др Никола Санковић

e-mail:

nikola.sankovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лингвистика H 350, Фонетика, фонологија H351, Граматика, семантика Н 352, Лексикологија Н 353

Кључне речи:

српски језик, акцентологија, лексикологија, творба речи.

Научна делатност:

Бави се акцентологијом и лексиком српског књижевног језика.

Предмет научног интересовања су и творба речи српског језика и лексикографија.

Изабране публикације:

Санковић, Никола: О акценатским дублетима именица мушког рода, Наш језик, XLVI/3–4, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2015, 77–92.

Санковић, Никола: Деминутивни суфикс -(а)к и његови деривати, у: Савремена проучавања језика и књижевности, књига 1, Зборник радова са VII научног скупа младих филолога Србије, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 71–81.

Види више →

Студије и чланци

Санковић, Никола: О акценатским дублетима именица мушког рода, Наш језик 46/34, Београд, 2015, 7792.

Санковић, Никола: Деминутивни суфикс -(а)к и његови деривати, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности VII/1, Крагујевац: Филолошкоуметнички факултет, 2016, 7181.

Стручни текстови

Санковић, Никола, Маријана Богдановић: Акценатске згоде и незгоде: о силазним акцентима ван првог слога речи, Језик данас, н. с. (11) 34, Нови Сад, 2015, 2734.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Санковић, Никола: Научни састанак слависта у Вукове дане 42/3, Наш језик 45/12, Београд, 2014, 121127 [приказ].

 

Биографија:

Рођен 1985. године у Бенковцу.
2011. Дипломирао на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и књижевност).
2014. Одбранио мастер рад на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и књижевност).
2014. Запослио се у Институту за српски језик САНУ (Лексикографски одсек).
2016. Изабран у звање истраживач-сарадник.

Види више →
 

Рођен је 2. децембра 1985. године у Бенковцу. Основну и средњу школу завршио је у Београду. На Филолошком факултету Универзитета у Београду (Група за српски језик и књижевност) дипломирао је школске 2010/2011. године. На истом факултету 2014. завршио је мастер студије (смер Српски језик), одбранивши мастер рад Стабилност акценатских парадигми једносложних именица мушког рода, под менторством проф. др. Јелице Јокановић Михајлов.

Од 2014. године ради у звању истраживача-приправника, а од 2016. у звању истраживача-сарадника  на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ Института за српски језик САНУ.

Научна звања:

Изабран у звање истраживач-сарадник (5. 2. 2016).

Учешће на научним скуповима

Осамнаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Филолошки факултет, Београд, 29–31. август 2014.

VII научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, ФИЛУМ, Крагујевац, март 2015.