Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

РОК ЗА ПРЕДАЈУ КОНАЧНИХ ВЕРЗИЈА РАДОВА ПОМЕРА СЕ ДО

31. ЈАНУРА 2021. ГОДИНЕ


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА

Поштоване колеге,

Због тренутне епидемиолошке ситуације одлучили смо да смањимо износ конференцијске котизације. Котизација сада износи 3.500 динара и уплаћује се лично, на дан приспећа учесника, или раније, на жиро-рачун Института за српски језик САНУ 840-705660-76, позив на број по моделу 97, 73-102020. Конференцијска котизација покрива конференцијски пакет и закуску између заседања.

За сва питања у вези са плаћањем котизације можете се обратити секретару, др Јовани Јовановић на адресу: llkonferencija2020@gmail.com

Организациони одбор конференције

Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема


ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Дорогие коллеги,

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы решили снизить размер оргвзноса. Регистрационный взнос в настоящее время составляет 3.500 динаров и оплачивается лично, в день прибытия участников, или ранее, на банковский счет Института сербского языка САНУ 840-705660-76, номер модели 97, 73-102020. Плата за конференцию покрывает конференц-пакет и закуски между сессиями.

По всем вопросам, касающимся оплаты оргвзноса можете обращаться к секретарю, др Йоване Йованович (адрес электронной почты: llkonferencija2020@gmail.com).

Оргкомитет


IMPORTANT NOTICE TO PARTICIPANTS

Dear colleagues,

Due to the current epidemiological situation, we have decided to reduce the amount of the conference fee. The registration fee now amounts to 3.500 dinars and is paid in person, on the day of the participant’s arrival, or earlier, to the bank account of the Institute for the Serbian Language SANU 840-705660-76, call number number model 97, 73-102020. The conference fee covers the conference package and snack between sessions.

For all questions regarding the payment of the registration fee, please refer to the secretary, Jovana Jovanović to the following address: llkonferencija2020@gmail.com

Conference Organizing Committee


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани професори, колеге и сарадници,

Задовољство нам је што вас можемо обавестити да ће се конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема одржати у планираним тематским и временским оквирима, у Институту за српски језик САНУ, под покровитељством Српске академије наука и уметности, од 28. до 30. октобра 2020. године. Тренутна епидемиолошка ситуација у земљи и Европи дозвољава нам да наставимо са припремама и организацијом овог значајног међународног лингвистичког догађаја, а све будуће одлуке и евентуалне промене с тим у вези биће донете уз свест о здравственој безбедности као приоритету свих нас.

О свим појединостима и информацијама које се тичу рада Конференције учесници ће бити правовремено обавештени на овој интернет-страници.


Important notice

Dear professors and colleagues,
It is our pleasure to announce that the conference Lexicography and Lexicology in the Light of Current Issues (Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема) will be held within scheduled thematic and time framework at the Institute for the Serbian language SASA, under the auspices of the Serbian Academy of Sciences and Arts from 28th to 30th October, 2020. We are going to continue our preparations and organization of this significant event and base all upcoming decisions and possible changes in accordance with the current epidemiological situation in our country and in Europe.

All information will be available on this web page.


Важное уведомление

Уважаемые профессора, коллеги и сотрудники,

Мы рады сообщить вам, что конференция Лексикология и лексикография в свете современных проблем будет проходить в запланированных тематических и временных рамках в Институте Сербского языка САНУ, под эгидой Сербской академии наук и искусств с 28 по 30 октября 2020 года. Нынешняя эпидемиологическая ситуация в стране и Европе позволяет нам продолжать подготовку и организацию этого важного международного лингвистического события, и все будущие решения и возможные изменения в этом отношении будут приняты с учётом безопасности для здоровья участников.

Обо всех подробностях и информации, касающейся работы конференции, участники будут своевременно уведомлены на этом веб-сайте.


О СКУПУ:

Међународни научни скуп Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема одржаће се 28–30. октобра 2020. године, у Београду, у организацији Института за српски језик САНУ, а под покровитељством Српске академије наука и уметности и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У оквиру овог скупа биће одржан састанак чланова Комисије за лексикологију и лексикографију Међународног комитета слависта, по програму ове комисије.

Радни језици скупа су сви словенски језици и енглески језик.


ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ / CONFERENCE PROGRAM/
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ


КЊИГА РЕЗИМЕА / SUMMARIES / РЕЗЮМЕ


ЗБОРНИК СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема


НАУЧНИ (ПРОГРАМСКИ) ОДБОР /:

Србија 

Др Рајна Драгићевић, редовни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Др Твртко Прћић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Др Исидора Бјелаковић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Др Јасна Влајић Поповић, научни саветник, Институт за српски језик САНУ у Београду 

Др Рада Стијовић, научни саветник, Институт за српски језик САНУ у Београду 

Др Стана Ристић, научни саветник, Институт за српски језик САНУ, Београд

Др Ивана Лазић-Коњик, виши научни сарадник, Институт за српски језик САНУ,  Београд

Др Ненад Ивановић, виши научни сарадник, Институт за српски језик САНУ, Београд 

Mр Дејан Милорадов, стручни сарадник (истраживач на лексиколошким пословима) Матица српска, Нови Сад

Руска Федерација

Др Маргарита Ивановна Чернишева, водећи научни сарадник, Институт за руски језик В. В. Виноградова РАН, Москва 

Велика Британија

Др Патрик Хенкс, редовни професор, Универзитет у Волверхемптону, Уједињено Краљевство

САД 

Др Данко Шипка, редовни професор, Државни универзитет Аризоне 

Белорусија

Проф. Људмила Васиљевна Ричкова, кандидат филолошких наука, Гродњенски универзитет Јанка Купала 

Пољска 

Др Јежи Бартмињски, редовни професор, академик, Универзитет Марије Кири-Склодовске,  Лублин

Др хаб. Станислава Бартмињска, редовни професор, Универзитет Марије Кири-Склодовске,  Лублин

Др Дорота Пазио, Институт за славистику Пољске академије наука

Словенија

Др Андреjа Желе, научна саветница, дописни члан САЗУ, Институт за словеначки језик Франа Рамовша, Љубљана

Хрватска

Др Бранка Тафра, редовни професор, Хрватске студије Универзитета у Загребу


Организациони одбор – сарадници Института за српски језик САНУ:

Др Ненад Ивановић, виши научни сарадник, председник Организационог одбора

Др Стана Ристић, научни саветник у пензији

Др Ивана Лазић Коњик, виши научни сарадник

Др Слободан Новокмет, научни сарадник

Др Јелена Јанковић, научни сарадник

Др Јована Јовановић, научни сарадник, секретар Организационог одбора

Мср Маријана Ђукић, истраживач сарадник


ТЕМАТСКИ ОКВИР:

Речници и њихове теоријске основе 

Дескриптивна лексикографија. Општи и нормативни речници

Специјални речници

Терминолошки речници и терминологија

Историјски речници

Јединствени и ретки речнички пројекти у словенској лексикографији

Етимолошки речници и етимологија

Фразеолошки речници и фразеологија

Речници нових речи и неологија

Дијалекатски речници и дијалектологија

Културолошки (етнолингвистички) речници и културологија (етнолингвистика)

Електронски речници, програми за израду речника и дигитални ресурси

Напомене. У оквиру ове целине могу се разматрати једно-, дво- и вишејезични речници, једнојезични речници с преводом и др. Приступ теми може бити синхронијски или дијахронијски.

Речници у контексту савремених језичких теорија

Граматика и речник (граматичке информације у речнику)

Семантика и речник (полисемија у лексичком систему и у речнику, распоред значења у оквиру једне полисемантичке структуре)

 Прагматика и речник (прагматичке информације у речнику)

Синтагматски и парадигматски односи у лексичком систему и у речнику

 Дериватологија и речник (деривација у лексичком систему и у речнику)

Културологија (језичка слика света) и речник

Лексикографски метајезик и металексикографија (теоријска лексикографија)

Практични проблеми лексикографије

Лексикографија између реалних могућности и потребе савремених корисника

Утицај глобализације на лексички систем и лексичку употребу


ТРОШКОВИ:

Износ конференцијске котизације је 30 ЕУР у динарској противвредности. Трошкове превоза и смештаја сносе сами учесници.

Информације о превозу и смештају у Београду биће истакнуте пре скупа.


ВАЖНИ ДАТУМИ:

10. 4. 2020. – рок за пријаву теме

20. 5. 2020. – рок за информацију о прихватању теме

30. 5. 2020. – рок за предају коначне верзије апстракта рада

28–30. 10. 2020. – одржавање скупа

31. 1. 2021. рок за предају радова за зборник


КОНТАКТ ОСОБА:

Др Јована Јовановић, секретар

llkonferencija2020@gmail.com