проф. др Орсат Лигорио

e-mail:

orsat.ligorio@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://orsatligorio.academia.edu https://ligor.io

Телефон:

+381 62 114 60 59

Научне области:

Филологија H004, Лингвистика H350, Историја језика H355,  Компаративна линвгистика H380, Индоевропски језици и књижевности Мале Азије, индоирански језици H410, Грчки језик H420, Латински језик H440, Остали романски језици и књижевности H500.

Кључне речи:

историјска лингвистика, етимологија, индоевропеистика, балканистика, романистика.

Научна делатност:

Бави се етимологијом и  историјском лингвистиком.

Посвећен је, прво, проблему реконструкције индоевропског прајезика, друго, проблему историје грчког језика и његовог поређења са осталим индоевропским језицима (пре свега са санскритом, авестијским, староперсијским, јерменским и фригијским језиком), и треће, проблему развитка тзв. балканског латинитета и историје појединих романских језика Балкана (пре свега далматског и румунског).

Осим тога, посвећен је етимологији, како индоевропској тако и српској, са нарочитим акцентом на српско-далматским, српско-италијанским и српско-грчким језичким везама.

Предаје грчки и санскрит на Филозофском факултету у Београду.

Изабране публикације:

Ligorio, Orsat. Problem leksičke stratifikacije u adrijatistici. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2014. (Doktorska disertacija.)

Лигорио, Орсат. Такозвани псеудо-јат у далматској романштини и балканском латинитету. (Из балканског латинитета VIII.) Jужнословенски филолог 2015/71, 3-4, 43–72.

Ligorio, Orsat. Serbo-Croatian Accent Retraction : Its Course and Character in the Dialect of Dubrovnik. Leiden: University of Leiden, 2016. (PhD Thesis.)

Лигорио, Орсат. Сх. блавор. (Из балканског латинитета XI.) Зборник Матицце српске за филологију и лингвистику 60, I/2017, 13–37.

Ligorio, Orsat, Alexander Lubotsky. Phrygian. Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics III 1816–1831. (Eds. J. Klein, B. Joseph, M. Fritz. In cooperation with M. Wenthe. Berlin – Boston: De Gruyter Mouton, 2018.)

Лигорио, Орсат. Праисторија грчког језика : Приручник историјске и компаративне граматике грчког језика са уводом у индоевропску лингвистику Књига I. Београд: Универзитет у Београду – Филозофски факултет, 2022.

Биографија:

1985    Рођен у Дубровнику.

2009    Дипломирао лингвистику и латински језик на Филозофском факултету у Загребу.

2014    Докторирао на Филозофском факултету у Задру.

2016    Докторирао на Филозофском факултету у Лајдену (Холандија).

2015    Запослен на Филозофском факултету у Београду, Одељење за класичне науке.

2015    Изабран у звање доцента у области класичних наука.

2015    Изабран у звање спољног сарадника на Институту за српски језик САНУ.

2020   Поновно изабран у звање доцента у области класичних наука.

2022   Изабран у звање ванредног професора у области класичних наука.

Види више →
 

1985    Рођен у Дубровнику 14. јула.

2004    Уписао студиј лингвистике и латинског језика на Филозофском факултету у Загребу.

2009    Дипломирао лингвистику и латински језик на Филозофском факултету у Загребу.

2009    Уписао студиј јапанског језика на Филозофском факултету у Загребу.

2010    Уписао докторске студије на Филозофском факултету у Задру.

2010    Уписао докторске студије на Филозофском факутлету у Лајдену.

2010    Освојио Huygens-οву стипендију за докторске студије у  у Лајдену.

2011    Ангажован у настави на Филозофском факултету у Лајдену, где је предавао премете Historical Linguistics (2011), Historical Grammar of Greek (2011), Reading  Homer (2012) Proto-Romance Grammar (2013), и Introduction to Latin (2013).

2011    Ангажован на пројекту Indo-European Etymological Dictionary, на којем је радио до 2014

2014    Докторирао на Филозофском факултету у Задру под водством Н. Вулетића са темом Problem leksičke stratifikacije u adrijatistici.

2016    Докторирао на Филозофском факутлету у Лајдену под водством Ф. Кортланда и А. Лубоцког са темом Serbo-Croatian Accent Retraction.

2015   Запослен на Филозофском факултету у Београду, Одељење за класичне науке, где предаваје Грчки језик 1Историјску граматику грчког језика, Увод у компаративну лингвистику и Основе староиндијског језика, а као факултативне предмете држао је и Увод у историјску лингвистику, Староперсијски, Староавестијски, Ведски санскрит, Старофригијски, Увод у сабелске језике (са мср Данилом Савићем) и Читање микенских таблица.

2015    Изабран у звање доцента у области класичних наука.

2015    Изабран у звање спољног сарадника на Институту за српски језик САНУ.

2020   Поновно изабран у звање доцента у области класичних наука.

Организовао међународни семинар Winter School in Indo-European Linguistics при Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду.

2021   Организовао међународни семинар First Spring Seminar in Indo-European Linguistics при Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду.

2022   Организовао међународни семинар Second Spring Seminar in Indo-European Linguistics при Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду.

Изабран за члана уредништва часописа Lucida intervalla при Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду.

Изабран за члана научног већа Института за антику и класично наслеђе при Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду.

Изабран у звање ванредног професора у области класичних наука.

Штампао је 50-ак научних радова, учествовао на  30-ак научних скупова, био на 10-ак специјалистичких боравака у иностранству, и одржао више јавних предавања.