др Драгана Цвијовић

e-mail:

dragana.cvijovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2 181 383

Научне области:

Лингвистика H350, Фонетика и фонологија H351, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Лексикологија H353, Дијалектологија H401.

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, морфологија, синхронија

Научна делатност:

Запослена је као основни обрађивач на изради тезаурусног Речника САНУ. Напоредо са лексикографијом бави се и научним радом. Предмет научног интересовања чине лексиколошка, семантичка, морфолошка, лексикографска истраживања савременог српског језика. Учествовала је на више међународних и домаћих научних скупова.

Изабране публикације:

Цвијовић, Драгана: О лексичким јединицама са партикуларизаторском службом типа јато, крдо, рој, стадо, чопор, Наш језик XLVII 3−4, 2016. Цвијовић, Драгана: О двородној природи појединих збирних именица на -еж у српском језику, Српски језик XXII, 457‒469.

Цвијовић, Драгана: О стилској вредности антрополошке лексике у збирци приповедака „Башта сљезове боје” Бранка Ћопића, Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори IV/5, 2014, 37‒44.

Цвијовић, Драгана: Именице страног порекла на -о и -е у српском језику, Савремени токови у лингвистичким истраживањима, књига 1, Филолошка истраживања данас, том III/1, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Чигоја штампа, Београд, 2013, 309‒317.

Цвијовић, Драгана: О лексичким спојевима с именицом мода и придевом модни, Наш језик XLII/3–4, 2011, 39–45.

Настановић, Драгана: О денотативном варирању у деривационом гнезду појединих опсцених лексема, Савремена проучавања језика и књижевности, II/1, Зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 5. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, ур. Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 61–66.

Настановић, Драгана: За мястото на жаргонната лексика в тълковните речници, Лексикографията в европейското културно пространство, Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин”, БАН, Софија, Знак ’94, Велико Търново, 2010, 248–256 (у коауторству са М. Спасојевић и М. Милосављевић-Тодоровић).

Настановић, Драгана: О акузативу једнине неких именица мушког рода прве деклинационе врсте, Шездесет година Института за српски језик САНУ, Зборник радова II, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007, 119–127.

Види више →

Монографске публикације:

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 21. књига, погдекад(а)–покупити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2019, 800 стр. [Цвијовић, Драгана: основна обрада пођа–позајмиште, 488–541]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 20. књига, петогодан–погдегод, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2017, 800 стр. [Цвијовић, Драгана: основна обрада пиштаљина–пјуха, 263–275]

Студије и чланци:

Цвијовић, Драгана Ј.: Експресивна вредност лексема којима се именује особа у роману Време кокошки Добрила Ненадића, у: ур. Милош Ковачевић, Јелена Петковић, Језик и стил српскога романа, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2022, 251–261.

Цвијовић, Драгана: Лексичка збирност у српском војном регистру, Преводилац 3‒4 (84), Београд, 15‒23, 2020.

Цвијовић, Драгана: Збирне именице у настави српског језика, Прилози IX, 2020, 69–80.

Цвијовић, Драгана: Збирне именице као компоненте фразеолошких јединица с религијском конотацијом [у коауторству са Наташа Вуловић], Црквене студије XVII, 2020, 321–326.

Цвијовић, Драгана: Експресивна вредност збирних именица које означавају етничке, националне, верске скупине, Наш језик L/2, 2019, 141–150.

Цвијовић, Драгана: О збирности именица типа азбука, атлетика, номенклатура, ономастика и сл. у српском језику, Наш језик XLVIII/3–4, 2017, 230–238.

Цвијовић, Драгана: Да ли је господа дошла или су господа дошла?, Језик данас, н. с., година XIII, број 9, Нови Сад, 2017, 20−23.

Цвијовић, Драгана: Обрада опсцене лексике и њених деривата у Речнику САНУ [у коауторству са Стана Ристић], у: Опсцена лексика у српском језику: зборник радова са истоименог научног скупа, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2017, 45−59.

Цвијовић, Драгана: О двородној природи појединих збирних именица на –еж у српском језику, Српски језик XXII, 2017, 457‒469.

Цвијовић, Драгана: О лексичким јединицама са партикуларизаторском службом типа јато, крдо, рој, стадо, чопор, Наш језик 47/3–4, Београд, 2016, 73−88.

Цвијовић, Драгана: Лексикографска обрада збирних именица на –ад у дескриптивној српској лексикографији, Октоих 5/6, Подгорица, 2015, 21‒35.

Цвијовић, Драгана: О стилској вредности антрополошке лексике у збирци приповедака „Башта сљезове боје“ Бранка Ћопића, Октоих 4/5, Подгорица, 2014, 37‒44.

Цвијовић, Драгана: Именице страног порекла на –о и –е у српском језику, у: Весна Половина, Јулијана Вучо (ур.), Филолошка истраживања данас III. Савремени токови у лингвистичким истраживањима 1, Београд: Филолошки факултет, 2013, 309‒317.

Цвијовић, Драгана: О вулгаризмима у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске, u: Mirela Omerović (ur.), Senahid Halilović (gl. ur.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Zbornik radova. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 309–317.

Цвијовић, Драгана: О неким граматичко-семантичким особинама именица на –о у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 47–53.

Цвијовић, Драгана, Ивана Маринковић: Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 230–240.

Цвијовић, Драгана: О лексичким спојевима с именицом мода и придевом модни, Наш језик 42/3–4, Београд, 2011, 39–45.

Цвијовић, Драгана, Марина Спасојевић: Употреба квалификатора вулг. у дескриптивним речницима српскога језика, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 553–562.

Настановић, Драгана: О денотативном варирању у деривационом гнезду појединих опсцених лексема, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 61–66.

Настанович, Драгана, Марина Спасоевич, Мария Милосавлевич: За мястото на жаргонната лексика в тълковните речници, у: Лилия Крумова-Цветкова, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията в европейското културно пространство, София: Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак ’94, 2010, 248–256.

Настановић, Драгана: Текстови из урбане дијалектологије, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 315–318.

Настановић, Драгана: О неким фонетским особинама говора села Горња Трешњица код Љубовије, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 238–242.

Настановић, Драгана: О неким аспектима адаптације англицизама из области моде у српском језику, у: Милош Ковачевић, Радивоје Младеновић, Никола Рамић, Владимир Поломац (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности I/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 205–212.

Настановић, Драгана, Јованка Милошевић: Омладински жаргон, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2009, 141–152.

Настановић, Драгана: О акузативу једнине неких именица мушког рода прве деклинационе врсте, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 119–127.

Библиографије:

Цвијовић, Драгана, Владимир Живановић, Марина Спасојевић, Анета Спасојевић: Наш језик I−XLIII, Наш језик 43/3–4, Београд, 2012, 139−280.

Настановић, Драгана, Марина Спасојевић: Наш језик (књ. XXXI–XL), Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 131–145.

Настановић, Драгана, Добрило Аранитовић: Библиографија Драга Ћупића, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 13–55.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Цвијовић, Драгана: Вуков Српски рјечник и 200 година савременог српског језика, Наш језик LI/2, 61‒66, 2020 [приказ].

Цвијовић, Драгана: Јасна Влајић Поповић, Речите речи: од земље до неба, Наш језик 46/1−2, Београд, 2015, 67‒70 [приказ].

Цвијовић, Драгана: Неколико речи о часопису Октоих, Наш језик 45/3‒4, Београд, 2014, 141‒146 [приказ].

Цвијовић, Драгана: Љетопис Матице српске у Дубровнику, зборник радова I, Српски језик 16, Београд, 2011, 841–844 [приказ].

Настановић, Драгана: Наташа Вуловић, Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Наш језик 41/1–2, Београд, 2010, 61–63 [приказ].

Настановић, Драгана: Предраг Пипер, Милорад Радовановић, Лингвистика Милке Ивић, О лингвистици Милке Ивић, Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 77–80 [приказ].

Настановић, Драгана: Српски језик у огледалу друштвеног контекста, Зборника радова са научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу под насловом Српски језик и друштвена кретања, Српски језик 13, Београд, 2008, 713–718 [приказ].

Настановић, Драгана: Егон Фекете, Језичке доумице, књига друга, Од пописа преко описа до прописа, Наш језик 39/1–4, Београд, 2008, 115–117 [приказ].

Популарни текстови

Цвијовић, Драгана: Малограђанштина ужива у празним речима, Политика 28. октобар 2016, 13 [= у: Речи под лупом, зборник радова о лексици српског језика, Београд: Танеси, 2016, 111−113].

 

Биографија:

Рођена 11. маја 1979. године у Београду.
2006 Дипломирала на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност.
2006 Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика.
2008 Уписала и завршила мастер студије на Филолошком факултету у Београду.
2009 Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду, модул Наука о језику.
2009 Изабрана у звање истраживач сарадник.
2012 Реизабрана у звање истраживач сарадник.
2017 Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

Види више →
 

Рођена 11. маја 1979. године у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност (2006).

Мастерирала на Филолошком факултету у Београду (2008).

Докторирала на Филолошком факултету у Београду, модул Наука о језику (2017).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика (2006).

Тезе:

Мастер рад: „Англицизми у српском језику из области моде и њихова лексикографска обрада” (октобар 2008, пред комисијом у саставу: проф. др Драгана Мршевић Радовић (ментор), проф. др Александар Милановић).

Докторска теза: „Збирне именице у савременом српском језику” (30. 6. 2017, пред комисијом у саставу: проф. др Рајна Драгићевић (ментор), проф. др Весна Ломпар и др Владан Јовановић, научни сарадник).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач сарадник (21. XII 2009).

Реизабрана у звање истраживач сарадник (21. I 2013).

2018 Изабрана у звање научни сарадник (26. 4. 2018).

Лексикографска звања:

Основни обрађивач (2007‒).

Међународна сарадња и пројекти:

Пројекат Језик и идентитет у Републици Србији реализовао је Институт за српски језик САНУ, у периоду од марта до краја октобра 2008. године, а финансирао је УНЕСКО. Руководилац пројекта била је др Стана Ристић.

Пројекат Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића (2011–2016), који се одвија под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу.

Учесник пројекта Ivo Andrić im europäischen Kontext Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu (2007–2016), који се одвија под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу.

Учешће на научним скуповима:

Књижевност на дијалекту, Лесковац, 2008.

Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2009.

Језик. Књижевност. Идентитет, Ниш, 2009.

Лексикографията в европейското културно пространство, София, 2009.

Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2010.

Езикът на културата. Културата на езика, Пловдив, 2010.

Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Филолошка истраживања данас, Београд, 2010.

Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2011.

Језик. Књижевност. Комуникација, Ниш, 2011.

Први босанскохерцеговачки славистички конгрес, Сарајево, 2011.

Лирски доживљај свијета у Ћопићевим дјелима, Грац, 2012.

Језик, књижевност, значење, Ниш, 2015.

Опсцена лексика у српском језику, Ниш, 2015.

Остале активности

Бави се и објављивањем популарних текстова из области србистике.

Члан-сарадник Матице српске (од 2020).

Члан комисије за давање стручне оцене, стручног мишљења, односно експертског мишљења о квалитету уџбеника, приручника и наставних материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средства и дидактичких игровних средстава из предмета Српски језик и књижевност Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) (2010‒).

Говори и пише енглески и италијански, а служи се руским.