Сарадници Института за српски језик САНУ на 51. Научном састанку слависта у Вукове дане

На Филолошком факултету у Београду се од 15. до 20. септембра 2021. године одржао 51. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане у организацији Међународног славистичког центра. Део пленарних излагања био је 16. септембра уприличен и у Новом Саду.

Језичке теме скупа биле су  СРПСКА ЛИНГВИСТИКА – ПЕРСПЕКТИВЕ ДИЈАХРОНОГ И СИНХРОНОГ ИЗУЧАВАЊА и СРБИСТИКА НА СТРАНИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА И ПОЛОЖАЈ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ДАНАС.

На скупу су учествовали и сарадици Института за српски језик САНУ.

Трећег дана скупа, 17. септембра, реферате су изложили др Виктор Савић („Лексички систем Вукових речника у светлости географских локализација”), др Ненад Ивановић („Вуков спис Творба глагола (1832) и његов утицај на развој српске дериватологије у 19. веку”), др Тања Милосављевић („Примена антропоцентричног принципа у дијалекатској лексикографији”), др Маја Калезић („Из историје српске миконимије: благва”) и др Марија Вучковић („Трклето дете: о дијалекатском придеву трклет”).

Четвртог дана скупа, 18. септембра, реферате су имали др Неђо Јошић („Актуелност лексике у Речнику САНУ и њен статус данас”), др Слободан Новокмет („Називи животиња као лексикографске одреднице у Вуковом Српском рјечнику (1852)”), др Владан Јовановић („Придеви с префиксом пре- у савременом српском језику (из угла српске описне лексикографије)”), др Наташа Миланов („О богаћењу лексичког фонда на примеру полисемичних именица чија значења настају понављањем истог творбеног модела”) и др Марина Спасојевић („О проблемима секундарне имперфективизације глаголa исте мотивационе основе са суфиксима -(ј)ети, -им и -ити, -им”), а тему под називом „Формализација лексикографског описа емоционалних глагола у српском језику” пријавила је и др Ана Миленковић.

Цео програм скупа можете прочитати овде.