Јавна набавка мале вредности број 361/2017 – услуга припреме за штампу монографије Института за српски језик САНУ

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

Београд, Кнез Михаилова број 36

 

 

 

Број: 361-04/2017

Београд: 06.12.2017.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ

ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

 

ЈАВНА НАБАВКА БРOJ 361/2017

 

 

Београд, 2017. године

 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон ), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број: 361-01/2017 од 05.12.2017. године и Решења о образовању комисије број 361-02/2017. од 05.12.2017. године за Јавну набавку мале вредности припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ број 361/2017, припремљена је

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности која има за предмет услугу

припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ

 

Јавна набавка број 361/2017

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

Образац Назив поглавља Ознака стране
1 Општи подаци о јавној набавци 3
2 Подаци о предмету јавне набавке 4
 

 

3

 

 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције, квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.   

 

5

 

4

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова  

6-10

5 Упутство понуђачима како да сачине понуду 11-16
6 Образац понуде 17-20
7 Модел уговора 21-22
8 Образац трошкова припреме понуде 23
9 Образац изјаве о независној понуди 24
10 Образац споразума као саставног дела заједничке понуде 25

 

 

Образац 1.

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Институт за српски језик САНУ

Адреса:  Београд,  Кнез Михаилова бр. 36

Интернет адреса: www.isj.sanu.ac.rs

Е-mail:  isj@isj.sanu.ac.rs

 

 1. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. 361/2017., је припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ.

 

 1. Контакт (лице или служба): Снежана Нешић, шеф рачуноводства-секретар пројеката, контакт телефон: +011 3208-223, e-mail адреса: snezana.nesic@isj.sanu.ac.rs

 

 

Образац 2.

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. 361/2017., је припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ, и то:

 

Језикословна терминологија код Срба у IX веку

 

 1. Јавна набавка није обликована по партијама:

 

 

Образац 3.

 

ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,  УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 

Предмет јавне набавке  бр. 361/2017  је припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ.

 

Језикословна терминологија код Срба у IX веку

 

са следећим техничким спецификацијама:

 

 1. Тираж: 500 комада;
 2. Формат: ширина160мм х висина 238мм;
 3. Број страна: 456 страна у word докумету (1800 карактера по страни, проред 1,5)
 4. Књижни блок: штампати на 80 грамском офсет папиру, књижни блок штампа црно-бела;
 5. Корице: на 300 грамском кундздруку, корице у боји (4 боје), са мат пластификацојом;
 6. Повез: књига треба да буде у брош повезу (врућ биндер);
 7. Штампа се ћириличним словом;
 8. Прелом текста у књижном блоку;
 9. Институт за српски језик САНУ доставља текст у word документу;
 10. Понуђач врши припрему за штампу и штампу;
 11. Институт за српски језик САНУ врши лектуру и коректуру;
 12. Институт за српски језик САНУ обезбеђује CIP и ISBN број;
 13. Понуђач има обавезу да достави примерак публикације у електронском облику, на CD-у, у PDF формату.

 

 

Образац 4.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

 

1.1.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:

1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. Закона);

2)  Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона);

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4. Закона);

4)  Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тачка 5. Закона);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, (чл. 75. ст. 2. Закона) и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде;

 

1.2.   Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то:

1) да је последње три године пружао услуге припреме, дизајна, коректуре, графичког уређења и штампе са испуњеним карактеристикама које одговарају техничким спецификацијама издања научног карактера.

 

1.3.      Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни следеће додатне услове:

1) да је последње три године пружао услуге припреме, дизајна, коректуре, графичког уређења и штампе са испуњеним карактеристикама које одговарају техничким спецификацијама издања научног карактера.

 

1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона а додатне услове испуњавају заједно.

 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује:

 

Достављањем Изјаве (образац изјаве понуђача дат је у обрасцу 4. одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

 

 

2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује:

 

 1. Достављањем попуњеног, потписаног и печатом овереног обрасца референц листе (образац листе дат је у обрасцу 4. одељак 3);

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности која има за предмет услугу припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ, јавна набавка бр. 361/2017., испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. Закона);

2)  Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона);

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4. Закона);

4)  Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тачка 5. Закона);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, (чл. 75. ст. 2. Закона) и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде;

 

 

 

Место: _______________                                                                             Понуђач

Датум:            _______________                    М.П.                                   _____________________

 

 

 

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана  од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач_______________________________________(навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности која има за предмет услугу припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ, јавна набавка бр. 361/2017., испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. Закона);
 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона);

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4. Закона);

4)  Подизвођач има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тачка 5. Закона);

 

 

Место: _______________                                                                                       Подизвођач

Датум:            _______________                    М.П.                                               _____________________

 

 

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана  од  стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

Р Е Ф Е Р Е Н Ц    Л И С Т А

 

 

Редни

број

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА

 

КОД КОГА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРУЖАО УСЛУГЕ

Број пружених

услуга у 2014. год

наручиоцима и

укупна вредност

посла

Број пружених

услуга у 2015. год

наручиоцима и

укупна вредност

посла

Број пружених

услуга у 2016. год

наручиоцима и

укупна вредност

посла

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 

 

Место: ________                                                                 Потпис и печат  овлашћеног лица:

 

Датум: _________________                                     ______________________________________

 

 

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Референц листе мора бити потписан  од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац Референц листе мора бити потписан  од  стране овлашћеног лица подизвођача и оверен печатом.

 

 

Образац 5.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену тако да се са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу наручиоца: Институт за српски језик САНУ, Београд, Кнез Михаилова бр. 36, први спрат, соба 106, са назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности  – припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ, број 361/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“.

 

Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране наручиоца до дана 13.12.2017., до12 часова.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Обавезна садржина понуде: Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

 • попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац број 6);
 • попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку ( Oбразац број 4, одељак 3);
 • попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве подизвођача о испуњавању услова за учешће у поступку (Oбразац број 4, одељак 3);
 • Модел уговора (Образац број 7);
 • Образац трошкова припреме понуде (Образац број 8);

6)   Образац изјаве о независној понуди (Образац број 9)

 

 1. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за српски језик САНУ, Београд, Кнез Михаилова бр. 36, први спрат, соба 106, са назнаком:

1.) “Измена понуде за јавну набавку број 361/2017 припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ – НЕ ОТВАРАТИ” или

2.) “Допуна понуде за јавну набавку број 361/2017 припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ – НЕ ОТВАРАТИ” или

3.) “Опозив понуде за јавну набавку број број 361/2017 припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ – НЕ ОТВАРАТИ” или

4.) “Измена и допуна понуде за јавну набавку број број 361/2017 припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ – НЕ ОТВАРАТИ” или

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У обрасцу понуде (образац 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно  да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде (образац 6), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у обрасцу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1 до 6. Закона и то податке о:

 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 4. Понуђачу који ће издати рачун,
 5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање и
 6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у обрасцу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА,

    ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ   

ПОНУДЕ:

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

– Рок плаћања услуга не може бити дужи од 10 дана од дана доставе фактуре.

– Исплата се врши на текући рачун понуђача.

 

Захтев у погледу рока пружања услуге:

– Рок пружања услуге не може бити дужи од 30 дана од дана пријема материјала за штампање.

 

Захтев у погледу рока важења понуде:

– Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН)

– У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику захтева од понуђача продужење рока важења понуде.

– Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.

 

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У

      ПОНУДИ

            Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, порез на додату вредност мора бити посебно исказан и укупна цена, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

 

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ

      ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ   

      САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ

      ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,

      ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ

      ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И

      РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

            Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења.

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

      ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ

      ПОДИЗВОЂАЧЕ

            Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

 1. 14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ

      ПОНУДА

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронским путем на e-mail snezana.nesic@isj.sanu.ac.rs  или факсом на број 011/2183-175 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са  припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију и објавити је на Порталу.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Институт за српски језик САНУ, Кнез Михаилова бр. 36, 11000 Београд, са напоменом ”Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка број 361/2017 припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 (пет) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење  о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин предвиђен чланом 20. Закона.

 

 1. 15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И

      КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Након отварања понуда, 13.12.2017. године у 14 часова, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача (члан 93. Закона)

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, нaручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:

Најнижа понуђена цена“.

 

 1. 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШТИ

      ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА

      СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок пружања услуга.

 

 1. 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац Изјаве из образац 4, одељак 3).

 

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ

      ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, односно пословно удружење у име наведених лица.

Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији за заштиту права, а предаје наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке односно објавити на Порталу управе, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина јавног позива или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношењем захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 3. Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

 

 1. 21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

 

 

Образац 6.

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

Понуда бр. _________ од _______________ године за јавну набавку број 361/2017 припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ.

 

 

1.) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача
Адреса и седиште понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (e-mail)
Телефон
Факс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

2.) ПОНУДУ ПОДНОСИ

 

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

3.)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1) Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
2) Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача.

 

4.) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
2) Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
3) Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

 

 

5.)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- НАБАВКА УСЛУГЕ

штампа брошуре Института за српски језик САНУ,  јавна набавка бр. 361/2017.

 

 

р.б. Назив брошуре јединица мере Тираж Јединачна цена без ПДВ П Д В Јединачна цена са ПДВ Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ
 

1

Језикословна терминологија код Срба у IX веку  

ком

 

500

УКУПНО:

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а

 

 

_______________ РСД

 

Словима:

 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

 

_______________ РСД

 

Словима:

 

Рок за плаћање

 

_____________________ дана

 

 

Рок за пружање услуга

(мајвише 30 дана)

 

_____________________ дана

 

 

Рок важења понуде

(најмање 60 дана)

 

_____________________ дана

 

 

 

Датум                                                М.П.                                        Понуђач

___________________                                                                   _____________________

 

 

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе  који ће попунити, потписати и печатом  оверити образац понуде.

 

 

Образац 7.

МОДЕЛ УГОВОРА

 

У  Г  О  В  О  Р

ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊЕ

МОНОГРАФИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

 

 

Закључен у Београду дана _____________ године између:

 

 

 1. Института за српски језик САНУ, Београд, улица Кнез Михаилова бр. 36, матични број 07017936, шифра делатности 7220, ПИБ 100042827, кога заступа директор др Јасна Влајић-Поповић, (у даљем тексту: корисник услуга) и

 

 1. 2. ___________________________, ул. _________________, матични број ____________, шифра делатности __________, ПИБ ________________, кога заступа директор ________________, (у даљем тексту: извршилац услуга).

 

Јавна набавка бр: 361/2017

Број и датум Одлуке о избору најповољније понуде: __________

Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од ______________

 

Члан 1.

 

Предмет овог уговора је припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ, Језикословна терминологија код Срба у IX веку, а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, бр. 361/2017.

Саставни део овог уговора је понуда извршиоца услуга бр. _____________ од _________________ године са понуђеном ценом.

 

Члан 2.

 

Извршилац услуга се обавезује да предметну услугу из чл. 1. овог уговора изврши  у тиражу наведеном у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 361/2017., а у свему према  техничким карактеристикама и спецификацијама које су саставни део конкурсне документације, понуди, бр. ____________ од __________ године и правилима струке.

 

Члан 3.

 

Корисник услуга се обавезује да на име услуге која је предмет овог уговора, уплати износ од ____________________ динара, плус ПДВ у висини ________________ динара, што укупно износи ________________ динара, на текући рачун извршиоца услуга бр. __________________ код банке __________________, у року од __________ дана од дана  достављања фактуре.

 

Члан 4.

 

Корисник услуга се обавезује да обезбеди и достави материјал за штампање књиге извршиоцу услуга у word документу на CD.

Корисник услуга врши лектуру и коректуру припремљеног текста за штампу.

Корисник обезбеђује CIP и ISBN број.

Члан 5.

 

Извршилац услуга се обавезује да услугу из чл. 1. овог уговора изврши у року од ________ дана од дана пријема материјала и увођења у посао.

Извршилац услуга има обавезу да достави материјал у електронском облику , на CD-у, у PDF формату.

 

Члан 6.

 

Уговорне стране су се договориле, да уколико се у тренутку пријема одштампаних књига укажу неки недостаци у погледу квалитета или очигледне грешке, или се приликом штампе није поступило по техничким спецификацијама, извршилац услуга ће у том случају бити у обавези, да у року од пет дана од дана писане рекламације корисника услуга, исте отклони .

Ако у наведеном року извршилац услуга не може да отклони недостатке, корисник има право да раскине уговор, а извршилац услуга је у том случају дужан  да кориснику надокнади насталу штету.

 

Члан 7.

 

Уколико извршилац услуга не изврши услугу у уговореном року  из члана 5. овог уговора, у обавези је да кориснику исплати 0,5% од вредности неиспорученог дела за сваки дан закашњења.

 

Члан 8.

 

Извршилац услуга ће предмет уговора из члана 1. овог Уговора вршити самостално.

или

Извршилац услуга ће предмет уговора из члана 1. овог Уговора вршити са подизвођачима.

или

Извршилац услуга ће предмет уговора из члана 1. овог Уговора вршити  са групом понуђача (заједничка понуда).

 

Члан 9.

 

У случају спора уговорне стране су се споразумеле да исти реше споразумно, а у супротном исти ће се решавати пред надлежним судом у Београду.

 

Члан 10.

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

 

 ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА                                                  КОРИСНИК УСЛУГА

 

 

директор _______________                                              директор ____________________

 

 

 

Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата закључење Уговора са садржином израженом у Моделу Уговора.

Овај модел Уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Образац 8.

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

У складу са чланом 88. Став 1. Закона понуђач (навести назив понуђача)

__________________________________________________________________________

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

 

 

редни број ВРСТА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС ТРОШКА
1.
2.
3.
4.
5.
Укупан износ трошкова припремања понуде:

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач  тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

Датум                                     М.П.                                                    Понуђач

______________________                                                                            _______________

 

 

Образац 9.

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач (навести назив понуђача) __________________________________________________________________________  даје:

 

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 361/2017 припрема за штампу и штамапање монографије Института за српски језик САНУ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

Датум                                          М.П.                                             Понуђач

_______________                                                                                _____________

 

 

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

Образац 10.

ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА

КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду у предмету јавне набавке број 361/2017 припрема за штампу и штампање монографије Института за српски језик САНУ, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су склопили:

 

 

СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

 

 1. Да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

________________________________________________________________________

 1. Да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

________________________________________________________________________

 1. Да је понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења

________________________________________________________________________

 1. Да је понуђач који ће издати рачун

________________________________________________________________________

 1. Да је рачун на који ће бити извршено плаћање

________________________________________________________________________

 1. О обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

________________________________________________________________________

 

Београд:                                                          потпис и печат понуђача из групе понуђача

датум____________                                                  који подносе заједничку понуду

 

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

 

Напомена:

Овај образац споразума попуњавају, потписују и печатом оверавају понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона и Изјава о независној понуди), то се дефинише овим споразумом.