доц. др Орсат Лигорио

e-mail:

orsat.ligorio@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://orsatligorio.academia.edu

Телефон:

+381 64 067 6 742

Научне области:

Филологија H004, Лингвистика H350, Историја језика H355,  Компаративна линвгистика H380, Индоевропски језици и књижевности Мале Азије, индоирански језици H410, Грчки језик H420, Латински језик H440, Остали романски језици и књижевности H500.

Кључне речи:

историјска лингвистика, етимологија, индоевропеистика, балканистика, романистика.

Научна делатност:

Бави се етимологијом и  историјском лингвистиком.

Посвећен је, прво, проблему реконструкције индоевропског прајезика, друго, проблему историје грчког језика и његовог поређења са осталим индоевропским језицима (пре свега са санскритом, авестијским, староперсијским, јерменским и фригијским језиком), и треће, проблему развитка тзв. балканског латинитета и историје појединих романских језика Балкана (пре свега далматског и румунског).

Осим тога, посвећен је етимологији, како индоевропској тако и српској, са нарочитим акцентом на српско-далматским, српско-италијанским и српско-грчким језичким везама.

Предаје грчки и санскрит на Филозофском факултету у Београду.

Изабране публикације:

Ligorio, Orsat. Problem leksičke stratifikacije u adrijatistici. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2014. (Doktorska disertacija.)

Лигорио, Орсат. Сх. хоботница. Зборник Матицце српске за филологију и лингвистику 57, II/2014, 7–11.

Лигорио, Орсат. Такозвани псеудо-јат у далматској романштини и балканском латинитету : из балканског латинитета VIII. Jужнословенски филолог 2015/71, 3-4, 43–72.

Лигорио, Орсат. Далм.-ром. група *kt : Из балканског латинитета X. Зборник Матицце српске за филологију и лингвистику 58, II/2015, 15–24.

Ligorio, Orsat. Serbo-Croatian Accent Retraction : Its Course and Character in the Dialect of Dubrovnik. Leiden: University of Leiden, 2016. (PhD Thesis.)

Лигорио, Орсат. Сх. блавор : из балканског латинитета XI. Зборник Матицце српске за филологију и лингвистику 60, I/2017, 13–37.

Биографија:

1985    Рођен у Дубровнику.

2009    Дипломирао лингвистику и латински језик на Филозофском факултету у Загребу.

2014    Докторирао на Филозофском факултету у Задру.

2016    Докторирао на Филозофском факултету у Лајдену (Холандија).

2015    Запослен на Филозофском факултету у Београду, Одељење за класичне науке.

2015    Изабран у звање доцента у области класичних наука.

2015    Изабран у звање спољног сарадника на Институту за српски језик САНУ.

Види више →
 

1985    Рођен у Дубровнику 14. јула.

2004    Уписао студиј лингвистике и латинског језика на Филозофском факултету у Загребу.

2009    Дипломирао лингвистику и латински језик на Филозофском факултету у Загребу.

2009    Уписао студиј јапанског језика на Филозофском факултету у Загребу.

2010    Уписао докторске студије на Филозофском факултету у Задру.

2010    Уписао докторске студије на Филозофском факутлету у Лајдену.

2010    Освојио Huygens-οву стипендију за докторске студије у  у Лајдену.

2011    Ангажован у настави на Филозофском факултету у Лајдену, где је предавао премете Historical Linguistics (2011), Historical Grammar of Greek (2011), Reading  Homer (2012) Proto-Romance Grammar (2013), и Introduction to Latin (2013).

2011    Ангажован на пројекту Indo-European Etymological Dictionary, на којем је радио до 2014

2014    Докторирао на Филозофском факултету у Задру под водством Н. Вулетића са темом Problem leksičke stratifikacije u adrijatistici.

2016    Докторирао на Филозофском факутлету у Лајдену под водством Ф. Кортланда и А. Лубоцког са темом Serbo-Croatian Accent Retraction.

2015    Запослен на Филозофском факултету у Београду, Одељење за класичне науке, где је предавао Грчки језик 1 (2015, 2016, 2017), вежбе из Историјске граматике грчког језика 1 (2015, 2016, 2017), и Санскрит (2016), а као факултативне предмете држао је и Увод у историјску лингвистику (2015), Староперсијски (2016) и Авестијски (2017).

2015    Изабран у звање доцента у области класичних наука.

2015    Изабран у звање спољног сарадника на Институту за српски језик САНУ.

Штампао је 30-ак научних радова, учествовао на  20-ак научних скупова, био на 10-ак специјалистичких боравака у иностранству, и, у неколико прилика, одржао пар јавних предавања.