мр Веселин Петровић

e-mail:

veselinpetrovic@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 63 7007 956

Научне области:

Ономастика Н 370, Дијалектологија Н 401.

Кључне речи:

српски језик, ономастика, зоонимија, лексикографија, дијалектологија, источнохерцеговачки говорни тип, прозодија, екавски и ијекавски изговор

Научна делатност:

Бави се ономастиком српског језика, првенствено зоонимијом, као и дијалектологијом српског језика, са посебним освртом на источнохерцеговачке говоре југозападне Србије, њиховим прозодијским карактеристикама и односом екавског и ијекавског изговора на поменутом ареалу. Учествовао на неколико научних скупова одржаних у Србији.

Изабране публикације:

Петровић, Веселин: Зоонимски систем села Миљевићи (код Пријепоља), Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2013, 413–425.

Петровић, Веселин: Из говора села Карошевина код Пријепоља (Лингвогеографска скица, фонетске и акценатске особине говора и дијалекатска грађа), Српски језик 20, Београд 2015, 495–505.

Петровић, Веселин: Фонетске варијације у говору млађе и средње генерације села Карошевина (код Пријепоља), Српски језик 21, Београд 2016, 381–292.

Види више →

Веселин В. Петровић

Библиографија

Библиографија научних радова  

Студије и чланци

Петровић, Веселин: Из акценатске проблематике села Бјелојевићи (код Мојковца), Српски језик 5/1–2, Београд 2000, 835–847.

Петровић, Веселин: Зоонимски систем Горњих Страњана (код Пријепоља), у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 129–137.

Петровић, Веселин: Из говора села Дивци у пријепољском крају (Лингвогеографска скица, фонетске особине и дијалекатска грађа), у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 387–395.

Петровић, Веселин: Из зоонимије Јадовника код Пријепоља (опште одлике ареала и регистар зоонима), Српски језик 18, Београд 2013, 669–687. Петровић, Веселин: Зоонимски систем села Миљевићи (код Пријепоља), Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2013, 413–425.

Петровић, Веселин: Из говора села Карошевина код Пријепоља (Лингвогеографска скица, фонетске и акценатске особине говора и дијалекатска грађа), Српски језик 20, Београд 2015, 495–505.

Петровић, Веселин: Фонетске варијације у говору млађе и средње генерације села Карошевина (код Пријепоља), Српски језик 21, Београд 2016, 381–292.

Петровић, Веселин: Из говора села Аљиновићи у пријепољском крају (Лингвогеографска скица, фонетске особине и дијалекатска грађа), Годишњак за српски језик [Година XXVII] 14, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2016, 207–216.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.     

Петровић, Веселин: Компактна и јасна дијалектолошка монографија. Ненад Вујадиновић, Говор Каменара, Српски језик 13/1–2, Београд 2008, 709–712 [приказ].

Петровић, Веселин: Озбиљне лингвистичке теме у скривеном наслову. Божо Ћорић, Линвомаргиналије, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2009, 206 стр, Српски језик 15/1–2, Београд 2010, 739–745 [приказ].

Петровић, Веселин: Вредан прилог проучавању српског језика на тлу Косова и Метохије. Зборник радова Истраживања српског језика на Косову и Метохији, књига 1 (2008), Косовска Митровица 2010, 333 стр, Наша прошлост 11, Краљево 2010, 271–273 [приказ].

Петровић, Веселин: Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају. – Монографије, Београд (Институт за српски језик САНУ), 2008, 5, стр. 247, Српски дијалектолошки зборник 58, Београд 2011, 683–686 [приказ].

Петровић, Веселин: Из морфонологије савременог српског језика. Милан Стакић, Морфо(но)лошке теме, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Књижевност и језик 34, Београд 2010, 201 стр, Српски језик 18, Београд 2013, 837–841 [приказ].

Петровић, Веселин: Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 (Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Лесковачки културни центар, Лесковац, 11. и 12. април 2014. године), Српски језик 20, Београд 2015, 821–827 [приказ].

 Резимеи

Петровић, Веселин, Станислав Станковић: Удвојени објекат у говорима власотиначкога краја, у: (Бојана Димитријевић ур.) Књига сажетака, Научни скуп са међународним учешћем „Наука и савремени универзитет 3“, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 15. и 16. новембар 2013, 343–344.

Петровић, Веселин, Данијела Станић: Називи за боје у неким призренско-тимочким говорима, у: (Радмила Жугић и Станислав Станковић ур.) Књига сажетака, Међународни научни скуп „Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Лесковачки културни центар, Лесковац, 11. и 12. април 2014, 58–59.

Теза  

Петровић, Веселин: Зоонимски систем говора села на обронцима Јадовника, магистарски рад, одбрањен фебруара 2009. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Милорад Дешић, чланови комисије: проф. др Мирослав Николић и доц. др Михаило Шћепановић).

Остале активности

Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 3, Ниш, 2013. Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014. Округли сто о књижевном стваралаштву Исмета Реброње, Београд, 2016.

Биографија:

Рођен 15. децембра 1977. године у Пријепољу.

2003  Дипломирао на Филолошком факултету у Београду (група за српски језик и књижевност).

2004  Уписао постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).

2006  Запослио се у Институту за српски језик САНУ (на пројекту „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“).

2009 Магистрирао на Филолошком факултету у Београду.

2010 Изабран у звање истраживач сарадник.

2012 Пријавио тему за израду докторске дисертације на Филозофском факултету у Нишу.

2014 Реизабран у звање истраживач сарадник.

Говори и пише енглески језик, служи се латинским, немачким, руским, македонским и бугарским језиком.

Види више →
 

Рођен 15. децембра 1977. године у Пријепољу.

Дипломирао на Филолошком факултету у Београду на групи за српски језик и књижевност (2003).

Уписао постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду, смер Наука о језику (2004).

Запослио се на пројекту „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“ Института за српски језик САНУ (2006).

 Тезе

Магистарски рад: „Зоонимски систем говора села на обронцима Јадовника“, одбрањен фебруара 2009. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Милорад Дешић, чланови комисије: проф. др Мирослав Николић и доц. др Михаило Шћепановић).

Научна звања:

Изабран у звање истраживач сарадник (06.12.2010).

Реизабран у звање истраживач сарадник (20.03.2014).

Учешће на научним скуповима

Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 3, Ниш, 2013.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Округли сто о књижевном стваралаштву Исмета Реброње, Београд, 2016.

Остале активности

Током опсежних теренских истраживања за потребе Ономастичког одбора САНУ прикупио је вишесатну ономастичку грађу из девет пунктова у општинама Пријепоље и Нова Варош (децембар 2012).

Говори и пише енглески језик, служи се латинским, немачким, руским, македонским и бугарским језиком.