др Ана Мацановић

e-mail:

ana.randjelovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2181 383

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Историја језика H355, Граматика, семантика Н 352, Лексикологија H353.

Кључне речи:

српски језик, дијахронија, историја језика, лексикографија, лексикологија, дериватологија.

Научна делатност:

Бави се историјом српском књижевног језика, пре свега славеносрпском епохом. Предмет научног интересовања је и српска дериватологија, лексикологија (посебно терминологија) и лексикографија. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Мацановић, Ана: Лингвистичка терминологија Саве Мркаља, Српски језик 22, Београд 2017, 501–517. Ранђеловић, Ана: Називање, дефинисање и класификација непроменљивих врста речи у србистичким граматикама из 19. века, Српски језик 21, Београд 2016, 469–493.

Ранђеловић, Ана: Tворбена структура именица у поезији Јована Дошеновића, Наш језик 45/3–4, Београд 2014, 89–104.

Ранђеловић, Ана: Лексика у Искусном подрумару Захарије Орфелина, у: Милош Ковачевић (ур.), Зборник са III научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 127–138.

Ранђеловић, Ана: Маргинализација у језикословној терминологији код Срба у 19. веку, у: Милош Ковачевић (ур.), Зборник са научне конференције Језик, књижевност, маргинализација, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 471–486.

Ранђеловић, Ана: Фонетски аспект славенизама у поезији Јована Дошеновића, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I (тематски зборник), Нови Сад: Филозофски факултет, 2012, 445–452.

Види више →

Монографије

Српска језикословна терминологија у 19. веку, едиција Монографије 26, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2018.

Студије и чланци

Ранђеловић, Ана: Фонетски аспект славенизама у поезији Јована Дошеновића, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Нови Сад: Филозофски факултет, 2012, 445–452.

Ранђеловић, Ана: Метафорична значења зоонима која се односе на људске особине, Наш језик 43/3–4, Београд, 2012, 89–105.

Ранђеловић, Ана: Примена правописа у неким београдским културним водичима, Наш језик 43/1–2, Београд, 2012, 91–101.

Ранђеловић, Ана, Анета Спасојевић, Јована Јовановић: Језичка (не)култура у београдским културним водичима, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 43–51.

Ранђеловић, Ана: Теоријско-методолошки проблеми у именичкој префиксацији, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 65–70.

Ранђеловић, Ана, Ивана Маринковић, Јована Јовановић: Семантичка вредност суфикса -ота, -оћа и -ост у деривацији апстрактних именица из домена човекових физичких и духовних особина, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 99–111.

Ранђеловић, Ана: Маргинализација у језикословној терминологији код Срба у 19. веку, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2014, 471–486.

Ранђеловић, Ана: Лексика у Искусном подрумару Захарије Орфелина, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности V/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 127–138.

Ранђеловић, Ана, Ивана Маринковић Мандић, Јована Јовановић: О фразеологизмима с компонентама глава, нос, око и ухо, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору III, Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, 75–87.

Ранђеловић, Ана: Tворбена структура именица у поезији Јована Дошеновића, Наш језик 45/3–4, Београд, 2014, 89–104.

Ранђеловић, Ана: Називање, дефинисање и класификација непроменљивих врста речи у србистичким граматикама из 19. века, Српски језик 21, Београд, 2016, 469–493.

Мацановић, Ана: Графијско-ортографска проблематика у Друштву српске словесности, Књижевност и језик у Друштву српске словесности, Српска академија наука и уметности, Научни скупови, Књига CLXVIII, Одељење језика и књижевности, књига 29, ур. Злата Бојовић, 2017, 95–109.

Мацановић, Ана: Морфологија у српским граматикама прве половине 19. века, Наш језик, XLVIII/3–4, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 115–123.

Мацановић, Ана: Лексикографска обрада синонима у Речнику славеносрпског језика – могућности, проблеми, решења, Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1, Београд, 2018, 259–270.

Мацановић, Ана: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, у: Српска лексикографија од Вука до данас [ур. М. Тешић, Р. Драгићевић, Н. Ивановић], Српска академија наука и уметности, Београд, 2018, стр. 51–63.

Мацановић, Ана: Поводом 170-годишњице незваничне победе Вукове књижевнојезичке реформе, Језик данас. Гласило Матице српске за културу усмене и писане речи, нова серија, година  XIII, број 10, Нови Сад: Матица српска, 18–22.

Стручни текстови

Ранђеловић, Ана: Лексичко-стилске особености језика у београдским културним водичима, Свет речи 33–34, Београд, 2012, 31–34.

Ранђеловић, Ана: Језички зоо-врт, Свет речи 35–36, Београд, 2013, 35–39.

Ранђеловић, Ана: Азбукопротрес Саве Мркаља, Свет речи 37–38, Београд, 2014, 39–41.

Мацановић, Ана, Ивана Маринковић Мандић, Јована Јовановић: Могу ли старе речи бити модерне?, Језик данас, н. с. (12) 7–8, Нови Сад, 2016, 6–10.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Ранђеловић, Ана: Четврта књига Хроника славеносрпских грофа Ђорђа Бранковића, Prevodilac (67) 31/1–2, Beograd, 2012, 74–75 [приказ].

Ранђеловић, Ана: Зборник Творци српског књижевног језика, Наш језик 43/1–2, Београд, 2012, 109–112 [приказ].

Ранђеловић, Ана: Дечани у светлу археографских истраживања, Прилози за књи- жевност, језик, историју и фолклор 79/1–4, Београд, 2013, 340–345.

Ранђеловић, Ана: На почецима модерне српске филологије, Наш језик 44/1–2, Београд, 2013, 159–162 [приказ].

Ранђеловић, Ана: Зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Наш језик 43/3–4, Београд, 2013, 135–137 [приказ].

Ранђеловић, Ана: Научни састанак слависта у Вукове дане 43/3, Наш језик 45/3–4, Београд, 2014, 135–139 [приказ].

Ранђеловић, Ана: Граматички огледи В. П. Гуткова, Књижевност и језик 61/1–2, Београд, 2014, 143–146 [приказ].

Ранђеловић, Ана: Дело весма полезно, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 57/1, Нови Сад, 2014, 258–265 [приказ].

Ранђеловић, Ана: In memoriam: Бранкица Чигоја (1956–2014), Зборник Матице српске за књижевност и језик 63/1, Нови Сад, 2015, 315–318 [сећања].

Ранђеловић, Ана: Најстарији ћирилски споменици као сведочанства српске писмености, Зборник Матице српске за књижевност и језик 63/1, Нови Сад, 2015, 285–289 [приказ].

Ранђеловић, Ана: Развој српског књижевног језика у огледалу крајишких писаца, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад, 2015, 237–244 [приказ].

Ранђеловић, Ана: Узор у монографским описима језика писаца, Српски језик 20, Београд, 2015, 801–808 [приказ].

Мацановић, Ана: Реч више о језичком приручнику Реч по реч, Књижевност и језик 63/3–4, Београд, 2016, 453–455 [приказ].  

Мацановић, Ана: У сусрет Речнику славеносрпског језика, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 65/3, Нови Сад: Матица српска, 2017, 1080–1086. [приказ].  

Биографија:

Рођена 16. октобра 1985. године у Београду.

2009. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и књижевност).

2010. Одбранила мастер рад на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и књижевност).

2011. Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Лексикографски одсек).

2013. Изабрана у звање истраживач-сарадник.

2016. Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2017. Изабрана у звање научни сарадник.

Сарадник пројекта Језик и идентитет у Републици Србији Института за српски језик САНУ, Београд (за реализацију пројекта добијена су средства партиципације УНЕСКА) (2008).

Сарадник пројекта Лематизација корпуса сабраних дела Лазе Костића и израда Фреквенцијског речника Лазе Костића, Лабораторије за експерименталну психологију, Филозофског факултета Универзитета у Београду и Института за експерименталну фонетику (2012–).

Члан Комисије за терминологију Института за стандардизацију Србије (2014–).

Члан и секретар Комисије за историју језичког стандарда Одбора за стандардизацију српског језика у Институту за српски језик САНУ (2015–).

Члан-сарадник Матице српске (2016–).

Сарадник на пројекту Речник славеносрпског језика, Матица српска, Нови Сад (2017–).

Сарадник на пројекту Писци предстандардног периода српског језика и њихова дела, Матица српска, Нови Сад (2017–).

Види више →
 

Рођена је 1985. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. На Филолошком факултету Универзитета у Београду (Група за српски језик и књижевност) дипломирала је школске 2008/2009. године, а на истом факултету 2010. завршила је мастер студије (смер Српски језик), одбранивши рад Творбена структура именица у поезији Јована Дошеновића, под менторством доц. др Александра Милановића. Године 2017. докторирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одбранивши докторску дисертацију Језикословна терминологија код Срба у 19. веку пред комисијом у саставу: проф. др Александар Милановић (ментор), проф. др Божо Ћорић, др Рада Стијовић, научни саветник и доц. др Исидора Бјелаковић.

Од 2011. године ради у звању истраживача-приправника, од 2013. у звању истраживача-сарадника, а од 2017. у звању научног сарадника на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ Института за српски језик САНУ.

Учествовала је на неколико међународних и домаћих научних скупова и објавила је више научних радова из области историје српског књижевног језика, дериватологије и лексикологије.

Тезе

Докторска теза:

Језикословна терминологија код Срба у 19. веку, докторска дисертација, одбрањена 2. 6. 2016. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Александар Милановић, чланови комисије: проф. др Божо Ћорић, др Рада Стијовић, научни саветник, доц. др Исидора Бјелаковић).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач-сарадник (13. 2. 2013).

Изабрана у звање научни сарадник (24. 5. 2017).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Комисије за терминологију Института за стандардизацију Србије (2014–).

Члан и секретар Комисије за историју језичког стандарда Одбора за стандардизацију српског језика у Институту за српски језик САНУ (2015–)..

Члан-сарадник Матице српске (2016–)..

Учешће на научним скуповима

Научни скуп Књижевност и језик у Друштву српске словесности, 28. октобар 2016, Српска академија наука и уметности, Београд.

XII међународнa славистичка конференција Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Софијски универзитет Св. Климент Охридски, 9–10. мај 2014.

Научна кoнференција Језик, књижевност, дискурс, Филозофски факултет, Ниш, 25–26. април 2014.

XVIII конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Филолошки факултет, Београд, 29–31. август 2014.

V научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, март 2013, ФИЛУМ, Крагујевац.

Научна кoнференција Језик, књижевност, маргинализација, април 2013, Филозофски факултет, Ниш.

Научна конференција Језици и културе у времену и простору III, новембар 2013, Филозофски факултет, Нови Сад.

IV научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, март 2012, ФИЛУМ, Крагујевац.

Научна кoнференција Језик, књижевност, вредности, април 2012, Филозофски факултет, Ниш.

Научна конференција Језици и културе у времену и простору I, новембар 2011, Филозофски факултет, Нови Сад.

Научни скуп Наука и идентитет, мај 2011, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

III научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, март 2011, ФИЛУМ, Крагујевац.

Предавања, промоције и сл.

[1] Предавања о Речнику САНУ за студенте IV године Групе за српски језик и књижевност (филолошки профил), у оквиру предмета Лексикографска пракса (2014–).

[2] Језичка радионица Могу ли старе речи бити модерне? (у коауторству са Јованом Јовановић и Иваном Маринковић Мандић), одржана у оквиру трибине „Речник Српске академије наука и уметности – од речи до писмености”, коју је, поводом Дана европске баштине, организовала Задужбина Илије М. Коларца (Центар за предавачку делатност) у сарадњи са Институтом за српски језик САНУ (септембар 2014).

[3] Радионица на 56. републичком зимском семинару за наставнике и професоре српског језика и књижевности, у организацији Друштва за српски језик и књижевност, на тему Префиксација као начин творбе у настави српског језика (јануар 2015).

[4] Предавање по позиву Друштва младих лингвиста на тему Лингвистичка терминологија код Срба у 19. веку (децембар 2016).

Остале активности

Служи се енглеским, француским и италијанским језиком.