Ana Španović, PhD

e-mail:

tesicana@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/AnaTe%C5%A1i%C4%87

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Историја језика H355, Италијански језик и књижевност H 480, Остали романски језици и књижевности H 500, Балтички и словенски језици и књижевности H 590.

Кључне речи:

српски језик, дијахронија, етимологија, историја језика, лексикографија, лексикологија.

Научна делатност:

Бави се српском етимологијом, првенствено позајмљеницама романског порекла. Предмет научног интересовања је и дигитална хуманистика, с посебним освртом на електронску лексикографију. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Тешић, Ана: О методологији израде речника романизама из народних говора Црне Горе, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац:  Филолошко‑уметнички факултет, 2015, 153–161.

Тешић, Ана: Кухињска и кулинарска терминологија романског порекла у говору Спича, у: Жељко Милановић (ур.), Konteksti, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, Zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 225–240.

Тешић, Ана: Називи романског порекла за атмосферске појаве у говорима Црне Горе – називи ветрова, in: Alexander Urkov (ed.), Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája III., 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, 2014, 278–281.

Види више →
 

Библиографија научних радова

Студије и чланци

Тешић, Ана: Хибридне творенице са романском компонентом у народним говорима Црне Горе, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, одржаног 28. марта 2015. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац:  Филолошко‑уметнички факултет, 2016, 35–40.

Тешић, Ана: О методологији израде речника романизама из народних говора Црне Горе, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац:  Филолошко‑уметнички факултет, 2015, 153–161.

Тешић, Ана: Називи романског порекла за атмосферске појаве у говорима Црне Горе – називи ветрова, in: Alexander Urkov (ed.), Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája III., 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, 2014, 278–281.

Тешић, Ана: Кухињска и кулинарска терминологија романског порекла у говору Спича, у: Жељко Милановић (ур.), Konteksti, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, Zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 225–240. Konteksti I

Тешић, Ана: Називи романског порекла за одећу, обућу и накит у говору Спича, у: М. Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година V / књига 1, Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије, одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац:  Филолошко‑уметнички факултет, 2014, 117–125.

Тешић, Ана: Анализа назива митолошких бића романског порекла у говорима Јадранског приморја, у: Мaja Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година IV / књига 1, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац:  Филолошко‑уметнички факултет, 2013, 91–101.

Резимеи

Тешић, Ана: Кухињска и кулинарска терминoлогија романског порекла у говору Спича, Contexts, Programme and Book of Abstracts, The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Faculty of Philosophy University of Novi Sad 1st December 2012, 124.

Тешић, Ана, Снежана Петровић, Тома Тасовац: Digitizing Lexical ResourcesManuscript Dictionary of the Prizren Dialect, Тринаеста национална конференција са међународним учешћем, Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика,

Електронска лексикографија

Петровић, Снежана, Ана Тешић, Соња Манојловић: Дигитално издање Речника говора јужне Србије Момчила Златановића, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2017 raskovnik.org

Петровић, Снежана, Тома Тасовац, Ана Тешић: Дигитално издање рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића, Платформа за транскрипцију / електронска издања и транскрипцију рукописа препис.орг, Београд, 2013. prepis.org

Тезе

Тешић, Ана: Романизми у народним говорима Старе Црне Горе и Брда, докторска дисертација, одбрањена 14. 9. 2016. године, Филолоски факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Гордана Терић, чланови комисије: проф. др Александар Лома, проф. др Вања Станишић). Романизми у народним говорима Старе Црне Горе и Брда

Остале активности

Учешће у међународним пројектима

Међународни српско-словеначки билатерални пројекат „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ / „Narečna leksika srbskega in slovenskega jezika – komparativni aspekt“, Љубљана – Београд, 2012–2013.

Састанак радне групе WG2 у европском пројекту COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије (European Network of e-Lexicography, ENeL) (COST IS1305), Барселона, 2016.  

Предавања

Дигитализација штампаних и рукописних речника – Ка изради дигиталне лексикографске инфраструктуре за српски језик, Српска академија наука и уметности, 24. 12. 2015. године.

Учешћа на скуповима

Четврти научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука „Контексти“, Нови Сад, 2012.

Пети научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2013.

Трећа конференција младих слависта (3rd Conference for Young Slavists), Будимпешта, 2013.

Шести научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2014.

Седми научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2015.

47. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2017.

Језици и културе у времену и простору 8, Нови Сад, 2018.

Студијски боравци

Међуакадемијска сарадња САНУ и Саксонске академије наука и уметности (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig), Јена (Немачка),  8–13. мај 2011.

Међународни српско-словеначки билатерални пројекат „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“, Љубљана (Словенија), 5–16. новембар 2012. и 3–10. новембар 2013.

Радионице под називом DiXiT Camp „XML/TEI for Digital Scholarly Editions – Standards, tools and software“ под покровитељством Европске комисије, Marie Curie Action програма, Грац (Аустрија), 14–19. септембар 2014.

Пролећна школа под називом „Advanced XML/TEI technologies for Digital Scholarly Editions“, у организацији IDE (Institut für Dokumentologie und Editorik), Zentrum für Informationsmodellierung – Austrian Centre for Digital Humanities), DiXiT (Digital Scholarly Editions Initial Training Network), Грац (Аустрија), 13–17. април 2015.

Летња школа под називом ENeL Training School „Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries“, у организацији COST Action IS1305 WG2, Лисабон (Португал), 6–10. јул 2015.

Остало

Учествовање у припреми јубиларног зборника радова „Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ“ – технички послови и коректура.

Сарадња на реализацији изложбе „Призрен – живот у речима“, Галерија науке и техноке САНУ, 14–30. октобар 2013.

Биографија:

Рођена 25. новембра 1984. године у Београду.

2008    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Група за италијански језик и књижевност).

2009    Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).

2011    Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

2014    Изабрана у звање истраживач сарадник.

2016    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2017    Реизабрана у звање истраживач сарадник.

2018    Изабрана у звање научни сарадник.

Учесник српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Учесник пројеката „Призрен – живот у речима. Дигитализација рукописне рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића“ (2014–2015) и „Расковник: српски лексикографски портал и платформа за упоредна истраживања српске лексике“ (2015–2017).

Учесник европског пројекта COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије / European Network of e-Lexicography, EneL (2015–).

Говори и пише италијански, француски и енглески, служи се шпанским, немачким, руским.

Види више →
 

Рођена 25. новембра 1984. године у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду на Групи за италијански језик и књижевност (2008).

Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ (2011).

Тезе

Докторска теза:

„Романизми у народним говорима Старе Црне Горе и Брда“, одбрањена 14. септембра 2016. године (ментор: проф. др Гордана Терић, чланови комисије: проф. др Александар Лома, проф. др Вања Станишић).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач сарадник (02.02.2014).

Реизабрана у звање истраживач сарадник (24.02.2017).

Изабрана у звање научни сарадник (31.10.2018).

Међународна сарадња и пројекти

Учесник српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Учесник европског пројекта COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије / European Network of e-Lexicography, EneL (2015–).

Учешће на научним скуповима

Четврти научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука „Контексти“, Нови Сад, 2012.

Пети научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2013.

Трећа конференција младих слависта (3rd Conference for Young Slavists), Будимпешта, 2013.

Шести научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2014.

Седми научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2015.

Тринаеста национална конференција са међународним учешћем, „Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика“,  Београд 2015.

47. Међународни научни скуп слависта у Вукове дана, Београд 2017.

Језици у културе у времену и простору 8, Нови Сад 2018.

Предавања и промоције

„Дигитализација штампаних и рукописних речника – Ка изради дигиталне лексикографске инфраструктуре за српски језик“(заједно са колегама Снежаном Петровић и Томом Тасовцем), сала 2 Српске академије наука и уметности, 24. 12. 2015. године.

Студијски боравци

Међуакадемијска сарадња САНУ и Саксонске академије наука и уметности (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig), Јена (Немачка),  8–13. мај 2011.

Међународни српско-словеначки билатерални пројекат „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“, Љубљана (Словенија), 5–16. новембар 2012. и 3–10. новембар 2013.

Радионица под називом DiXiT Camp „XML/TEI for Digital Scholarly Editions –Standards, tools and software“ под покровитељством Европске комисије, Marie Curie Action програма, Грац (Аустрија), 14–19. септембар 2014.

Пролећна школа под називом „Advanced XML/TEI technologies for Digital Scholarly Editions“, у организацији IDE (Institut für Dokumentologie und Editorik), Zentrum für Informationsmodellierung – Austrian Centre for Digital Humanities), DiXiT (Digital Scholarly Editions Initial Training Network), Грац (Аустрија), 13–17. април 2015.

Летња школа под називом ENeL Training School „Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries“, у организацији COST Action IS1305 WG2, Лисабон (Португал), 6–10. јул 2015.

Остале активности

Сарадник на реализацији изложбе „Призрен – живот у речима“, Галерија науке и технике САНУ, 14–30. октобар 2013.

Учествовала у припреми јубиларног зборника радова „Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ“ (технички послови и коректура), 2013.

Говори и пише енглески, француски и италијански, служи се шпанским, немачким, руским.