др Данијела Станић

e-mail:

danijela.stanic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

064/198-02-28

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353

Кључне речи:

српски језик, етимологија, лексикографија, лексикологија, терминологија.

Научна делатност:

Изабране публикације:

Станић, Данијела: Проблем синонимије простих речи у лексикографским дефиницијама речника савременог српског језика, Савремена проучавања језика и књижевности, година I, књига 1, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2010, 167‒176.

Станић, Данијела, Ружица Баић: О (не)оправданости присуства синонима у дефиницијама одредница у описним речницима савременог српског језика (на примерима неких именица), зборник Лексикографията в европейското културно пространство, Материјали са Пете националне конференције са међународним учешћем из лексикографије и лексикологије (Софија, 19‒20 октобар 2009), Знак ’94, Велико Трново, 2010, 110‒118.

Станић, Данијела: Терминологија ликовних уметности, Српски језик ХVI, Београд 2011, 857‒862.

Станић, Данијела, Јелена Јанковић: Пејоративни називи за мушка лица у српским народним говорима на територији Војводине, Jazyk, literatura a region, Педагошки факултет, Усти над Лабем, Чешка, 2012, 70‒87.

Станић, Данијела: О неким творбеним типовима променљивих придева који означавају боје, Наш језик ХLIII/1‒2, Београд, 2012, 29‒44.

Станић, Данијела, Јелена Јанковић: Називи за боје у источнохерцеговачком дијалекту, Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске ‒ Друштва чланова у Црној Гори II/3, Никшић, 2012, 197‒210.

Станић, Данијела: Непроменљиви придеви који означавају боје у српском језику, Савремени токови у лингвистичким истраживањима, едиција Филолошка истраживања данас, том III, књига 1, Филолошки факултет, Београд, 2013, 249‒264.

Станић, Данијела: Народна етимологија у лирској фолклорној поезији, Језици и културе у времену и простору, IV/1, Нови Сад, 2015, 103‒112.

Види више →

Студије и чланци

Станић, Данијела: Проблем синонимије простих речи у лексикографским дефиницијама речника савременог српског језика, у: Милош Ковачевић, Радивоје Младеновић, Никола Рамић, Владимир Поломац (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности I/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 167‒176.

Станић, Данијела, Ружица Бајић: О (не)оправданости присуства синонима у дефиницијама одредница у описним речницима савременог српског језика (на примерима неких именица), у: Лилия Крумова-Цветкова, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията в европейското културно пространство, София: Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак ’94, 2010,110‒118.

Станић, Данијела, Јелена Јанковић: Називи за боје у Речнику српских говора Војводине, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 194‒211.

Станић, Данијела: Боје и човекова телесност и емоционални свет, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 143‒150.

Станић, Данијела: Терминологија ликовних уметности, Српски језик 16, Београд, 2011, 857‒862.

Станић, Данијела: Придевски и именички називи за боје и њихов однос са сликарском технологијом, Свет речи 31‒32, Београд, 2011, стр. 44‒49.

Станић, Данијела, Јелена Јанковић: Пејоративни називи за мушка лица у српским народним говорима на територији Војводине, in: Pavel Horký (ed.), Jazyk, literatura a region, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012, 70–87.

Станић, Данијела: Придеви са именичком основом који означавају боје, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности година III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 165‒174.

Станић, Данијела: О неким творбеним типовима променљивих придева који означавају боје, Наш језик 43/1‒2, Београд, 2012, 29‒44.

Станић, Данијела, Јелена Јанковић: Називи за боје у источнохерцеговачком дијалекту, Октоих 2/3, Подгорица, 2012, 197‒210.

Станић, Данијела: Функција беле боје у „Српским народним пјесмама I“ Вука Стефановића Караџића, Књижевност и језик 59/3‒4, Београд, 2012, 281‒295.

Станић, Данијела, Јелена Јанковић: Придеви који означавају боје у источнохерцеговачком дијалекту, u: Mirela Omerović (ur.), Senahid Halilović (gl. ur.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Zbornik radova. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 203–211.

Станић, Данијела, Јелена Јанковић: Пејоративни називи за женска лица у Војводини, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Нови Сад: Филозофски факултет, 2012, 31‒44.

Станић, Данијела: Функција назива за боје у „Српским народним пјесмама I“ Вука Стефановића Караџића, Српски језик 18, Београд, 2013, 429‒462.

Станић, Данијела: Непроменљиви придеви који означавају боје у српском језику, у: Весна Половина, Јулијана Вучо (ур.), Филолошка истраживања данас III. Савремени токови у лингвистичким истраживањима 1, Београд: Филолошки факултет, 2013, 249‒264.

Станић, Данијела: Концептуализација боја кроз категорију „топлоте“, у: Бојана Димитријевић (ур.), Језик, књижевност и култура. Наука и савремени универзитет 3, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 7‒25.

Станић, Данијела: Лексичко-семантичка и творбено-граматичка анализа глагола са префиксом пона, Српски језик 20, Београд, 2015, 481‒494.

Станић, Данијела: Народна етимологија у лирској фолклорној поезији, у Снежана Гудурић, Марија Стефановић (ур.), Језици и културе у времену и простору IV/1, Нови Сад: Филозофски факултет, 2015, 103‒112.

Станић, Данијела: Називи за боје у неким призренско-тимочким говорима, Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1, ур. Радмила В. Жугић, Лесковачки културни центар, Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу, Лесковац – Врање, 2016, стр. 457–464.

Станић, Данијела: Неки проблеми у вези са полисемијом и хомонимијом (на моделу деривационог гнезда именице преврат), Наука, настава, учење, проблеми и перспективе, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, 2019, стр. 385–394.

Станић, Данијела: Стереотип о Ери, Наш језик, 2019, стр. 773–781.

Станић, Данијела: О рудиници и хомонимији два прасловенска придева у српском језику, Српски језик ХХV, Београд, 2020, стр. 601–611.

Станић, Данијела: Оријентационе метафоре у српским лирским народним песмама (на моделу придева који означавају боје), Philologia Serbica, Категорија простора и просторни односи у српском језику, књижевности и култури, зборник радова, година II, број 2, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2022, стр. 128–146.

Станић, Данијела: Етнолингвистичка анализа лексема и израза из области бајања, гатања и врачања из ужичког краја, Књижевност и језик, LХIХ, бр. 1, 2022, стр. 31–40.

Стручни текстови

Станић, Данијела: Придевски и именички називи за боје и њихов однос са сликарском технологијом, Свет речи 31‒32, Београд, 2011, 44‒49.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Станић, Данијела: Иван Клајн ‒ Милан Шипка, Страни изрази и изреке, Популарна лингвистика, Прометеј, Нови Сад, 2007, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 213‒217 [приказ].

Станић, Данијела: Милан Ајџановић, Функционално оптерећење суфикса за обележавање особа, Наш језик 40/1‒4, Београд, 2009, 109‒114 [приказ].

Станић, Данијела: Рајна Драгићевић, Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу, Библиотека Књижевност и језик, књ. 33, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2010, 248 стр., Наш језик 41/1‒2, Београд, 2010, 55‒59 [приказ].

Станић, Данијела: Зборник радова са II научног скупа младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Наш језик 42/1‒2, Београд, 2011, 79‒82 [приказ].

Станић, Данијела: Милан Шипка, Стандарднојезичка преиспитаивања 3, Наш језик 42/3–4, Беогрaд, 2011, 47–52 [приказ].

Станић, Данијела: Уз девету свеску Речника српских говора Војводине, Српски језик 16, Београд, 2011, 857‒862 [приказ].

Станић, Данијела: Рајна Драгићевић, Лексикологија и граматика у школи (методички огледи), Наш језик 43/1‒2, Београд, 2012, 117‒120 [приказ].

Станић, Данијела: Стана Ристић, О речима у српском језику (творбени и лексикографско-лексиколошки аспекти), Наш језик 43/3‒4, Београд, 2012, 127–130 [приказ].

Речници и монографије:

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, САНУ, књига ХХI (погдекад–покупити), Институт за српски језик, Београд, 2019, основна обрада речничких секција подметач–подмита и подмитан–поднорити.

 

Биографија:

Данијела С. Станић је рођена 25. марта 1978. год. у Ужицу, где је завршила основну школу и гимназију. У Београду је дипломирала на Филолошком факултету, на Групи за српски језик и књижевност и на Факултету ликовних уметности, Одсек сликарства, у класи проф. др Зорана Вуковића. На Групи за српски језик и књижевност Филолошког факултета у Београду одбранила је мастер рад са темом Проблем синонимије у лексикографским дефиницијама у речницима савременог српског језика, а на истом факултету на модулу Наука о језику уписала и докторске студије. Докторирала је 15. јула 2015. године на теми Систем назива за боје у лирској народној поезији. Радила је најпре као професор српског језика и књижевности у основној школи у Сирогојну код Ужица и у Пољопривредној школи у Пожеги, у периоду 2004–2006. године. У Институту за српски језик САНУ ради од 2006. год. на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског језика и израда Речника САНУ као основни обрађивач Речника.

Види више →

До сада је завршила четири лексикографске обраде на нивоу основне обраде.

У оквиру дана Европске културне баштине одржала је 2014. г. стручно предавање на Коларчевом народном универзитету и била гостујући предавач по позиву на два стучна предавања на Филолошком факултету у Београду студентима српског језика и књижевности.

Докторирала је 15. јула 2015. године на теми Систем назива за боје у лирској народној поезији.

Влада енглеским и руским језиком (диплома Б2 нивоа, сертификат Универзитета Пушкин из Москве).

Предавања (научна и популарна), презентације, изложбе:

 1. Боје у речима ‒ речи у бојама, предавање у оквиру манифестације Дани европске културне баштине, Коларчева народна задужбина, 20. септембар 2014.
 2. Боје у речима ‒ речи у бојама, два предавања по позиву на Филолошком факултету на предметима Савремени српски језик за студенте II године и Савремени српски језик II за студенте III године, 23. октобар 2014.

Учешћа на скуповима:

 1. Савремена проучавања језика и књижевности, година I, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2009. год.;
 2. Пета национална конференција са међународним учешћем из лексикографије и лексикологије Лексикографията в европейското културно пространство, Софија, 19‒20 октобар 2009. год.;
 3. Савремена проучавања језика и књижевности, година II, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2010. год.;
 4. Савремена проучавања језика и књижевности, година III, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. год.;
 5. Језик, књижевност и комуникација, Педагошки факултет, Усти над Лабем, Чешка, 2011. год.;
 6. Језици и културе у времену и простору, Филозофски факултет, Нови Сад, год.;
 7. Први босанскохерцеговачки славистички конгрес, Сарајево, год.;
 8. Савремена проучавања језика и књижевности, година IV, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2012. год.;
 9. Међународни научни скуп Наука и савремени универзитет 3, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 2013. год.;
 10. Међународни научни скуп Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014. год.;
 11. Међународни научни скуп Језици и културе у времену и простору 4, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, 2014. год.