Сарадници Института за српски језик САНУ на 53. Међународном научном састанку слависта у Вукове дане

На 53. Међународном научном састанку слависта у Вукове дане на Филолошком факултету у Београду (13–17. 9. 2023), чија је тема била Дијахроно и синхроно у српском језику – тачке пресека, реферате су имали и сарадници Института за српски језик САНУ.

Виктор Савић излагао је реферат под називом Именички род у српским граматикама XIX века, док је тема Ненада Ивановића била Однос дијахронијског и синхронијског у Приступу српској синтакси Ђуре Даничића (1858).

Наташа Вуловић Емонтс говорила је о Паремијском моделу у синхронијско-дијахронијском пресеку, Тања Милосављевић о Дијахронијском аспекту језичке слике света у српској фразеологији, а Александра Марковић изложила је реферат Неки граматички архаизми у српском језику (на грађи Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ).

Др Александра Марковић

Трећег дана скупа реферате је имало још троје сарадника. Владан Јовановић говорио је о Архаизмима према типологији и начину презентације у речнику дескриптивног типа, Слободан Новокмет се бавио Англицизмима у Речнику страних речи, узречица и пословица (1922) Јована Грчића у односу на савремено стање, а Данијела Станић имала је реферат под називом Полисемантичке структуре лексеме преврат у српском језику као тачке пресека дијахроније и синхроније.