мр Марија Милосављевић Тодоровић

e-mail:

marija.milosavljevic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2 181 383

Научне области:

Лингвистика H350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Лексикологија H353, Дијалектологија H401.

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, морфологија, синхронија

Научна делатност:

Запослена као основни обрађивач на изради тезаурусног Речника САНУ. Поред лексикографије бави се и научним радом. Предмет научног интересовања чине лексиколошка, семантичка, морфолошка, лексикографска истраживања савременог српског језика. Учествовала је на више међународних и домаћих научних скупова.

Изабране публикације:

Милосављевић, Марија: За мястото на жаргонната лексика в тълковните речници, у: Лилия Крумова-Цветкова, Сабина Павлова (ур.), Лексикографията в европейското културно пространство, Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, БАН, Софија, Велико Търново: Знак ’94, 2010, 248–256 (у коауторству с Д. Настановић и М. Спасојевић)

Милосављевић Тодоровић, Марија: О терминолошкој лексици из области уметности у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске, у: Жоржета Чолакова (ур.), Паисиеви четения – Научни трудове, том 48, кн. 1, сб. А, Филология, Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2011, 563–568 (у коауторству с Б. Мојсиловић)

Милосављевић Тодоровић, Марија: О колокацијским везама у фитонимији, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 67–77 (у коауторству с М. Спасојевић)

Милосављевић Тодоровић, Марија: О особености огласа на интернет сајтовима намењеним оглашавању, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 249–255 (у коауторству с М. Спасојевић)

Види више →

Студије и чланци

Милосављевић, Марија, Бојана Мојсиловић: О покрајинским називима за биљке (творбени аспект), у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 215–228.

Милосавлевич, Мария, Драгана Настанович, Марина Спасоевич: За мястото на жаргонната лексика в тълковните речници, у: Лилия Крумова-Цветкова, Сабина Павлова (ур.), Лексикографията в европейското културно пространство, София: Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак ’94, 2010, 248–256.

Милосављевић Тодоровић, Марија, Бојана Мојсиловић: О терминолошкој лексици из области уметности у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 563–568.

Милосављевић Тодоровић, Марија, Марина Спасојевић: О колокацијским везама у фитонимији, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 67–77.

Милосављевић Тодоровић, Марија, Марина Спасојевић: О особености огласа на интернет сајтовима намењеним оглашавању, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 249–255.

Милосављевић Тодоровић, Марија, Марина Спасојевић: Граматичка структура исказа у огласима продаје на српском језику на интернету, u: Mirela Omerović (ur.), Senahid Halilović (gl. ur.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Zbornik radova. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 645–656.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Милосављевић Тодоровић, Марија: Језички систем и употреба језика (књига I), Крагујевац, 2010, Наш језик 42/3–4, Београд, 2011, 57–60 [приказ].

Милосављевић Тодоровић, Марија: Зборник Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Крагујевац, 2011, Наш језик 43/3–4, Београд, 2012, 131–134 [приказ].

 

Биографија:

Рођена 6. новембра 1978. године у Београду.

2002. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и књижевност).

2003. Уписала последипломске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).

2003. Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика.

2009. Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2010.  Изабрана у звање истраживач-сарадник.

2013. Реизабрана у звање истраживач-сарадник.

Види више →

Рођена 6. новембра 1978. године у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност (2002).

Магистрирала на Филолошком факултету у Београду (2009).

Пријавила докторску тезу на Филолошком факултету у Београду (2015).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика (2003).                                                   

Тезе

Магистарска теза:

„Глаголске врсте у српском језику – преглед и коментари“, одбрањена 23. децембра 2009. године (ментор: проф. др Мирослав Николић, чланови комисије: проф. др Милан Стакић, проф. др Милица Радовић-Тешић).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач-сарадник (4. 3. 2010).

Реизабрана у звање истраживач-сарадник (25. 4. 2013).

Међународна сарадња и пројекти

Пројекат Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића (2011–2016), који се одвија под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу.

Пројекат Иво Андрић у европском контексту (2007–2016), који се одвија под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу.

Учешће на научним скуповима

Српски језик и речници, 2007.

Књижевност на дијалекту, Лесковац, 2008.

Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2009.

Лексикографията в европейското културно пространство, София, 2009.

Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2010.

Езикът на културата. Културата на езика, Пловдив, 2010.

Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Филолошка истраживања данас, Београд, 2010.

Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2011.

Језик. Књижевност. Комуникација, Ниш, 2011.

Први босанскохерцеговачки славистички конгрес, Сарајево, 2011.

Лирски доживљај свијета у Ћопићевим дјелима, Бањалука, 2013.

Предавања и промоције

Како настаје Речник САНУ; РСАНУ : РМС, Истраживачка станица Петница, 2005, 2006, 2007, 2008.

Како настају речници: домаћа лексикографска традиција; Од речника до речника – вежбе из лексикографије, Истраживачка станица Петница, 2011.

Остале активности

Говори и пише енглески, а служи се немачким и руским.