др Драгана Ратковић

e-mail:

dragana.ratkovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 3181383

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355.

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, лексикологија, лексикографија, дијалектологија, дериватологија, методика наставе српског као страног, когнитивна лингвистика.

Научна делатност:

Научна и стручна библиографија броји преко 40 наслова из области дијалектологије, дериватологије, методике наставе српског као страног и когнитивне лингвистике (радови, прикази – на српском, руском, пољском језику), у домаћим и страним часописима и тематским зборницима. Учествовала на 7 научних скупова у земљи и иностранству, углавном по позиву.

Изабране публикације:

Ратковић, Д.: Тип языка поэмы „Горный венец“ (1847) Петра Петровича-Негоша, Веснік БДУ, серыя 4, № 1, Мінск 2009, 62–66;

Ратковић, Д.: Рецепција српске културе кроз усвајање српског језика у пољској универзитетској средини, Научни састанак слависта у Вукове дане (12–14. IX 2012) 42/1, Београд 2013, стр. 371–380;

Ratković, D.: Wyrazy z interfiksamy w języku serbskim (analiza słowotwórczo-semantyczna), Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacija, przekład (red. I. Łucków, M. Sarnowski) [зборник радова са међународног научног скупа одржаног 24–25. маја 2012. у Институту словенске филологије Универзитета у Вроцлаву]. Acta universitatis wratislaviensis no 3578,  Slavica Wratislaviensia CLIX, Wyadwnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2014, 379–385;

Ратковић, Д.: Лексичко-семантичке и стилске одлике императивних сложеница у српском језику, Наш језик XLIII/1–2, Београд 2012, стр. 15–28; Aleksandar Petrov, Aleksandria z Itaką w pamięci [коауторски превод и предговор Драгана Ратковић], Wydawnictwo Książkowe IbiS, Warszawa 2013;

Ratković, D.: Derywaty z interfiksem -i- / -i/y- oraz pierwszym członem czasownikowym w języku serbskim, rosyjskim oraz polskim, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej T. 51, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2016, 168–191;

Ратковић, Д.: Концепт дома у поетском дискурсу Александра Петрова у: Свет и век: Књижевно дело Александра Петрова, Филолошки факултет, Београд, 2017, 115 – 150 [поглавље у књизи].

Види више →

Монографије:

Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова. Монографије 28, Институт за српски језик САНУ, Београд 2020.

Студије и чланци:

Ратковић, Драгана: Култна места Косова и Метохије, Баштина 15, Лепосавић, 2003, 153-174. (у коауторству)

Ратковић, Драгана: Цар Урош и Краљ Вукашин, Избегличко Косово, Лицеум 8, Крагујевац, 2004, 77-83.

Ратковић, Драгана: Разговор на гробљу. Језик Свете Станковића, Бањаши на Балкану, Балканолошки институт САНУ, Београд, 2005, 201-215.

Ратковић, Драгана: Синтаксичке фигуре у другом монологу игумана Стефана у Горском вијенцу, Српски језик 10/1-2, Београд, 2005, 637-650.

Ратковић, Драгана: Место Његошевог језика у српском књижевном језику, Српски језик 11/1-2, Београд, 2006, 501-514.

Ратковић, Драгана: Стилска сврховитост употребе дијалекатских облика у Горском вијенцу, Зборник за српски језик, књижевност и умјетност 6–7/3–4, Бања Лука, 2006–2007, 183–194.

Раткович, Драгана: Тип языка поэмы ≪Горный венец≫ (1847) Петра II Петровича Негоша, Веснiк БДУ серыя 4, № 1, Мiнск, 2009, 62–66.

Ратковић, Драгана: Глаголи са интерфиксом -о/е у савременом српском језику, Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 43–51.

Ратковић, Драгана: Сложено-изведени придеви са интерфиксом -о/е у савременом српском језику, Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 11/1, Пале, 2009, 225–236.

Ратковић, Драгана: Чисте придевске сложенице са интерфиксом -о/е у савременом српском језику, Српски језик 15, Београд, 2010, 481–488.

Ратковић, Драгана: Сложено-изведене именице женског рода са интерфиксом -о/е у савременом српском језику, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010, 425–438.

Ратковић, Драгана: Речи са интерфиксом -ø- (нултим интерфиксом) у савременом српском језику, Зборник Матице српске за књижевност и језик 58/3, Нови Сад, 2010, 611–619.

Ратковић, Драгана: Репартиција интерфикса ‑o/e‑ у српском језику (са освртом на старије стање), Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 13/1, Пале, 2011, 555–564.

Ратковић, Драгана: Сложено-изведене именице са интерфиксом -о/е и суфиксом -(а)ц у савременом српском језику, Српски језик 16, Београд, 2011, 393–405.

Ратковић, Драгана: Лексичко-семантичке и стилске одлике императивних сложеница у српском језику, Наш језик 43/1–2, Београд, 2012, 15–28.

Ратковић, Драгана: Речи са интерфиксом у српском језику у историјском развоју до данас у поређењу с руским и пољским, Научни састанак слависта у Вукове дане 41/1, Београд, 2012, 319–330.

Ратковић, Драгана: Речи са интерфиксом у српском језику са творбено-семантичког аспекта, Српски језик 17, Београд, 2012, 293–303.

Ратковић, Драгана: Рецепција српске културе кроз усвајање српског језика у пољској универзитетској средини, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд, 2013, 371–380.

Ратковић, Драгана: Тип језика Горског вијенца, Књижевност 68/3, Београд, 2013, 25–31.

Ратковић, Драгана: Пољски преводи поезије Александра Петрова, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 177–191.

Ratković, Dragana: Wyrazy z interfiksami w języku serbskim, Аcta universitatis wratislaviensis 3578, Slavica Wratislaviensia CLIX, Wrocław, 2014, 379–385.

Ратковић, Драгана: Стваралаштво Александра Петрова и рецепција његовог књижевног дела с посебним освртом на Пољску, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 45/1, Косовска Митровица, 2015, 313–326.

Ratković, Dragana: Derywaty z interfiksem -i- / -i/y- oraz pierwszym członem czasownikowym w języku serbskim, rosyjskim oraz polskim, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 51, Warszawa, 2016, 168–191.

Wyrazy z interfiksem -ø- (formantem zerowymw języku serbskim (analiza słowo­twór­czo­-semantyczna). – Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, T. 52, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2017, str. 197–209.

Ратковић, Драгана: Партикуле у „Горском вијенцу“, Српски језик XXIII, Београд (2018), 523–532.

Ratković, Dragana: Aleksandar Petrov’s literary work and its reception with a special view of its impact in polish cultural circles, Studia et documenta slavica (2018), nr 1–2 (5–6), 17–28.

Ратковић, Драгана: Дијалекатске појаве у вези с јатом у критичком издању „Горског вијенца“ Радмила Маројевића. – Српски језик, бр. XXIV, Београд 2019, стр. 625–638.

Раткович, Драгана: Концепт «Россия» в поэтическом дискурсе Александра Петрова. – XXIV Дер­жа­вин­ские чтения. Cовременные и исторические проблемы болгаристики и сла­вистики. / Сбор­ник статей по материалам XLVIII международной филологической кон­фе­ренции Санкт­-Петербург, 18–27 марта 2019 г./, 36–41.

Ратковић, Драгана: Творбени дијалектизми у Горском вијенцу. – Српски језик, бр. XXVБеоград, 2020, стр. 457–472.

Ратковић, Драгана: Лексема погода у српском језику. – Наш језик LII/1, Београд 2021, 83–93.

The Conceptual Sphere of Red Square in the Poetry of Aleksandar Petrov. Pro­cee­dings of the 2020 International Conference on Language, Communication and Culture Studies (ICLCCS 2020)Amsterdam: Atlantis Press.

Ратковић, Драгана: Лексика лаудативног значења у именовању човека у пиротском говору (лин­гво­­кул­­ту­ро­лошки аспект). — Јазикот како запис на културата во етнолошката и лингви­стич­ка анализа на релација Србија – Македонија, том 2, / Језик како запис културе у етно­лошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија, том 2, МАНУ, Истра­жу­вачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“, СкопјеСАНУ, Оделење је­зика и књижевности, Главни уредници: проф. д-р Марјан Марковиќ дописен член, акад. Пре­драг Пипер; Уредници на вториот том / уредници другог тома: проф. д-р Веселинка Ла­броска, проф. д-р Станислав Станковиќ, Скопје 2022, 15–46.

Ратковић, Драгана: Ботаничка лексика и терминологија лаудативног значења  у именовању бића у пи­­ротском говору. — Фолклористика, 7 (1), 2022, 67–90.

Стручни текстови

Ратковић, Драгана: Како се студира србистика у Пољској, Свет речи 33–34, Београд, 2012, 55–57.

Ratković, Dragana: [Predgovor], u: Aleksandar Petrov, Aleksandria z Itaką w pamięci, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe IBiS, 2013, 64.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Ратковић, Драгана: Недељко Богдановић, Етно-културолошке теме, Зборник Матице српске за славистику 64, Нови Сад, 2003, 253-254.

Ратковић, Драгана: Софија Милорадовић, Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља, Зборник Матице српске за славистику 68, Нови Сад, 2003, 303-305.

Ратковић, Драгана: Радмило Маројевић, Петар II Петровић Његош. Горски вјенац. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмила Маројевића, Зборник за српски језик, кнјижевност и умјетност г. III/IV, бр. 3-4, Бања Лука, 2006/2007, 451-459.

Ратковић, Драгана: Радмило Маројевић, Петар II Петровић Његош. Горски вијенац. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмила Маројевића, Зборник за српски језик, књижевност и умјетност 6–7/3–4, Бања Лука, 2006–2007, 451–459 [приказ].

Ратковић, Драгана: Милош Ковачевић, Списи о стилу и језику, Наслеђе 14/1, Крагујевац, 2009, 217–223 [приказ].

Ратковић, Драгана: Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, Гласник Етнографског института 58/1, Београд, 2010, 221–226 [приказ].

Ратковић, Драгана: Владан Јовановић, Деминутивне и аугментативне именице у српском језику, Радови Филозофског факултетаФилолошке науке 12/2, Пале, 2010, 665–670 [приказ].

Ратковић, Драгана: Првослав Радић, Копаонички говор, Српски језик 16, Београд, 2011, 805–811 [приказ].

Ратковић, Драгана: Миодраг Јовановић. Полугласници и јат у црногорским говорима, Српски језик 17, Београд, 2012, 671–676 [приказ].

Ратковић, Драгана: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг, Socjolingwistyka 26, Opole, 2012, 261–264 [приказ].

Ратковић, Драгана: Божо Ћорић, Повеља бана Кулина: графемика, фонемика, морфемика, Српски језик 18, Београд, 2013, 731–737 [приказ].

Ратковић, Драгана: Styl a media – Style and Media, Stylistyka XXI, Српски језик 18, Београд, 2013, 739–744 [приказ].

Ратковић, Драгана: Styl a media – Style and Media, Stylistyka XXI, Узданица 10/1, Јагодина, 2013, 249–255 [приказ].

Ратковић, Драгана: Рајна Драгићевић, Вербалне aсоцијације кроз српски језик и културу, Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 15/1, Пале, 2013, 553–556.

Ратковић, Драгана: Милош Ковачевић, Граматичка питања српскога језика, Наш језик 44/1–2, Београд, 2013, 151–158 [приказ].

Ратковић, Драгана: Н. В. Супрунчук, Сербское субстантивное словоизменение, Лингвистичке актуелности 22, Београд, 2013, 13–16 [приказ].

Ратковић, Драгана: Branko Kuna, Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, Нови Сад, 2013, 228–231. [приказ].

Ратковић, Драгана: Милош Ковачевић, Србистика као лингвиситика, Српски језик 19, Београд, 2014, 773–778 [приказ].

Ратковић, Драгана: Јасна Влајић-Поповић, Речите речи. Од неба до земље, Српски језик 19, Београд, 2014, 801–805 [приказ].

Ратковић, Драгана: Детаљна анализа једног типа глагола. Марина Спасојевић. Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект). Монографије 17. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 452 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 57/1, Нови Сад, 2014, 280–285 [приказ].

Ратковић, Драгана: Социолингвистичка истраживања Владислава Лубаша. Władysław Lubaś, Studia socjolingwistyczne. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 2013, 422 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 57/2, Нови Сад, 2014, 311–314 [приказ].

Ратковић, Драгана: In memoriam Владислав Лубаш (1932–2014), Српски језик 20, Београд, 2014, 817–820 [сећање].

Воћарска лексика и терминологија у српском језику [приказ књиге: Неђо Јошић, Воћарска лексика и терминологија у српском језику, Монографије 24, Институт за српски језик САНУ, Београд 2016]. – Јужнословенски филолог, бр. LXXIII, св. 1–2, Београд 2017, стр. 218–224.

Српска војна лексика и терминологија [приказ књиге: Владан Јо­ва­но­вић, Српска вој­на лексика и терминологија, Монографије 25, Институт за српски језик САНУ, Београд 2016]. – Радови Филозофског факултета, Фило­лошке науке, бр. 19, св. 1–2, Универзитет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2017, стр. 215–221.

Ратковић, Драгана: Вредности у словенском свету [приказ зборника Wartości w świecie słowiańskim. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, 2015 (Kon-strukcje i dekonstrukcje tożsamości. T. IV)]. – Српски језик, XXIII (2018), 829–835.

Ратковић, Драгана: Српска лексика у прошлости и данас [приказ књиге Рајна Драгићевић, Српска лексика у прошлости и данас, Матица српска, Нови Сад 2018]. – Књижевност и језик, LXV 1–2 (2018), 259–265, Београд: Чигоја штампа.

Ратковић, Драгана: Библиотека кроз време [приказ књиге: Библиотека кроз време : прилози општој историји библиотека до шеснаестог века / уредници Горан Траиловић и Гордана Стокић Симончић /, Градска библиотека Панчево–Филолошки факултет Универзитета у Београду, Панчево–Београд 2017]. – Књижевност и језик, LXV 34 (2018), 469–474БеоградЧигоја штампа.

Ратковић, Драгана: Како мислимо речи [приказ књиге: Драгана Д. Вељковић Станковић, Како ми­сли­мо речи. Прилози проучавању когнитивних аспеката српске лексике, Јасен, Филолошки фа­­­култет Универзитета у Београду, Београд 2018]. – Зборник Матице српске за фи­ло­ло­ги­ју и лин­гви­стику LXII/1, Нови Сад 2019, стр. 212–218.

Ратковић, Драгана: Француско‑српске лингвистичке паралеле [приказ књиге: Селена Станковић, Фран­­­­­цуско‑српске лингвистичке паралеле, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2016]. – Српски је­зик XXIV, Београд 2019, стр. 853–857.

Ратковић, Драгана: Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на ре­ла­ци­ји Ср­би­ја – Македонија [приказ зборника: Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија. Том 1 = Јазикот како запис на културата во етнолошката и лингвистичката анализа на релација Србија – Македонија. Том 1 / главни уредници, главни уредници Предраг Пипер, Марјан Марковиќ; уредници првог тома, уредници на првиот том Станислав Станковић, Веселина Лаброска. – Одељење језика и књижевности САНУ, Београд 2018]. – Српски је­зик бр. XXV, Београд 2020, стр. 731–737.

Ратковић, Драгана: Називи животиња у српском језику: семантичка и лингвокултуролошка анализа [при­каз књи­ге: Сло­бодан Новокмет, Називи животиња у српском језику: семантичка и лингво­култу­ро­­­ло­шка ана­­ли­за, Монографије 30, Институт за српски језик САНУ, Београд 2020]. – Јужно­­сло­вен­ски филолог LXXVII/1, Београд, 2021, 262–270.

Ратковић, Драгана: Вуков речник и српска култура [приказ књиге: Зоја Карановић, Вуков речник и срп­ска култура: књига о заборављеним световима, Вукова задужбина, Београд – Свитак, Пожега2019]. – Књижевна историја, бр. 172, Београд 2020, 273–278.

Шира верзија приказа: Вуков речник као књига о заборављеном свету српске културе. – Нова Зора, часопис за књижевност и културу, бр. 68, зима 2020, Билећа – Гацко: Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, одбори у Билећи и Гацку, 249–255.

Ратковић, Драгана: О српским стилистичарима и стилистици од њеног почетка до данас [приказ]. — Зборник Матице српске за књижевност и језик, 66/2, Нови Сад, 2022 (у штампи).

Биографија:

Рођена 26.  септембра 1977. у Прокупљу.

2002    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (српски језик и књижевност).

2003   Запослила се у Институту за српски језик САНУ.

2006    Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2009    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2010   Изабрана у звање научни сарадник.

2015   Изабрана у звање виши научни сарадник.

2021 Изабрана у звање научни саветник.

Види више →

Рођена 26.  септембра 1977. у Прокупљу.

2002 Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (српски језик и књижевност).

2003   Запослила се у Институту за српски језик САНУ.

2006   Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2006–2007 Лектор српског језика на Филолошком факултету Белоруског државног универзитета у Минску (зимски семестар)

2009    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2010   Изабрана у звање научни сарадник.

2010–2012 Лектор српског језика у Институту пољске филологије Универзитета у Ополу (Пољска)

2015   Изабрана у звање виши научни сарадник.

2021 Изабрана у звање научни саветник.

Обја­ви­ла укупно 70 научних и стручних библиографских јединица (од тога једну у ко­ау­тор­ству) и је­дан некролог.

Учествовала са рефератом на 10 научних скупова у земљи и ино­­­странству (од тога, по позиву, на 8 скупова међународног значаја). Реферате је излагала на српском, ру­ском и пољском.

Тезе:

Магистарски рад : „Граматички дијалектизми у Његошевом Горском вијенцу“ (6. VII 2006, ментор проф. др Милорад Дешић, комисија: проф. др Мирослав Николић, проф. др Радмило Маројевић, др Софија Милорадовић, виши научни сарадник).

Докторска теза: „Речи са интерфиксима у српском језику“ (26. XII 2009, ментор проф. др Милан Стакић, комисија: проф. др Милица Радовић Тешић, доц. др верица Копривица).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (10. XI 2010).

Изабрана у звање виши научни сарадник (23. XII 2015).

Изабрана у звање научни саветник (27. X 2021).

Међународна сарадња:

Члан тима на међународном пројекту Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia,  финансираном од стране организације UNESCO ERC/EPC/PP Section (2003).

Од 13. до 20. маја 2009. боравила је у Институту за славистику Академије наука Чешке Републике. По позиву проф. др Вацлава Шћепанека, шефа Катедре за славистику Филозофског факултета Масариковог универзитета у Брну 14. маја 2009. г.  одржала је студентима српског језика и књижевности и балканистике предавање Речи са интерфиксима у српском језику.

Члан пројекта Језик као запис културе у ет­но­ло­­шкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија у оквиру САНУ и МАНУ (2020-).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан комисија Научног већа Института за српски језик САНУ за избор и реизбор сарадника.

Члан комисија за одбрану магистарских радова под менторством проф. др Владислава Лубаша у Институту за пољску филологију Универзитета у Ополу.

У оквиру организације науч­них скупова, била је члан Техничког комитета на Међународној конференцији је­зи­ка, ко­му­ни­кације и културних студија (International Conference on LanguageCommu­nication and Culture StudiesICLCCS 2020), одржаној 28–29. октобра 2020. године у Међународном научном и културном центру за академске контакте (International Science and Culture Center for Academic Contacts) у Москви (Русија).

Члан Комисије за оцену научне за­сно­­ваности теме докторске дисертације коју је пријавила Марија Милосављевић под називом Усвајање придева просторних од­но­са код деце предшколског и школског узраста на Филозофском факултету Уни­вер­зи­тета у Нишу.

Учешћа на скуповима:

1) Четрнаести конгрес примењене лингвистике, одржан од 25. до 27.  септембра 2003. у Херцег-Новом (Источнохерцеговачки говор у роману Свитање Милке Бајић Подерегин);

2) Шеснаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе, одржан од 6. до 8. октобра 2005. у Врњачкој Бањи (Проблеми интерпретације дијалектизама у Горском вијенцу):

3) Четрдесети међународни научни састанак слависта у Вукове дане, одржан 8–11. IX 2010. на Филолошком факултету у Београду (Репартиција интерфикса -о/е- у српском језику (са освртом на старије стање)).

4) Четрдесет први међународни састанак слависта у Вукове дане, одржан 15–17. IX 2011. на Филолошком факултету у Београду (Речи са интерфиксом -и- у српском језику у историјском развоју до данас у поређењу с руским и пољским);

5) Једанаеста међународна научна конференција из циклуса Реч и реченица у словенским језицима (XI Międzynarodowej Konferencja Naukowejzcyklu „Wyraz  izdaniew językach słowiańskich“), одржана 24–25. V 2012. у Институту словенске филологије Универзитета у Вроцлаву (Пољска) (Wyrazy z interfiksamy w języku serbskim (analiza słowotwоrczo-semantyczna)).

6) Четрдесет други међународни научни састанак слависта у Вукове дане, одржан 12–14. IX 2012. на Филолошком факултету у Београду (Рецепција српске културе кроз усвајање српског језика у пољској универзитетској средини).

7) Четрдесет трећи међународни научни састанак слависта у Вукове дане, одржан 12–15. IX 2013. на Филолошком факултету у Београду (Пољски преводи поезије Александра Петрова);

8) Четрдесет седма међународна филолошка научна конференција (XLVII ме­жду­­народная филологическая научная кон­фе­ренция), одржана 19–28. марта 2018. г. на Фи­­лолошком факултету Универзитета у Санкт Петербургу, Русија (Концепт «Россия» в поэ­зии Александра Петрова);

9) Двадесети славистички научни скуп у част проф. П. Дмитријева и Г. Са­фро­но­ва (XX Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Са­фро­но­ва), одржан 12–14. 9. 2018. г. на Филолошком факултету Универзитета у Санкт Пе­тер­бургу, Русија (Лексема погода у српском језику у поређењу с руским и пољским);

10) Четрдесет девета међународна филолошка научна конференција у част. проф. Љ. Вер­­бицке (XLIX международная филологическая научная кон­фе­ренция памя­ти проф. Л. А. Вербицкой), одржана 16–24. 11. 2020. г. на Филолошком факултету Уни­вер­­зитета у Санкт Пе­тер­бургу, Русија (Пейоративные названия жен­­щи­ны в говоре Пи­ро­та (лингвокультурологический аспект)).

11) XL филолошка конференција на Филолошком факултету у Санкт Петербургу 19. Марта 2022. (реферат: Зоонимски називи за човека и концепт човека као животиње у пиротском говору)

12) Књижевно и рускописно наслеђе И. И. Срезњевског, 19. маја 2022, Библиотека РАН, Санкт Петербург (реферат: Експресивни називи за дете у пиротском говору).

Предавања, промоције и сл.:

Речи са интерфиксима у српском језику“; Филозофски факултет Масариковог универзитета у Брну (14. мај 2009).

Говорила на промоцијама књиге Зоје Карановић Вуков речник и српска култура: књига о заборављеним световима у Коларчевој задужбини 20. 10. 2020. и 8. 12. 2021. у Вуковој задужбини.

Одржала промоцију монографије Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова 13. октобра 2021. у Студентском културном центру на којој су учествовали Александар Петров, Милош Ковачевић, Јана Алексић, Предраг Петровић и ауторка. Снимак промоције погледајте на овом линку.

Остале активности:

Говори: енглески, француски, пољски и руски.