др Бојана Томић

e-mail:

bojana.mojsilovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2 181 383

Научне области:

Лингвистика H350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Лексикологија H353.

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, морфологија, синхронија

Научна делатност:

Запослена је као основни обрађивач на изради тезаурусног Речника САНУ. Напоредо са лексикографијом бави се и научним радом. Предмет научног интересовања чине лексиколошка, семантичка, морфолошка, лексикографска истраживања савременог српског језика. Учествовала је на више међународних и домаћих научних скупова.

Изабране публикације:

Томић, Бојана: О односу значења и категорије броја код једног типа позајмљеница у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2016, 189–200.

Томић, Бојана: Категорије броја и бројивости у називима за јела у српском језику, Наш језик XLV/3-4, Београд 2014, 39–49.

Мојсиловић, Бојана: О апелативизацији и епонимима у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2011, 109–116.

Види више →

Студије и чланци:

Мојсиловић, Бојана, Марија Милосављевић: О покрајинским називима за биљке (творбени аспект), у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 215–228.

Мојсиловић, Бојана, Марија Милосављевић Тодоровић: О терминолошкој лексици из области уметности у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске, у: Жоржета Чолакова (ур.), Паисиеви четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2010, 563–568.

Мојсиловић, Бојана: О апелативизацији и епонимима у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 109–116.

Мојсиловић, Бојана: Мађаризми у савременом српском језику, u: Mirela Omerović (ur.), Senahid Halilović (gl. ur.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Zbornik radova. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 508–515.

Томић, Бојана: Стилска вредност зоонима у делима Бранка Ћопића, u: Branko Tošović (ur.), Lyrische Welterfahrung in den werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaji svijeta u Ćopićevim djelima, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić / Lirksi, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića 2, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 407–419.

Томић, Бојана: О фамилијарној лексици у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2014, 429–441.

Томић, Бојана: Паремиолошки облици у роману Травничка хроника, u: Branko Tošović (ur.), Andrićeva hronikaAndrićs Chronik, Andrić-Initiative 7, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2014, 909–919.

Томић, Бојана: Категорије броја и бројивости у називима за јела у српском језику, Наш језик 45/3–4, Београд, 2014, 39–49. Томић, Бојана: О односу значења и категорије броја код једног типа позајмљеница у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 189–200.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Мојсиловић, Бојана: Рајна Драгићевић, Лексикологија српског језика, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 203–208 [приказ].

Мојсиловић, Бојана: Biljana Radić-Bojanić, neko za chat?!: Diskurs elektronskih ćaskaonica na engleskom i srpskom jeziku, Novi Sad, Filozofski fakultet, Futura publikacije, 2007, 106 стр., Наш језик 39/1–4, Београд, 2008, 129–132 [приказ].

Мојсиловић, Бојана: Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Монографије 4, Београд, Институт за српски језик САНУ, 2008, 921 стр., Српски језик 14, Београд, 2009, 693–697 [приказ].

Мојсиловић, Бојана: Марина Николић, Теорија језичке културе. Монографије 11, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 223 стр., Наш језик 41/1–2, Београд, 2010, 69–71 [приказ].

Томић, Бојана: Научни састанак слависта у Вукове дане 41/3, Наш језик 44/3–4, Београд, 2013, 77–82 [приказ].  

Биографија:

Рођена 23. априла 1981. године у Београду.
2006 Дипломирала на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност.
2006 Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика.
2008 Уписала и завршила мастер студије на Филолошком факултету у Београду.
2009 Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду, модул Наука о језику.
2009 Изабрана у звање истраживач сарадник.
2012 Реизабрана у звање истраживач сарадник.

Види више →
 

Тезе:

Докторска теза: „Именске речи које се јављају само у множини у српском језику”, (ментор проф. др Весна Ломпар, чланови комисије проф. др Рајна Драгићевић, др Марина Спасојевић).

Мастер рад: „Мађаризми у речницима српског језика и њихова лексикографска обрада (синхронијски и дијахронијски аспект)” (октобар 2008, ментор проф. др Драгана Мршевић Радовић, члан комисије: проф. др Александар Милановић).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач сарадник ().

Реизабрана у звање истраживач сарадник ().

Међународна сарадња и пројекти:

Пројекат Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu (2007–2016), који се одвија под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу.

Пројекат Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића (2011–2016), који се одвија под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу.

Учешће на научним скуповима:

Књижевност на дијалекту, Лесковац, 2008.

Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2010.

Езикът на културата. Културата на езика, Пловдив, 2010.

Први босанскохерцеговачки славистички конгрес, Сарајево, 2011.

Лирски доживљај свијета у Ћопићевим дјелима, Грац, 2012.

Jezik, književnost, marginalizacija – jezička istraživanja, Niš, 2013.

Андрићева хроника – Andrićs Chronik, Graz, 2013.

Jezik, književnost, značenje – jezička istraživanja, Niš, 2015.

Остале активности

Говори и пише енглески, служи се руским језиком.