др Весна Ђорђевић

e-mail:

v.djordjevic84@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 230 8226

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Лексикологија H353, Примењена лингвистика, предавање страних језика, социолингвистика H360

Кључне речи:

српски језик, лингвистика, морфологија, семантика, лексикологија, творба речи, фразеологија

Научна делатност:

Бави се описом савременог српског језика, првенствено истраживањима семантике глаголског вида. Поље интересовања је и творба речи, фразеологија српског језика, лексикологија, српски језик као страни.

Изабране публикације:

Ђорђевић, Весна: Интернационализација графије српског језика: различити начини графијског бележења страних назива за занимања, Српски језик – студије српске и словенске 17, Београд 2012, 593–601.

Simić, Nataša, Milica Vukelić, Vesna Đorđević: Self-presentation in `unsuitable` resumes: A case from Serbia, Sociologija 55/4, Beograd 2013, 503–518.

Ђорђевић, Весна: Лекторат српског језика на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братислави, Наш језик 45/3–4, Београд 2014, 105–113.

Ђорђевић, Весна, Нина Аксић: Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији – етнофразеолошки поглед, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини 46/4, Косовска Митровица 2016, 93–116.

Види више →
 

Библиографија научних радова

Монографске публикације (монографије, речници, дијалектолошки атласи, критичко приређивање рукописа и сл.)

Оташевић, Ђорђе, Марина Николић, Весна Ђорђевић: Речник нових речи у српском језику I. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 260 стр.

Студије и чланци:

Иваниш, Јована, Весна Ђорђевић, Марина Николић: Српска неолошка библиографија, Наш језик, LIII (2), Београд 2022, 101–123.

Ђорђевић, Весна, Јелена Јанковић, Марина Николић: New words and gender equality in Serbian – does discrimination exist?, Journal of Linguistics, 73/3, Bratislava 2022, 421–450.

Марина Николић, Ђорђевић, Весна: Речник нових речи у контексту савремене српске неографије. У: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Зборник научних радова, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 681–696.

Ђорђевић, Весна, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за Речник нових речи (2), Новоречје II (2), Београд 2020, 61–126.

Ђорђевић, Весна: Видско парњаштво и акционалност, Научни састанак слависта у Вукове дане 48/1, Београд: МСЦ, 2019, 249258.

Ђорђевић, Весна: Библиографија радова др Срете Танасића, Наш језик 50/2, Београд 2019, 9–30.

Ђорђевић, Весна: Видско парњаштво и акционалност (префикс за-), Наш језик 50/2, Београд 2019, 161–168.

Ђорђевић, Весна, Нина Аксић: Урок у српској народној традицији, In: Mária Dobríková (ed.), Percepcia nadprirodzena vo frazeológii, Slavofraz, Братислава: Univerzitа Komenského v Bratislave, 2019, 120–127.

Simić, Nataša, Milena Toković, Vesna Đorđević: Work Satisfaction of Female Scientists in the Serbian Post-Socialist Transformation Context, Етноантрополошки проблеми 14 (1), Београд 2019, 297–323.

Đorđević, Vesna: Vidsko parnjaštvo i kategorija akcionalnosti (primer prefiksiranih glagola distributivnog značenja), Philologica LXXVII, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, 103–110.

Ђорђевић, Весна: Ка речнику видских парова типа имперфективни глагол : префиксирани перфективни глагол, Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1, МСЦ: Београд, 2018, 43–50.

Ђорђевић, Весна:  Видско парњаштво и префиксација у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 46/1, МСЦ: Београд, 2017, 203–212.

Николић, Марина, Весна Ђорђевић: Модификације фразеологизама у српској реп музици, у: Милош Ковачевић и Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Језик, књижевност, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 423–431.

Ђорђевић, Весна, Нина Аксић: Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији – етнофразеолошки поглед, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини 46/4, Косовска Митровица 2016, 93–116.

Simić, Nataša, Vesna Đorđević: Work Satisfaction and Challenges in Scientific Career – Women’s Perspective, In: Maksimović, M., Ostrouch-Kaminska, J., Popović, K. i Bulajić, A. (еds.), Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education, Београд: Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, ESREA – European Society for Research on the Education of Adults, Adult Education Society, 2016, 147–160.

Đorđević, Vesna: Frazeologizmi s komponentom zvono, bubanj i gajde u frazeologiji srpskog jezika i njihovi ekvivalenti u slovačkom jeziku, у: Mária Dobríková (ed.), Frazeologické štúdie VI: Hudobné motívy vo frazeológii, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, 51–60.

Simić, Nataša, Milica Vukelić, Vesna Đorđević: Self-presentation in `unsuitable` resumes: A case from Serbia, Sociologija 55/4, Beograd 2013, 503–518.

Ђорђевић, Весна, Мирјана Адамовић: Фразеологизми с компонентом соматизмом, означающие устойчивые отрицательные качества человека в русском и сербском язьках, у: Абдезулы, К., Джолдасбекова, Б. У., Томанова, Н. М., Баянбаева, Ж. А., Шетиева, А. Т. (ред.), Актуальные вопросы современной филологии: теоретические проблемы и прикладные аспекты, посвященной 80-летию академика Багизбаевой Маи Михайловны, Алматы: Казак университетi, 2012, 111–114.

Ђорђевић, Весна: Интернационализација графије српског језика: различити начини графијског бележења страних назива за занимања, Српски језик – студије српске и словенске 17, Београд 2012, 593–601.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.  

Ђорђевић, Весна: 46. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Prevodilac, 76/3–4, Београд 2016, 88–94 [хроника].

Ђорђевић, Весна: Дејана Д. Јовановић, Ђорђе Оташевић: Мали речник феминистичких термина, Лингвистичке актуелности 27, Београд 2015, 57–65 [приказ].

Ђорђевић, Весна: Марина Николић, Категорија степена у српском језику: сложена реченица, Наш језик 46/1–2, Београд 2015, 71–74 [приказ].

Ђорђевић, Весна: 45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Prevodilac 74/3–4, Београд 2015, 83–91 [хроника].

Ђорђевић, Весна: Лекторат српског језика на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братислави, Наш језик 45/3–4, Београд 2014, 105–113 [прегледни рад].

Ђорђевић, Весна: 44. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Prevodilac 71/3–4, Београд 2014, 105–109 [хроника].

Ђорђевић, Весна: 43. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Prevodilac 71/1–2, Београд 2014, 85–90 [хроника].

Ђорђевић, Весна: Концептуалне метафоре и скривена идеологија у политичком дискурсу, Лингвистичке актуелности 22, Београд 2013, 79–87 [прегледни рад].

Ђорђевић, Весна: Концептуализација имиграната у политичком дискурсу, Лингвистичке актуелности 20, Београд 2012, 103–113 [прегледни рад].

Резимеи

Ђорђевић, Весна: О значењу придевског суфикса -овит / -евит, Наука и традиција, Пале, 2012, 18–19.

Ђорђевић, Весна, Нина Аксић: Традиционални музички инструменти – етнолошка и фразеолошка анализа, Third International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Contexts 2015, Нови Сад, 2015, 42.

Ђорђевић, Весна: Видско парњаштво и префиксација у српском језику, 46. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане 15–18. IX 2016. Тезе и резимеи, Београд, 2016, 30.

Ђорђевић, Весна: Ка речнику видских парова типа имперфективни глагол : префиксирани перфективни глагол, 47. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане 14–18. IX 2016. Тезе и резимеи, Београд, 2017, 8.

Ђорђевић, Весна: Видско парњаштво и акционалност, 48. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане 13–17. IX 2018. Тезе и резимеи, Београд, 2018, 21.

Тезе  

Ђорђевић, Весна: Сложенице са страном препозитивном компонентом у функцији именовања занимања, мастер рад, одбрањен 30. 9. 2010. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: др Весна Ломпар, члан комисије: проф. др Мирослав Николић).

Ђорђевић, Весна: Видски парњаци у српском језику (имперфективни глагол : перфективни глагол изведен префиксима за, из, на, о, по, с и у), докторска дисертација, одбрањена 13. 7. 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Комисија: проф. др Весна Ломпар, ванредни професор, ментор, проф. др Рајна Драгићевић, редовни професор, члан Комисије и др Марина Спасојевић, научни сарадник, члан Комисије).

Остале активности

2012–2014. Лектор српског језика на Катедри за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета Коменски у Братислави.

2014–2016. Сарадник на међународном пројекту Катедре за словенску филологију Универзитета Коменски у Братислави (projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0543/14) под називом: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch. Координатор пројекта: проф. др Марија Добрикова (doc. PhDr. Mária Dobríková, Csc.).

2016. Научни секретар на Mеђународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас, одржаном 11–13. маја 2016. године, у организацији Института за српски језик САНУ, Српске академије наука и уметности, Академије наука и умјетности Републике Српске и Матице српске.

2018. Руководилац фразеолошке радионице у оквиру семинара Жаргонизми, дијалектизми, фразеологизми у односу на стандардни језик, одржаном 30. јула – 12. августа, Образовно-културни центар „Вук Караџић” у Тршићу.

2013–2018. Научни секретар на 43, 44, 45, 46, 47. и 48. Међународном научном састанку слависта у Вукове дане, у организацији Међународног славистичког центра у Београду

2019. Руководилац фразеолошке радионице у оквиру семинара Жаргонизми, дијалектизми, фразеологизми у односу на стандардни језик, 30. јул–12. август, Образовно-културни центар „Вук Караџић” у Тршићу.

Учешћа на скуповима

XVII научни скуп Емпиријска истраживања у психологији, 11–12. фебруар 2011, Филозофски факултет Универзитета у Београду, са рефератом Наративни и лингвистички приступ одбаченим и прихваћеним CV-јевима кандидата који конкуришу за посао, у коауторству са Наташом Цвијан.

Научни скуп Наука и традиција, 18–19. мај 2012, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, са рефератом: О значењу придевског суфикса -овит / -евит.

Међународна научна конференција Hudobné motívy vo frazeológii, 26–27. 9. 2014, Катедра за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета у Братислави (у сарадњи са Словачком фразеолошком комисијом при Словачком комитету слависта), са рефератом: Фразеологизми с компонентом звоно, бубањ и гајде у фразеологији српског језика и њихови еквиваленти у словачком језику.

X међународни научни скуп: Српски језик, књижевност, уметност, 23–25. октобар 2015, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, са рефератом: Фразеологизми у српској реп музици, у коауторству са Марином Николић.

Third International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Contexts 2015, 1. децембар 2015, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, са рефератом: Традиционални музички инструменти – етнолошка и фразеолошка анализа, у коауторству са Нином Аксић.

46. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 15–18. IX 2016, Међународни славистички центар, Филолошки факултет Универзитета у Београду, са рефератом: Видски парњаци и префиксација (префикс из-).

47. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 14–18. IX 2017, Међународни славистички центар, Филолошки факултет Универзитета у Београду, са рефератом: Ка речнику видских парњака типа имперфективни глагол : префиксирани перфективни глагол.

Међународна научна конференција Словенски језици, књижевности и културе у контакту (посвећена јубилеју проф. Марије Добрикове), 28–29. септембар 2017, Катедра за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета Коменски у Братислави, Словачка, са рефератом: Видско парњаштво и категорија акционалности.

48. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 13–17. IX 2018, Међународни славистички центар, Филолошки факултет Универзитета у Београду, са рефератом: Видско парњаштво и акционалност.

Slavofraz 2019, 12–13. IV 2019, Филозофски факултет Универзитета Коменски у Братислави, са рефератом: Урок у српској народној традицији, у коауторству са Нином Аксић.

Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема 2020, 2830. X 2020, Институт за српски језик САНУ, са рефератом: Речник нових речи у контексту савремене српске неографије, у коауторству са Марином Николић.

Instruments for Creating Social Reality. Language – Discrimination – Society, 21–22. октобра 2021, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bratislava, с рефератом New words and gender equality in Serbian – does discrimination exist?, у коауторству с Марином Николић и Јеленом Јанковић.

Биографија:

Рођена 7. новембра 1984. године у Мајданпеку.

2009. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Група за српски језик и књижевност са општом лингвистиком).

2010. Завршила мастер студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (назив мастер рада: Сложенице са страном препозитивном компонентом у функцији именовања занимања).

2010/2011. Уписала докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (смер: Српски језик).

2012. Запослила се у Институту за српски језик САНУ (пројекат: „Опис и стандардизација српског језика”).

2012–2014. Лектор српског језика на Катедри за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета Коменски у Братислави.

2014. Изабрана у звање истраживач сарадник.

2014–2016. Сарадник на међународном пројекту Катедре за словенску филологију Универзитета Коменски у Братислави (projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0543/14) под називом: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch. Координатор пројекта: проф. др Марија Добрикова (doc. PhDr. Mária Dobríková, Csc.).

2018. Докторирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Говори енглески и словачки језик.

Види више →
 

Рођена 7. новембра 1984. године у Мајданпеку.

2009. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Група за српски језик и књижевност са општом лингвистиком).

2010. Завршила мастер студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

2010/2011. Уписала докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (смер: Српски језик).

2012. Запослила се у Институту за српски језик САНУ (пројекат: „Опис и стандардизација српског језика”).

2013. Изабрана у звање истраживач сарадник.

2018. Докторирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Говори енглески и словачки језик.

Тезе:

Ђорђевић, Весна: Сложенице са страном препозитивном компонентом у функцији именовања занимања, мастер рад, одбрањен 30. 9. 2010. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: др Весна Ломпар, члан комисије: проф. др Мирослав Николић).

Ђорђевић, Весна: Видски парњаци у српском језику (имперфективни глагол : перфективни глагол изведен префиксима за, из, на, о, по, с и у), докторска дисертација, одбрањена 13. 7. 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Комисија: проф. др Весна Ломпар, ванредни професор, ментор, проф. др Рајна Драгићевић, редовни професор, члан Комисије и др Марина Спасојевић, научни сарадник, члан Комисије).

Међународна сарадња и пројекти:

2012–2014. Лектор српског језика на Катедри за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета Коменски у Братислави.

2014–2016. Сарадник на међународном пројекту Катедре за словенску филологију Универзитета Коменски у Братислави (projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0543/14) под називом: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch. Координатор пројекта: проф. др Марија Добрикова (doc. PhDr. Mária Dobríková, Csc.).

Учешће на научним скуповима:

XVII научни скуп Емпиријска истраживања у психологији, 11–12. фебруар 2011, Филозофски факултет Универзитета у Београду, са рефератом Наративни и лингвистички приступ одбаченим и прихваћеним CV-јевима кандидата који конкуришу за посао, у коауторству са Наташом Цвијан.

Научни скуп Наука и традиција, 18–19. мај 2012, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, са рефератом: О значењу придевског суфикса -овит / -евит.

Међународна научна конференција Hudobné motívy vo frazeológii, 26–27. 9. 2014, Катедра за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета у Братислави (у сарадњи са Словачком фразеолошком комисијом при Словачком комитету слависта), са рефератом: Фразеологизми с компонентом звоно, бубањ и гајде у фразеологији српског језика и њихови еквиваленти у словачком језику.

X међународни научни скуп: Српски језик, књижевност, уметност, 23–25. октобар 2015, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, са рефератом: Фразеологизми у српској реп музици, у коауторству са Марином Николић.

Third International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Contexts 2015, 1. децембар 2015, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, са рефератом: Традиционални музички инструменти – етнолошка и фразеолошка анализа, у коауторству са Нином Аксић.

46. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 15–18. IX 2016, Међународни славистички центар, Филолошки факултет Универзитета у Београду, са рефератом: Видски парњаци и префиксација (префикс из-).

47. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 14–18. IX 2017, Међународни славистички центар, Филолошки факултет Универзитета у Београду, са рефератом: Ка речнику видских парњака типа имперфективни глагол : префиксирани перфективни глагол.

Међународна научна конференција Словенски језици, књижевности и културе у контакту (посвећена јубилеју проф. Марије Добрикове), 28–29. септембар 2017, Катедра за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета Коменски у Братислави, Словачка, са рефератом: Видско парњаштво и категорија акционалности.

48. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 13–17. IX 2018, Међународни славистички центар, Филолошки факултет Универзитета у Београду, са рефератом: Видско парњаштво и акционалност.

Slavofraz 2019, 12–13. IV 2019, Филозофски факултет Универзитета Коменски у Братислави, са рефератом: Урок у српској народној традицији, у коауторству са Нином Аксић.

Остале активности:

2012–2014. Лектор српског језика на Катедри за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета Коменски у Братислави.

2014–2016. Сарадник на међународном пројекту Катедре за словенску филологију Универзитета Коменски у Братислави (projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0543/14) под називом: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch. Координатор пројекта: проф. др Марија Добрикова (doc. PhDr. Mária Dobríková, Csc.).

2016. Научни секретар на Mеђународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас, одржаном 11–13. маја 2016. године, у организацији Института за српски језик САНУ, Српске академије наука и уметности, Академије наука и умјетности Републике Српске и Матице српске.

2018. Руководилац фразеолошке радионице у оквиру семинара Жаргонизми, дијалектизми, фразеологизми у односу на стандардни језик, одржаном 30. јула – 12. августа, Образовно-културни центар „Вук Караџић” у Тршићу.

2013–2018. Научни секретар на 43, 44, 45, 46, 47. и 48. Међународном научном састанку слависта у Вукове дане, у организацији Међународног славистичког центра у Београду.

2019. Руководилац фразеолошке радионице у оквиру семинара Жаргонизми, дијалектизми, фразеологизми у односу на стандардни језик, 30. јул–12. август, Образовно-културни центар „Вук Караџић” у Тршићу.

2019. Боравила је на постдокторском усавршавању на Универзитету Хумболт у Берлину (Одељење за јужнословенске језике и културе Института за словенске и мађарске студије) као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

2021. Руководилац фразеолошке радионице у оквиру семинара Жаргонизми, дијалектизми, фразеологизми у односу на стандардни језик, 19. јул – 30. јул, Образовно-културни центар „Вук Караџић” у Тршићу. Том приликом одржала предавање Увод у технике писања научног рада.

2021. Научни секретар на 51. Међународном научном састанку слависта у Вукове дане, одржаном 15–19. септембра 2021. на Филолошком факултету у Београду.

2021–2022. Учесник међуакадемијског Mobility пројекта (ID number: SASA-SAS-21-04): New words, new media, new social and language tendency in Serbia and Slovakia, који се реализује при Српској академији наука и уметности и Институту за српски језик САНУ у сарадњи са Институтом за лингвистику „Људовит Штур” Словачке академије наука.

2022–2025. Руководилац пројекта Јавни дискурс у Републици Србији (број 7750183), одобреног за финансирање у оквиру програма Идеје Фонда за науку Републике Србије. Носилац пројекта је Институт за српски језик САНУ, а партнерске институције су Филолошки факултет Универзитета у Београду и Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу.