др Марија Вучковић   

e-mail:

marija.vuckovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://www.researchgate.net/profile/Marija_Vuckovic2

Телефон:

+381 11 320 8 2019

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Балтски и словенски језици и књижевности Н590, Н360 Примењена лингвистика, предавање страних језика, социолингвистика

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, балканологија, дијахронија, етимологија, лексикографија, социолингвистика

Научна делатност:

Бави се српском етимологијом у словенском и балканолошком контексту (општи лексички фонд и лексика тајних језика) као и српском етимолошком лексикографијом: сарадник је у изради једне свеске Етимолошког речника српског језика (ЕРСЈ 1, 2003) и коаутор у две свеске истог речника (ЕРСЈ 2, 2006; 3, 2008). Проучава са социолингвистичког аспекта говоре малих етнолингвистичких заједница и тајне занатлијске језике. Научна и стручна библиографија броји преко 50 наслова у домаћим и страним часописима и тематским зборницима. Учествовала је на 16 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Етимолошки речник српског језика, 1–, Александар Лома (гл. уредник), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003–.

Вучковић, Марија: О пореклу арготизма лизгам ‘пити’, Александар Лома (ур.), Словенска етимологија данас, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2007, 83–91.

Vučković, Marija: Language and Religion among Bulgarian and Croatian Roman Catholics in the Serbian Banat, Christian Voß (ed.), Ottoman and Habsburg Legacies in the Balkans. Language and Religion to the North and to the South of the Danube River, München – Berlin: Otto Sagner, 2010, 247–264 (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe 8).

Вучковић, Марија: Прасловенско гнездо *gъb‑ / *gyb‑ / *gub‑ у светлу теорије прототипа, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, Нови Сад 2011, 15–29.

Vučković, Marija: Еtymology and pragmatics: Serbian šunela ‘quiet, silence’, Ilona Janyšková, Helena Karlíková (ed.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 113–120.

Вучковић, Марија: Егзоцентричне сложенице које имају структуру: број ‘три’ с аугментативним значењем + именица, Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. Зборник научних радова, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београд 2016, 547–564.

Види више →

Марија Вучковић

Библиографија Научни радови  

Монографске публикације:  

Етимолошки речник српског језика, 1, А-АШ, ур. Александар Лома, Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Марија Вучковић, Маја Ђокић (сарадници), Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2003, 257 стр. Етимолошки речник српског језика 1

Етимолошки речник српског језика, 2, БА-БД, ур. Александар Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Јелена Јанковић (сарадници), Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2006, 289 стр. Етимолошки речник српског језика 2 (Ба-Бд) / Etymological Dictionary of the Serbian Language 2 (Ba-Bd)

Етимолошки речник српског језика, 3, БЕ-БЈ, ур. Александар Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Маја Калезић, Јелена Јанковић (сарадници), Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2008, 365 стр. Етимолошки речник српског језика 3 (Бe-Бj) / Etymological Dictionary of the Serbian Language 3 (Be-Bj) )  

Студије и чланци:

Вучковић, Марија: Ухо у балканскословенским тајним занатлијским језицима, Српски језик 5/1–2, Београд 2000, 687–699. Uho u balkanskoslovenskim tajnim zanatlijskim jezicima [Ear in the Balkan-Slavic craftsmen’s secret languages]

Vučković, Marija: Govor kajkavaca u Boki. Sociolingvistički aspekt, Јужнословенски филолог 56, Београд 2000, 261–271. Govor kajkavaca u Boki. Sociolingvistički aspekt (Speech of Kajkavian community in the village of Boka. A sociolinguistic aspect)

Vučković, Marija: Višejezičnost u Banatu na primeru Hrvata kajkavaca, u: Nicu Ciobanu (ur.), Actele Simpozionului Banatul Iugoslav trecut istoric şi cultural (Novi Sad, 16 decembrie 2000) / Radovi Simpozijuma Jugoslovenski Banat istorijska i kulturna prošlost (Novi Sad, 16. decembar 2000. godine), Novi Sad: Editura Fundaţiei, 2001, 218–223. Višejezičnost u Banatu na primeru Hrvata kajkavaca [Multilingualism in Banat using the example of Kajkavian-speaking Croats]

Вучковић, Марија: Поринта ’Турчин’ у тајним занатлијским језицима, Српски језик 9/1–2, Београд 2004, 417–427. Поринта ’Турчин’ у тајним занатлијским језицима [Porinta ‘Turk’ in the craftsmen’s secret languages]

Вучковић, Марија: Савремена проучавања тајних занатлијских језика: методолошке напомене, Лицеум 8, Крагујевац 2004, 109–129. Савремена проучавања тајних занатлијских језика: методолошке напомене [Contemporary research on the craftsmen’s secret languages: Methodological remarks]

Vučković, Marija: Kajkavci u Banatu: lingvistička situacija i polna diferencijacija, Биљана Сикимић (ур.), Скривене мањине на Балкану, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2004, 199–215. Kajkavci u Banatu: lingvistička situacija i polna diferencijacija (Linguistic Situation among Kajkavian Speaking Croats in the Banal Region and Factors Determining Gender Differentiation)

Вучковић, Марија: Из лексике тајних говора. Лексика тајних језика у Етимолошком речнику српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 35/1, Београд 2006, 461–472. [= Вучковић, Марија: О лексици тајних језика, у: Марта Бјелетић (ур.), Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 117–126.] Iz leksike tajnih govora. Leksika tajnih jezika u Etimološkom rečniku srpskog jezika [From the lexicon of secret idioms. The lexicon of secret languages in the Etymological dictionary of the Serbian Language]

Вучковић, Марија: Глагол òпузнути ’ослабити, омршавети; оронути; омлохавети’ — јужнословенски дијалектизам или континуанта псл. основе *pьlz-?, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 21–33. Глагол òпузнути ’ослабити, омршавети; оронути; омлохавети’ — јужнословенски дијалектизам или континуанта псл. основе *pьlz-? [The verb òpuznuti ’to become gaunt, lose weight; become feeble; become flaccid, flabby’ — a South Slavic dialect word or a reflex of psl. base *pьlz ?]

Вучковић, Марија: О пореклу арготизма лизгам ‘пити’, Александар Лома (ур.), Словенска етимологија данас, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2007, 83–91. O poreklu argotizma lizgam ’piti’ (On the origin of the argot word lizgam ‘to drink’)

Вучковић, Марија: Oд усамљених лексема до лексичке групе у балканском контексту, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 153–160. OD USAMLJENIH LEKSEMA DO LEKSIČKE GRUPE U BALKANSKOM KONTEKSTU [From insufficiently attested words to the lexical group within the Balkan context]

Вучковић, Марија: Други у дискурсу Марка Гурана, у: Петя Асенова, Искра Ликоманова, Йовка Тишева, Марина Джонова (ур.), Българските острови на Балканите, София: Фигура, 2007, 205–218. Други у дискурсу Марка Гурана [The Others in the discourse of Marko Guran]

Вучкович, Мария: Болгары — это мы или другие? (Само)идентификация павликан из Баната, Etnolingwistyka 20, Lublin 2008, 333–348. Болгары — это мы или другие? (Само)идентификация павликан из Баната [Bulgarians – We or the Others? (Self)identification of Paulicians from Banat]

Вучковић, Марија: Савремена дијалектолошка истраживања у српској лингвистици и проблематика језика у контакту, Јужнословенски филолог 45, Београд 2009, 405–423. САВРЕМЕНА ДИЈАЛЕКТОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У СРПСКОЈ ЛИНГВИСТИЦИ И ПРОБЛЕМАТИКА ЈЕЗИКА У КОНТАКТУ (Current dialectological research in Serbian linguistics and language contact issues)

Вучковић, Марија: О арготизму киснути ‘сести’, u: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (ur.), Studia etymologica Brunensia 6, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 389–396. О арготизму киснути ‘сести’ [On the argot word kisnuti ‘to sit’]

Vučković, Marija: Serbian Prison Jargon: Daravela ‘an Alarmist’, Балканско езикознание / Linguistique Balkanique 49/1–2, Sofia 2010, 129–134. Serbian Prison Jargon: Daravela ‘an Alarmist’

Vučković, Marija: Kontaktna lingvistika u Srbiji: terenska istraživanja, u: Christian Voß, Biljana Golubović (ur.), Srpska lingvistika / Serbische Linguistik. Eine Bestandsaufnahme, München – Berlin: Otto Sagner, 2010, 323–342 (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe 7). Kontaktna lingvistika u Srbiji: terenska istraživanja [Contact linguistics in Serbia: fieldwork research]

Vučković, Marija: Language and Religion among Bulgarian and Croatian Roman Catholics in the Serbian Banat, u: Christian Voß (ur.), Ottoman and Habsburg Legacies in the Balkans. Language and Religion to the North and to the South of the Danube River, München – Berlin: Otto Sagner, 2010, 247–264 (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe 8). Language and Religion among Bulgarian and Croatian Roman Catholics in the Serbian Banat

Вучковић, Марија: Прасловенско гнездо *gъb‑ / *gyb‑ / *gub‑ у светлу теорије прототипа, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, Нови Сад 2011, 15–29. Прасловенско гнездо *gъb‑ / *gyb‑ / *gub ‑ у светлу теорије прототипа (THE PROTO- SLAVIC WORD FAMILY *GЪB‑ / *GYB ‑ / *GUB- IN LIGHT OF PROTOTYPE THEORY)

Vučković, Marija: Еtymology and pragmatics: Serbian šunela ‘quiet, silence’, u: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (ur.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 113–120. Etymology and pragmatics: Serbian šunela ‘quiet, silence’

Вучковић, Марија: С.‑х. трогубица у словенском контексту, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад 2013, 31–43. С.‑Х. ТРОГУБИЦА У СЛОВЕНСКОМ КОНТЕКСТУ (SERBO‑CROATIAN TROGUBICA IN THE SLAVIC CONTEXT)

Вучковић, Марија: Губити се ‘умирати’ — добити се / наћи се / имати се ‘родити се’, Српски језик 18, Београд 2013, 379–399. ГУБИТИ СЕ ’УМИРАТИ‛ — ДОБИТИ СЕ / НАЋИ СЕ / ИМАТИ СЕ ’РОДИТИ СЕ‛ [GUBITI SE ‘TO DIE’ —DOBITI SE / NAĆl SE / IMATI SE ‘TO BE BORN’]

Вучковић, Марија: О прегаоцима и прегалаштву: семантичка анализа глагола прегнути и његових деривата, Годишњак за српски језик 13, Ниш 2013, 165–175. О прегаоцима и прегалаштву: семантичка анализа глагола прегнути и његових деривата (On pregaoci and pregalaštvo: semantic analisys of the verb pregnuti and its derivatives)

Вучковић, Марија: Концептуализација ‘лоше смрти’ и прасловенски глагол *gуbnǫti, у: Ivana Živančević Sekeruš (ur.) Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, Zbornik radova, Knjiga 1, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2013, 417–426. Концептуализација ‘лоше смрти ’ и прасловенски глагол *gybnǫti (Conceptualization of ‘bad death’ and the Proto-Slavic verb *gybnǫti)

Вучковић, Марија: Tеорија сликовних шема и семантички развој прасловенског гнезда *gъb‑, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Тематски зборник, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2013, 95–106. Теорија сликовних шема и семантички развој прасловенског гнезда *gъb‑ (Image schema theory and semantic development of the Proto-Slavic word family *gъb‑)

Вучковић, Марија: О изразу не гине (гиби) ми (ти и др.): синтаксичка структура, семантика и лексикографски статус, Јужнословенски филолог 70, Београд 2014, 189–206. О ИЗРАЗУ НЕ ГИНЕ (ГИБИ) МИ (ТИ И ДР.): СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА И ЛЕКСИКОГРАФСКИ СТАТУС (ОN THE IDIOM NE GINE (GIBI) MI (TI ETC.): SYNTAC TIC STRUCTURE, SEMANTICS, AND LEXICOGRAPHIC STATUS)

Вучковић, Марија: Концепт ‘лоше смрти’, Етноантрополошки проблеми 9/2, Београд 2014, 513–537. Концепт ‘лоше смрти’ (Concept de ‘mauvaise mort’)

Вучковић, Марија: Нове улоге бошкачког аргоа, у: Милош Ковачевић, Владимир Поломац (ур.), Путевима српских идиома. Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 181–205. Нове улоге бошкачког аргоа [New Roles of the Boškački Argot]

Вучковић, Марија: Срби у Словенији: стара и нова дијаспора, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност. Зборник радова са IX међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (2425. X 2014), Књ. 1: Српски језик ― од Вука до данас, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 455–464. СРБИ У СЛОВЕНИЈИ: СТАРА И НОВА ДИЈАСПОРА [SERBS IN SLOVENIA: OLD AND NEW DIASPORA]

Вучковић, Марија: Егзоцентричне сложенице које имају структуру: број ‘три’ с аугментативним значењем + именица, у: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. Зборник научних радова, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београд 2016, 547–564. Егзоцентричне сложенице које имају структуру: број ‘три’ с аугментативним значењем + именица [Exocentric compounds with the structure: the numeral ‘three’ with augmentative meaning + noun]

Vučković, Marija: Koncept posesije i semantika glagola gubiti i njegovih derivata, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja: zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 59–71. Koncept posesije i semantika glagola gubiti i njegovih derivata [The concept of possession and the semantics of the verb gubiti and its derivatives]  

Vučković, M.: Accommodation of Romani loan verbs in Czech and Serbo-Croatian. Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Vít Boček (eds.), Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. (Studia etymologica Brunensia 22), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. [објављено 2018], 441–454.

Вучковић, М.: Прилог историји речи триклет, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 59/1, Нови Сад 2018, 33–58.

Вучковић, М.: O неким сложеницама с нумеричком компонентом ‘три’ која има аугментативно / интензификаторско значење, Зборник Матице српске за славистику 93, Нови Сад 2018, 115–126.

Петровић, С., Вучковић, М.:Етимолошки речници српског језика – од концепције ка методологији, Рајна Драгићевић, Вељко Брборић (ур.), Српска славистика: колективна монографија. Т. 1: Језик. [Радови српске делегација на XVI међународном конгресу слависта], Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 245–258.

Прикази итд.  

Vučković, Marija: John Kennedy: WORD STEMS. A DICTIONARY. Soho Press, 1996, Лингвистичке актуелности I/1, Београд 2000. [приказ].

Vučković, Marija: 36. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Zbornik predavanj. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, Ljubljana, 2000, Лингвистичке актуелности I/3, Београд 2000, 42–43 [приказ].

Vučković, Marija: Jarmila Bachmannová, Podkrkonošský slovník, Academia, Praha 1998, 265 str., Лингвистичке актуелности II/5, Београд 2001. [приказ].

Vučković, Marija: Terensko istraživanje u Crnoj Travi, Лингвистичке актуелности II/7, Београд 2001. [извештај].

Вучковић, Марија: Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika, prevod Maja Đukanović, Založba ZRC, Ljubljana 2006, 223 стр., Јужнословенски филолог 63, Београд 2007, 283–287 [приказ].

Vučković, Marija: Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs. Divergence, Raymond Detrez & Pieter Plas (eds.), Multiple Europes No. 34, Brussels: Peter Lang 2005, pp. 239, Balcanica XXXVII (2006), Belgrade 2007, 325–327 [приказ].

Вучковић, Марија: Lidia Federica Mazzitelli. The Expression of Predicative Possession. A Comparative Study of Belarusian and Lithuanian. (Studia Typologica 18). Berlin – Munich – Boston: Mouton de Gruyter, 2015, xiii + 239 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/2, Нови Сад 2015, 286–291 [приказ].  

Библиографије:  

Вучковић, Марија: Библиографија радова Александра Белића, Српски језик 5/1–2, Београд 2000, 7–49. Bibliografija radova Aleksandra Belića [Bibliography of published works of Aleksandar Belić]  

Резимеи:  

Вучковић, Марија: Из лексике тајних говора. Лексика тајних језика у „Етимолошком речнику српског језика“, 35. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 7–10. 9. 2005, Тезе и резимеа, Београд, 2005, 28.

Vučković, Marija: Language and Religion among Bulgarian and Croatian Catholics in West Banat, International Association for Southeast European Anthropology, 4th Conference “Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe”, May 25–27, 2007, Timişoara, Romania, Abstracts, Timişoara, 2007, 134.

Vučković, Marija: Contact linguistics in Serbia: fieldwork research, Internationale Konferenz “Serbian Linguistics: Setting the Agenda”, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 11.–13. 12. 2008, Berlin, 2008.

Vučković, Marija: The Conceptualization of ‘Bad Death’ as Reflected in the Word Family of the Verb ginuti, Programme and Book of Abstracts, The Sixth International Interdisciplinary Symposium “Encounter of Cultures”, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 1st December 2011, Novi Sad, 2011, 93.

Вучковић, Марија: Примена концепта сликовних шема у анализи семантичке структуре псл. гнезда *gъb‑, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, 26. novembar 2011, Filozofski fakultet, Novi Sad, Novi Sad, 2011, 57.

Вучковић, Марија: Концепт ’лоше смрти’ у језику и култури, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2, 24. novembar 2012, Filozofski fakultet, Novi Sad, Novi Sad, 2012, 94.

Vučković, Marija: Koncept posesije i semantika glagola gubiti i njegovih derivata, Naučni skup Jezik, književnost, značenje, Niš, 24–25. april 2015, Knjiga sažetaka, Niš, 2015, 124.

Вучковић, М., Петровић, С.: Етимолошки речници српског језика – од концепције ка методологији, Далибор Соколовић, Стефан Милошевић (прир.), Тезе и резимеи. Т. 1: Језик. XVI међународни конгрес слависта, Београд, 20–27. VIII 2018, Београд: Међународни комитет слависта : Савез славистичких друштава Србије, 2018, 221 [резиме].

Тезе:  

Вучковић, Марија: Бошкачки ― тајни језик зидара Средске и Сиринића, магистарски рад, одбрањен 8. 7. 2004. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: др Биљана Сикимић, чланови комисије: проф. др Радојица Јовићевић, проф.  др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Првослав Радић).

Вучковић, Марија: Континуанте прасловенских основа *gъb‑, *gyb‑, *gub‑ у српском језику, докторска дисертација, одбрањена 18. 7. 2013. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Вања Станишић, чланови комисије: проф. др Александар Лома, проф. др Рајна Драгићевић). Континуанте прасловенских основа *gъb‑, *gyb‑, *gub‑ у српском језику  

Стручни текстови

Vučković, Marija: Imena privatnih radnji u Svetozarevu, u: Mihailo Šćepanović (ur.), Jezik i imena, Petničke sveske 27, Valjevo: Istraživačka stanica Petnica, 1992, 13–20.

Вучковић, Марија, Тања Петровић: Информативност и структура новинских наслова, Језик у лавиринтима текста, Петничке свеске 31, Ваљево: Истраживачка станица Петница, 1993, 13–28.

Вучковић, Марија: Анотирана библиографија етимолошких радова, у: Предраг Пипер (ур.), Методологија лингвистичких истраживања. Преглед и хрестоматија, Београд 2000, 34–41.

Популарни текстови

Вучковић, Марија: Феномен тајног у језику, Мокрањац 1, Неготин 2000, 63–67. Vučković, Marija: Bugari Pavlićani u srpskom Banatu. Savremena istraživanja malih etničkih zajednica, XXI vek, Forum za proevropsku komunikaciju 3, Pančevo novembar/decembar 2008. [2009], 2–8. Bugari Pavlićani u srpskom Banatu. Savremena istraživanja malih etničkih zajednica [Bulgarians Paulicians from Serbian Banat. Current research on the small ethnic groups]  

Остале активности  

Међународна сарадња:

– билатерални пројекат „Словенци у Србији, Срби у Словенији“ чији су носиоци Znanstvenoraziskovalni center SAZU и Балканолошки институт САНУ, 2006–2007.  

Сарадња на другим пројектима:

– „Етнолингвистичка и социолингвистичка истраживања избеглица и мултиетничких заједница на Балкану“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2002–2005.

– „Етничка и социјална стратификација Балкана“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2006–2010.

– „Језик и идентитет“, пројекат Института за српски језик САНУ, 2007–2008.

– „Језик, фолклор, миграције на Балкану“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2011–.  

Студијски боравци и усавршавање:

учешће на 36. семинару словеначког језика, књижевности и културе у организацији Филозофског факултета у Љубљани, 3–15. 7. 2000.

– студијски боравак у Институту за бугарски језик БАН, Софија, 1–13. 12. 2003. – студијски боравак у Институту за аустријску дијалекатску и ономастичку лексику Аустријске академије наука, Беч, 26–31. 5. 2010. и у Институту за славистику Универзитета у Бечу 1–30. 6. 2010.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

– Научно друштво за неговање и проучавање српског језика,  2001.

– The International Association for Southeast European Anthropology ― InASEA, 2007.  

Предавања:

Пројекат Етимолошког речника српског језика, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, март 2000.

– Jarmila Bachmannová, Podkrkonošský slovník, Academia, Praha 1998, предавање у оквиру теме Речници и народна култура, Лингвистичка трибина Института за српски језик, 2001.

Тајни језици, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, март 2002.

Да жилавимо, гура манче!

– Структура и функције тајних занатлијских језика, Катедра за српски језик Филолошког факултета у Београду, мај 2004.

Тајни занатлијски језици, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, 14. 2. 2007. – Од пословице до утровачког, Катедра за српски језик Филолошког факултета у Београду, 27. 3. 2007.

Етимологија и етимолошки речници српског језика, предавање у оквиру предмета Увод у дијахронијску лингвистику за студенте I семестра студијског програма Српски језик и књижевност (филолошки профил) на Филолошком факултету у Београду, 9. 11. 2016.

Учешћа на скуповима:

– 5. симпозијум „Југословенски Банат – историјска и културна прошлост“, Нови Сад, 2000.

– Округли сто “Hidden Minorities in south-eastern Europe”, Београд, 2003. – 35. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2005.

Међународна конференција „Българските ’острови’ на лингвистичната карта на Балканите“, Софија, 2005.

– 11. међународни симпозијум „Банат – историјска и културна прошлост“, Нови Сад, 2006.

– Међународни научни симпозијум „Словенска етимологија данас“, Београд, 2006.

– Међународна етнолингвистична конференција „Opozycja SWÓJ / OBCY (INNY) w językach i kulturach słowiańskich. Problem tożsamości grupowej w Europie“, Лублин, 2006.

– 4th InASEA Conference “Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe”, Темишвар, 2007.

– Etymologické symposion Brno 2008 „Etymologie – teorie a praxe“, Брно, 2008.

– Међународна конференција “Serbian Linguistics: Setting the Agenda”, Берлин, 2008.

–Etymologické symposion Brno 2011 „Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě“, Брно, 2011.

– Међународна конференција „Језици и културе у времену и простору“, Нови Сад, 2011.

– Шести међународни интердисциплинарни симпозијум „Сусрет култура“, Нови Сад, 2011.

– Конференција „Језици и културе у времену и простору 2“, Нови Сад, 2012.

– Округли сто “Српска језичка дијаспора: одржавање језика и идентитета говорника у мигрантским условима”, у оквиру IX међународног научног скупа “Српски језик, књижевност, уметност”, Крагујевац, 2014.

– Научни скуп “Језик, књижевност, значење”, Ниш, 2015.

–  XVI међународни конгрес слависта, Београд, 20–27. VIII 2018.

Теренска истраживања:

– дијалектолошка: Петница код Ваљева, 1991, Кушићи код Ивањице, 1994.

– социолингвистичка: исељеници из шарпланинске области са Косова, 1999–2004, зидари из Црне Траве 2001, српски исељеници у Словенији, 2006, избеглице из Босне у Београду, 2008.

– етнолингвистичка и социолингвистичка: Хрвати кајкавци, Бугари Павлићани и Срби из Баната, места: Бока, Нeузина, Радојево, Омољица, Иваново, Скореновац, Бело Блато, Зрењанин, Нови Сад, Панчево, 2000–2007, Срби из Чипа и Ловре у Мађарској, 2001, Срби из села Видровац, Речка, Карбулово код Неготина, 2006, Срби из села Шетоње, Ћовдин, Бистрица код Петровца на Млави, 2007, Мађари из села Скореновац у Банату, 2007, Буњевци у Суботици и околини, 2009.

Биографија:

Рођена 8. маја 1974. у Јагодини.

1998   Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (група: српски језик и књижевност).

2000   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

2004  Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2013  Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

Види више →
 

Рођена 8. маја 1974. у Јагодини.

1998  Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (група: српски језик и књижевност).

2000   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

2004 Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2013  Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

Тезе:

Магистарски рад : „Бошкачки ― тајни језик зидара Средске и Сиринића“, одбрањен 8. 7. 2004. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: др Биљана Сикимић, чланови комисије: проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Првослав Радић).

Докторска теза: „Континуанте прасловенских основа *gъb‑, *gyb‑, *gub‑ у српском језику“, докторска дисертација, одбрањена 18. 7. 2013. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Вања Станишић, чланови комисије: проф. др Александар Лома, проф. др Рајна Драгићевић).

Међународна сарадња:

– билатерални пројекат „Словенци у Србији, Срби у Словенији“ чији су носиоци Znanstvenoraziskovalni center SAZU и Балканолошки институт САНУ, 2006–2007.

Сарадња на другим пројектима:

– „Етнолингвистичка и социолингвистичка истраживања избеглица и мултиетничких заједница на Балкану“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2002–2005.

– „Етничка и социјална стратификација Балкана“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2006–2010.

– „Језик и идентитет“, пројекат Института за српски језик САНУ, 2007–2008.

– „Језик, фолклор, миграције на Балкану“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2011–.

Студијски боравци и усавршавање:

– учешће на 36. семинару словеначког језика, књижевности и културе у организацији Филозофског факултета у Љубљани, 3–15. 7. 2000.

– студијски боравак у Институту за бугарски језик БАН, Софија, 1–13. 12. 2003.

– студијски боравак у Институту за аустријску дијалекатску и ономастичку лексику Аустријске академије наука, Беч, 26–31. 5. 2010. и у Институту за славистику Универзитета у Бечу 1–30. 6. 2010.

Учешћа на скуповима:

– 5. симпозијум „Југословенски Банат – историјска и културна прошлост“, Нови Сад, 2000.

– Округли сто “Hidden Minorities in south-eastern Europe”, Београд, 2003.

– 35. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2005.

Међународна конференција „Българските ’острови’ на лингвистичната карта на Балканите“, Софија, 2005.

– 11. међународни симпозијум „Банат – историјска и културна прошлост“, Нови Сад, 2006.

– Међународни научни симпозијум „Словенска етимологија данас“, Београд, 2006.

– Међународна етнолингвистична конференција „Opozycja SWÓJ / OBCY (INNY) w językach i kulturach słowiańskich. Problem tożsamości grupowej w Europie“, Лублин, 2006. – 4th InASEA Conference “Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe”, Темишвар, 2007.

– Etymologické symposion Brno 2008 „Etymologie – teorie a praxe“, Брно, 2008.

– Међународна конференција “Serbian Linguistics: Setting the Agenda”, Берлин, 2008.

– Etymologické symposion Brno 2011 „Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě“, Брно, 2011.

– Међународна конференција „Језици и културе у времену и простору“, Нови Сад, 2011.

– Шести међународни интердисциплинарни симпозијум „Сусрет култура“, Нови Сад, 2011.

– Конференција „Језици и културе у времену и простору 2“, Нови Сад, 2012.

– Округли сто “Српска језичка дијаспора: одржавање језика и идентитета говорника у мигрантским условима”, у оквиру IX међународног научног скупа “Српски језик, књижевност, уметност”, Крагујевац, 2014.

– Научни скуп “Језик, књижевност, значење”, Ниш, 2015.

– XVI међународни конгрес слависта, Београд, 20–27. VIII 2018.

Предавања:

Пројекат Етимолошког речника српског језика, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, март 2000.

– Jarmila Bachmannová, Podkrkonošský slovník, Academia, Praha 1998, предавање у оквиру теме Речници и народна култура, Лингвистичка трибина Института за српски језик, 2001.

Тајни језици, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, март 2002.

Да жилавимо, гура манче! – Структура и функције тајних занатлијских језика, Катедра за српски језик Филолошког факултета у Београду, мај 2004.

Тајни занатлијски језици, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, 14. 2. 2007.

Од пословице до утровачког, Катедра за српски језик Филолошког факултета у Београду, 27. 3. 2007.

Етимологија и етимолошки речници српског језика, предавање у оквиру предмета Увод у дијахронијску лингвистику за студенте I семестра студијског програма Српски језик и књижевност (филолошки профил) на Филолошком факултету у Београду, 9. 11. 2016.

Теренска истраживања:

– дијалектолошка: Петница код Ваљева, 1991, Кушићи код Ивањице, 1994.

– социолингвистичка: исељеници из шарпланинске области са Косова, 1999–2004, зидари из Црне Траве 2001, српски исељеници у Словенији, 2006, избеглице из Босне у Београду, 2008.

– етнолингвистичка и социолингвистичка: Хрвати кајкавци, Бугари Павлићани и Срби из Баната, места: Бока, Нeузина, Радојево, Омољица, Иваново, Скореновац, Бело Блато, Зрењанин, Нови Сад, Панчево, 2000–2007, Срби из Чипа и Ловре у Мађарској, 2001, Срби из села Видровац, Речка, Карбулово код Неготина, 2006, Срби из села Шетоње, Ћовдин, Бистрица код Петровца на Млави, 2007, Мађари из села Скореновац у Банату, 2007, Буњевци у Суботици и околини, 2009.