српској академији наука и уметности у Београду (суорганизатори скупа: Институт за српски језик САНУ, Одјељење књижевности и умјетности Републике Српске, Матица Српска).

21) Међународна научна конференција Terminologia słowiańska: dziś i jutro , који се одржао 25‒26. јуна 2017. г. у Пољској аккадемији наука у Варшави.

Организација скупова:

Председник Организационог одбора скупа: Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас, који се одржао 11–13. маја 2016. г. у Српској академији наука и уметности у Београду (суорганизатори скупа: Институт за српски језик САНУ, Одјељење књижевности и умјетности Републике Српске, Матица Српска).

Остале активности:

Рецензент двеју монографија и више радова за часописe Славистика, Годишњак за српски језик, Jezikoslovni zapiski.

Члан комисије за избор у истрживачка звања сарадника Института за српски језик САНУ и члан комисије за одбрану дисертације (30. јун 2017).

Предавања

Одржао је предавање у Задужбини Илије М. Коларца 7. марта 2008. г. под насловом Лексички фонд српског језика у Речнику САНУ, у оквиру циклуса предавања под насловом Два века савременог српског језика (заједно са Наташом Вуловић, Маријом Ђинђић, Ненадом Ивановићем и Данијелом Радоњић), затим је на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 14. маја 2008. г. одржао предавање (заједно са колегама Наташом Вуловић, Маријом Ђинђић, Ненадом Ивановићем и Данијелом Радоњић) под насловом У сусрет речима. Лексички фонд Речника САНУ.

На позив Димитрија Е. Стефановића, професора српског језика на Катедри за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета у Будимпешти, Владан Јовановић је у октобру 2008. године одржао предавање из творбе речи српскога језика студентима основних студија, заједно са Данијелом Радоњић из Института за српски језик САНУ.

Одржао је предавање по позиву „Раслојавање и фразеологизација термина у савременом српском језику“ на лингвистичком семинару Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик у Образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу 7. августа 2018. године.

Одржао је предавање по позиву славистима из земље и иностранства у оквиру циклуса предавања „Славистика у зуму“, на позив проф. др Биљане Марић, председника Славистичког друштва Србије. Предавање је одржано 9. јуна 2022. године, а наслов предавања је гласио „Партиципска образовања на –ћи, –вши и –м(и) у савременом српском језику и његовом лексикографском опису“.

Изводио је наставу на докторским академским студијама на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, на студијским програмима Српски језик и књижевност, односно Филологија, за предмет Лексикологија и лексикографија / Лексикологија у летњем семестру у академској 2020/2021, 2021/2022. и 2022/2023. години.

Унутрашњи ментор колегама у нижим звањима на пројекту.