проф. др Софија Милорадовић

e-mail:

sofija.miloradovic@sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 3208 225

Научне области:

H 401 Дијалектологија, H 352 Граматика, семантика, семиотика, синтакса, Н 590 Балтички и словенски језици и књижевности

Кључне речи:

српски језик, балкански словенски и несловенски језици, дијалектологија, етнолингвистика, дијалекатска синтакса и семантика.

Признања и награде:

− Друга награда на савезном конкурсу за младе лингвисте „Вук у своме времену и данас“ за ауторски рад Речи у Вуковим речницима забележене у Србији, 1987.

− ПОСЕБНА награда Владе Републике Србије и Министарства за науку, технологије и развој најбољим младим истраживачима, млађим од 40 година, са одбрањеном докторском дисертацијом, 2001.

− Награда „Јухорско око“, која се додељује „за изузетно значајан допринос истраживању језика којим се говори на територији на којој се остварује активност Културолошког пројекта Јухорско око“, 2003.

− Награда „Павле Ивић“ за монографију Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, коју додељује Славистичко друштво Србије, 2004.

Научна делатност:

У свом научном раду бави се, радећи на дијалекатском корпусу, фонологијом, морфологијом, синтаксом и семантиком, лексикологијом, а има и више радова из области етнолингвистике. Објављене су јој три монографије: Пастирска терминологија Кривовирског Тимока (1993), Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект (2003), Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед (2012), као и једно монографско поглавље (U naučnoj kritici, Lingvistika Milke Ivić, 2008). У домаћим и страним научним часописима и тематским зборницима објављено јој је око стотину двадесет ауторских радова и прилога, лингвистичких карата и критичких приказа. Учествовала је са рефератима на преко тридесет међународних и домаћих научних скупова. Одржала је више од десет предавања по позиву и пленарних излагања на међународним научним скуповима. Као члан Српске комисије за ОЛА учествовала је на дванаест заседања Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта. Уредила је три зборника радова и два броја двају научних часописа (Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица, Годишњак за српски језик, Ниш). За потребе Српског дијалектолошког атласа прикупила је и проверила грађу из тридесетак теренских пунктова са подручја свих српских дијалеката. У организацији Српског института у Будимпешти, руководила је на терену лингвистичким сектором истраживања српског говора у Батањи (септембар 2013).

Изабране публикације:

Милорадовић, Софија: Говорни тип града – „комуникацијска стратегија“ и „идентификацијска пракса“ у Србији данас, у: Зузана Тополињска и др. (Уредувачки одбор), Релацијата село < > град на словенската територија денес (лингвистичко-социолошка анализа), Скопjе: Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика, 2016, 77‒92.

Милорадовић, Софија: Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед, Београд: Етнографски институт САНУ /суиздавач: Институт за српски језик САНУ/, 2012, 308 стр. (Посебна издања, књ. 76).

Miloradović, Sofija: U naučnoj kritici, Lingvistika Milke Ivić, Predrag Piper i Milorad Radovanović (ur.), 172, Beograd: Biblioteka ХХ vek, 2008, 255–282. Милорадович, С.: Kарта № 17, FP 1003 *st/o/, Пятой выпуск фонетико-грамматической серии „Рефлексы *о“ Общеславянского лингвистического атласа,  Москва: ИРЯ РАН,  2008, 58–59.

Miloradović, Sofija: Analytismus in serbischen Dialekten, u: Uwe Hinrichs und Uwe Buettner (Hrsg.), Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp, Eurolinguistische Arbeiten 1, Wiesbaden: Institut für Slavistik an der Universität Leipzig, 2004, 303–317.

Милорадовић, Софија: Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, Београд: Етнографски институт САНУ, 2003, 365 стр. (Посебна издања, књ. 50).

Види више →

БИБЛИОГРАФИЈА

Софија Милорадовић (рођ. Ракић)

Монографске публикације

Милорадовић, Софија: Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед, Београд: Етнографски институт САНУ /суиздавач: Институт за српски језик САНУ/, 2012, 308 стр. (Посебна издања, књ. 76).

[Чович, Л. И.: Монография Софии Милорадович «Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед». Етнографски институт САНУ (суиздавач: Институт за српски језик САНУ), Посебна издања, књ. 76, Београд, 308 с., Вестник Московского университета, Сер. 22, Теория перевода №3, 2012, 96–103.]

[Ратковић, Драгана: Софија Милорадовић: Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг, Компаративни поглед. Етнографски институт САНУ (суиздавач: Институт за српски језик САНУ), Посебна издања, Књига 76. Београд 2012, стр. 308, Socjolingwistyka XXVI, 2012, 261–264.]

[Петрович-Савич, М.: Рецензия на монографию С. Милорадович „Музыкальный жаргон молодых и музыкальный молодёжный сленг: сопоставительный аспект“. Этнографический институт САНУ, Институт сербского языка САНУ, Белград, 2012, Вестник Кемеровского государственного университета, Выпуск № 4 (60) Т. 1, 2014, 275‒277.]

[Марковић, Бранкица: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед, Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2012, 308 стр., Октоих II/3, 2012, 217‒221.]

[Спасојевић, Марина: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед, Посебна издања Етнографског института САНУ, књига 76, Београд, 2012, 308 стр., Гласник Етнографског института LX (1), 2012, 149–152.]

[Николић, Марина: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг (компаративни поглед), Јужнословенски филолог LXVIII, 2012, 181–188.]

[Башић, Ивана: Софија Милорадовић. Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. – Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2012. (Посебна издања, књига 76), Зборник Матице српске за славистику 82, 2012, 186–187.]

[Јовановић, Владан: „Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед“, Наш језик XLIIІ/1–2, 2012, 103–108.]

[Ивановић Баришић, Милина: Све било је музика… и игра (Софија Милорадовић. Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг.Компаративни поглед. Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ. Посебна издања, књ.76, 2012, 308 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига шездесет прва (2013), свеска 1, 2013, 258–261.]

[Станковић, Бранимир: Све било је зикаму… (Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг / компаративни поглед, Етнографски институт САНУ, Београд, 2012), Philologia Mediana, година V, број 5, 2013, 679‒684.]

[Вељковић, Драгана: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед. Београд: Етнографски институт САНУ, 2012, 308 стр., Годишњак за српски језик XXV/12, 2012, 207‒212.]

[Обрадовић, Радмила: Софија Милорадовић. Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед. Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2012, 308 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVI/1, 2013, 222‒226.]

[Живковић, Софија: Софија Милорадовић: Музички жаргон младих, Лингвистичке актуелности 21, 2012, 65–66, www.asusilc.net/aktuelnosti]

Милорадовић, Софија: Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, Београд: Етнографски институт САНУ, 2003, 365 стр. (Посебна издања, књ. 50).

[Ивић, Милка: Софија Милорадовић, Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, Јужнословенски филолог LX, 2004, 218–220.]

[Радић, Првослав: О једном поморавском говору, Зборник радова бр. 8 Учитељског факултета у Јагодини, 2004, 287‒291.]

[Ратковић, Драгана: Софија Милорадовић, Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља: балканистички и етномиграциони аспект, Зборник Матице српске за славистику 68, 2005, 303–305.]

* О овој монографији је Андреј Н. Собољев, истакнути руски познавалац језичких прилика на балканским просторима, објавио своје изузетно похвално мишљење (у публикацији Balcanica XXXIV, Београд 2003), наглашавајући да је то прва монографија која даје потпун, систематски преглед падежног система једног говора подвргнутог процесима тзв. балканизације, а притом је тако урађена да би, због својих високих квалитета, требало да служи као узор будућим истраживачима синтаксе јужнословенских дијалеката.

Ракић-Милојковић, Софија: Пастирска терминологија Кривовирског Тимока, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1993,148 стр. (Српски дијалектолошки зборник, књ. XXXIX).

Студије и чланци:

Милорадович, С.: Темы и методологические подходы в сербской диалектологии первых двух десятилетий XXI века. Acta Linguistica Petropolitana : Труды Института лингвистических исследований 19/2, 2023, 75-93.

Милорадовић, Софија: Вода у српској народној религији и традицији и у дијалекатским речницима. Између животворног и уништитељског, PHILOLOGIA SERBICA III, 2023, 9–23.

Милорадовић, Софија: Српски дијалекти – документи о традицији нашег народног живота и неизоставни део културног наслеђа, Исходишта 9, Темишвар / Ниш, 2023, 161–174.

Милорадович, С.: Лингвистическая география в Сербии, у: Доминанты сербской культуры. Лекции по сербской культуре, истории и языку, Москва: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Филологический факультет, 2023, 296–319.

Милорадовић, Софија: Речници термина везаних за епидемију ковида – сведочанство злог времена, у: Љубинко Раденковић (гл. ур.), Софија Милорадовић, Марина Јањић (ур.), Јавни говор Ниша у условима пандемије ковида 19, Ниш – Београд: САНУ, Огранак САНУ у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 2022, 17–29.

Милорадовић, Софија: Граматикализованост и полифункционалност предлога за у призренско-тимочким и косовско-ресавским говорима, Јужнословенски филолог LXXVIII/2, 2022, 333–356.

Милорадовић, Софија: Језик је културна смотра народа (парафраза наслова збирке есеја Исидоре Секулић), Свечана беседа поводом Дана Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци – Св. Ћирила и Методија, 24. маја 2022. године, Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, год. 13, бр. 25, 2022, 453–460.

Милорадовић, Софија: Чиме се обезбеђује родна равноправност?, у: Драган Станић, Срето Танасић (ур.), ОКРУГЛИ сто Положај српскога језика у савременом друштву. Изазови, проблеми, решења, Зборник саопштења с округлог стола одржаног у Матици српској 3. јула 2021. године, Нови Сад – Београд: Матица српска – Одбор за стандардизацију српског језика, Нови Сад 2021 (2022), 35–36.

Милорадовић, Софија: Именска објекатска редупликација у српским народним говорима: статус, услови реализације и балкански контекст, Прилози (МАНУ) XLVI/1, Скопје, 2021, 119–135.

Милорадовић, Софија: Живота магијски круг, три посвете у њему и три истраживања.  Сажетак једног сећања, у: „Књижевно стваралаштво Драгослава Михаиловића“ (Уредник едиције: Проф. др Милош Ковачевић), Андрићев институт, Одјељење за српски језик, Библиотека ДОБИТНИЦИ АНДРИЋЕВЕ НАГРАДЕ, Књига 5, Андрићград: Андрићев институт, 2021, 291–300.

Милорадовић, Софија: Косовско-ресавски говори Косова и Метохије унутар косовско-ресавске дијалекатске области, у: „Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије“ (Уредници проф. др Радивоје Младеновић, академик Предраг Пипер), САНУ, Научни скупови, Књига CXCIX, Председништво, Књига 17, Београд – Косовска Митровица: САНУ – Институт за српски језик САНУ – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2021, 107–124.

Милорадовић, Софија: Језик који нас је одржао (Поводом Међународног дана писмености 2012. г. у Задужбини „Доситеј Обрадовић“), у: Татјана Трајковић, Надежда Јовић, На темељима народних говора – зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020, 411–414.

Софија Милорадовић, Косовско-ресавски говори Косова и Метохије. Статус унутар дијалекатске формације, преглед одлика и истражености, Косовско-метохијски зборник 8, Београд, 2019, 185–225.

Милорадовић, Софија: Мали прилог великом слову В, Језик данас 14, Нови Сад, 2019, 10–11.

Милорадовић, Софија и Владан Јовановић: Сложенице са именицом ʼводаʼ у српским народним говорима и српској култури, Наш језик L, св. 2, Београд, 2019, 755–765.

Милорадовић, Софија: Међу људима „који су имали Петрију“, у: Ирена Арсић, Споменица Владети Јеротићу (1924–2018–2019), Београд: Задужбина Владете Јеротића –  Domus editoria Ars libri, 2019, 93–98.

Милорадовић, Софија и Нина Аксић: Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају, у: Маца Царан Андрејић, Миљана-Радмила Ускату, Живот посвећен трагању за етничким идентитетом, Темишвар: Западни универзитет у Темишвару, 2019, 373–402.   

Милорадовић, Софија: Куће опустеле, кровове падли, а на понекоји још расте чуваркућа. Биљке у пословицама из пиротскога говора, у: Зоја Карановић, Гора калинова. Биљни свет у традиционалној култури Словена, Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд – Lietuvių kalbos instituto, Vilnius,  2019, 399–408.

Милорадовић, Софија: Не да се. Али ће се дати!“ Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога реда за новију српску културну историју, у: Голуб Јашовић, Вуковим трагом на Косову и Метохији, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет – Градска библиотека „Вук Караџић“ у Косовској Митровици, 2019, 107–124.

Милорадович,София: Именная объектная редупликация в сербских народных говорах: статус, условия реализации и балканский контекст, Slavia Iaponica, vol. 22, Tokio, 2019, 227–246.

Милорадовић, Софија: Предлози као одредничке речи у Вуковом Српском рјечнику (1818), Фолклористика 3/2 (2018), Београд, 2018, 23–36.

Милорадовић, Софија: Огањ, па жишка, ожег, жар и још понешто око ватре у призренско-тимочким дијалекатским речницима, у: Предраг Пипер, Марјан Марковиќ, Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија, Том 1, Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности – МАНУ, Истражувачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“, 2018, 113–146.

Милорадовић, Софија: Ареална граматикализација предлога ОД у српским народним говорима. На примерима из призренско-тимочких и косовско-ресавских говора, у:    Рајна Драгићевић, Вељко Брборић, Српска славистика, Том 1, Језик, Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 213–228.

Милорадовић, Софија: Значај етнолингвистичких истраживања обредне исхране српског становништва у Војводини за очување нематеријалног културног наслеђа, Гласник Етнографског музеја 80, Београд, 2016 (2017), 9‒22.

Милорадовић, Софија и Владан Јовановић: Српски језик у Мађарској – стање и перспектива дијалектолошких истраживања, или ’језик који нас је одржао’, Годишњак за српски језик, Година XXVIII, број 15, Ниш, 2015 (2017), 63‒77.

Милорадовић, Софија: Граматика у Матићевим стиховима или матићевска граматика, у: Александар Ранчић, Маша Дудић, Ивица Попадић, Матићева огледала, Ћуприја: Народна библиотека „Душан Матић“, 2017, 106‒110.

Miloradović, Sofija: Валентность этнодиaлектных глаголных лексем в сфере обрядового питания сербского населения в Воеводине, u: pod redakcją Doroty Krystyny Rembiszewskiej, Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017, 97‒106.

Милорадовић, Софија: Лингвистичка географија у Србији – језички записи на картама и њихово читање, Јужнословенски филолог LXXIII, св. 3‒4, Београд, 2017, 113‒135.

Милорадовић, Софија: Именовање времена у призренско-тимочким народним говорима. На материјалу дијалекатских речника из Врања, Нишке Каменице и Тимока. у: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić, Jezik, književnost, vreme. Jezička istraživanja, Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2017, 31‒62.

Милорадовић, Софија: Реч која (ни)је измакла – овде и тамо, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLVI (1), Косовска Митровица, 2016, 3−12.

Милорадовић, Софија: „Од работу се крвавеје, а од школу лудеје“, у: Мирјана Детелић, Лидија Делић, Крв: књижевност култура, Посебна издања 134, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2016, 11−16.

Милорадовић, Софија: Тејкин дан у Старој Молдави – обичај од старине, Годишњак за српски језик, Година XXVII, број 14, Ниш, 2016, 173–182.

Милорадовић, Софија: Говорни тип града – „комуникацијска стратегија“ и „идентификацијска пракса“ у Србији данас, у: Зузана Тополињска и др. (Уредувачки одбор), Релацијата село <> град на словенската територија денес (лингвистичко-социолошка анализа), Скопjе: Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика, 2016, 77‒92.

Милорадовић, Софија: Синтакса падежа у српској дијалектологији – степен испитаности и теоријско-методолошки приступи, у: Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи, У простору лингвистичке славистике, Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2015, 515‒533.

Милорадовић, Софија: Српски периферни говори – међујезички утицаји и балканистички процеси, GwaryDziś 7/2015, Poznań, 2015, 71–82.

[Милорадовић, Софија: Српски периферни говори –  међујезички утицаји и балканистички процеси, Исходишта 1, Темишвар / Ниш,2015, 267–279.]

Милорадовић, Софија: Узуални стандард у урбаним центрима на косовско-ресавском и призренско-тимочком говорном подручју, у: Срето Танасић, Српски језик и актуелна питања језичке политике, Зборник Института за српски језик САНУ II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 143‒150.

Милорадович, София: Субстантивные конструкции, выражающие посессивность, в сербских народных говорах, − реинтерпретация исторического развития формальных экспликаций, Славянский альманах 2013, Москва, 2014, 475–484.

Милорадовић, Софија и Драгана Вељковић: Скини цедило с разбоја! Вишезначност дијалекатске лексике и механизми њеног остваривања, у: Милош Ковачевић, Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1: Вишезначност у језику, Крагујевац: ФИЛУМ, 2014, 183–199.

Милорадовић, Софија: Eтнодијалектолошки приступ култури исхране кроз обредну праксу. На материјалу из Ердевика и Парага, у: Софија Милорадовић, Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 2014, 25–47.

Милорадовић, Софија: Балкански језички савез – јединство у различитости, Анали Огранка САНУ у Новом Саду, Број 9 за 2013, Нови Сад, 2014, 78–86.

Милорадовић, Софија: Прилог терминологији обичајног живота у Банатској Клисури, у: Михај Н. Радан, Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Посебна издања. Научна литература, књига 16, Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 127–138.

Милорадовић, Софија: О рекцији предикативних прилога стања жао и мило у косовско-ресавским и призренско-тимочким говорима, Годишњак за српски језик, Година XXVI, број 13, Ниш, 2013, 355–366.

Милорадовић, Софија: Општесловенски лингвистички атлас и учешће српских дијалектолога – ентузијазам не мањи од знања, Јужнословенски филолог LXIX, Београд, 2013, 367–390.

Милорадовић, Софија: Вода и понешто од воде у српским дијалекатским речницима, у: Мирјана Детелић и Лидија Делић, Aquatica: књижевност, култура, Посебна издања. 122, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2013, 11–32.

Милорадовић, Софија и Селена Станковић: Српски културни идентитет у контексту балканскословенског културног мозаика, у: Бојана Димитријевић, Филологија и универзитет, Ниш:  Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2012, 952–968.

Милорадович, София: Современное состояние сербского и русского музыкального сленга. Сходства и различия, у: Н. Б. Лебедева, Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, Кемерово: ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет, Факультет филологии и журналистики, 2012, 69−78.

Милорадовић, Софија: Музички глаголи или просвирај да би се усвирао, Наш језик, XLIII/3–4, Београд, 2012, 27–34.

Милорадовић, Софија: Лингвистички атласи – „централни инструмент“ савремене дијалектологије, у: Милина Ивановић-Баришић, Теренска истраживања – поетика сусрета, Зборник 27, Београд: Етнографски институт САНУ, 2012, 141–151.

Милорадовић, Софија: Језик „у кондицији” – омладински музички жаргон, у: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić, Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2012, 348−358.

Милорадович, София: Способы  выражения  притяжательности в сербских народных  говорах на фоне аналитизации, Slavic Eurasian Studies (The Grammar of Possessivity in South Slavic Languages: Synchronic and Diachronic Perspectives), No. 24, Sapporo, 2011, 13–33.

Милорадовић, Софија и Станислав Станковић: О исказивању припадничко-поседничког односа у српским народним говорима на Косову и Метохији, у: Софија Милорадовић, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Књ. 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица – Београд: Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Завод за уџбенике, 2010, 159–174.

Милорадовић, Софија и Станислав Станковић: Из семантике конструкција с предлогом од у говорима Скопске Црне Горе и Горње Мораве, Македонски јазик, Година LXI, Скопје, 2010, 25–36.

Милорадовић, Софија: Етнолингвистичка истраживања Метохије: теме и правци, у: Милета Букумирић, Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Књига 2 (2009), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 89–120.

Милорадовић, Софија: Крсте носим, Бога молим… (Етнолингвистички транскрипти из Mетохије са уводним напоменама), у: Милета Букумирић, Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Књига 1 (2008), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 43–67.

Милорадовић, Софија: Статус објекатске редупликације у српским народним говорима, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Година XXII, број 9, Ниш, 2009, 287–295.

Милорадовић, Софија и Јованка Радић: Српски језик у контексту националних идентитета, Јужнословенски филолог LXV, Београд, 2009, 153–179.

Милорадовић, Софија: Музички жаргон младих (I). Ледило свирка у Београду и гнать веселуху у Москви, Гласник Етнографског института САНУ 57 (1), Београд, 2009, 27–50.

Милорадович, София: Глоттофагия и процессы языковой интеграции: сербское меньшинство в Венгрии и Румынии, у: Н. Б. Лебедева, Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, Кемерово: ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет, Факультет филологии и журналистики, 2009, 17–23.

[Милорадовић, Софија: Глотофагија и процеси језичке интеграције: српска мањина у Мађарској и Румунији, Зборник радова Филозофског факултета (Посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу), Косовска Митровица, 2010, 277–283.]

Miloradović, Sofija: U naučnoj kritici, Lingvistika Milke Ivić, Predrag Piper i Milorad Radovanović (ur.), 172, Beograd: Biblioteka ХХ vek, 2008, 255–282.

Милорадовић, Софија: Незапажена минијатура дијалекатске лексикографије, у: Срето Танасић, Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 299–328.

Милорадовић, Софија: Једно могуће читање Петријиног венца: књижевно дело као етнодијалекатски текст, у: Драгана Радојичић, Слике културе ­ некад и сад. 60 година Етнографског института САНУ, Зборник 24, Београд: Етнографски институт САНУ, 2008, 223–236.

Милорадовић, Софија: „Вроде развернутой в пространстве диахронии“, Јужнословенски филолог LXIV, Београд, 2008, 227–238.

Милорадовић, Софија: О прагматичко-семантичким карактеристикама етичког датива (с посебним освртом на говоре Великог Поморавља), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, Нови Сад, 2007, 555–562.

Милорадовић, Софија: Лексема *korljь и континуанти групе *tort на словенској језичкој територији, Јужнословенски филолог LXIII, Београд, 2007, 83–96.

Милорадовић, Софија: И ракију пијем сас медом. Дијалекатска скица Белобрешке (Румунија), Проблеми словенске филологије XV, Timişoara, 2007, 573–580.

Милорадовић, Софија: Дијахрони и синхрони аспект аналитичких појава у српским народним говорима, Зборник Матице српске за славистику 71‒72, Нови Сад, 2007, 357–375.

Милорадовић, Софија: Употреба падежних облика у говору Радимње и Параћинског Поморавља – једно поређење, Проблеми словенске филологије XIV, Timişoara, 2006, 89–98.

Милорадовић, Софија: Осврт на удвајање предлога у једном косовско-ресавском говору, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Година XX, број 8, Ниш, 2006, 261–266.

Miloradović, Sofija: Iskazivanje posesivnosti predlogom od u srpskim narodnim govorima, Slavia Meridionalis. Studia Linguistica, Slavica at Balkanica, No 6, Warszawa, 2006, 57–64.

Милорадович, София: Степень исследованности народных говоров сербского меньшинства в балканских странах, у: А. Н. Соболев и А. Ю. Русаков, Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах, Санкт-Петербург-Мюнхен: РАН,  2005, 41–51.

Милорадовић, Софија: Скица за етнодијалектолошка истраживања подјухорских поморавских села,­ у: Биљана Сикимић, Бањаши на Балкану, Посебна издања 88, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2005, 107–120.

Милорадовић, Софија: Дијалектолошка и етнолингвистичка истраживања српске мањине, у: Војислав Становчић, Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, Београд: САНУ, 2005, 299–314.

Милорадовић, Софија: Српска етнолингвистичка популација у Мађарској – нека запажањаТеме (часопис за друштвене науке) 4, Ниш, 2004, 859–864.

Милорадовић, Софија: Прилог дијалектолошким истраживањима Павла Ивића у српској дијаспори у Мађарској, у: Јудита Планкош, Живот и дело академика Павла Ивића, Суботица – Нови Сад – Београд: Градска библиотека Суботица – САНУ – Филозофски факултет у Новом Саду – Народна библиотека Србије – Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2004, 681–692.

Милорадовић, Софија: Истраженост српских народних говора Косова и Метохије у оквиру пројеката лингвистичке географије, Јужнословенски филолог LX, Београд, 2004, 125–134.

Miloradović, Sofija: Analytismus in serbischen Dialekten, u: Uwe Hinrichs und Uwe Buettner (Hrsg.), Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp, Eurolinguistische Arbeiten 1,Wiesbaden: Institut für Slavistik an der Universität Leipzig, 2004, 303–317.

Милорадовић, Софија: Употреба падежних облика у поморавском говору параћинског краја (аутореферат о одбрањеној докторској дисертацији)Studia linguistic Polono-Meridianoslavica, Tom 11, Poznań, 2003, 125–133.

Милорадовић, Софија: Етнолингвистика – могућност интердисциплинарног истраживања језика, у: Драго Бранковић, Јединство наука данас (интердисциплинарни приступ сазнању), Бања Лука: Филозофски факултет у Бањој Луци, 2003, 115–122.

Милорадовић, Софија: Значај изучавања синтаксичких система прелазних говора косовско-ресавске зоне, Славистика, књ. VI, Београд, 2002, 135–139.

Miloradovic, Sofija and Robert D. Greenberg: The Border between South Slavic and Balkan Slavic: Key Morphological Features in Serbian Transitional Dialects, ­Indiana Slavic Studies, vol. 12 (Of All the Slavs My Favorites: Studies in South Slavic and Balkan Linguistics in Honor of Howard I. Aronson on the Occasion of His 66th Birthday, Victor A. Friedman and Donald L. Dyer, eds), Bloomington, 2001, 309–322.

Милорадовић, Софија: Цртице о говору Срба у Кнежеву и Брањини (Бели Манастир), Јужнословенски филолог LVI/1-2, Београд, 2000 (2001), 665–669.

Милорадовић, Софија: Адноминални генитив у прелазним косовско-ресавским говорима Параћинског Поморавља, ­Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLIII, Нови Сад, 2000, 499–503.

Милорадовић, Софија: Почетак ­од краја, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLII, Нови Сад, 1999 (2001), 457–461.

Rakić, Sofija: O govoru Deske, Studia Slavica Hungarica 43, Budapest, 1998, 23–38.

[Ракић, Софија: О говору Деске,­ Етнографија Срба у Мађарској 3, Будимпешта, 2001, 52–67.]

Ракић, Софија: Палатална аспирација финалних велара у делу косовско-ресавских говора, у: Мирослав Пантић,  О српским народним говорима, Дани српскога духовног преображења IV, Деспотовац, 1997, 115–120.

Rakić, Sofija: Izveštaj o dijalektološkom istraživanju govora Batanje, Studia Slavica Hungarica 42, Budapest, 1997, 89–98.

[Ракић, Софија: Извештај о дијалектолошком истраживању говора Батање, Етнографија Срба у Мађарској 3, Будимпешта, 2001, 43–51.]

Ракић, Софија: Употреба генитива у језику два романа Драгослава Михаиловића (Петријин венац и Гори Морава), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXIX/2, Нови Сад, 1996, 199–208.

Ракић-Милојковић, Софија: Синтаксички упитник за говоре косовско-ресавске и призренско-тимочке дијалекатске зоне, Српски дијалектолошки зборник XLI, Београд, 1995, 525–570.

Ракић-Милојковић, Софија: Проблем генитива у прелазном говору Доње Мутнице (код Параћина), у: Павле Ивић и др. (Редакциони одбор), Говори призренскотимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу – Институт за српски језик САНУ, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 1994, 215–224.

Ракић-Милојковић, Софија: Фонолошки опис говора села Сикирице (код Параћина), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXIV/2, Нови Сад, 1991, 171–180.

Ракић-Милојковић, Софија: Основе морфолошког система говора Доње Мутнице, Српски дијалектолошки зборник XXXVI, Београд, 1990, 79–118.

Ракић-Милојковић, Софија: Речи у Вуковим речницима забележене у Србији, Прилози проучавању језика 24−26, Нови Сад, 1988–1990, 5–28.

Ракић-Милојковић, Софија: Основне фонетске особине говора Доње Мутнице, Прилози проучавању језика 23, Нови Сад, 1987, 29–51.

Ракић-Милојковић, Софија: Дијалекатски текстови из околине Параћина, Прилози проучавању језика 21, Нови Сад, 1985, 165–170.

Лингвистичке карте у дијалектолошким атласима

Милорадович, С. и С. Реметич: Карта №27, L 2278 ‘танцует, пляшет’, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 10: Народные обычаи, Москва – Санкт-Петербург: МКС – РАН, 2015,128–131.

Милорадович, С.: Карта №26, PM 2275 Nsg *radostь, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 10: Народные обычаи, Москва – Санкт-Петербург: МКС – РАН, 2015,125–127.

Милорадович, С. и М. Пижурица: Kарта № 8: FP 312 *p/e/rъko // –ьce, Шестой выпуск фонетико-грамматической серии „Рефлексы *eОбщеславянского лингвистического атласа, Москва: ИРЯ РАН, 2011, 41−42.

Милорадовић, С. и J. Siatkowski: Kарта № 8a: L1345 зрачок, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 9: „Человек“, Kraków: IJP PAN, 2009 (2012), 44–45.

Милорадович, С.: Kарта № 17, FP 1003 *st/o/, Пятой выпуск фонетико-грамматической серии „Рефлексы *о“ Общеславянского лингвистического атласа, Москва: ИРЯ РАН, 2008, 58–59.

Милорадовић, Софија: НМ Карта 3. F  1360 Nsg  *b/rъ/vь, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје: МКС – МАНУ – САНУ, 2003, 133–134.

Ракич, С. и М. Маркович: Карта 12. F 1361 Npl  *b/rъ/vi, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје: МКС – МАНУ – САНУ, 2003, 48–49.

Кралик, Л. и С. Милорадович: Карта № 10, Sl° 1925 ‘СЛЕПОЙ ЧЕЛОВЕК’, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 12: Личные черты человека, Москва – Санкт-Петербург: МКС – РАН, 2020, 75–79

Енциклопедијске одреднице:

Милорадовић, Софија: Дијалектолошки атласи (20.256 карактера), Српска енциклопедија, Том III, Књига 2, Демократија – Ђуша, Нови Сад – Београд: Матица српска – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2021.

Милорадовић, Софија: Дијалектологија (35.190 карактера), Српска енциклопедија, Том III, Књига 2, Демократија – Ђуша, Нови Сад – Београд: Матица српска – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2021.

Милорадовић, Софија: Дијалектизам (1.988 карактера), Српска енциклопедија, Том III, Књига 2, Демократија – Ђуша, Нови Сад – Београд: Матица српска – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2021.

Милорадовић, Софија: Дијалекти (25.503 карактера), Српска енциклопедија, Том III, Књига 2, Демократија – Ђуша, Нови Сад – Београд: Матица српска – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2021.

Прикази, критике, хронике:

Милорадовић, Софија: Т. И. Вендина, Антропология диалектного слова, Москва – Санкт-Петербург: РАН, Институт славяноведения, 2020, 682 стр., Јужнословенски филолог LXXVIII/1, 2022, 233–242.

Милорадовић, Софија: Т. И. Вендина, Антропология диалектного слова, Москва – Санкт-Петербург: РАН, Институт славяноведения, 2020, 682 стр., Јужнословенски филолог LXXVIII/1, 2022, 233–242.

Милорадовић, Софија: Језик који нас је одржао : Поводом Међународног дана писмености 2012. г. у Задужбини „Доситеј Обрадовић”, у: Татјана Трајковић; Надежда Јовић, На темељима народних говора, Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2020, 423-426.

Милорадовић, Софија: Зоран Симић, Синтакса падежа у говору романијског платоа: метафоризација простора, Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 25, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, стр. 373, Зборник Филозофског факултета у Косовској Митровици L (1), 2020, 341–345.

Милорадовић, Софија: Предраг Пипер, Прилози историји српске лингвистичке славистике. Друга половина ХХ века, Београд: Чигоја штампа, 2018, стр. 461, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXII/2, Нови Сад, 2019, 257–263 [приказ].

Милорадовић, Софија и Ненад Милорадовић: „Прешнија је моја башча него твој мертин“: Саво Пујић, Водена кола на Требишњици, Требиње: Центар за информисање Требиње, 2014, стр. 1–176, Гласник Етнографског института САНУ LXIV (1), Београд, 2016, 200−205 [приказ].

Милорадовић, Софија: Т. И Вендина, Типология лексических ареалов Славии, Москва – Санкт-Петербург: РАН, Институт славяноведения, 2014. – 692 стр., Јужнословенски филолог LXXII, св. 3−4, Београд, 2016, 188−193 [приказ].

Милорадовић, Софија: Књига о спољашњој судбини једнога језика и судбини оних који тим језиком говоре, Летопис Матице српске, Књига 498, свеска 6, децембар 2016, Нови Сад, 2016, 871–874 [приказ].

Милорадовић, Софија: Скривене и откривене лепоте рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића (Снежана Петровић, Турцизми у српском призренском говору. На материјалу из рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића, Монографије 16, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2012, стр. 418), Philologia Mediana, Година VI, Број 6, 2014, 621–625 [приказ].

Милорадовић, Софија: Граматика и лексика у словенским језицима, Зборник радова с међународног симпозијума, Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011, Зборник Матице српске за славистику 82, Нови Сад, 2012, 183−185 [приказ].

Милорадовић, Софија: Теорија дијахронијске лингвистике и проучавање словенских језика, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, Књига 4, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, 2010, Јужнословенски филолог LXVII, Београд, 2011, 279–288 [приказ].

Miloradović, Sofija: „Pušti niz vodu, čekaj uz vodu“ (Првослав Радић, Копаонички говор – етногеографски и културолошки приступ, Посебна издања, Књига 70, Београд : САНУ, Етнографски институт, 2010, 365 стр.), Jezikoslovni zapiski 2011/1, Ljubljana, 2011, 147–150 [приказ].

Милорадовић, Софија: Милетa Букумирић, Терминологија куће и покућства у северној Метохији, Српски дијалектолошки зборник  LIII, Београд, 2006, 375–548, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LII/1, Нови Сад, 2009, 272–276 [приказ].

Miloradović, Sofija: Karmen Kenda-Jež, Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v kanalski dolini, Ukve – Ljubljana, 2007, Гласник Етнографског института САНУ 57 (1), Београд, 2009, 320–323 [приказ].

Милорадовић, Софија: „Па такој сновемо на едну по једну“: Радмила Жугић, Речник говора јабланичког краја, ­Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LI/1­2, Нови Сад, 2008, 254–256 [приказ].

Милорадовић, Софија: Милина Ивановић-Баришић, Календарски празници и обичаји у подавалским селима, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 11, Крагујевац, 2008, 167–168 [приказ].

Милорадовић, Софија: „Горе високо а доле тврдо“ (Милета Букумирић, Живот Срба у Гораждевцу, Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 61, Београд, 2007, 1–426), Зборник радова Филозофског факултета XXXVII/2007, Косовска Митровица, 2008, 269–273 [приказ].

Милорадовић, Софија: Уз један важан славистички јубилеј у Србији: Славистикa, Kњига X, Наш језик XXXVII/1­4, Београд, 2006, 93–96 [приказ].

Милорадовић, Софија: Невенка Миловановић, Доња Мутница. Варош међу селима, Параћин 2003, Гласник Етнографског института САНУ LII, Београд, 2004, 357–358 [приказ].

Милорадовић, Софија: Научни скуп „Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији“, Косовска Митровица, 15‒16. новембар 2002. године, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLV, Нови Сад, 2002, 336–341 (прилог 341–345) [хроника].

Miloradović, Sofija: Grundfragen eines Südosteuropasprachatlas, Studien zum Südosteuropasprachatlas, Herausgegeben von Helmut Schaller und Andrej Sobolev, Redaktion Stefan Baumgarth, Band 1, Biblion Verlag . Marburg an der Lahn, 2001, Јужнословенски филолог LVIII, Београд, 2002, 79–86 [приказ].

Резимеи:

Милорадовић, Софија и Јованка Радић: Еквиваленти лексеме разбој у дијалектима српског језика, Теренска истраживања: изазови – резултати – примена, Београд, 2009, 42–43.

Miloradović, Sofija: Grammaticalisation of Prepositions in Serbian Vernaculars and its Balkanisation Aspect,­ Obdobja 26 – Metode in zvrsti. Mednarodni znanstveni simpozij „Slovenska narečja med sistemom in rabo, Ljubljana, 2007, 24.

Секундарно ауторство:

Милорадовић, Софија, Милош Ковачевић, Данка Лајић Михајловић и др. (ур.): Млади и србистика 3, Зборник радова полазника образовних програма у НОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу, Тршић: Научно-образовно културни центар, 2022, 685 стр.

Милорадовић, Софија, Душанка Илић (ур.): Тој ти викам, Београд – Штрпце:  Институт за српски језик САНУ – Друштво за српски језик и књижевност „Старо Косово“, 2022, 124 стр.

Милорадовић, Софија (ур.): Ана Миленковић, Владимир Живановић, Анотирана библиографија Библиотеке Јужнословенског филолога, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 130 стр.

Милорадовић, Софија (ур.): Ана Савић-Грујић, Едиција Монографије Института за српски језик САНУ (2004–2022), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 75 стр.

Милорадовић, Софија, Марина Јањић (ур.), Љубинко Раденковић (гл. уредник): Јавни говор у условима пандемије ковида 19, Ниш – Београд: САНУ, Огранак САНУ у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 2022, 246 стр.

Милорадовић, Софија, Марина Јањић (ур.), Љубинко Раденковић (гл. уредник): Јавни говор у условима пандемије ковида 19, Ниш – Београд: САНУ, Огранак САНУ у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 2022, 246 стр.

Милорадовић, Софија (ур.): Ана Савић-Грујић, Едиција Монографије Института за српски језик САНУ (2004–2022), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 75 стр.

Милорадовић, Софија (ур.): Ана Миленковић, Владимир Живановић, Анотирана библиографија Библиотеке Јужнословенског филолога, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 130 стр.

Милорадовић, Софија, Душанка Илић (ур.): Тој ти викам, Београд – Штрпце:  Институт за српски језик САНУ – Друштво за српски језик и књижевност „Старо Косово“, 2022, 124 стр.

Милорадовић, Софија, Милош Ковачевић, Данка Лајић Михајловић и др. (ур.): Млади и србистика 3, Зборник радова полазника образовних програма у НОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу, Тршић: Научно-образовно културни центар, 2022, 685 стр.

Милорадовић, Софија, Александар Јовановић, Милош Ковачевић и др. (ур.): Млади и србистика 2, Зборник радова полазника образовних програма НОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2020, 434 стр.

Милорадовић, Софија, Александар Јовановић, Милош Ковачевић и др. (ур.): Млади и србистика, Зборник радова полазника образовних програма у ОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2019, 347 стр.

Милорадовић, Софија (ур.): Годишњак за српски језик, Година XXVIII, број 15, Ниш:  Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017 (2016), 278 стр.

Милорадовић, Софија (прир.): Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 2014, 160 стр.

[Пижурица, Мато: Монографија о војвођанској обредној трпези, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига шездесет четврта (2016), свеска 2, 541–544.]

Милорадовић, Софија (ур.): Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект, Нови Сад: Матица српска, 2011, 50 стр.

Милорадовић, Софија (ур.): Међународни тематски зборник Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“, Књ. 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица – Београд: Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Завод за уџбенике, 2010, 405 стр.

Милорадовић, Софија, Валентина Питулић (ур.): Зборник радова Филозофског факултета XXXVIII/2008, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2009, 247 стр.

Тезе:

Милорадовић, Софија: Употреба падежних облика у поморавским говорима параћинског краја, докторска дисертација, одбрањена 26. 4. 2001. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Милка Ивић, академик САНУ, чланови комисије: проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица).

 Милорадовић, Софија: Пастирска терминологија Кривовирског Тимока, магистарски рад, одбрањен 18. 11. 1991. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду  (ментор: проф. др Драгољуб Петровић, чланови комисије: проф. др Гордана Вуковић, проф. др Мато Пижурица).

Стручни и популарни текстови:

Милорадовић Софија: Мали прилог великом слову В, Језик данас 14, Нови Сад, 2019, 10–11.

Милорадовић, Софија: Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика (нацрт Одлуке сачинила Софија Милорадовић): Језик родне равноправности. Родно диференцирани језик и граматичка категорија рода у српском језику, Наш језик XLVIII/1–2, (2017) 2018, 119–122.

Милорадовић, Софија: Моје је право да будем филолог, Политика (Тема недеље: Језик и родна равноправност) 1. 10. 2017, 13.

Милорадовић, Софија: Мали прилог великом слову В, 1-2, Политика 14–15. 9. 2017, 26, 27.

Miloradović, Sofija i Karmen Kenda Jež: Opšteslovenski lingvistički atlas (OLA), Slovenika II, Beograd, 2016, 171‒172.

Miloradović, Sofija: O desetogodišnjici terminološkog rečnika odevne kulture u Kanalskoj dolini „Shranli smo jih v bančah“, Slovenika II, Beograd, 2016, 174‒176.

Милорадовић, Софија: Дијалектизми су у моди, Политика 29. 9. 2015, 13.

Милорадовић, Софија: Вода (14.340 карактера), Појмовник српске културе, у оквиру пројекта Интердисциплинарно истраживање језичког и културног наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“, 2013, http://www.pojmovnik.etno-institut.co.rs/

Милорадовић, Софија: Граматика и лексика у словенским језицима, Зборник радова с међународног симпозијума, Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011, Трибина Библиотеке САНУ, Година I, Број 1, Београд, 2013, 186−189.

Милорадовић, Софија: Поздравна реч изречена на отварању скупа, 5. септембра 2006. године у Галерији САНУ, у: Александар Лома, Словенска етимологија данас, Научни скупови, књ. CXXI, Одељење језика и књижевности, књ. 18, Београд: Српска академија наука и уметности, 2007, XVII­‒XIX.

Милорадовић, Софија: Предговор, у: Милка Ивић, Значења српскохрватског инструментала и њихов развој (синтаксичко-семантичка студија), Београд: Српска академија наука и уметности, Београдска књига, Институт за српски језик САНУ, 2005. (фототипско издање)

Милорадовић, Софија и Ненад Милорадовић: Сугестије за израду Web сајта Института за српски језик САНУ, Наш језик XXXV/1­4, Београд, 2004, 175–181.

Милорадовић, Софија: Цртице о говору Доње Мутнице, у: Невенка Миловановић, Доња Мутница. Варош  међу селима, Параћин: Библиотека „Др Вићентије Ракић“, 2003, 75–77.

Mилорадовић, Софија: Павле Ивић, Балкански језички савез и лингвистичка географија, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLV, Нови Сад, 2002, 7–12. (превод са немачког, напомена преводиоца, апстракт, кључне речи, резиме)

Ракић, Софија: Темпорални генитив у говорима Параћинског Поморавља, Саборник, бр. IV/15­16, Параћин, 1998, 17–20.

Ракић-Милојковић, Софија: Основне карактеристике конјугационог система говора Параћинског Поморавља, Саборник, бр. 7­8, Параћин, 1996, 15–16.

Ракић-Милојковић, Софија: Неке основне карактеристике именичког деклинационог система говора села Својнова,­ Саборник, бр. 3­4, св. 3, Параћин, 1995, 21–26.

Биографија:

Рођена 1. децембра 1963. у Ћуприји.

1987 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Група за српскохрватски језик и југословенске књижевности).

1991   Магистрирала на Филозофском факултету у у Новом Саду.

2001  Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2002   Изабрана у звање научни сарадник.

2005   Изабрана у звање виши научни сарадник.

2009   Изабрана у звање научни саветник.

2007   Изабрана у звање ванредни професор.

2012   Изабрана у звање редовни професор.

1988   Запослила се у Међуакадемијском одбору за дијалектолошке атласе при САНУ.

2002   Запослила се у Етнографском институту САНУ.

2004   Запослила се у Институту за српски језик САНУ.

2007–2012   Запослена са половином радног времена на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

2012–2016   Запослена са половином радног времена на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

2003   Члан тима на међународном пројекту Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia, финансираном од стране организације UNESCO ERC/EPC/PP Section.

2008   Члан тима на међународном пројекту European Dialect Syntax (Edisyn), Meertens Institute in Amsterdam, финансираном од стране European Science Foundation.

2014‒2021   Члан тима на билатералном пројекту САНУ и МАНУ Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија и Македонија.

2009−2020  Руководилац пројекта Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект (Матица српска, Oдељење за књижевност и језик).

2004–2006   Директор Института за српски језик САНУ.

2010‒2016   Председник Научног већа Института за српски језик САНУ.

2004–2006 Члан Експертске комисије за језик и књижевност при Министарству за науку, технологије и развој Републике Србије.

2010–2014  Члан Матичног научног одбора за језик и књижевност при Министарству просвете и науке Републике Србије.

2014–2018 Члан Одбора за акредитацију научноистраживачких организација при Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС.

2003−   Члан Одбора за дијалектолошке атласе САНУ (раније под другим називима).

2004−   Члан Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске.

2013‒ Члан Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас при Међународном комитету слависта.

2004−  Члан Уређивачког одбора Јужнословенског филолога.

2016    Уредник Годишњака за српски језик, Филозофски факултет у Нишу.

2017–  Члан Уређивачког одбора Годишњака за српски језик.

2017–  Члан Научног одбора часописа Acta et Documenta Slavica, Ополе (Пољска).

2018–  Члан Издавачког савета Фолклористике (Удружење фолклориста Србије).

2022– Члан Уређивачког одбора Српског дијалектолошког зборника.

Види више

Рођена је 1. децембра 1963. у Ћуприји.

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, Група за српскохрватски језик и југословенске књижевности (1987), магистрирала је (1991) и докторирала (2001) на истоме факултету.

Радила је у Међуакадемијском одбору за дијалектолошке атласе САНУ (1988–2002).

Радила је као научни сарадник у Етнографском институту САНУ, на пројекту Традиционална култура Срба – системи представа, обреда и социјалних институција (2002–2004).

На радно место директора Института за српски језик САНУ и научног сарадника на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора дошла је 2. фебруара 2004. године. Након усвојене оставке на место директора Института, поднете из личних разлога, од 1. априла 2006. године ради на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора. Након укидања пројеката, од 1. јануара 2020. године руководи Дијалектолошким одсеком Института, а од 23. марта 2021. обавља функцију директора.

Била је ангажована као предавач на Филозофском факултету у Косовској Митровици, за предмет Акцентологија српског језика на Катедри за српски језик и књижевност и за предмет Акцентологија са дијалектологијом на Катедри за српску књижевност и језик (шк. 2005/2006. и 2006/2007).

Била је запослена са половином радног времена на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици (2007–2012). Држала је курс Ареална лингвистика на мастер студијама (шк. 2010/2011. и 2011/2012).

Била је запослена са половином радног времена на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, за ужу научну област Савремени српски језик, на Департману за српски језик.  (2012–2016).

Држи предавања из предмета Етнолингвистика на другој години ДАС-а, на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Косовска Митровица (од шк. 2015/2016. године).

Тезе:

Магистарски рад: Пастирска терминологија Кривовирског Тимока (18. 11. 1991. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, ментор: проф. др Драгољуб Петровић, чланови комисије: проф. др Гордана Вуковић, проф. др Мато Пижурица).

Докторска дисертација: Употреба падежних облика у поморавским говорима параћинског краја (26. 4. 2001. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, ментор: проф. др Милка Ивић, академик САНУ, чланови комисије: проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (6. 6. 2002).

Изабрана у звање виши научни сарадник (16. 3. 2005).

Изабрана у звање научни саветник (25. 11. 2009).

Изабрана у звање ванредни професор (1. 5. 2007).

Изабрана у звање редовни професор (12. 4. 2012).

Научна делатност:

У свом научном раду бави се, радећи на дијалекатском корпусу, фонологијом, морфологијом, синтаксом и семантиком, лексикологијом, а има и више радова из области етнолингвистике. Објављене су јој три монографије: Пастирска терминологија Кривовирског Тимока (1993), Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект (2003), Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед (2012), као и једно монографско поглавље (U naučnoj kritici, Lingvistika Milke Ivić, 2008). У домаћим и страним научним часописима објављено јој је око стотину педесет ауторских радова, лингвистичких карата, енциклопедијских одредница, критичких приказа и стручних текстова. Била је уредник или коуредник тринаест публикација.

Педагошки рад:

Била је ментор једне одбрањене докторске дисертације (ФИЛУМ Универзитета у Крагујевцу) и коментор у изради двеју докторских дисертација које су одбрањене (Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду), коментор је за израду једне докторске дисертације (Филолошки факултет Универзитета у Београду), члан комисије за израду двадесетак докторских дисертација, од којих је већина одбрањена, као и члан комисије за израду четири магистарске тезе, а именована је и за члана трију комисија за одбрану мастерских радова, од који су два одбрањена на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

Била је члан неколико комисија за припремање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурсе које су расписивали  Филозофски факултет Универзитета у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици), Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, као и члан више комисија за испитивање услова за изборе у истраживачка и научна звања сарадника Института за српски језик САНУ и  Етнографског института САНУ и Балканолошког института САНУ.

 Учешћа на скуповима:

Учествовала је са рефератима на преко тридесет међународних и домаћих научних скупова, одржала је девет уводних излагања на међународним и домаћим научним скуповима, а као један од представника Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА) учествовала је на четрнаест заседања Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта, одржаних 1988. и  2003. у Аранђеловцу, 2006. у Струги (Македонија), 2007. у Будишину / Бауцену (Немачка), 2008.  у Сарајеву (Босна и Херцеговина), 2009. у Минску (Белорусија), 2010. у Софији (Бугарска), 2011. у Звењигороду (Русија), 2013. у Порторожу (Словенија), 2016. и 2018. у Београду, 2017. у Братислави (Словачка), као и у онлајн форми 2020. и 2021. године.

Уводна излагања на међународним научним скуповима:

‒ „Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи“ (тема Дијалектолошка и етнолингвистичка истраживања српске мањине – стање и перспективе), Одељење друштвених наука САНУ, Београд, 2003.

‒ „Славянская филология: исследовательский и методический аспекты“ (тема Глоттофагия и процессы языковой интеграции: сербское меньшинство в венгрии и румынии), Кемеровски државни универзитет, Факултет за филологију и журналистику, Кемерово, 2009.

‒ „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима“ (тема Српски периферни говори – међујезички утицаји и балканистички процеси), Западни универзитет, Факултет за филологију, историју и теологију, Темишвар, 2014.

‒ „Осми међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура“ (тема Поглед на валентност етнодијалекатских глаголских лексема из круга обредне исхране српског стариначког становништва у Војводини), Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2014.

‒ „Језик, књижевност, време“ (тема Именовање времена у призренско-тимочким народним говорима. „Кој у какьв се амин роди, тека проживи“), Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2016.

‒ „Пети међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима” (тема Лингвистичке карте као поуздани сведок особености периферних говора), Западни универзитет у Темишвару, Филолошки, историјски и теолошки факултет, Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, Темишвар, 2018.

‒ „Јавни говор Ниша у условима пандемије Ковид 19“ (тема Речници термина везаних за епидемију ковида – сведочанство злог времена), Огранак САНУ у Нишу, Ниш, 2021.

‒ „Philologia Serbica“ (тема Вода у народној традицији и у народним говорима Срба – између животворног и уништитељског), Катедра за србистику Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2022.

‒ VIII Међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима“ (тема Српски дијалекти – документи о традицији нашег народног живота и неизоставни део културног наслеђа), Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару,  Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, Темишвар, 2022

Учешће са рефератима на међународним и домаћим научним скуповима:

‒ Научни скуп са међународним учешћем Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Нишка Бања, 18‒20. јун 1992.

‒ Научни скуп са међународним учешћем Дани српског духовног преображења IV, Народна библиотека „Ресавска школа“, Деспотовац, 21‒22. август 1996.

‒ Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, САНУ, Институт за српски језик САНУ и Народна библиотека Србије – Матица српска и Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Градска библиотека, Београд – Нови Сад – Суботица, 17‒19. септембар 2001.

‒ Међународни научни скуп Актуелни славистички пројекти и програми, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 10‒12. јануар 2002.

‒ Научни скуп са међународним учешћем Јединство наука данас (интердисциплинарни приступ сазнању), Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука,  6‒8. новембар 2003.

‒ Међународни научни скуп Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах, РАН, Санкт-Петербург, 11‒12. јун 2004.

‒ Међународни научни скуп Словенске синтаксе, Матица српска, Нови Сад, 27‒29. октобар 2005.

‒ Међународни научни скуп Српско-румунски и општебалкански културни мозаик, Западни универзитет, Факултет за књижевност, историју и теологију, Темишвар, 11‒13. новембар 2005.

‒ Научни скуп Могућност стварања на дијалекту, Центар за културу, Лесковац, 7. децембар 2006.

‒ Међународни научни скуп Слике културе – некад и сад, Етнографски институт САНУ, Крушевац, 16‒19. октобар 2007.

‒ Међународни научни скуп Међукултурни дијалози. Пола века темишварске славистике, Западни универзитет, Факултет за књижевност, историју и теологију, Темишвар, 2‒4. новембар 2007.

‒ Научни симпозијум Obdobja 26 – Metode in zvrsti: Slovenska narečja med sistemom in rabo, Филозофски факултет, Љубљана, 15‒17. новембар 2007.

‒ Међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 8‒11. октобар 2009.

‒ 8th World Congress of ICCEES (панел The Grammar of Possessivity in South Slavic Languages: Areal and Typological Approaches), INTERNATIONAL COUNCIL FOR CENTRAL AND EAST EUROPEAN STUDIES, Стокхолм, 26‒31. јул 2010.

‒ Међународна научна конференција Современная славистика и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна, Московски државни универзитет „М. В. Ломоносов“, Москва, 15–17. март 2011.

‒ Међународна научна конференција Језик, књижевност, комуникација, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 15–16. април 2011.

‒ Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 9‒10. новембар 2011.

‒ III Международная научно-практическая Интернет-конференция Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, Кемеровски државни универзитет, Факултет за филологију и журналистику, Кемерово, 7‒9. новембар 2011.

‒ Међународни научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Западни универзитет у Темишвару и Савез Срба у Румунији, Темишвар, 19‒20. октобар 2012.

‒ Научни скуп Српски језик у Мађарској: стање и перспективе лингвистичких истраживања, Српски институт у Будимпешти – Институт за српски језик САНУ – Српска самоуправа у Будимпешти, Будимпешта, 14‒15. децембар 2012.

‒ Међународна научна конференција Релацијата село < > град на словенската територија денес (лингвистичко-социолошка анализа), ИЦАЛ „Божидар Видоески“ МАНУ, Скопље, 16‒17. мај 2013.

‒ Конференција Дни славянской письменности, Институт за славистику РАН, Москва, 20‒21. мај 2013.

‒ Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике, Одељење језика и књижевности САНУ – Одбор за стандардизацију српског језика – Институт за српски језик САНУ – Фонд „Ђорђе Зечевић“ за неговање и унапређивање ћирилице, Београд, 28. октобар 2013.

‒ VIII Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 25‒26. октобар 2013.

‒ Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 15‒16. новембар 2013.

‒ Међународна научна конференција Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego, Институт за славистику ПАН, Варшава, 11‒12. јун 2015.

‒ Научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 17‒18. април 2015.

‒ XVI Међународни конгрес слависта, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београду, 20–27. август 2018.

‒ Научна конференција Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, САНУ, Академијски одбор за проучавање Косова и Метохије – Институт за српски језик САНУ – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Београд, 15. октобар 2019.

‒ Интернет-конференција „Современные методы изучения сербского языка в синхронии и диахронии“, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Институт лингвистических исследований РАН и Институт славяноведения РАН, Москва, 17–19. мај 2021.

 Предавања, промоције, трибине и сл.:

Одржала је више предавања по позиву, учествовала у промовисању већег броја лингвистичких и етнолошких публикација, а говорила је и на више лингвистичких трибина, тематских округлих столова и књижевних вечери — у периоду од 2001. године до 2023. године имала је око шездесет активности ове врсте.

‒ Предавање на тему Реорганизација средстава за исказивање посесивности у српским народним говорима, Институт за македонски језик „Крсте Мисирков“, Скопље,  новембар 2010.

‒ Предавање на тему Аналитички процеси у српским народним говорима за студенте Филолошког факултета „Блаже Конески“, Скопље, новембар 2010.

‒ Предавање на тему Романски супстрат и ширење балканизама у народним говорима српске језичке периферије, Институт за лингвистичка истраживања РАН Санкт Петербург, 24. мај 2013.

‒ Предавање на тему Балкански језички савез – јединство у различитост, Трибина Огранка САНУ у Новом Саду, 13. новембар 2013.

‒ Предавање на тему Поглед на валентност етнодијалекатских глаголских лексема из круга обредне исхране, ИЦАЛ МАНУ, Скопље, 11. фебруар 2015.

‒ Предавање на тему Лингвистичка географија у Србији – језички записи на картама и њихово читање, Циклус предавања „Српска лингвистика данас“ (део програма за обележавање 175-годишњице оснивања Друштва српске словесности), САНУ, Београд, 7. март 2016.

Предавање на тему Именная объектная редупликация в сербских народных говорах – статус, условия реализации и балканский контекст, панел „Various Aspects of Clitic Doublingin Balkan Slavic: Grammaticalization, Areal Diffusion and Typology“, Универзитет у Токију – Japan Society for the Study of Slavic Languages and Literatures, Токио, 29. март 2018.

– Предавање на тему Лингвистичка географија у Србији за школу србистике Доминанте српске културе на МГУ Ломоносов, Москва, 6–10. новембар 2020.

***

‒ Излагање на Лингвистичкој трибини Института за српски језик САНУ, сесија Српски језик у дијаспори, Београд, 2001.

‒ Излагање на књижевној вечери посвећеној делу Драгослава Михаиловића, Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин, 2002.

‒ Излагање на Трибини Етнографског института САНУ, тема Балканизми, Београд, 2003.

‒ Предавање на тему Дијалектологија: методологија научног рада за студенте  Катедре за славистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду, мај 2004.

‒ Представљање јубиларног, десетог броја часописа Славистика, Славистичко друштво Србије, Катедра за славистику Филолошког факултета у Београду и Руски дом, Руски дом у Београду, мај 2006.

‒ Поздравна реч на отварању скупа Словенска етимологија данас, САНУ, Београд, 5. септембра 2006.

‒ Представљање двеју монографија: Годишњи обичаји у подавалским селима, аутора Милине Ивановић-Баришић, и Између култура Истока и Запада, аутора Драгане Радојичић, Библиотека града Београда, 2007.

‒ Представљање монографије Живот Срба у Гораждевцу, аутора Милете Букумирића, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2007.

‒ Представљање монографије Календарски празници и обичаји у подавалским селима, аутора Милине Ивановић-Баришић, Библиотека града Београда, мај 2007. и Месна заједница Зуце, Београд, октобар 2007.

‒ Представљање монографије Говор Новог Сада, Лингвистичка трибина Института за српски језик САНУ „Истраживање урбаних говора“, Београд, 2009.

‒ Представљање Зборника Института за српски језик САНУ посвећеног др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 2009.

‒ Предавање о изради и значају лингвистичких атласа, Циклус предавања „Етнолошка / антрополошка преиспитивања перспективе теренских истраживања“, Етнографски институт САНУ, Београд, 2009.

‒ Представљање монографије Слике из Боке, аутора Драгане Радојичић,  Међународни сајам књига „Трг од књиге“, Херцег Нови, 26. јул 2009.

‒ Предавање на тему Аналитички процеси у српским народним говорима за студенте Филолошког факултета „Блаже Конески“, Скопље, новембар 2010.

‒ Представљање зборника радова с међународног симпозијума Граматика и лексика у словенским језицима, Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 27. марта 2012.

‒ Представљање LX књиге (св. 1 и 2) Гласника Етнографског института САНУ,  Библиотека града Београда, 17. децембар 2012.

‒ Излагање о стању српског језика у Румунији и Мађарској, Округли сто Српски језик и писменост (одржан поводом Светског дана писмености), Задужбина „Доситеј Обрадовић“,  Београд, 10. септембар 2012.

‒ Представљање монографије Дијалози за трпезом. Антрополошка монографија о култури исхране, аутора др Драгане Радојичић, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 24. октобар 2012.

‒ Представљање монографије Говор јужнокосовског села Гатње, аутора Радивоја Младеновића, 58. међународни београдски Сајам књига, Београд, 24. октобар 2013.

‒ Представљање монографије Чауш у селима златиборског краја, аутора Снежана Томић-Јоковић, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно, 30. јул 2013.

‒ Представљање зборника радова Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Матица српска, Нови Сад, 15. децембар 2015.

‒ Представљање монографије Српски језик на Косову и Метохији данас. Социолингвистички и лингвокултуролошки аспект, аутора Митре Рељић, 60. међународни београдски Сајам књига, Београд, 27. октобар 2015.

‒ Представљање монографије Српски језик на Косову и Метохији данас. Социолингвистички и лингвокултуролошки аспект, аутора Митре Рељић, Дом културе, Грачаница, 26. март 2015.

‒ Излагање на трећој трибини (Са)чувајмо српски језик, у оквиру пројекта Министарства културе и информисања и дневног листа „Политика“, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 24. новембар 2015.

‒ Представљање коауторске монографије Етнологија и генетика. Прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије, Ивице Тодоровића и др., Библиотека „Милутин Бојић“, Београд, 17. јун 2015.

‒ Излагање о финансирању истраживања у области друштвено-хуманистичких наука (кореферент са др Вером Дондур), скуп Друштвено-хуманистичке науке у Србији – стање и питање вредновања, САНУ, Београд, 11. март 2016.

‒ Излагање на Округлом столу Матићева огледала, Народна библиотека „Душан Матић“ и Удружење књижевника Србије, Ћуприја, 13. септембар 2016.

‒ Излагање о терминологији обредне исхране, Етно-фестивал „Бељајка“, Бела Црква (метох манастира Манасија), 16. јул 2016.

‒ Излагање на књижевној вечери под називом Поред Мораве, посвећеној делу Драгослава Михаиловића, Народна библиотека „Душан Матић“, Ћуприја, 28. фебруар 2017.

‒ Излагање о обичају кумачења / поцања код Срба и Влаха, Етно-фестивал „Бељајка“, Бела Црква (метох манастира Манасија), 15. јул 2017.

‒ Предавање на тему Народни живот и његов језички израз. Значај и именовање времена у традиционалном начину живота, Народна библиотека „Ресавска школа“, Деспотовац, 24. август 2017.

‒ Уводно предавање на тему Дијалекти, жаргон, стандард, одржано у оквиру првог семинара под називом Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик (Тршић, 30. јул – 12. август 2018), Образовно-културни центар „Вук Караџић“, Тршић, 31. јула 2018.

‒ Предавање под називом Вуков „Српски рјечник“ из 1818. и утемељење српске филологије, одржано поводом 140 година од оснивања (1878) Гимназије у Параћину и 200 година од објављивања првог издања Вуковог Рјечника, Галерија Културног центра, Параћин, 20. април 2018.

‒ Учешће (као дискутант по позиву) на Округлом столу „Пројекти Српског института. Теме, резултати, могућности“, САНУ, Одбор за проучавање националних мањина и људских права, у суорганизаторству са Српским институтом из Будимпеште и Етнографским институтом САНУ, Београд, 11. децембар 2018.

‒ Представљање монографије Ономастика слива реке Косанице, аутора Голуба Јашовића, 63. међународни београдски сајам књига: Република Србија, Канцеларија за Косово и Метохију, Београд, 27. октобар 2018.

‒ Предавање под називом Крв у фразеологизмима похрањеним у српским дијалекатским речницима, одржано у оквиру другог семинара под називом Језичка култура – жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик (Тршић, 28. јул – 10. август 2019), Образовно-културни центар „Вук Караџић“, Тршић,  30. јула 2019.

‒ Предавање о српским дијалектима на Светски дан књиге, Народна библиотека „Душан Матић“, Ћуприја, 23. април 2019.

‒  Предавање (онлајн) Драгослав Михаиловић – очима дијалектолога и етнолингвисте, Лингвистички семинар „Језичка култура – жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик“, НОКЦ „Вук Караџић“, Тршић, 18–31. јул 2021.

‒ Јавно предавање Вода у српској народној религији и традицији и у речницима из призренско-тимочке дијалекатске зоне – између животворног и уништитељског, Огранак САНУ у Нишу, Ниш, 17. мај 2022.

‒ Свечана беседа поводом Дана Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци – Дана Св. Ћирила и Методија,  Бањалука, 24. мај 2022.

‒ Уводно предавање у оквиру четвртог Лингвистичког семинара „Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик и дигитална хуманистика“, НОКЦ „Вук Караџић“, Тршић, 19. јул 2022.

‒ Промоција зборника ученичких радова Тој ти викам на Косову и Метохији, Штрпце, Шилово и Грачаница, 10–12. септембар 2022.

‒ Представљање Института за српски језик САНУ и његових издања: Институт за словеначки језик Франа Рамовша у Љубљани (19–21. септембар 2022), Институт за македонски језик „Крсте Мисирков“, поводом Дана српског језика, Дојран (21. октобар 2022), Огранак САНУ у Нишу (31. октобар 2022), Српска књижевна задруга (3. новембар 2022), Огранак САНУ у Новом Саду (9. новембар 2022). Представљање Института и његовог Дијалектолошког одсека на Свечаној академији поводом јубилеја ИСЈ САНУ (16. новембар 2022).

‒ Поздравна реч на научном скупу Говор нишких медија, Огранак САНУ у Нишу, Ниш, 22. новембар 2022.

‒ Реферат Институт за српски језик САНУ као један од носилаца стратегије научног развоја Републике Србије, свечана седница Одбора за стандардизацију српског језика поводом 25 година постојања Одбора, Београд (Свечана сала САНУ), 12. децембар 2022.

Гостовања у медијима:

Гост тридесетоминутне емисије „Одтамњење“, чији је аутор Емил Милојевић, премијерно приказане 1. новембра 2015. на  RTV Kanal М.

Гостовање на РТС 2 на тему о језику јунака у делима Драгослава Михаиловића писаним дијалектом (2018).

Учешће у емисији Спорови у култури, на тему Ијекавци и екавци, Радио Београд 2, 23. октобар 2020.

2021: Интервју дат за TV Euronews Srbija 7. септембра 2021. поводом Међународног дана писмености; гостовање у Јутарњем програму „Уранак“ ТВ канала К1 7. новембра 2021. поводом кампање београдске Филолошке гимназије на Инстаграм страници Дигитални буквар и питања о значају дијалеката који нису ушли у основицу српског стандардног језика; гостовање у Јутарњем програму телевизије Nova S 1. новембра 2021. поводом кампање београдске Филолошке гимназије на Инстаграм страници Дигитални буквар.

2022: Интервју дат 20. јула 2022. за „Дневни магазин културе. Културни кругови“, Радио Београд 2; гостовање у емисији Клуб 2, Радио Београд 2, 6. децембра 2022; два гостовања у Културном дневнику РТС 1 и више других гостовања у медијима поводом јубилеја Института за српски језик САНУ.

Гостовање у радио-емисији „Југ сас један падеж“, на тему Хоће ли призренско-тимочки дијалекат надјачати буку 21. века?, аутор: Власта Ценић, Радио Алексинац, септембра 2022.

Уреднички рад:

Уредила је дванаест публикација (в. Библиографију, под Секундарно ауторство).

Приредила је тематски зборник радова Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 2014.

Рецензентски рад:

Рецензирала је знатнији број радова за следеће научне часописе: Јужнословенски филолог (Београд), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад), Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад), Гласник Етнографског института САНУ (Београд), Зборник радова Филозофског факултета (Приштина / Косовска Митровица), Philologia Мediana (Ниш), Годишњак за српски језик (Ниш), Наслеђе (Крагујевац), Филолог (Бања Лука), Исходишта (Темишвар), Slavia Iaponica (Токио), Slovenika (часопис словеначке националне мањине у Београду), као и већи број радова за тематски зборник Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на българи и сръби (Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016), за међународни тематски зборник Словенска терминологија данас (Београд: Институт за српски језик САНУ – САНУ – АНУРС – Матица српска, 2017), за зборник Сусрет култура (Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду) те за зборник Глобализација vs. глокализација (Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2017).

Била је један од рецензената за седамнаест публикованих научних монографија: Између култура Истока и Запaда. Северозападна Бока Которска, аутора Драгане Радојичић (Посебна издања, књ. 56, Београд: Етнографски институт САНУ, 2006), Слике из Боке, аутора Драгане Радојичић (Посебна издања, књ. 62, Београд: Етнографски институт САНУ, 2008), Старосрпска зависна реченица од XII до XV века, аутора Слободана Павловића (Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009), Копаонички говор – етногеографски и културолошки приступ, аутора Првослава Радића (Посебна издања, књ. 70, Београд: Етнографски институт САНУ, 2010), Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја (у светлу призренско-тимочких говора као целине), аутора Радмиле Жугић (Монографије 13, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010), Речник говора северне Метохије, аутора Милете Букумирића (Монографије 15, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2012), Дијалози за трпезом. Антрополошки огледи о култури исхране, аутора Драгане Радојичић (Београд: Службени гласник – Етнографски институт САНУ, 2012), Говор јужнокосовског села Гатње, аутора Радивоја Младеновића (Монографије 18, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013), Етнологија и генетика. Прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије, Ивице Тодоровића са коауторима Зорицом Ђорђевић, Марином Савић, Анђелком Марићем и Анђелком Вучетић-Драговић (Београд: Етнографски институт САНУ – Друштво српских родословаца „Порекло“, 2015), Одевање у околини Београда: друга половина 19. и прва половина 20. века, аутора Милине Ивановић-Баришић (Посебна издања, књ. 87, Београд: Етнографски институт САНУ, 2017), Ономастика слива реке Косанице, аутора Голуба Јашовића (Косовска Митровица – Куршумлија: Филозофски факултет – Народна библиотека Куршумлија, 2017), Синтакса падежа у говору романијског платоа: метафоризација простора, аутора Зорана Симића (Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 25, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018), Српска језичка баштина на уништеним гробљима Косова и Метохије, аутора Митре Рељић (Нови Сад: Матица српска, 2019), Језик око нас (Лингвистичке едиције, Едиција „Популарна лингвистика“, Књига 13, Нови Сад: Прометеј, 2019), Човек и смрт у лексици и фразеологији пиротског говора, аутора Драгољуба Златковића (Београд: Етнографски музеј, 2019), Когнитивни правац у српској етнолингвистици. Почеци развоја и актуелни проблеми, коауторки Стане Ристић и Иване Лазић Коњик (Едиција „Монографије“ 29, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020), Владан Јовановић, Језик и речник светог владике Николаја Велимировића. Диференцијални приступ (Едиција „Монографије“ 34, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022).

Рецензирала је и уџбеник Сербский язык с историческими коментариями, коаутора Е. Е. Рибникове и С. В. Стеванович (Кемерово : ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет, 2010), одобрен од стране Министарства образовања и науке РФ, као и његово друго издање (Стеванович С.В., Рыбникова Е.Е., Трапезникова О.А., Сербский язык с историческими комментариями, 2017).

Такође, рецензирала је и шест тематских зборника радова: Путеви и домети дијалекатске лексикографије (Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2014), НИСУН 3. Језик, књижевност и култура (Ниш:  Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2014), Језик, књижевност, значење. Језичка истраживања (Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016), Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната (Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2014), Александар Белић110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника (Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017), Језици и културе у времену и простору – тематски зборник (Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 2018).

Године 2012. била је међународни рецензент за један од пројеката Министарства просвете Републике Словачке и Словачке академије наука, ангажована од стране државне институције „Vedecka grantova agentura“.

Рецензирала је и неколико пројеката за потребе Министарства културе Републике Србије.

 Теренски рад и боравци у оквиру међуакадемијске размене и студијски боравци:

За потребе Српског дијалектолошког атласа прикупила је и проверила грађу из тридесетак теренских пунктова са подручја свих српских дијалеката. У организацији Катедре за славистику Универзитета Lorand Eötvös у Будимпешти истраживала је српске говоре у Мађарској 1994. године, а у организацији Српског института у Будимпешти руководила на терену лингвистичким сектором истраживања српског говора у Батањи, септембра 2013. Године. Српске клисурске говоре у Румунији испитивала је 2007. године у оквиру међуакадемијске размене.

У 2003. години прикупљала је грађу за дијалектолошка и етнолингвистичка истраживања говора Срба из Метохије, смештених у колективне центре, у оквиру пројекта Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia, одобреног од стране Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије и финансираног од стране организације UNESCO ERC/EPC/PP Section.

У оквиру међуакадемијске размене између САНУ и МАНУ боравила је два пута у Скопљу (2010. и 2015. године), у Центру за ареалну лингвистику при МАНУ. У оквиру ове врсте размене између САНУ и РАН боравила је у Москви 2013. године, при Институту за славистику.

Учествовала је на LI летњој школи Међународног семинара за македонски језик, књижевност и културу, при Универзитету „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, у периоду од 16. јуна до 1. јула 2018. у Охриду (средњи курс, изборни курс „Македонскиот јазик меѓу традицијата и иновацијата“).

 Учешће на домаћим и међународним пројектима:

− Учешће на националном пројекту Традиционална култура Срба – системи представа, обреда и социјалних институција (Етнографски институт САНУ) (2002–2004).

− Учешће на националном пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (Институт за српски језик САНУ) (2004–2020).

− Учешће на пројекту Истраживања српског језика на Косову и Метохији (Филозофски факултет у Косовској Митровици) (2008–2010).

– Учешће на пројекту Интердисциплинарно истраживање језичког и културног наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе (носилац: Етнографски институт САНУ) (2011– 2020).

− Члан тима на међународном пројекту Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia, финансираном од стране организације UNESCO ERC/EPC/PP Section (2003).

− Члан тима на међународном пројекту European Dialect Syntax (Edisyn), Meertens Institute in Amsterdam, финансираном од стране European Science Foundation (2008).

‒ Члан тима на билатералном пројекту САНУ и МАНУ Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија и Македонија (2014–2021).

‒ Консултант на пројекту Declining Case: Inflectional Loss in Progress, финансираном од стране  Leverhulme Trust (носилац: Оксфорд – Универзитет Сари) (2021–2024).

‒ Члан тима на потпројекту Српски народни говори Косова и Метохије, у оквиру стратешког пројекта САНУ „Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији“ (2022–2024).

‒ Члан тима на пројекту Јавни дискурс у Републици Србији (са 15%), у оквиру Програма ИДЕЈЕ (носилац: Институт за српски језик САНУ, финансијер: Фонд за науку Републике Србије) (2022–2025).

‒ Саветник на пројекту Обредна исхрана у Војводини. Енциклопедијски речник термина (носилац: Матица Српска) (2021– ).

 Организација научног рада:

− Директор Института за српски језик САНУ (2004–2006).

− Председник Научног већа Института за српски језик САНУ (2010‒2016).

− Руководилац пројекта Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект (Матица српска, Oдељење за књижевност и језик) (2009–2020).

− Члан Експертске комисије за језик и књижевност при Министарству за науку, технологије и развој Републике Србије (2004–2006).

– Члан Матичног научног одбора за језик и књижевност при Министарству просвете и науке Републике Србије (2010–2014).

– Члан Одбора за акредитацију научноистраживачких организација при Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС (2014–2018).

– Члан Програмског одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу, формираног од стране МПНТР-а Републике Србије (2018– ).

 Организација научних скупова:

− Члан Организационог одбора заседања Међународне комисије, Редакције и Радне групе Општесловенског лингвистичког атласа, одржаног у Аранђеловцу од 19. до 25. октобра 2003. године, у организацији САНУ.

− Члан Организационог одбора међународног научног скупа Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, одржаног у Београду од 26. до 29. новембра 2003. године, у организацији Одељења друштвених наука САНУ.

− Члан Програмског одбора међународног научног скупа Етнологија и антропологија: стање и перспективе, одржаног у Београду децембра 2004. године, у организацији Етнографског института САНУ.

− Члан Организационог одбора међународног научног симпозијума Словенска етимологија данас, одржаног у Београду од 5. до 10. септембра 2006. године, у организацији САНУ и Института за српски језик САНУ.

− Координатор Међународног научног скупа Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, одржаног у Косовској Митровици од 8. до 11. октобра 2009. године, у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини.

– Члан Програмског одбора Међународне научне конференције Културе и границе, одржане у Вршцу од 6. до 8. октобра 2011. године, у организацији Етнографског института САНУ и Општине Вршац.

‒ Члан Програмског одбора III Међународне научно-стручне интернет-конференције Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, одржане у Кемерову од 7. до 9. децембра 2011. године, у организацији Факултета за филологију и журналистику Кемеровског државног универзитета.

‒ Члан Организационог одбора Међународне научне конференције Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима, одржане у Темишвару октобра 2014. године, у организацији Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног универзитета у Темишвару.

‒ Члан Организационог одбора Међународног научног симпозијума Словенска терминологија данас, одржаног у Београду од 11. до 13. маја 2016. године, у организацији САНУ, АНУРС, Матице српске и Института за српски језик САНУ.

− Члан Организационог одбора заседања Међународне комисије, Редакције и Радне групе Општесловенског лингвистичког атласа, одржаног у Београду од 16. до 23. октобра 2016. године, у организацији САНУ и Института за српски језик САНУ.

‒ Члан Програмског одбора XVI Међународног конгреса слависта, одржаног у Београду од 20. до 27. августа 2018. године, у организацији Филолошког факултета Универзитета у Београду.

‒ Члан Организационог одбора научне конференције Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, одржане у Београду 15. октобра 2019. године, у организацији САНУ, Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије, Института за српски језик САНУ и Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

‒ Члан Програмског одбора научне конференције Јавни говор Ниша у условима пандемије Ковид 19, одржане у Нишу 18. новембра 2021. године, у организацији Огранка САНУ у Нишу.

Чланства у научним и стручним телима:

− Члан Академијског одбора за дијалектолошке атласе при САНУ (именована на VII седници Извршног одбора Председништва САНУ, 5. марта 2003. године).

‒ Члан Одбора за Етимолошки речник српског језика (од 2004).

− Члан Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске (именована од стране Управног одбора Матице српске 2. новембра 2004. године).

‒ Члан Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас при Међународном комитету слависта (од 2013).

− Члан Фонетске секције Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународној комисији за Општесловенски лингвистички атлас (од 1989) и Међународне радне групе за разраду принципа сачињавања морфолошких карата ОЛА (од 2007).

− Члан Комисије за Српски дијалектолошки атлас (од 1997).

− Члан Уређивачког одбора Јужнословенског филолога (од 2004), и Српског дијалектолошког зборника (од 2022), Научног одбора часописа Studia et Documenta Slavica (Институт за славистику Универзитета у Ополу, Пољска) (од 2017), Уређивачког одбора Годишњака за српски језик (Филозофски факултет Универзитета у Нишу) (од 2017), Издавачког савета Фолклористике (од 2018), Редакције издања Етнографског института САНУ (у два сазива) и Уређивачког одбора Славистике (у једном сазиву).

‒ Члан Уређивачког одбора зборника са научне конференције „Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије“ (САНУ – Институт за српски језик САНУ – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2021).

‒ Члан Редакционог одбора Појмовника српске културе (носилац пројекта је Етнографски институт САНУ, www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik.php ).

Награде и признања:

 − Друга награда на савезном конкурсу за младе лингвисте „Вук у своме времену и данас“ за ауторски рад Речи у Вуковим речницима забележене у Србији, 1987.

− ПОСЕБНА награда Владе Републике Србије и Министарства за науку, технологије и развој најбољим младим истраживачима, млађим од 40 година, са одбрањеном докторском дисертацијом, 2001.

− Награда „Јухорско око“, која се додељује „за изузетно значајан допринос истраживању језика којим се говори на територији на којој се остварује активност Културолошког пројекта Јухорско око“, 2003.

− Награда „Павле Ивић“ за монографију Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, коју додељује Славистичко друштво Србије, 2004.