др Станислав Станковић

e-mail:

luznjakvl@orion.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 32 08 228

Научне области:

Филологија H004, Лингвистика H350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Примењена лингвистика, предавање страних језика, социолингвистика H360, Дијалектологија H401, Балтички и словенски језици и књижевности H590

Кључне речи:

српски језик, македонски језик, балканскословенски дијасистеми, дијалектологија, лингвистичка географија, морфосинтакса, социолингвистика

Признања и награде:

Октобарско признање Општине Власотинце за постигнуте резултате у области дијалектолошких истраживања српских народних говора на подручју југоисточне Србије (Власотинце, 2010)

Научна делатност:

Бави се проучавањем високобалканизованих говора српскога језика (понајвише на терену власотиначкога краја, Горње Мораве и Скопске Црне Горе), морфосинтаксом падежних облика у стандардном српском језику и у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, статусом и виталношћу српскога језика на Косову и Метохији и Републици Македонији, истраживањем пресељеничких македонских говора у јужном Банату те статусом и виталношћу македонскога језика у Републици Србији. Аутор је монографије Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају (Институт за српски језик САНУ, Београд 2008). Његова научна, стручна и библиографија осталих прилога броји преко 100 наслова (једна монографија, студије и чланци, краћи текстови, прикази, хронике, преводи, документарни филмски записи и др.) на српском, македонском и на француском језику у домаћим и иностраним часописима и тематским зборницима. Учествовао је на више од 40 научних и стручних скупова у Србији, Македонији, Црној Гори и Румунији. Одржао је 14 предавања по позиву у образовним, научним, музејским и установама културе, као и у склопу сродних активности невладиних организација у Власотинцу, Београду, Скопљу, Панчеву, Новом Саду, Тетову и Пландишту.

Изабране публикације:

Станковић, Станислав: Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 247 стр. (Монографије, књ. 5). Станковић, Станислав: Градски власотиначки говор(и) — социолингвистички процеси (Опште карактеристике), у: Мирослав Пантић (ур.), О српским народним         говорима, Дани српскога духовног преображења 4, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1997, 167–177 + две карте. Станковић, Станислав: Дијалектолошка запажања Светозара Томића у светлу новијих истраживања говора Скопске Црне Горе (Са белешкама о С. Томићу и Скопској      Црној Гори), Српски језик III∕1–2, Београд 1998, 293–312 + карта. Станковић, Станислав: Дијалекти српскога језика на тлу Косова и Метохије (Социолингвистичка скица, ареал и досадашња истраживања), Зборник радова          Филозофског факултета Универзитета у Приштини XXXII (12), Свеска Б: Филолошки одсек, Косовска Митровица 2002, 251–259. Станковић, Станислав, Селена Станковић: Посесивни датив у Нечистој крви Б. Станковића и његови француски еквиваленти, у: Снежана Гудурић, Марија Стефановић (ур.), Језици и културе у времену и простору II/2, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2013, 105–116. Станковиќ, Станислав: Јазичната компетенција кај (не)билгвалните говорители Македонци во Република Србија, Македонски јазик LXVII, Скопје 2016, 185‒205.

Види више →
БИБЛИОГРАФИЈА ИЗ ЈЕЗИЧКЕ ПРОБЛЕМАТИКЕ Монографске публикације Станковић, Станислав: Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме   крају, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 247 стр. (Монографије,      књ. 5). [Бошњаковић, Жарко: Говори власотиначког краја у светлу лингвистичке географије (Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају), Наше стварање        LVII/1‒2, Лесковац 2010, 225‒227.   Ратковић, Драгана: Лингвогеографска слика власотиначког краја. Станислав Станковић, Границе    призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, Институт за српски језик САНУ, Монографије 5, Београд 2008, 247 страна, Гласник Етнографског института САНУ LVIII/1, Београд 2010, 221‒226. Радовановић, Драгана: Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају. Монографије 5, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2008, стр. 247.     Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIII/2, Нови Сад 2010, 240‒242. Петровић, Веселин: Савремена лингвогографија власотиначког краја (Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, Институт за српски језик САНУ, Монографије 5, Београд 2008, 247 стр.), Српски дијалектолошки зборник LVIII, Београд 2011, 685‒688. Јашовић, Голуб, Дражен Јашовић: О говорима Власотинца и његове околине. Станислав Станковић, Границе призренско-тимичких говора у власотиначкоме крају, Београд 2008, Јединство, Приштина ‒ Косовска Митровица (март) 2010, 29 : 11.] Студије, чланци, краћи прилози Станковиќ, Станислав: Македонската транскрипција на ћ и ђ, Нова Македонија  (Јазично катче), Скопје (20 октомври) 1985, 10. Станковиќ, Станислав: Осврт врз развојот на српскохрватскиот литературен јазик, Литературен збор XXXIII/4, Скопје 1986, 45–50. Станковиќ, Станислав: Српско-хрватски и српскохрватски, Нова Македонија (Јазично катче), Скопје (29 јуни) 1986, 14. Станковиќ, Станислав: Од правописот на сложените придавки, Литературен збор  XXXIII/6, Скопје 1986, 107–111. Станковић, Станислав: Лексичко-фразеолошки слој Ракићевог поетског језика, Годишен зборник на Филолошкиот факултет на Универзитетот ― Скопје 15, Скопје 1989, 159–175. Станковић, Станислав: Неке од карактеристика власотиначког говора, Задужбина 17, Београд 1992, 4. Станковић, Станислав: Треће лице множине презента у говору власотиначког краја, у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних    дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу – Институт за српски језик САНУ Београд – Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 1994, 307–315 + карта. Станковић, Станислав: Градски власотиначки говор(и) — социолингвистички процеси (Опште карактеристике), у: Мирослав Пантић (ур.), О српским народним         говорима, Дани српскога духовног преображења 4, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1997, 167–177 + две карте. Станковић, Станислав: Дијалектолошка запажања Светозара Томића у светлу новијих истраживања говора Скопске Црне Горе (Са белешкама о С. Томићу и Скопској      Црној Гори), Српски језик III∕1–2, Београд 1998, 293–312 + карта. Станковић, Станислав: Досадашња обавештења о призренско-тимочким говорима на власотиначком земљишту и у суседним областима, Српски језик V∕1–2, Београд          2000, 761–775 + карта. Станковић, Станислав: Неколике напомене о Србима и српском језику у Републици Македонији (Из социолингвистичких прилика), Зборник Филолошког    факултета Универзитета у Приштини 11, Косовска Митровица 2001, 51–56. Станковић, Станислав: Михаило Стевановић и савремена словеномакедонска култура, у: Бранислав Остојић (ур.), Живот и дјело академика Михаила Стевановића, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, Научни скупови 21, 2002, 349–353. Станковић, Станислав: Дијалекти српскога језика на тлу Косова и Метохије (Социолингвистичка скица, ареал и досадашња истраживања), Зборник радова          Филозофског факултета Универзитета у Приштини XXXII (12), Свеска Б: Филолошки одсек, Косовска Митровица 2002, 251–259. Станковић, Станислав: Досадашња обавештења о призренско-тимочким говорима на власотиначком земљишту и у суседним областима (Са белешкама из географије,         историје и етнографије), Власотиначки зборник 1, Власотинце 2003, 251–268 +   две карте. Станковић, Станислав: Македонци и македонски језик у Републици Србији — Pro et contra, у: Биљана Сикимић (ур.), Скривене мањине на Балкану, Београд: Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт, Посебна издања 82, 2004, 41–49. Станковић, Станислав: Европско право за српски језик (Какво је стање српског народа и његовог језика на тлу данашње Македоније), Задужбина 76, Београд 2006, 8   [Редакцијски наслов]. Станковић, Станислав: Проматрања балканскословенских прелазних ареала (Из наставе дијалектологије српскога језика), у: Драгана Спасић (ур.), Нови аспекти  у настави језика, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски    факултет, Катедра за енглески језик и књижевност, 2006, 141–152.   Бошњаковић, Жарко, Станислав Станковић: Српски као страни језик у Републици Македонији, у: Милорад Дешић (ур.), Српски као страни језик у теорији и      пракси, Београд: Универзитет у Београду,  Филолошки факултет, 2007, 319–324. Станковић, Станислав: Колку и каде (не) го учиме македонскиот јазик во Република Србија, Македонска виделина  II/2–3, Панчево 2007, 9. Станковић, Станислав: Ареал заплањскога говора на власотиначкоме земљишту, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини XXXVII (2007), Косовска Митровица 2008, 67–78. Бошњаковић, Жарко, Станислав Станковић: Из говора Скопске Црне Горе, Прилози проучавању језика 39, Нови Сад 2008, 327–340. Stanković, Stanislav, Selena Stanković: Image géo-linguistique de la région de Vlasotince (Serbie) dans un contexte d’ anthropo-géographie et de lexique dialectal différentiel,            Journal of Linguisttic Studies 2 (2008), Timişoara 2009, 95–112. Dilparić, Branislava, Stanislav Stanković: O jednom (ne)srpskom jezičkom izrazu na Kosovu i Metohiji danas, у: Igor Lakić, Nataša Kostić (ур.),  Zbornik radova Jezici i   kulture u kontaktu (International Conference Proceedings: Languages and Cultures in  Contact), Podgorica: Institut za strane jezike (Institute of Foreign Languages), 2009,       36–42. [= Дилпарић, Бранислава,    Станислав Станковић: О једном (не)српском језичком изразу на Косову и Метохији данас, у: Милета Букумирић (ур.), Косовска Митровица: Зборник радова са пројекта Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Књига 3 (2010), Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2011, 183–195]. Станковиќ, Станислав: За еден исклучителен сегмент од педагошката дејност на професорката Лилјана Минова Ѓуркова, у: Живко Цветковски и др. (ур), Зборник  во чест на проф. д-р Лилјана Минова Ѓуркова по повод 70 години од раѓањето, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, 2009, 255– 258. Станковић, Станислав: О дијалектолошкој екскурзији у витинскоме крају у Горњој Морави (Извештај, напомене о говору, дијалекатски текстови), у: Милета   Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др         Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2010, 519–540. Милорадовић, Софија, Станислав Станковић: Из семантике конструкција с предлогом од у говорима Скопске Црне Горе и Горње Мораве, Македонски јазик LXI, Скопје 2010, 25–36. Станковић, Станислав: Из говора села Бинач у Горњој Морави (Лингвогеографска скица и дијалекатска грађа), у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова са пројекта Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Књига 1 (2008), Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2010, 139–156. Станковић, Станислав: Из говора села Клокот у Горњој Морави (Лингвогеографска скица и дијалекатска грађа), у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова са пројекта Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Књига 2 (2009), Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2010,   161–170. Милорадовић, Софија, Станислав Станковић: О исказивању припадничко- поседничког односа у српским народним говорима на Косову и Метохији, у: Софија Милорадовић (ур.), Косово и Метохија у цивилизацијским токовима,  Књига 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2010, 159–174. Станковић, Селена, Станислав Станковић: О именовању косовскометохијске покрајине и њених становника у француском језику, у: Софија Милорадовић (ур.), Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Књига 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски   факултет, 2010, 301–317. Станковић, Станислав, Селена Станковић: О употреби етичкога датива у роману    Нечиста крв и о његовоме преводу на француски језик, у: Сунчица Денић (ур.):           Нечиста крв Борисава Станковића сто година после (1910–2010), Врање: Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, 2011, 251–272. Станковиќ, Станислав: За актуелните прашања во врска со статусот на македонскиот  јазик во Република Србија, у: Влоѓимјеж Пјанка и др. (ур.), XXXVII научна       конференција на XLIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Лингвистика, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2011, 299–307. Станковиќ, Станислав: Михаило Стевановиќ како македонист и како педагог во Скопје и во Битола, у: Ѓорѓи Лумбуровски (ур.), Битола и македонско-српските         културни односи и врски, Битола:   Конзулат на Република Србија во Република Македонија ― Битола, 2011, 97–102. Шаре, Сандра, Станислав Станковић: О феномену лингвицизма међу србијском академском филолошком елитом, у: Радмила Жугић и др. (ур.), Дијалекат          дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 46–54. Станковић, Станислав: О аутохтоним српским народним говорима на тлу Републике Македоније: истраживање, стање, перспектива, у: Милина Ивановић-Баришић       (ур.), Теренска истраживања ― поетика сусрета, Београд: Етнографски институт САНУ,  Зборник 27, 2012, 153–166. Станковић, Станислав: Две социолингвистичке паралеле: Срби и српски језик у Македонији и Македонци и македонски језик у Србији, у: Е.В. Евпак и др. (ур.),        Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012, 141‒149. Станковић, Станислав, Селена Станковић: Посесивни датив у Нечистој крви Б. Станковића и његови француски еквиваленти, у: Снежана Гудурић, Марија Стефановић (ур.), Језици и   културе у времену и простору II/2, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2013, 105–116. Станковић, Станислав: Најјужнији призренско-тимочки говори у светлу пресељеничкога корпуса из НР Македоније у јужни Банат, у: Михај Н. Радан (ур.), Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Посебна издања, Научна литература, Књига 16, 2013, 201–217. Књижар, Иван, Станислав Станковић, Жарко Бошњаковић: Етнолингвистичка     виталност македонске националне мањине у Републици Србији, Македонски јазик LXIV, Скопје 2013, 117–127. Станковиќ, Станислав: Заложбите на Македонците за зачувување на македонскиот етнички, јазичен и културен идентитет во Република Србија, у: Ѓорѓи Лумбуровски (ур.), Конзулска Битола и историските, современите и идните врски меѓу Република Македонија и Република Србија, Битола: Конзулат на Република Србија во Република Македонија ― Битола, 2014, 533–544. Микетић, Сања, Станислав Станковић: Статус српског језика на студијским групама за француски језик и књижевност у Републици Србији, у: Бојана Димитријевић       (ур.), Језик, књижевност и култура, Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2014, стр. 97–114. Станковић, Станислав, Жарко Бошњаковић: Анализа дијалекатскога текста (На примеру говора Скопске Црне Горе), Philologia Mediana 7, Ниш 2015, 407‒427. Станковић, Станислав, Веселинка Лаброска: За српско-македонската јазична интерференција на морфосинтаксичко рамниште кај Македонците во јужен Банат, у: Милош Ковачевић, Владимир Поломац (ур.), Путевима српских идиома. У част проф. др. Радивоју Младеновићу, Крагујевац:  ФИЛУМ, 2015,   241‒254. Станковић, Станислав, Жарко Бошњаковић: Још о фонетским особинама заплањскога  говора у власотиначком крају, Годишњак за српски језик XXVII/14, Ниш 2016,            245‒255. Станковиќ, Станислав, Веселинка Лаброска: За македонските дијалектни изолати во јужен Банат: историја и фонетски карактеристики, у: Силјан Мицевски и др.           (ур.), Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски  меѓу Република Македонија и Република Србија, Битола: Конзулат на Република        Србија во Република Македонија ― Битола, 2016, 23‒34. Станковић, Станислав, Ивана Башић: Пустоодна светлост. Оглед о четири кретања Христифора Црниловића, Гласник Етнографског института САНУ 64/2, Београд 2016, 389–403. Станковиќ, Станислав: Јазичната компетенција кај (не)билгвалните говорители Македонци во Република Србија, Македонски јазик LXVII, Скопје 2016, 185‒205. Станковиќ, Станислав: Морфолошки карактеристики на преселеничките македонски говори во јужен Банат, Литературен збор LXIII/4‒6, Скопје 2016, 41‒54. Станковић, Станислав: О доприносу Предрага Пипера македонистици, у: Селимир Радуловић (ур.), Лингвистика и славистика у делу Предрага Пипера, Нови Сад:            Библиотека Матице српске, 2016, 154‒162. Лаброска, Веселинка, Станислав Станковиќ: Лексичка интерференција кај Македонците во јужен Банат (Република Србија), у: Снежана Велковска и др. (ур.),     Јазичната слика на светот, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Библиотека: Јазикот наш денешен, Књига 26, 2016, 210‒218.  Станковиќ, Станислав: Македонскиот јазик во јужен Банат денес (Општи карактеристики). По повод 70 години од доселувањето на Македонците во Војводина (Србија), у: Јан Соколовски и др. (ур.), XLIII научна конференција на  XLIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Лингвистичка секција, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2017, 199–212. Прикази, критике, хронике, сећања, итд. Станковиќ, Станислав: Лингвистички огледи (M. Ivić, Lingvistički ogledi, Beograd, 1983), Литературен збор XXXII/3, Скопје 1985, 119–121 [Приказ]. Станковиќ, Станислав: XXXVII југословенски семинар за странски слависти, Литературен збор XXXIII/4, Скопје 1986, 126–128 [Хроника]. Станковиќ, Станислав: Студии за јазикот (П. Ивић, О језику некадашњем и садашњем, Београд–Приштина, 1990), Литературен збор XXXVIII/5–6, Скопје 1991, 179–183 [Приказ]. Станковић, Станислав: Великан словеномакедонске филологије и просвете (У спомен професору Блажу Конеском), Задужбина 25, Београд 1994, 9 [Сећање]. Станковиќ, Станислав: Михаило Стевановиќ (1903–1991), Литературен збор XLIII/1–      2, Скопје 1996, 117–122 [In memoriam]. Станковић, Станислав: Уз јубилеј професора Радмиле Угринове-Скаловске, Јужнословенски филолог LIII, Београд 1997, 263–226 [Хроника]. Станковиќ, Станислав: За методологијата на хуманитарните и на идеографските науки (M. Ilić, Naučno istraživanje ― Opšta metodologija, Drugo dopunjeno izdanje,         Beograd, 1996), Литературен збор XLIV/4–6, Скопје 1997, 109–112 [Приказ]. Станковић, Станислав: О језику и политици (R. Bugarski, Jezik od mira do rata. Drugo, dopunjeno izdanje. Biblioteka XX vek – Slovograf, Beograd, 1995), Зборник Филолошког факултета Универзитета у Приштини 7, Приштина 1998, 131–137 [Приказ]. Станковић, Станислав: Божидар Видоески (1920–1998), Српски језик IV/1–2, Београд 1999, 925–933 [In memoriam]. Станковић, Станислав: Студије о синтакси предиката у српској реченици (Срето Танасић, Синтаксичке теме, Београдска књига, Београд, 2005, стр. 229), Зборник         радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини XXXVI (2006), Косовска Митровица 2007, 589–594 [Приказ]. Станковић, Станислав: Милосав Вукићевић (1932–2012), Српски језик XIX, Београд 2014, 821–827 [In memoriam]. Вујадиновић, Ненад, Станислав Станковић: Међународни научни скуп О идентитету. Црногорска академија наука и умјетности, Одјељење друштвених    наука, Подгорица 11. и 12. април 2013. године, Гласник Етнографског  института САНУ LXII (1), Београд 2014, 314–317 [Хроника]. Станковиќ, Станислав: Македонскиот јазик во Србија е мошне загрозен. За статусот на македонскиот јазик во Република Србија, у: Верка Митковска (ур.),     Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику  Панчевац на македонски јазик / на македонском језику, Панчево (19 август) 2016 / (19. августа) 2016, VII [=   Станковић, Станислав: Македонски језик у Србији је врло угрожен. О статусу македонског језика у Републици Србији, у: Верка   Митковска (ур.), Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички   додатак у недељнику Панчевац на македонски  јазик / на македонском језику, Панчево (19 август) 2016 / (19. августа) 2016, V] [Интервју: редакцијски наслов].  Библиографије  Станковић, Станислав: Прилог за библиографију радова о језику, географији, историји и етнографији власотиначкога краја, Власотиначки зборник 1, Власотинце 2003, 359–365. Резимеи Станковић, Станислав: Четири социолингвистичка питања значајна за језичку перспективу призренско-тимочких говора, у: Драгутин Миленковић (ур.), Актуелна питања проучавања, нормирања и наставе српског језика и Српска    приповетка, 31. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд: Међународни славистички центар, Филолошки факултет, (12–16. септембар) 2001, 15–16. Станковић, Станислав: Језици мањинских етнокултурних заједница на Косову и Метохији, у Републици Македонији и Републици Албанији (социолингвистички          статус), у: Бранислав Милутиновић и др. (ур.), Српски језик у контексту  актуелне језичке политике на Косову и Метохији, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, (15. и 16. новембар) 2002, 6. Dilparić, Branislava, Stanislav Stanković, O (zlo)upotrebi lekseme kosovar, у: [Vesna Lopičić, Biljana Mišić-Ilić ур.)], Jezik, književnost, politika, Niš: Departman za anglistiku, Filozofski fakultet u Nišu, (21. april) 2007, 5–6.   Станковић, Станислав, Веселин Петровић, Удвојени објекат у говорима власотиначкога   краја, у: Бојана Димитријевић (ур.), Научни скуп са међународним учешћем      Наука и савремени универзитет 3, Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски  факултет, (15. и 16. новембар) 2013, 343–344. Vujadinović, Nenad, Stanislav Stanković: Crnogorski dijalekti i makedonski dijasistem:   (ne)prekinuti jezički kontinuum, у: Dragan Vukčević (ур.), Međunarodni naučni skup     „O identitetu“, Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, (11. i 12. april)     2013, 22. Станковић, Станислав: Истраживања Олафа Броха у власотиначком крају и  класификација призренско-тимочких говора, у: Радмила Жугић, Станислав Станковић (ур.), Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Универзитет у Нишу, Филозофски   факултет – Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – Лесковачки културни центар, (11. и 12. април) 2014, 27. Марковић, Бранкица, Станислав Станковић: Ка индексирању публикованих дијалекатских текстова српскога језика: осврт на постојећи корпус у Републици           Србији, у: Радмила Жугић, Станислав Станковић (ур.), Међународни научни скуп  Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Књига сажетака, Лесковац: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет – Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – Лесковачки културни центар, (11. и 12. април) 2014, 72. Станковић, Станислав: Виталност македонског језика у србијском делу јужног Баната, у: Михај Н. Радан (ур.), Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима,      Темишвар: Западни универзитет у Темишвару, Филолошки, историјски и             теолошки факултет – Универзитет у Нишу, Филозофски факултет – Савез Срба у    Румунији у Темишвару, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, (17–19. октобар) 2014, 51. Секундарно ауторство Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава,  књижевност 1, Књига сажетака, Лесковац: Универзитет у Нишу, Филозофски             факултет – Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – Лесковачки културни центар, 2014, 123 стр. [Прир. Радмила Жугић и Станислав Станковић]. Тезе Станковић, Станислав: Границе заплањскога говора у власотиначком крају,             магистарски рад, одбрањен 12. фебруара 2002. године, Универзитет у Београду,             Филолошки факултет (ментор: др Радоје Симић, редовни професор, чланови           комисије: др Милорад Дешић, редовни професор, др Недељко Богдановић,          редовни професор). Станковиќ, Станислав: Статусот на македонскиот јазик во Република Србија и    неговата интерференција со српскиот јазик на морфосинтаксичко рамниште,            докторска дисертација, одбрањена: 28. децембра 2015. године, Универзитет       „Св. Кирил и Методиј“ ‒ Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“ (ментори: др Стојка Бојковска, редовни професор, др Чедомир Стојменовић,             редовни професор; чланови комисије: др Живко Цветковски, редовни           професор, др Жарко Бошњаковић, редовни професор, др Вера Васић, редовни         професор).  ПРЕВОДИ Бистрица Миркуловска, Два растанка, Јединство, Приштина (9. фебруар) 1989, 11 [Са македонског превео Станислав Станковић]. Драги Михајловски, Гљивар, у: Венко Андоновски, Недељко Радловић (прир.), Излазак    из сенке, Скопље: Разгледи, 1989, 54–61 [Са македонског превео Станислав        Станковић]. Јадранка Владова, О у астралној посети, Књижевна реч, Београд (10. мај) 1990, 5 [Са          македонског превео Станислав Станковић]. Срђан Керим, Мостови ка будућности: међународни односи на размеђи XX и XXI века,       Београд: Народна књига ‒ Алфа, 2006, 293 стр. [Са македонског превели Марина            Ђуровић-Маркоска и Станислав Станковић]. УМЕТНОСТ, КУЛТУРА, ПРОСВЕТА, ДРУШТВЕНА ПИТАЊА  Чланци, каталози, хронике, сећања, итд. Станковић, Станислав: Везбар поетског југа словенског, На вест о смрти Блажа       Конеског, Јединство, Приштина (18–19. децембар) 1993, 10 [Сећање]. Станковић, Станислав: Дани просвете и поезије, Други песнички час ― у спомен   Даници Горуновић-Тасић ― учитељству у част, Просветни преглед, Београд (8.     новембар) 1994, 14 [Хроника]. Станковић, Станислав: Ода љубави и лепоти, Власина, Власотинце (30. новембар) 1995, 12 [Интервју]. Станковић, Станислав: Жанка Матић, пастели, Културни центар Власотинца,       Власотинце 1995, 1–6 [Каталог]. Станковић, Станислав: Даница Горуновић-Тасић, Просветни преглед, Београд (12–19.       јун) 1996, 22 [Сећање]. Станковић, Станислав: Кажите НЕ НАТО трупама. Отворено писмо Председнику Македоније, Јединство, Приштина (2. април) 1999, 5 [= Станковић, Станислав: Будите храбри, реците не. Писмо Председнику Републике Македоније,        Политика, Београд (6. април) 1999, 12] [= Станковић, Станислав: Будите храбри,           реците не. Председнику Републике Македоније, Власина, Власотинце (30.    април) 1999, 7 [Отворено писмо]. Станковић, Станислав: Па, како да кажем, бранимо се Богом. Из Земље Хвостанске, са      Косова нашег (Цртица о песникињи Даринки Јеврић), Власина, Власотинце (30.      септембар) 1999, 13 [Чланак]. Станковић, Станислав: Госпођа учитељица Ксенија Фишић (1914–2005), Власина, Власотинце (3. фебруар) 2006, 10 [In memoriam]. Документарни филмски записи Илић, Небојша, Станислав Станковић: Кучевиста или Душанов знак (Једна            приповест о Скопској Црној Гори), Власотинце‒Београд: Културни центар      Власотинца – Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик     САНУ, 2012, 29 минута [Етнографско-културолошки филм]. Илић, Небојша, Станислав Станковић: Призрен данас, Власотинце‒Београд:         Културни центар Власотинца – Етнографски институт САНУ – Институт за       српски језик САНУ,  2013, 26 минута [Путописно-културолошки филм]. Илић, Небојша, Драгана Стојковић, Станислав Станковић: Пустоод. Филм о сликару,     професору, етнографу, фотографу и колекционару Христифору Црниловићу        (1886–1963), Власотинце‒Београд: Етнографски музеј у Београду – Културни           центар Власотинца, 2014, 56 минута [Документарно-играни филм]. Секундарно ауторство Власотиначки небосклони. Песнички час ― у спомен Даници Горуновић-Тасић    учитељству у част, Власотинце‒Београд: ОШ „Осми октобар“– Културни   центар Власотинца – АКАПИТ, 1997, 64 стр. [Приредио: Станислав        Станковић]. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ Учешће на пројектима Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (Национални пројекат   ОИ,     који у целости финансира Министарство за просвету, науку и технолошки     развој Републике Србије), Институт за српски језик САНУ, Београд 2005‒. Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе (Национални    пројекат ИИИ, који у целости финансира Министарство за просвету,             науку и технолошки развој Републике Србије, Етнографски институт САНУ,            Институт за српски језик САНУ, Факултет техничких наука Универзитета у             Приштини, Београд 2011‒. Истраживање словенских говора на Косову и Метохији (финансијер: УНЕСКО),  Институт за српски језик САНУ, Београд 2002‒2003. Истраживања српског језика на Косову и Метохији (финансијер: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица 2008‒2010. Међународна сарадња Сарадник на билатералном пројекту САНУ и МАНУ: Језик као запис културе у       етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија ‒ Македонија, 2014‒. Студијски боравак у: Центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при МАНУ,      Скопје 2015. Чланство у научним и стручним телима и комисијама Секретар Редакције Зборника Филолошког факултета Универзитета у Приштини,            књ. 11 и књ. 12 (Косовска Митровица 2001 и 2002). Секретар Редакције Зборника радова Филозофског факултета Универзитета у       Приштини, књ. XXXVI и књ. XXXVII (Косовска Митровица 2006 и 2007). Секретар Редакције Зборника радова са пројекта Истраживања српског језика на              Косову и Метохији књ. 1 (2008) и књ. 2 (2009) (обе књиге: Филозофски факултет, Косовска Митровица 2010). Члан Редакције Тематског зборника „Нечиста крв Борисава Станковића ‒ Сто          година после (1910–2010)“, Учитељски факултет у Врању, Универзитет у Нишу     (Врање 2011). Члан Уређивачког одбора Зборника радова са научног скупа „Дијалекат –     дијалекатска књижевност“, Лесковачки културни центар (Лесковац 2011). Члан Редакције часописа Македонски јазик, Институт за македонски јазик „Крсте    Мисирков“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Скопје, 2013‒). Члан Етичког одбора за истраживања Филозофског факултета Универзитета у      Приштини (Косовска Митровица 2017‒). Предавања по позиву  Неке од карактеристика власотиначког говора: Поводом 120 година од оснивања             прве школе савременог типа у вароши Власотинце 1866–1986, Основна школа     „Синиша Јанић“, Власотинце, 14. октобар 1986. Аутохтони српски народни говори на тлу Републике Македоније: истраживање,     стање, перспектива: Циклус предавања са тематским оквиром             Етнолошка/антрополошка преиспитивања: перспективе теренских      истраживања, Етнографски институт САНУ, Београд, 27. април 2009. Балканскословенски дијасистем и призренско-тимочка дијалекатска област на тлу           Републике Македоније: Одсек за српски језик и лингвистику, Филозофски           факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 20. март 2012. Македонци и македонскиот јазик во Република Србија денес: Conference on   Preservation of minorities’ languages and cultures for CEI member-states, CEI – Ad    verbum – Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Skopje, 29–30    November 2013. Од моите сеќавања на професорот Блаже Конески: Филолошко-уметнички омаж:             „Блаже Конески декември 2013“, Македонски културен центар „Блаже Конески“          во Панчево – Градска библиотека у Панчеву, Панчево, 12. децембар 2013. Пустоод у дијалекатском контексту: Вече у Оџаклији: „Сећање на сликара,           етнографа, колекционара и истраживача: Христифор Црниловић (1886–1963)“,   Етнографски музеј у Београду, Манакова кућа, Београд, 25. децембар 2013. Даринка Јеврић и Песнички час учитељству у част у Власотинцу: Поводом седам година од упокојења песникиње Даринке Јеврић, Удружење књижевника Србије,    Београд, 18. фебруар 2014. Македонци и њихова етнолингвистичка виталност у Републици Србији данас:         Поводом Међународног дана матерњег језика, Удружење грађана македонске     националности „Македониум“ – Форум младих Македонаца, Београд, 21.     фебруар 2014. Македонски језик у Републици Србији данас: Билатерални међународни пројекат      САНУ и МАНУ „Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи         на релацији Србија – Македонија“, Центар за ареална лингвистика „Божидар      Видоески“ на МАНУ, Скопје, 8. октобар 2014. Парелеле у правопису српскога и македонскога језика: Филолошки факултет             Државног Универзитета у Тетову, Тетово, 3. април 2017. Македонскиот јазик во Пландиште: Удружење грађана „Македонски бисери“ ‒       Пландиште (Прослава јубилеја: Седамдесет година од досељавања Македонаца           на подручје Општине Пландиште), Пландиште, 13. мај 2017. Шапутање истине ‒ рука спасења у филмском изразу Небојше Илића Илкета          (Креативност, даровитост, стваралаштво и особине Илкетове личности):   Ретроспектива филмског стваралаштва Небојше Илића Илкета, Културни центар             Власотинца, Власотинце, 28. јул 2017.   Учешће на научним и стручним скуповима Научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Нишка    Бања   1992. Међународни научни скуп Млади македонисти I, Скопје 1993. Међународни научни скуп Млади македонисти II, Скопје 1995. XXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, XXII        научна дискусија: Лингвистичка секција, Охрид 1995. Међународни научни скуп О српским народним говорима, Деспотовац 1996.

  1. међународни састанак слависта у Вукове дане. Секција 1: Актуелна питања проучавања, нормирања и настава српског језика, Београд 2001.

Научни скуп Живот и дјело Михаила Стевановића, Подгорица 2002. Научни скуп Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и        Метохији, Косовска Митровица 2002. Међународни научни скуп Скривене мањине на Балкану, Београд 2003. Научни скуп Нови аспекти у настави језика, Косовска Митровица 2005. Међународна научна конференција Српски као страни језик у теорији и пракси,     Београд 2006. Научно-стручни скуп Књижевност на дијалекту, Лесковац 2006. Мултидисциплинарна научна конференција Језик, књижевност, политика, Ниш    2007. International Conference Proceedings Languages and Cultures in Contact, Herceg Novi    2007. Међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима,             Косовска Митровица 2009 (реферат: О исказивању припадничко-поседничког           односа у српским народним говорима на Косову и Метохији). Међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима,             Косовска Митровица 2009 (реферат: О именовању косовскометохијске            покрајине и њених становника у француском језику). XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, XXXVII       научна конференција: Истражувањата за македонскиот јазик надвор од        границите на Република Македонија – Статусот и корпусот на македонскиот             јазик во соседните држави и во регионот, Охрид 2010. Меѓународен научен собир Битола и македонско-српските културни односи и         врски, Битола 2010. Научни скуп Борисав Станковић – трагом књижевних мотива: Нечиста крв – сто           година после (1910–2010), Врање 2010. Нучно-стручни скуп Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац 2010. XLV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, XXXIX        научна конференција: Синтаксичката варијантност и карактеристиките на           македонскиот јазик, Охрид 2012. Међународни научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору    Баната, Темишвар 2012.   Međunarodna naučna konferencija Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2, Novi Sad 2012. Međunarodni naučni skup O identitetu, Podgorica 2013. Меѓународен научен собир Конзулска Битола и историските, современите и          идните културни и уметнички врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија, Битола          2013. Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 3, Ниш     2013    (реферат: Удвојени објекат у говорима власотиначкога краја). Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 3, Ниш     2013    (реферат: Статус српског језика на студијским групама за француски језик          и          књижевност у Републици Србији). Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава,       књижевност 1, Лесковац 2014 (пленарно излагање: Истраживања Олафа Броха у        власотиначком крају и класификација призренско-тимочких говора). Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава,       књижевност 1, Лесковац 2014 (излагање у секцији: Ка индексирању     публикованих дијалекатских текстова српскога језика: осврт на постојећи корпус   у Републици Србији). Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким            срединама и/или периферним областима, Темишвар 2014. Научни скуп Александар Белић ‒ 110 година од појаве Српског дијалектолошког    зборника, Ниш 2015. XIX научен собир Денови на Благоја Корубин, Скопје 2015. VI International Conference on Minority Languages, Belgrade 2015. XLVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, XLII         меѓународна научна конференција: Лингвистичка секција, Охрид 2015. Јазична работилница (тркалезна маса) Различни аспекти на лексиката со      субјективна   оценка, Охрид 2015. Меѓународен научен собир Афирмација, продлабочување и проширување на вековните       културни врски меѓу Р Македонија и Р Србија, Битола 2015. XLIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, XLIII          меѓународна научна конференција: Лингвистичка секција, Охрид 2016. Меѓународен научен собир Мисирков ‒ предизвик за нови проучувања во науката,   Струмица 2016. Округли сто Лингвистика и славистика у делу Предрага Пипера, Нови Сад 2016. Округли сто О стваралаштву Даринке Јеврић, Косовска Митровица ‒ Грачаница   2017. L меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, XLIV     меѓународна научна конференција: Македонскиот јазик меѓу традицијата и            новите мултидисциплинарни современи аспекти на лингвистичките           истражувања, Охрид 2017. Међународни научни скуп Наука без граница, Косовска Митровица 2017. Учешће на дебатним трибинама  Округли сто / дебатна трибина: Могућност стварања на дијалекту, Лесковачки      културни центар, Лесковац 2006. Okrugli sto / debatna tribina Informisanje na jezicima nacionalnih manjina ‒ između          potrebe i mogućnosti, Povodom obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika,         Skupština mesne zajednice Ivanovo – In medias res – Ivanovački dobošari       (Pokrovitelj: Grad Pančevo, Gradaska uprava), Pančevo 2014. Учешће у организовању научних и стручних скупова Секретар Организационог одбора научног скупа Српски језик у контексту актуелне         језичке политике на Косову и Метохији (Филозофски факултет, Косовска            Митровица 2002). Секретар Организационог одбора научног скупа Дијалекти српскога језика:             истраживање, настава, књижевност (Филозофски факултет Универзитета у     Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Лесковачки културни центар (Лесковац 2014). Члан Организационог одбора научног скупа Мисирков ‒ предизвик за нови   проучувања    во науката, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ при    Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Скопје, 2016).

Биографија:

Рођен 16. јануара 1961. године у Власотинцу.

1984. Дипломирао на Филолошком факултету Универзитета „Кирил и Методиј“ у Скопљу (југославистика и српскохрватски језик).

1992. Дипломирао на Филолошком факултету Универзитета „Кирил и Методиј“ у Скопљу (југославистика и македонски језик са изборним четворосеместралним курсом албанскога као несловенскога балканског језика).

1984. Као стажиста запослио се на Филолошком факултету Универзитета „Кирил и Методиј“ у Скопљу (Катедра за македонски језик и јужнословенске језике).

1986‒1993. Сарадник у настави и овлашћени предавач за предмете из научне области Савремени српски језик на Филолошком факултету Универзитета „Кирил и Методиј“ у Скопљу.

1993‒2011. Асистент за предмет Синтакса српскога језика и овлашћени предавач за предмете Македонски језик, Правопис српскога језика и Историја српскога језика на Филолошком факултету Универзитета у Приштини (од академске 2002/2003. године Филозофски факултет у Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици).

2002. Магистрирао на Филолошком факултету Универзитета у Београду (наука о језику: српски језик, дијалектологија српскога језика).

2005‒2016. Као истраживач-сарадник запослен и у Институту за српски језик САНУ (50% раднога времена, од 1. октобра 2011. до 30. септембра 2016. године 100% раднога времена).

2015. Докторирао на на Филолошком факултету „Блаже Конески“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу (филолошке науке: македонски језик, српски језик, социолингвистика, морфосинтакса, дијалектологија).

2015‒. Страни лектор за српски језик на Филолошком факултету „Блаже Конески“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу.

2016. Изабран у звање доцент на Филозофском факултету Универзитета у Приштини за научну област Савремени српски језик.

2016/2017‒. Запослен у Институту за српски језик САНУ (30% раднога времена) и на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици (70% раднога времена).

Сарадник на националном пројекту Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе (Етнографски институт САНУ, Институт за српски језик САНУ, Факултет техничких наука Универзитета у Приштини (Београд, 2011‒).

Сарадник на билатералном пројекту САНУ и МАНУ: Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија ‒ Македонија, Београд ‒ Скопје 2014‒).

Члан Редакције часописа Македонски јазик, Институт за македонски језик „Крсте Мисирков“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, (Скопје, 2013‒).