Brankica Marković, PhD

e-mail:

brankicama@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Дијалектологија Н 401, Лексикологија Н 353

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, урбана дијалектологија, лексикологија. лексикографија, лингвогеографија, библиографија

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом, првенствено говорима шумадијско-војвођанског дијалекта. Поље научног интересовања креће се од дијалекатске синтаксе и урбане дијалектологије, преко дијалекатске лексикологије и лексикографије, до лингвогеографије и израде библиографија. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Марковић, Бранкица: О глаголима и њиховим допунама  у новосадским радио и телевизијским емисијама, Прилози проучавању језика 38, Нови Сад 2007, 131–158.

Марковић, Бранкица: Дијалекатски текстови из староседелачких делова Новог Сада, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад 2010, 227–234.

Марковић, Бранкица: Дијалекатска лексикографија у Војводини, у: Јордана Марковић (прир.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 177–191.

Марковић, Бранкица: Из виноградарске лексике Баната, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 225–237.

Марковић, Бранкица: Сто десет година Српског дијалектолошког зборника (1905–2015) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд 2015, 323–344.

Марковић, Бранкица, Љиљана Недељков: Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (1818–2014) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд 2015, 247–322.

Види више →

Др Бранкица Ђ. Марковић

Библиографија

Библиографија научних радова

Студије и чланци  

Марковић, Бранкица: Турцизми у виноградарској лексици (са терена Војводине), Савремена српска фолклористика X: тематски зборник радова/ уредници Јелена Јовановић, Бранко Златковић, Београд: Удружење фолклориста Србије; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” – Топола: Културни центар „Топола”, 2022, 363–372.

Марковић, Бранкица: Пунктови шумадијсковојвођанског и смедеревсковршачког дијалекта у оквиру Српског дијалектолошког атласа – резултати досадашњих теренских истраживања, Српски језик XXVII, Београд, 2022, 543–561. https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.29

Марковић, Бранкица: Повртарска лексика села Крушедола у Срему, Језици и културе у времену и простору 10/1: тематски зборник/ уреднице Снежана Гудурић, Јасмина Дражић, Марија Стефановић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2022, 179–193.

Марковић, Бранкица, Биљана Стикић: Лингвистичка рецепција француске моде након Првог светског рата: нови компаративни хроматски спектар у српском језику, Зборник Матице српске за славистику, бр. 102, св. 2, Нови Сад, 2022, 427–445.           https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2022.102.24

Марковић, Бранкица: Дијалекатска лексикографија у Црној Гори од Вуковог Рјечника (1852) до данашњих дана, Српски дијалектолошки зборник 68, Београд, 2021, 773–827. [Јелена Башановић-Чечовић, Синтеза досадашњих резултата дијалекатске лексикографије у Црној Гори, Riječ: časopis za nauku o jeziku i književnosti, Nova serija, br. 19, Nikšić: Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore; Institut za jezik i književnost, 2022, 191–196.]

Марковић, Бранкица: Грецизми и латинизми у виноградарској лексици, Исходишта 6, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији; Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020, 191–201.

Марковић, Бранкица, Биљана Савић, О ткачкој терминологији на простору три дијалекта (херцеговачко-крајишког, шумадијско-војвођанског и призренско-тимочке дијалекатске области) – компаративна анализа, у: Татјана Трајковић, Надежда Јовић (ур.), На темељима народних говора, Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020, 405–421.

Марковић, Бранкица, Биљана Савић, Ткачка лексика Стапара (код Сомбора), у: Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић и Предраг Мутавџић (ур.), Језици и културе у времену и простору IX/1: тематски зборник, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2020, 33–45.

Марковић, Бранкица: Посуде за алкохолна пића у Ваљевској Подгорини, у: Драгана Радовановић, Милина Ивановић Баришић (прир.), Из лексике становања у Ваљевској Подгорини. Етнолингвистички огледи, Нови Сад: Матица српска, 2019, 141–154.

Марковић, Бранкица: Из виноградарске лексике Црмнице, у: Снежана Гудурић и Биљана Радић-Бојанић (ур.), Језици и културе у времену и простору: тематски зборник VIII/1, Нови Сад: Филозофски факултет, Педагошко друштво Војводине, 2019, 171–181.

Марковић, Бранкица: Пунктови у Румунији и Мађарској у оквиру Српског дијалектолошког атласа – резултати досадашњих теренских истраживања, у: Михај Н. Радан (гл. ур.), Исходишта 5, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2019, 257–264.

Марковић, Бранкица: О виноградарској лексици у Речнику Куча, у: Ј. Стојановић (гл. ур.), Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас : зборник радова са Другог међународног научног скупа одржаног у Подгорици 26–28. маја 2017. године, Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Нови Сад: Матица српска, Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2019,  383–400.

Марковић, Бранкица: О називима посуда за ракију у Војводини и северној Метохији (једно кратко поређење), у: Голуб Јашовић (ур.), Милорад Ћорац, педагог и научни радник, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018, 179–188.

Марковић, Бранкица: Германизми и хунгаризми у виноградарској лексици, у: Михај Н. Радан (ур.), Исходишта 4, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2018, 185–196.

Марковић, Бранкица: Пунктови зетско-сјеничког дијалекта у оквиру Српског дијалектолошког атласа – преглед и резултати досадашњаих теренских истраживања, Октоих: часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори 8/ 9, Подгорица, 2018, 45–52.

Марковић, Бранкица: О називима и основним карактеристикама сорти винове лозе у Војводини, Наш језик 43/ 3–4, Београд, 2017, 107–114.

Марковић, Бранкица, Биљана Савић, Из терминологије овчарства села Рудне у Румунији, Исходишта 3, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији; Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017, 203–212.

Марковић, Бранкица: Научни и културни значај дијалекатских текстова (Прилог грађи о пинтерском занату: село Буковац у Срему), у: Радмила В. Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Електронски извор], Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016, 483–494. – 1 електронски оптички диск (CD–ROM) Публикација (ZbDSJ1.pdf) је доступна на следећим сајтовима: http://www.lkc.org.rs/index.php/izdavacki-program/zbornik   http://www.pfvr.ni.ac.rs/publikacije.php?oblast=249

Марковић, Бранкица: Из виноградарске лексике Баната, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 225–237.

Марковић, Бранкица: О виноградарској лексици у Речнику српских говора Војводине, Филолог: часопис за језик, књижевност и културу, година V, број 9, Бања Лука, 2014, 34–39.

Марковић, Бранкица: Дијалекатска лексикографија у Војводини, у: Јордана Марковић (прир.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије: зборник радова,  Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2013, 177–191.

Марковић, Бранкица: Занимљива казивања старих Новосађана, Годишњак за српски  језик и књижевност, година XXVI, број 13, Ниш, 2013, 319–328.

Марковић, Бранкица: О употреби неких спацијалних предлошко-падежних конструкција у говору староседелаца Новог Сада, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 134–142.

Марковић, Бранкица: Дијалекатски текстови из староседелачких делова Новог Сада, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад, 2010, 227–234.

Марковић, Бранкица: Савремена антропонимија Новог Сада, Годишњак за српски  језик и књижевност, година XXII, број 9, Ниш, 2009, 235–267.

Марковић, Бранкица: Употреба локатива у роману Кобајаги Ђоке Филиповића, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 162–178.

Марковић, Бранкица: О глаголима и њиховим допунама  у новосадским радио и телевизијским емисијама, Прилози проучавању језика 38, Нови Сад, 2007, 131–158.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Марковић, Бранкица: Јелена Башановић-Чечовић. Рјечник говора околине Бијелог Поља (Вранешка долина). Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2020, 291 стр. и Данијела Радојевић. Рјечник говора околине Берана. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2021, 243 стр., Јужнословенски филолог, књ. LXXIX, св. 1, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2023, 238–241.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Слађана М. Цукут. Српски говори Шипова. Српски дијалектолошки зборник LXVIII. Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2021, 158 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXVI, св. 1, Нови Сад, 2023, 194–199.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Татјана Трајковић, Надежда Јовић (ур.). На темељима народних говора: зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Ниш: Филозофски факултет, 2020, 739 стр., Јужнословенски филолог, књ. LXXVIII, св. 1, Београд, 2022, 243–252.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Трагом Вука Стефановића Караџића (Вуковим трагом на Косову и Метохији/ уредник Голуб Јашовић, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Градска библиотека „Вук Караџић”, 2019, 204 стр., Зборник Матице српске за књижевност и језик LXX, св. 1, Нови Сад, 2022, 307–310.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Нови речник жаргонизама (Јордана Марковић, Татјана Трајковић, Речник жаргонизама јужне пруге, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2018, 217 стр.), Српски језик 25, Београд, 2020, 727–729. [приказ]

Марковић, Бранкица: Исходишта 5, Михај Н. Радан (ур.). Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији; Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2019, 530 стр., Јужнословенски филолог 76/2, Београд, 2020, 201–208.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Татјана Трајковић, Говор Прешева, Српски дијалектолошки зборник LXIII, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2016, 277–578. стр., Јужнословенски филолог 76/1, Београд, 2020, 179–184.  [приказ]

Марковић, Бранкица: О језику и култури кроз простор и време (Језици и културе у времену и простору VIII/1: тематски зборник/ [уреднице Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић], Нови Сад: Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2019, 629 стр.; Језици и културе у времену и простору VIII/2: тематски зборник/ [уреднице Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић], Нови Сад: Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2019, 518 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик, 68/3, 2020, 1014–1024.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Научна конференција Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије (САНУ, Београд, 15. октобар 2019. године), Српски дијалектолошки зборник 66/2, Београд, 2019, 881–882.  [хроника]

Марковић, Бранкица: Пети међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиеничким срединама и/ или периферним областима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 62/1, Нови Сад, 2019, 171–174. [хроника]

Марковић, Бранкица: Други међународни научни скуп Језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас, (Подгорица, Хотел Никић, 26–28. мај 2017. године), Зборник Матице српске за књижевност и језик 66/2, Нови Сад, 2018, 698–701. [приказ]

Марковић, Бранкица: Драгана Радовановић, Говор Ваљевске Подгорине, Српски дијалектолошки зборник LXI, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 7–366. стр., Зборник Матице српске за славистику 93, Нови Сад, 2018, 364–366. [приказ]

Марковић, Бранкица: Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 ([Електронски извор]: зборник радова с међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу/ уредник Радмила Жугић, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Падагошки факултет, 2016.), Српски језик 23, Београд, 2018, 843–850. [приказ]

Марковић, Бранкица: Књига о говору и именима Угљара код Приштине (Голуб Јашовић, О говору и именима Угљара код Приштине, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2014, 228 стр.), Српски језик 22, Београд, 2017, 729–732. [приказ]

Марковић, Бранкица: Марина Јуришић, Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције), Српски дијалектолошки зборник LXI, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 367–534., Јужнословенски филолог 73/1–2, Београд, 2017, 207–210. [приказ]

Марковић, Бранкица: Поводом значајног јубилеја – 70 година Института за српски језик САНУ (1947–2017). Библиографија издања едиције „Монографије“   Института за српски језик САНУ (2004–2016), Јужнословенски филолог 73/3-4, Београд, 2017, 445–462. [критика]

Марковић, Бранкица: Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичког планирања (28. октобар 2015. године), Палата САНУ, Београд, Зборник Матице српске за славистику 90, Нови Сад, 2016, 297–298. [хроника]

Марковић, Бранкица: Дијана Црњак, Биљана Савић: Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици српској, 2016, 157 стр., Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српке – Друштва чланова у Црној Гори 7, Подгорица, 2016, 121–123. [приказ]

Марковић, Бранкица: Гордана Драгин, Говори у сливу Студенице: увод, фонетика, текстови, Нови Сад: Тиски цвет, 2015, 280 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад, 2015, 283–289. [приказ]

Марковић, Бранкица: Радмила Жугић, Микротопонимија доњег слива Јабланице (семантичко-творбени аспект), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 272 стр., Јужнословенски филолог 71/3–4, Београд, 2015, 341–348. [приказ]

Марковић, Бранкица: Проф. др Слободану Реметићу у част (Годишњак за српски језик, год. XXVI, бр. 13/ приредила Јордана Марковић, Ниш: Филозофски факултет, 2013.), Филолог: часопис за српски језик, књижевност и културу, година VI, број 11, Бања Лука, 2015, 293–298. [приказ]

Марковић, Бранкица: О речнику лалошке душе (Радојка Вртипрашки-Кувизић, Говор Мокринчана – Мокрински речник, Нови Сад: Савез књижевника у отаџбини и расејању, 2013, 404 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/ 2, Нови Сад, 2014, 585–588. [приказ]

Марковић, Бранкица: Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 (Лесковац, 11–12. IV 2014. г.), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 57/2, Нови Сад, 2014, 271–275. [хроника]

Марковић, Бранкица: Путеви и домети дијалекатске лексикографије: зборник радова са истоименог међународног научног скупа/ приредила Јордана Марковић, Ниш: Филозофски факултет, 2013., Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори 5, Подгорица, 2014, 193–200. [приказ]

Марковић, Бранкица: Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије (Ниш, 12–13. април 2013), Српски дијалектолошки зборник 60, Београд, 2013, 803–804. [приказ]

Марковић, Бранкица: Милета Букумирић, Речник говора северне Метохије, Београд: Институт за српски језик САНУ (Монографије 15), 2012, 704 стр., Зборник Матице српске за славистику 82, Нови Сад, 2012, 204–206. [приказ]

Марковић, Бранкица: Dunja Jutronić, Splitski govor – od vapora do trajekta, Split: Naklada Bošković, 2011, 474 str., Јужнословенски филолог 68, Београд, 2012, 228–232. [приказ]

Марковић, Бранкица: Дијана Црњак, Пастирска лексика лакташког краја, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2011, 219 стр., Српски дијалектолошки зборник 59, Београд, 2012, 641–644. [приказ]

Марковић, Бранкица: Радмила Жугић (ур.). Дијалекат – дијалекатска књижевност: Зборник радова са научног скупа одржаног у Лесковачком културном центру 18. децембра 2010. године, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 326 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад, 2012, 301–305. [приказ]

Марковић, Бранкица: Сећање на проф. др Гордану ВуковићЛексикологија, ономастика, синтакса: Зборник у част Гордани Вуковић/ уредници Владислава Ружић и Слободан Павловић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 402 стр., Филолог: часопис за језик, књижевност и културу 6, Бања Лука, 2012, 258–263. [приказ]

Марковић, Бранкица: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед, Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2012, 308 стр., Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори 3, Подгорица, 2012, 217–221. [приказ]

Марковић, Бранкица: Радмила Жугић, Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја (у светлу призренско-тимочких говора као целине), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 226 стр., Зборник Матице српске за славистику 80, Нови Сад, 2011, 202–203. [приказ]

Марковић, Бранкица: Жарко Бошњаковић (ур.), Говор Новог Сада, Свеска 1: Фонетске особине, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2009, 348 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/ 2, Нови Сад, 2010, 242–246. [приказ]

Марковић, Бранкица: Анђелка Лазић, Грађа за речник говора Мачве, Културни центар, Шабац, 2008, 387 стр., Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 39/2009, Косовска Митровица, 2010, 151–152. [приказ]

Марковић, Бранкица: Миодраг Јовановић, Говор Паштровића, Универзитет у Црној Гори, Подгорица, 2005, 536 стр., у: Срето Танасић (ур.) Шездесет година Института за српски језик САНУ: зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 195–202. [приказ]

Библиографије  

Марковић, Бранкица, Радивоје Младеновић: Прилог библиографији о српским народним говорима Косова и Метохије, у: Зоран Кнежевић (гл. ур.), Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, Београд: САНУ, Академијски одбор за проучавање Косова и Метохије; Институт за српски језик САНУ – Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2021, 327–398.

Марковић, Бранкица: Ка индексирању дијалекатских текстова публикованих у Републици Србији, Српски дијалектолошки зборник 67, Београд, 2020, 413–528 [монографска библиографска публикација]; [Слађана Цукут, Систематична библиографија радова о објављеној дијалекатској грађи, Филолог: часопис за језик, књижевност и културу, год. XIII, бр. 26, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2022, 437–439; Данка Вујаклија, Вредан прилог корпусној дијалектологији српског језика, Зборник Матице српске за књижевност и језик LXXI, св.1, Нови Сад, 2023, 306–307; Данијела Радојевић, Прилог библиографији дијалекатских текстова, Баштина, бр. 33, св. 61, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 2023, 521–523; Гордана Драгин, Библиографија помоћ сваком дијалектологу, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини LIII (2), Косовска Митровица, 2023, 421–423; Татјана Г. Трајковић, Дијалекатски текстови између грађе и научног рада, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, год. XX, бр. 55, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 2023, 329–331.]

Марковић, Бранкица: Сто десет година Српског дијалектолошког зборника (1905–2015) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд, 2015, 323–344.

Марковић, Бранкица, Љиљана Недељков: Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (1818–2014) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд, 2015, 247–322. [монографска библиографска публикација]; [Цукут, Слађана: Систематична библиографија лексикографских радова, Филолог: часопис за језик, књижевност и културу, год. VIII, број 15, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2017, 428–431.; Трајковић, Татјана: Ризница штокавске дијалекатске лексикографије, Philologia mediana: часопис за филолошке науке Филозофског факултета у Нишу, година XI, број 11, Ниш, 2019, 632–635.]

Тезе  

Марковић, Бранкица: Виноградарска терминологија Војводине, докторска дисертација, одбрањена 28. септембра 2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Гордана Драгин, коментор: проф. др Софија Милорадовић, члан комисије: проф. др Душанка Вујовић).

Марковић, Бранкица: Спацијалне падежне конструкције у говору староседелаца Новог Сада, магистарска теза, одбрањена 28. јуна 2010. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Жарко Бошњаковић, чланови комисије: проф. др Ивана Антонић, проф. др Софија Милорадовић).

Остале активности  

Међународна сарадња

За потребе општесловенског лингвистичког атласа, дуги низ гоидна ради на електронској припреми грађе из седам пунтова са терена Црне Горе.

Билатерална сарадња  

У оквиру потписане сарадње Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији и Института за српски језик САНУ из Београда а у оквиру пројекта Истраживање историје и културе Срба, боравила на терену у месту Рудна, у јулу 2016. године, где je прикупила дијалекатску грађу.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама  

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.  

Учешћа на скуповима  

Једанаеста међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 18–19. новембра 2023.

Десета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 20–21. новембра 2021.

Десети међународни научни скуп Савремена српска фолклористика, Топола, 18–20. јуна 2021.

Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд, 28–30. октобра 2020.

Девета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 16. новембар 2019.

Шести међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Ниш, 18–19. октобра 2019.

Осма међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 17. новембар 2018.

Пети међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Темишвар, 19–21. октобра 2018.

Годишње заседање Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2018.

Други међународни научни скуп Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе – Српски језик и књижевност данас, Подгорица, 26–28. маја 2017.

Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким и/ или периферним областима, Темишвар, 14–16. октобра 2016. (у коауторству са Биљаном Савић).

Годишње заседање Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Јазичната работилница Различни аспекти на лексиката со субјективна оценка, Охрид, 24. и 25. септембар 2015.

Други међинародни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким и/ или периферним областима, Темишвар, 17–19. октобра 2014.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 11–12. априла 2014. (са два реферата: један самостално и један у коауторству са Станиславом Станковићем).

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 12–13. априла 2013.

Научни скуп Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 18. децембар 2010.

Научни скуп Књижевност на дијалекту, Лесковац, 25–26. септембра 2008.

Биографија:

Born in Novi Sad on 23 August 1979.

2004    Graduated from the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (study group: Serbian Language and Literature).

2004/2005 Undertook post-graduate studies at the Department of Serbian Language and Linguistics at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

2005    Started working at the Institute for the Serbian Language of SASA at the project Dialectological Research of the Serbian Linguistic Space.

2010    Took her MA degree at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad.

2016    Took her PhD degree at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad.

Brankica Marković is involved in the research projects Food Culture in Vojvodina through Ritual Practice: linguistic and ethnological aspects (implemented by Matica srpska since 2015) and Study of the History and Culture of Serbs (2016).

See more →

Brankica Marković was born in 23 August 1979 in Novi Sad, where she completed primary school and the general grammar school.

She graduated from the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, at the study group Serbian Language and Literature. The title of her graduation thesis was Prepositions in the Language of Milovan Mitrović’s Textbook “The Sociology of the Village” (course: Syntax and Semantics of the Standard Serbian Language; advisor: Ivana Antonić, PhD)

She enrolled in a post-graduate programme at the Department of the Serbian Language and Linguistics at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad in the academic year 2004/2005.

Brankica Marković started working at the Institute for the Serbian Language of SASA at the project Dialectological Research of the Serbian Linguistic Space in 2005.

Theses

MASTER’S THESIS:

Spatial Case Constructions in the Speech of the Long-Time Residents of Novi Sad, defended on 28 June 2010 (Advisor: Prof. Žarko Bošnjaković, PhD; Referees: Prof. Ivana Antonić, PhD, Prof. Sofija Miloradović, PhD).

PHD THESIS:

Viticulture terminology of Vojvodina, defended on 28 September 2016 (Advisor: Prof. Gordana Dragin, PhD, Co-Advisor: Prof. Sofija Miloradović, PhD; Referee: Prof. Dušanka Vujović, PhD).

RESEARCH TITLES:

Research Assistant (4 February 2011).

Re-elected Research Associate (3 February 2014).

Pending election as Research Associate.

International cooperation and projects

Over the previous years, Brankica Marković has been involved in the electronic processing of materials collected for the General Slavic Linguistic Atlas at seven sites in Montenegro (Belarusian phonetic volume, Bulgarian lexical volume and Slovak morphological volume).

She has been involved in the project Study of the History and Culture of Serbs in Romania (2016), jointly implemented by the Centre for the Study of the Culture of Serbs in Romania, under the auspices of the Union of Serbs in Romania, and the Institute of the Serbian Language of the SASA, Belgrade.

Membership in Scholarly and Professional Bodies

Member of the Serbian National Committee for the General Slavic Linguistic Atlas.

Conferences

Conference Literature in Dialects, Leskovac, 25–26 September 2008.

Conference Dialect – Dialect Literature, Leskovac, 18 December 2010.

International Conference Trends and Achievements in Dialect Lexicography, Niš, 12–13 April 2013.

International Conference Dialects of the Serbian Language: research, education, literature I, Leskovac, 11–12 April 2014 (two presentations: one as a sole author and the other co-authored with Stanislav Stanković).

Second International Conference Material and Spiritual Culture of Serbs in Multiethnic Environments and/or Peripheral Areas, Timisoara, 17–19 October 2014.

Linguistic Workshop Various Aspects of the Lexicon with a Subjective Assessment, Ohrid, 24–25 September 2015.

Third International Conference Material and Spiritual Culture of Serbs in Multiethnic Environments and/or Peripheral Areas, Timisoara, 14–16 October 2016 (with Biljana Savić).

Annual meeting of the International Committee and the International Work Group of the General Slavic Linguistic Atlas under the auspices of the International Committee of Slavonic Scholar, Belgrade, 2016

Second International Conference Serbian Linguistic and Literary Heritage in the Territory of Montenegro – Serbian language and literature Today, Podgorica, 26–28 May 2017.

Other activities

Over the previous years, Brankica Marković has been involved in the processing of materials for the first four lexical volumes of the Serbian Dialectological Atlas and the preparation of the first lexical maps.

Together with Prof. Ljiljana Nedeljkov, PhD, for several years she was compiling the bibliography Dijalekatska leksikografija štokavskog narečja (1818–2014) [Dialect Lexicography of the Shtokavian Dialect (1818–2014)] (SDZb LXII, 2015)

Participant in the Roundtable Housing Culture in Valjevska Podgorina, Valjevo, 11 December 2015.

Brankica Marković is involved in the research project Food Culture in Vojvodina through Ritual Practice: linguistic and ethnological aspects (Matica srpska, 2015–).