др Ружица Левушкина

e-mail:

ruzica.bajic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 65 55 22 752

Научне области:

Лингвистика H 350, Лексикологија H 353, Ономастика H 370, Социолингвистика H 360, Теорија превођења H 365

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија, терминологија, теолингвистика, црквенословенски језик, социолингвистика

Признања и награде:

Признање за допринос у развоју теолингвистике

Научна делатност:

Бави се истраживањима савременог српског језика на материјалу богослужбених и богословских текстова, проучавањем лексике из сфере православне духовности и методологијом израде специјалног лингвистичког речника (или више њих) ових лексичких јединица. Научна библиографија броји преко 70 наслова (једна монографија, радови, резимеи, прикази, хронике) – на српском и руском језику, у домаћим и страним часописима и тематским зборницима.

Изабране публикације:

Левушкина, Ружица: Дескриптивни речник лексема из сфере православне духовности у савременом српском језику, у: Стана Ристић, Ненад Ивановић, Ивана Лазић Коњик (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 321–340.

Левушкина, Ружица: Теоними у савременом српском језику, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић (ур.), Теолингвистичка проучавања словенских језика, Београд: Одбор за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија САНУ, 2013, 167–177.

Баич, Ружица: Эортонимы в сербской лексикографии, у: А. К. Гадомский (ред.),  Крымско-польский сборник научных работ = Krymsko-polskie zeszyty naukowe = Кримсько-польський збiрник наукових праць Том 9, Симферополь: Универсум, 2011, 201‒204.

Бајић, Ружица: Светосавље кроз лексику савременог српског језика. Српски језик 15/1‒2, Београд, 2010, 229‒244.

Бајић, Ружица: Социолингвистички поглед на језик и Цркву, у: Ксения Кончаревич, Александар К. Гадомский (ред.), Хрестоматия теолингвистики, Симферополь Универсум., 2008, 71‒90.

Бајић, Ружица: Богослужбени језик у Српској православној цркви (прошлост, савремено стање, перспективе). Београд: Манастир Бањска и Институт за српски језик САНУ, 2007, 413 стр.

Види више →

Монографске публикације

[Плетнева, Александра А., Александар Г. Кравецкий: Ружица С. Баич, Богослужебный язык в Сербской православной церкви: прошлое, современное состояние, перспективы, Славяноведение 6, 2010, 110‒111.]

Бајић, Ружица: Богослужбени језик у Српској православној цркви (прошлост, савремено стање, перспективе), Београд: Манастир Бањска, Институт за српски језик САНУ, 2007, 413 стр.

Лексикографска публикација

Левушкина Ружица (2019), Основна обрада секције подест–подједњаков и помоћна редакција секција: подјез–подмаз; подмазак–подметати и пођа–позајмиште: у: Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 21. књига (ур. Даринка Гортан-Премк и др.), Српска академија наука и уметности, Београд, стр. 213–298; 488–541.

Левушкина, Ружица (2017). Основна обрада секција: Петролејка–Печеника и повод1–повредни у: Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 20. књига (ур. Даринка Гортан-Премк и др.), Српска академија наука и уметности, Београд, стр. 19–53 и 712–744.

Студије и чланци:

Левушкина, Ружица. „Правци (тео)лингвистичких истраживања на материјалу Словесника светитеља Николаја Велимировића”. Nicholai Studies,  Николајеве студије: међународни часопис за истраживање богословског и црквеног доприноса Николаја Велимировића Vol. II, No. 4, 2022, 349-366.

Левушкина, Ружица.Восприятие христианских добродетелей носителями сербского языка (на материале ассоциативных словарей)”. Вестник Московского университета, Серия 9. Филология. № 4. 2021, 176–187.
Левушкина, Ружица. „Структура и лексика Акатиста преподобном оцу нашем Прохору Пчињском Мироточивом”. Преподобни Прохор Пчињски – 950 година у српском народу: тематски зборник. Ур. Драгољуб Марјановић. Врање: Православна Епархија врањска, Свеправославно друштво „Преподобни Јустин Ћелијски и Врањски“, 2021, 316–329.
Левушкина, Ружица. „Термини из сфере хришћанске аскетике у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема. Ур. Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2021, 271–288.

Левушкина, Ружица. „Свештеномученик Серафим Џарић – животопис, писано насљеђе и црквени живот Пљеваља у његово вријеме”. Ур. Драгиша Бојовић, Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори – од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске, тематски зборник. Ниш: Центар за црквене студије, 2021, 433-458.

Левушкина, Ружица С. и Владан Јовановић. „Електронска форма Речника САНУ као извор за израду речника српске лингвистичке терминологије„. Rasprave 46/2, Zagreb, 2020, 717-731. ISSN: 1331-6745.

Левушкина, Ружица С. „Стилске карактеристике лексике превода текстова из сфере православне духовности на савремени српски језик”. Stylistyka 29, Opole : Uniwersytet Opolski, 2020, 385-397.

Левушкина, Ружица С. „Агиоантропонимы сербских святых в сербском и русском языках (структурно-сравнительный анализ)”. Ономастика Поволжья: материалы XVIII Междунар. науч. конф., Кострома, 9–10 сент. 2020 г.: в 2 т. / науч. ред. Н. С. Ганцовская, В. И. Супрун; сост. и отв. ред. Г. Д. Неганова. Кострома: Костромской государственный университет, 2020 (Т. 1. – 388 с.; Т. 2. – 386 с.), стр. 89–95 (т. 1).

Левушкина, Ружица С.Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве (ставови о даљем превођењу). Fontes Slaviae Orthodoxae, Olsztyn, Centrum Badań Europy Wschodniej, 2019/3, 187–197.

Левушкина, Ружица С.Теолингвистика у Србији: путеви даљег развоја. Второй Международный конгресс православных ученых в Сербии”, Польше, Белоруссии «Христианство и вызовы современного общества», Воронеж, Истоки, 2019, 213–223.

Левушкина, Ружица. „Русская и сербская православные культуры – сравнительный лексический анализ”. Ред. Е. Е. Белова, Научная дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков, Нижний Новгород: Мининский университет, 2019, 67–74.

Левушкина, Ружица. „Преподобномученица Јелисавета Фјодоровна и њена Обитељ милосрђа”. Православно монаштво. Гл. ур. Драгиша Бојовић, Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу. Ниш: Центар за црквене студије, 2019, 251–277.

Левушкина, Ружица: Новојављени свети наследници светитеља Саве и химнографија о њима, Црквене студије, 16, 2, Ниш: Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије 2019, 695-708

Левушкина Ружица, Вуловић Наташа. „Лексикографическая обработка некоторых лексем и фразеологизмов обозначающих реалии из области православной духовности в дескриптивных словарях современного сербского языка”. Ред. А. К. Гадомский и др. Хрестоматия теолингвистики, Том 2. Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego (Polska), Казанский государственный медицинский университет ”. (Россия), Ульяновск, 2019, 64–73.

Левушкина Ружица. „Православный ономастикон в сербском языке и сербской лингвистике (пути дальнейших исследований). Ономастика Поволжья: материалы ХVII Международной научной конференции (Великий Новгород, 17–20 сентября 2019 года). Прир. и ред. В. Л. Васильев; Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород: ТПК „Печатный двор”, 2019, 77–82.

Левушкина Ружица. „Црквенословенски језик и језичка идеологија. Serbian studies research, год. 10, бр. 1, Научно удружење за развој српских студија, Нови Сад, 2019, 33–46.

Левушкина, Ружица, Владан Јовановић: Терминолошки речници на српском језику и у српској лингвистици крајем 20. и почетком 21. века, Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХI століть. Колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Київ : Термінологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів 2018, 529–543.

Левушкина, Ружица: Лексеме из сфере православља у преводу на српски језик романа „Лавр“ Евгенија Водоласкина (проблематика (не)одговарајућих преводних еквивалената)“. Дарагое мне – i моё – беларускае. Навуковы зборнiк да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага. Rīga : Baltkrievijas vēstures un kultūras institūts, 2018, 140–144.

Левушкина Ружица, 2018. „Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве (ставови о даљем превођењу)“. (рад изложен на XVI Конгресу слависта у Београду)

Левушкина, Ружица: Лексеме из општег лексичког фонда као термини у сфери православне духовности, [у:] Предраг Пипер, Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2017, 439-449.

Левушкина, Ружица: Термини из сфере православне духовности у савременом српском језику, Јужнословенски филолог 73-1, Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 59-82.

Левушкина Ружица, Зоран Станчевић. „Сербское гимнографическое творчество конца ХХ – начала ХХI веков“, Fontes Slaviae Orthodoxae, 1, Olsztyn: Centrum badań europy wschodniej, Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, 2017, 31–41.

Левушкина, Ружица: Називи за свештеника и свештеничке чинове у српском језику, Језик данас 13, 9, Нови Сад: Матица српска, 2017, 11-16.

Левушкина, Ружица: Служба Богородице в честь Ее иконы Великореметска (некоторые лексические проблемы в сербском переводе службы), у: Елена Потехина, Александр Кравецкий (ур.), Fontes Slavia Orthodoxa III, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2016, 71–79.

Левушкина, Ружица: Дескриптивни речник лексема из сфере православне духовности у савременом српском језику, у: Стана Ристић, Ненад Ивановић, Ивана Лазић- -Коњик (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 321–340.

Левушкина, Ружица: Современные сербские лингвистические исследования в области православия, у: А. А. Осипова, Н. В. Позднякова (ред.), Материалы Международной заочной научной конференции, посвященной юбилею д-ра филолологических наук, проф. С. Г. Шулежковой, Магнитогорск: Научно-исследовательная словарная лаборатория, кафедра РЯОЯиМК, ЗАО „Магнитогорский Дом печати“, 2015, 318–324.

Левушкина, Ружица: Вопросы восприятия богослужебного языка в Сербской православной церкви, у: Елена Потехина, Александр Кравецкий (ур.), Fontes Slavia Orthodoxa 1, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2014, 228–233.

Левушкина, Ружица: Једна православна интернет-библиотека, у: Радомир Поповић (ур.), Српска теологија данас 4, Београд: Институт за теолошка истраживања Православног богословског факултета, 2013,  684–689.

Левушкина, Ружица: Теоними у савременом српском језику, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић (ур.), Теолингвистичка проучавања словенских језика, Београд: Српска академија наука и уметности, 2013, 167–177 (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, 5).

Левушкина, Ружица: Православие и лингвистика в Сербии сегодня. у: Материалы международной научной конференции 14‒16 ноября 2012, Том 2, Воронеж: Истоки, 2013, 5–8.

Левушкина, Ружица: Лексика сферы православной духовности – попытки классификации. Православный ученый в современном мире: сборник материалов Второй международной научно-практической конференции. Том 2. Воронеж: Истоки, 2013, 54–59.

Бајић, Ружица: Неки проблеми лексикографске обраде појединих лексема из области православне духовности у савременом српском језику, у: Богољуб Шијаковић (прир.), Српска теологија данас 3, Београд: Православни богословски факултет, 2012, 729‒733.

Баич Левушкина, Ружица: Религиозный текст в сербском языковом пространстве, у: митроп. Георгий Данилов (ред.), Труды Нижегородской духовной семинарии 10. Нижний Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2012, 365‒371.

Бајић Левушкина, Ружица, Језик покајања, у: Александар К. Гадомски, Ксенија Кончаревић (ур.), Теолингвистика, Београд: Православни богословски факултет, 2012, 116‒128.

Байич, Ружица: Нека запажања о карактеристикама српског богослужбеног језика на морфолошком нивоу, у: митроп. Волгогр. и Камыш. Герман и др. (ред.), Мир Православия Вып. 8, Волгоград: Волгогр. и Камышинская епархия Рус. Православ. Церкви, Богословский факультет Царицын. православ. ун-та преп. Сергия Радонежского, Волгоградский государственный университет, Издательство ВолГУ, 2012, 457‒466.

Баич, Ружица: «Охридский пролог» св. владыки Николая Велимировича как материал для обучения церковнославянскому языку. Перевод и сопоставительная лингвистика 8, Екатеринбург, 2012, 52‒56.

Бајић, Ружица, Наташа Вуловић: Лексикографска и фразеографска обрада неких лексема из области православне духовности у једнојезичним речницима савременог српског језика, Црквене студије 9, Ниш, 2012, 455‒464.

Бајић, Ружица: Лексика у делу Св. Серафима (игумана манастира Св. Тројице код Пљеваља), у: Јелица Стојановић (ред.), Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас. Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Одјељење за српски језик и књижевност у Никшићу, Матица српска у Новом Саду, 2012, 393‒407.

Баич, Ружица: Некоторые проблемы перевода лексики православной духовности (на материале сербского и русского языков), у: А. К. Гадомский (ред.), Крымско-польский сборник научных работ = Krymsko-polskie zeszyty naukowe = Кримсько-польський збiрник наукових праць Том 8, Симферополь: Универсум, 2011, 201‒206.

Бајић, Ружица: О неким типовима понављања у богослужбеним текстовима (на материјалу Акатиста Св. Јустину Ћелијскоме). у: Богољуб Шијаковић (прир.), Српска теологија у данас 2, Београд: Православни богословски факултет, 2011, 548‒555.

Баич, Ружица: Некоторые проблемы лексикографической обработки лексем из области православной духовности, у: О. М. Карпова (ред.), Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы ХХІ века, Иваново: Ивановский государственный университет, 2011, 188‒191.

Баич, Ружица: Русская православная культура и лексика в толковых словарях современного сербского языка, у: Л. А.Вербицка, Лю Лиминь и Е. Е. Юркова (ред.), Русский язык и литература во времени и пространстве, ХІІ конгрес Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Том 1, Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2011, 691‒694. [= Левушкина, Ружица: Русская православная культура и лексика в толковых словарях современного сербского языка, у: П. Пипер и К. Кончаревич (сост.), Русский язык в исследованиях сербских славистов, Белград: Филологический факультет Белградского университета. Серия: Труды о языке и литературе. Эдиция: Библиотека „Язык и литература“, 2015, 325–332].

Баич, Ружица, Наташа Вулович: Православно-культурная информация в лексикографических и фразеографических описаниях некоторых лексем в толковых словарях современного сербского языка, у: Е. В. Плисов (ред.), Проблемы изучения религиозных текстов 2, Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, 2011, 14‒23.

Бајић, Ружица, Наташа Вуловић: Фразеологизми из области православне духовности у једнојезичним речницима српског језика, Проблемы истории, филологии, культуры: науч. журн. РАН, Москва‒Магнитогорск–Новосибирск, 2011, 444‒448.

Баич, Ружица: Эортонимы в сербской лексикографии, у: А. К. Гадомский (ред.),  Крымско-польский сборник научных работ = Krymsko-polskie zeszyty naukowe = Кримсько-польський збiрник наукових праць Том 9, Симферополь: Универсум, 2011, 201‒204.

Бајић, Ружица: Светосавље кроз лексику савременог српског језика. Српски језик 15/1‒2, Београд, 2010, 229‒244.

Бајић, Ружица: О лексици из области православне духовности у „Српском рјечнику“ Вука Стефановића Караџића, у: Богољуб Шијаковић (прир.), Српска теологија у данас 1, Београд: Православни богословски факултет, 2010, 442‒450.

Байич, Ружица: Слова-повторы в богослужебных текстах (на материале Акафиста Св. Иустину Челийскому), у: Г. В. Векшин (ред.), Поэтика и фоностилистика: Бриковский сборник Выпуск 1, Москва: Московский государственный университет печати, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2010, 98‒104.

Бајић, Ружица, Данијела Станић: О (не)оправданости присуства синонима у дефиницијама одредница у описним речницима савременог српског језика (на примерима неких именица), у: Лексикографията в европейското културно пространство, Велико Търново: „Знак ’94“, 2010, 110‒118.

Баич, Ружица, Наташа Вулович: Православно-культурная информация в толковых словарях современного сербского языка (на примере лексем анђео/ангел, демон, бес), у: Е. А. Баженова (ред.), Речеведение: современное состояние и перспективы, Пермь: Пермский государственный университет, 2010, 156‒160.

Баич, Ружица: “Светосавле” в лексике современного сербского языка, у: Е. В. Плисов (ред.), Проблемы изучения религиозных текстов 1, Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород им. Н.А. Добролюбова, 2010, 112‒131.

Бајић, Ружица: Лексикографска обрада неких лексема из области православне духовности у једнојезичним речницима српског језика. Проблемы истории, филологии, культуры 2 (24), Магнитогорск, 2009, 192‒197.

Бајић, Ружица, Наташа Вуловић: Семантичко-фразеолошка анализа неких лексема са сакралним значењима у српском језику (анђео, ангел / демон, бес). Црквене студије 6, Ниш, 2009, 271‒279.

Бајић, Ружица, Мирјана Гочанин: Сусрет старог и новог у савременом српском језику (о рекцији и значењу глагола наставити/настављавати/настављати), у: Милош Ковачевић (рец.), Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 105‒112.

Баич, Ружица: Об устном переводе некоторых лексем православной духовности с русского на сербский язык. Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 3, Нижний Новгород, 2008, 63‒72.

Бајић, Ружица: Црквенословенски језик у Охридском прологу св. владике Николаја Велимировића. Црквене студије 5, Ниш, 2008, 265‒271.

Бајић, Ружица: О проблемима превођења неких лексема из области православне духовности са руског на српски језик. Наш језик 39/1-4, Београд, 2008, 35‒42.

Баич, Ружица, Ксения Кончаревич: Цели обучения церковнославянскому языку в условиях возрождения сербской православной культуры, у: Будейко В. Э. (ред.), VI Славянский международный научный собор „Урал. Православие. Культура”: Духовно-нравственное, патриотическое образование и воспитание в традиции православия: исторический опыт, актуальность возрождения в культуре современной России Часть 2, Челябинск: Челябинская государственная академия культуры и искусств – Челябинский государственный университет, 2008, 12‒18.

Баич, Ружица, Миряна Гочанин: Встреча старого и нового в современном сербском языке (Об управлении некоторых глаголов в Охридском прологе), у: Л. Б. Карпенко и Г. Ю. Карпенко (ред.), Славянский мир: вера и культура, Самара: Федеральное агентство по образованию – Министерство образования и науки самарской области – Самарский научный центр РАН –  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Самарский государственный университет”, 2008, 159‒163.

Бајић, Ружица: Социолингвистички поглед на језик и Цркву, у: Ксения Кончаревич, Александар К. Гадомский (ред.), Хрестоматия теолингвистики, Симферополь Универсум., 2008, 71‒90.

Бајић, Ружица, Наташа Вуловић: Настава црквенословенског језика у српским школама у ХIХ и ХХ веку, у: Богољуб Шијаковић (прир.), Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, 2. Београд: Православни богословски факултет, 2007, 249‒259.

Бајић, Ружица, Ксенија Кончаревић: Ставови верника СПЦ према употреби српског језика у богослужењу. Оглед социолингвистичке анализе. Религија и толеранција 8, Нови Сад, 2007, 7‒30.

Бајић, Ружица: Време и граматичка категорија времена у сакралном стилу. Stylistyka 16, Opole, 2007, 375‒391.

Баич, Ружица, Ксения Кончаревич: Язык сакрального в зеркале современной коммуникологии (Опыт функционального анализа литургического дискурса в церковнославянском языке), у: О. В. Куранова (ред.), Труды Нижегородской Духовной семинарии, 5. Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007, 335‒348.

Баич, Ружица: О необходимости знакомства с некоторыми терминами из греческого языка в области богословия и православной духовности, у: Е. И. Маркова, В. Н. Сузи (рец.), Россия и Греция: диалоги культур, ΙΙ том, Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2007, 130‒137.

Бајић, Ружица, Наташа Вуловић: Црквенословенски језик у систему образовања у Србији. Црквене студије 4, Ниш, 2007, 265‒272.

Баич, Ружица, Ксения Кончаревич: К вопросу о коммуникативных функциях литургического дискурса, у: прот. Александр Мякинин, И. В. Бугаева, Е. В. Плисов (ред.), Церковь и проблемы современной коммуникации, Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007, 15‒27. [= Баич, Ружица, Ксения Кончаревич: К вопросу о коммуникативных функциях литургического дискурса. у: И. В. Бугаева (ред.), Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования,Москва: Кругъ, 2007, 18‒32.]

Баич, Ружица, Наташа Вулович: Церковнославянский язык в системе образования в Сербии ‒ исторический обзор и современное состояние, у: И. В. Бугаева (ред.), Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования, Москва: Кругъ, 2007, 5‒17.

Бајић, Ружица: О неким ставовима и употреби богослужбеног језика у Српској православној цркви у прошлости и данас, у: О. В. Иншаков (ред.), Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов 1. том,  Волгоград: Филологический факультет Волгоградского государственого университета,  2007, 649‒654.

Бајић, Ружица: О православним празницима у Речнику Матице српске и Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, у: Срето Танасић (ур.). Шездесет година Института за српски језик САНУ: зборник радова 2, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 9‒20.

Бајић, Ружица: О потреби познавања неких термина из грчког језика из области православља данас. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 55‒63.

Бајић, Ружица, Ксенија Кончаревић: Динамизам језичких процеса у Српској православној цркви данас (стање и перспективе конкурентске богослужбене употребе црквенословенског и стандардног српског језика). Socjolingwistyka 20. Краков, 2006, 89‒111. [= Бајић, Ружица, Ксенија Кончаревић: Динамизам језичких процеса у Српској православној цркви данас (стање и перспективе конкурентске богослужбене употребе црквенословенског и стандардног српског језика). Годишњак 5, Фоча, 2006, 35‒63.]

Бајић, Ружица: Друштвено-историјски приступ проучавању промене ставова према богослужбеним језицима и утицај ставова на промену ових језика. Црквене студије 3, Ниш, 2006, 289‒298.

Бајић, Ружица, Ксенија Кончаревић: Српски језик у литургијском функционисању: стање и перспективе. Српски језик 10/1‒2, Београд, 2006, 377‒401. [= Бајић, Ружица, Ксенија Кончаревић: Српски језик у литургијском функционисању ‒ стање и перспективе. Слово 15‒16, Никшић, 2007, 91‒118.]

Бајић, Ружица: Превођење богослужбених текстова у Православној цркви ‒ карактеристике, проблеми и ставови према овом превођењу у Српској и Руској православној цркви. Зборник Матице српске за славистику 70, Нови Сад, 2006, 259‒280.

Бајић, Ружица: Језик и Црква ‒ међусобни утицаји. Годишњак 6, Фоча, 2006, 111‒131.

Бајић, Ружица, Ксенија Кончаревић: Рецепција црквенословенског језика у српској говорној и социокултурној средини: савремено стање и импликације за језичку политику Цркве. Црквене студије 2, Ниш, 2005, 363‒378.

Бајић, Ружица: Емоција покајања у литургијско-молитвеном дискурсу. Стил 4, Београд, 2005, 245–260.

Бајић, Ружица, Ксенија Кончаревић: О комуникативним функцијама литургијског дискурса у српском језику, у: И. А. Стернин, П. Пипер (ур.), Коммуникативное поведение славянских народов, Воронеж: Истоки, 2004, 146‒177.

Бајић, Ружица, Ксенија Кончаревић: О неким лингвистичко-комуниколошким аспектима литургије. Богословље 1–2, Београд, 2003, 41‒74.

 

Прикази, критике, хронике, осврти, пригодни текстови

Левушкина, Ружица. „Темељни прилог развоју и разумевању теолингвистике (Ксенија Кончаревић, Језик и религија, Јасен, Београд, 2017, стр. 348)”. Црквене студије, 17, Ниш, 2020, 469–472 [приказ].

Левушкина, Ружица. ХVII Међународна научна конференција Ономастика Поволжја Славистика (ХХІIІ/2, 2019), Славистичко друштво Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019, 268–270 [хроника].

Левушкина, Ружица: Преглед савремене терминологије као лингвистичке дисциплине, Сложеникина, Ю.В. Основы терминологии. Лингвистические аспекты теории термина, URSS, Москва, 2018, 114 с., 181-184. [приказ]

Левушкина Ружица. Словенска терминологија данас. Зборник радова. Наш језик XLIX/2, 2018. Институт за српски језик САНУ, стр. 63–76 [приказ].

Левушкина, Ружица. Е. В. Плисов (ред.). Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, трансформации. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015, 210 стр. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LXI/2, 2018, Нови Сад, Матица српска, 177–181 [приказ].

Левушкина, Ружица: Ксенија Кончаревић, Поглед у теолингвистику, у: Елена Потехина, Александр Кравецкий (ур.), Fontes Slavia Orthodoxa 3, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2016, 299–305 [приказ].

Левушкина, Ружица: Акатистологија, Федор Б. Людоговский. Структура и поэтика церковнославянскихакафистов. Москва: Институт славянове де ния РАН, 2015, Зборник Матице српске за књижевност и језик 65, 2017, 711-714. [приказ].

Левушкина Ружица. Наташа Вуловић, „Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања”. Институт за српски језик САНУ, Београд, 2015, 359 стр. Зборник Матице српске за славистику. Књ. 91, 2017, 287–289 [приказ].

Левушкина, Ружица: Ксенија Кончаревић, Поглед у теолингвистику. Fontes Slavia Orthodoxa 3, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2016, 299–305 [приказ].

Левушкина, Ружица: Наташа Вуловић, Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања. Fontes Slavia Orthodoxa 3, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2016, 307–312 [приказ].

Левушкина, Ружица: Григорий Казаков, Сакральная лексика в системе языка. Јужнословенски филолог 72, Београд, 2016, 262‒267 [приказ].

Левушкина, Ружица: Ксенија Кончаревић, Александар Гадомский (ур.), Теолингвистика: међународни тематски зборник радова = Теолингвистика:  международный тематический сборник статей, Зборник Матице српске за славистику 84, Нови Сад 2013, 239–242. [приказ]. [= Левушкина, Ружица: А. К. Гадомский, Ксенија Кончаревић (ур.): Теолингвистика: међународни тематски зборник радова = Теолингвистика:  международный тематический сборник статей, Богословље 1, 2013, 268–271].

Левушкина, Ружица: Прва међународна конференција православних научника, Лингвистичке актуелности 21, 2012, 111‒113. [хроника].

Левушкина, Ружица: Л. П. Клименко: Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири, Лингвистичке актуелности 21, 2012, 92. [осврт]

Бајић, Ружица: И. В. Бугаева, Язык православных верующих (в конце ХХ ‒ начале ХХI века), Српски језик – 15/1‒2, Београд, 2010, 769‒773 [приказ].

Бајић, Ружица: Резултати лексикографског рада словенских земаља, Теория и история славянской лексикографии. Научные материалы к ХIV съезду славистов, Српски језик 14/1‒2, Београд, 2009, 745‒749 [приказ].

Бајић, Ружица: Stanislaw Puppel and Marta Bogusławska-Tafelska (editors): New pathways in Linguistics. Стил 8, Београд, 2009, 350‒354 [приказ].

Бајић, Ружица: Л. Я. Мещерякова: Жанр жития в тверской литературе ХVI‒XVIII веков, Стил 8, Београд, 2009, 365‒366 [приказ].

Ружица, Бајић: Рождественская образовательная чтения. Лингвистичке актуелности 16, Београд, 2008. [хроника].

Бајић, Ружица: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига XVII, Јужнословенски филолог 63, Београд, 2007, 240‒241 [приказ].

Бајић, Ружица: М. П. Котюрова: Культура научной речи. Текст и его редактирование Стил 5, Београд 2006, 405‒409 [приказ].

Бајић, Ружица: Л. В. Савельева: Основы палеорусистики. Стил 5, Београд, 2006, 395‒398 [приказ].

Бајић, Ружица: Igor Burkhanov: Translation. Theoretical prerequisites. Стил 3, Београд–Бања Лука 2004, 480–483 [приказ].

Резимеи

Левушкина, Ружица. Лексика православной духовности в сербском и русском языках: (на материале из романа Е. Водолазкина «Лавр» и его перевода на сербский язык). Русский язык. Исторические судьбы и современность. Москва: Издательство МГУ, 2019, 385–386.

Владан Јовановић, Левушкина Ружица. Електронска форма Речника САНУ као извор за израду речника српске лингвистичке терминологије. The electronic SASA Dictionary as a resource for a Serbian dictionary of linguistics. E-rječnici i e-leksikografija E-dictionaries and E-lexicography. (knjiga sažetaka). Zagreb, 10–11. svibnja 2019, 58–59.

Левушкина, Ружица, Новојављени светитељи Српске православне цркве и химнографија о њима. Руско-српске појачке везе. Међународна научна конференција. Књига сажетака. Српска академија наука и уметности, Музиколошки институт САНУ, Београд, 2018, 34–37.

Левушкина, Ружица. Православный катихизис в сербских школах – история, организация, опыт. Материалы международного молодежного форума “образование, экология, практика” (ред. И. И. Косинова), Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018, 300–302.

Левушкина, Ружица. Превод романа „Лавр“ на српски језик – илустрација потребе за специјализованим описним речником из сфере православне духовности. Петнаеста Међународна научна конференција „Преводиоци и изазови III миленијума”. Зборник апстраката, 2018, 52–53.

Баич, Ружица: Аутобиографија и мемоари игумана једног српског манастира, Маргиналии‒2012: границы культуры и текста,Касимов, 2012, 7‒8.

Бајић, Ружица: Теоними у савременом српском језику, у: Л. М. Ремнева (ред.), Славянские языки и культуры в современном мире (труды и материалы), Москва, 2012, 107.

Баич, Ружица: Религиозный текст в современном сербском языке. Язык, культура и общество в современном мире, Нижний Новгород, 2012, 177‒178.

Бајић, Ружица: Лексика у делу Св. Серафима Џарића (игумана манастира Св. Тројице код Пљеваља), Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас, Никшић, 2012, 5.

Бајић, Ружица: Светосавље кроз лексику савременог српског језика. Савремено изучавање српскога језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних, Београд, 2009, 7‒8.

Баич, Ружица: Сербское православие через лексику современного сербского языка. Национально-культурный компонент в тексте и языке, часть 2, Минск, 2009, 5‒6.

Баич, Ружица, Наташа Вулович: Семантичко-фразеолошка анализа неких лексема са религиозним значењима у српском језику (анђео, ангел / демон, бес), Славянские языки и культуры в современном мире (труды и материалы), Москва, 2009, 210‒211.

Байич, Ружица: Национальный и культурный компонент в богослужебных языках Сербской и Русской Православных Церквей. Национально-культурный компонент в тексте и языке часть 1, Минск, 2005, 37‒38.

Бајић, Ружица: Друштвено-историјски приступ проучавању промене ставова према богослужбеним језицима и утицај ставова на промену ових језика. Актуелни проблеми у проучавању и настави српског и других словенских језика и књижевности, Београд 2005, 5.

Тезе

Бајић, Ружица, Социолингвистички аспекти преференције српског стандардног / црквенословенског језика у својству богослужбеног језика Српске Православне Цркве,  магистарски рад, одбрањен 21. 5. 2004. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор проф. др Ксенија Кончаревић, чланови комисије: проф. др Гордана Јовановић, академик Предраг Пипер и проф. др Драган Протић).

Бајић, Ружица: Лексика из сфере православне духовности у српском језику и њена лексикографска обрада, докторска дисертација, одбрањена 3. 9. 2013. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Рајна Драгићевић, чланови комисије: академик Предраг Пипер и проф. др Ксенија Кончаревић).

 

Биографија:

Рођена 25. маја 1973. у Пљевљима
1996 Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (општа лингвистика).
2000 Почела да ради у Институту за српски језик САНУ као стипендиста.
2003 Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.
2004 Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.
2013 Докторирала на Филолошком факултету у Београду.
2014 Изабрана у звање научни сарадник.
Члан две комисије Међународног комитета слависта: Терминолошке славистичке комисије и Комисије за језик религије.

Види више →
 

Рођена 25. маја 1973. у Пљевљима.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за општу лингвистику (1996).

Од треће године основних и до краја постдипломских студија била је стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка Србије, а од 2000. до 2003. године стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије.

Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.

Тезе

Магистарски рад: Социолингвистички аспекти преференције српског стандардног / црквенословенског језика у својству богослужбеног језика Српске Православне Цркве,  магистарски рад, одбрањен 21. 5. 2004. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор проф. др Ксенија Кончаревић, чланови комисије: проф. др Гордана Јовановић, академик Предраг Пипер и проф. др Драган Протић).

Докторска теза: Лексика из сфере православне духовности у српском језику и њена лексикографска обрада, докторска дисертација, одбрањена 3. 9. 2013. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Рајна Драгићевић, чланови комисије: академик Предраг Пипер и проф. др Ксенија Кончаревић).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник 30. 4. 2014.

Међународна сарадња:

Члан „Удружења православних научника“ и редакцијског колегијума часописа овог удружења (Вестник Объединения православных ученных).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан две комисије Међународног комитета слависта: Терминолошке славистичке комисије и Комисије за језик религије.

Учешћа на научним скуповима:

Учествовала је на преко тридесет научних скупова, конференција и конгреса: на девет скупова у Србији; шеснаест скупова у Русији (у десет различитих градова, од чега седам пута у Москви); на два научна скупа у Белорусији и на по једном скупу у Украјини, Пољској, Бугарској, Црној Гори и Кини (Шангају).

Међународна научна конференција Современная православная гимнография у Москви (Институт руског језика им. В. В. Виноградова РАН), 27. и 28. фебруара 2020.

Православно монаштво. Научни скуп посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу. У Нишу и у ман. Липовцу, марта 2019. Организатор: Центар за црквене студије, Ниш.

VI Международный конгресс исследователей русского языка, у Москви, марта 2019. Организатори: Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, при участии Института русского языка имени В.В. Виноградова.

Международная научно-практическая конференция: Научная дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. априла 2019. Организатор: Мининский государственый педагогический университет, Нижний Новгород.

Међународна научна конференција Edictionaries and Elexicography, у Загребу, маја 2019. Организатор: Хрватска заклада за знаност.

Други конгрес православних научника – Међународна научно-практична конференција Образовање, култура, наука. маја 2019. у Нишу. Организатори: Међународна просветна друштвена организација (МПОО) „Обједињење православних научника” (Русија, Вороњеж); Одељење МПОО „Обједињење православних научника” у Нишу; Универзитет у Нишу: Центар за византијско-словенске студије и Међународни центар за православне студије, Ниш.

ХVII Међународна научна конференција Ономастика Поволжья. Велики Новгород, септембар 2019. Организатори: Министарство науке и високог образовања Руске Федерације; Новгородски државни универзитет Јарослав Мудри. Волгоградски државни социјално-педагошки универзитет.

Међународна научна конференција Религија и стил, септембра 2019. у Ополу. Организатори: Комисија за језик религије при Међународном комитету слависта, Институт полонистике и културологије и Институт славистике Ополскога универзитета.

XVI Конгрес Међународног комитета слависта у Београду, август 2018.

Међународна научна конференција Преводиоци и изазови III миленијума, октобар 2018. у хотелу Палас у Београду.

Међународна научна конференција Руско-српске појачке везе, Музиколошки институт САНУ, Београд, октобар 2018.

Међународна научна чтенија у част стогодишњице рођења професора Фјодора Михаиловича Јанковског, октобра 2018. на Бјелоруском државном педагошком институту Максима Танка, Минск.

Современная православная гимнография, Москва, 2017.

Terminologia slowiańska: dziś i jutro, Варшава, 2017.

Први конгрес православних научника – Међународна научна конференција Православље и наука, Београд, Коларчев народни универзитет, октобар 2017.

Закључно заседање Првог међународног конгреса православних научника Вороњежу Евангельские ценности и будущее православного мира, децембар 2017.

Современная православная гимнография, Москва, 2016.

Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Современная православная гимнография, Москва, 2014.

Православный ученый в современном мире, Вороњеж, 2013.

ΙΙ међународни научни симпозијум „Славянские языки и культуры в современном мире”, Москва, 2012.

Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас, Херцег Нови, 2012.

Язык, культура и общество в современном мире, Нижний Новгород, 2012.

Српска теологија данас, Београд, 2012.

Маргиналии-2012: границы культуры и текста, Касимов, 2012.

Православный ученый в современном мире: проблемы и пути их решения, Вороњеж, 2012.

ХІІ конгрес Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы „Русский язык и литература во времени и пространстве”, Шангај, 2011.

Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы ХХІ века, Иваново, 2011.

Међународни научни симпозијум „Лексикография и фразеография в контексте славистики”, Магнитогорск, 2011.

Српска теологија данас, Београд, 2010.

I-е Бриковские чтения, Москва, 2010.

Речеведение: современное состояние и перспективы, Перм, 2010.

Ι међународни научни симпозијум „Славянские языки и культуры в современном мире”, Москва, 2009.

Савремено изучавање српскога језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних, Сокобања, 2009.

Међународни научни симпозијум „Русская лексикография и фразеография в контексте славистики: теория и практика”, Магнитогорск, 2009.

Лексикографията в европейското културно пространство, Софија, 2009.

IV Међународна научна конференција Национально-культурный компонент в тексте и языке, Минск 2009.

I научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2009.

Српска теологија данас, Београд, 2009.

Рождественская образовательная чтения, Москва, 2008.

Дни Адама Мицкевича в Крыму, Гурзуф (Крим), 2008.

Рождественская образовательная чтения, Москва, 2007.

Церковь и проблемы современной комуникации, Нижний Новгород, 2007.

Српска теологија у ХХ веку, Београд, 2007.

Стање и перспективе науке о српском језику, Београд, 2007.

Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов, Волгоград, 2007.

Styl i czas. Ополе, 2006.

Россия и Греция: диалоги культур, Петрозаводск, 2006.

III Међународна научна конференција Национально-культурный компонент в тексте и языке, Минск, 2005.

Шеснаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе, Врњачка Бања, 2005.

Студијски боравци

Године 2012, три недеље је била гост у Институту за руски језик В. В. Виноградова у Москви.

Остале активности

Члан две комисије Међународног комитета слависта: Терминолошке славистичке комисије и Комисије за језик религије.

Члан „Обједињења православних научника“ и редакцијског колегијума часописа овог удружења (Вестник Объединения православных ученных) (Вороњеж).

Члан Међународног центра за православне студије (Ниш).

Рад на организацији конференције „Православље и наука“ Удружења православних научника у Београду 2017.

Говори и пише руски језик; служи се енглеским; чита француски и неке словенске језике