др Рада Стијовић

e-mail:

rada.stijovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 218 1383

Научне области:

Лингвистика H350, Граматика, семантика H352, Лексикологија H353, Историја језика H355, Дијалектологија H401

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија, норма, дијалектологија

Признања и награде:

2008. године: Награда „Павле Ивић” Славистичког друштва Србије за најбољи рад из српске лингвистичке славистике као један од аутора „Речника српскога језика”, Нови Сад: Матица српска 2007 2009. године: Награда „Павле Ивић” Славистичког друштва Србије за најбољи рад из српске лингвистичке славистике за монографију „Говор Горњих Васојевића”, Београд: Чигоја штампа 2007  [2008].

Научна делатност:

Бави се, пре свега, лексикографијом и лексикологијом, затим дијалектологијом и савременим српским језиком. Један је од аутора и уредника Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, коаутор Речника српскога језика Матице српске, аутор диференцијалног дијалекатског речника Из лексике Васојевића, дијалекатског речника Речник Васојевића, монографија: Говор Горњих Васојевића, Српски језик. Норма и пракса и Језички саветник. Научна и стручна библиографија броји око 100 научних и стручних наслова. Учествовала на 25 научних скупова у земљи и иностранству. Аутор је преко 200 популарно писаних чланака који се баве нормативним питањима српског језика, објављених углавном у рубрици Слово о језику Политикиног Културног додатка.

Изабране публикације:

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 15, недотупав–нокавац, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1996, 799 стр. [Стијовић, Рада: обрада недпотупав–независница, 1–24; неказненост–некрофобија,  109–127.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 16, нокат–одврзивати , Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2001, 781 стр. [Стијовић, Рада: обрада обурлавити–оверол, 491–522.] [Стијовић, Рада: суредакција обезочити (се)–обешчпвје-, 183–223.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 17, одвркао–опово, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2006, 800 стр. [Стијовић, Рада: обрада одјене–одљокнути, 76–103; око, 425–438; ометати1–омџа, 629–669; онакуша–онижи, 678–691.] [Стијовић, Рада: редакција онакуша–онижи, 678–691.] [Стијовић, Рада: суредакција одвркао–оделно, 1–39; одљубити–одмољавати, 103–130; одмор–однести, 130–143; одузеће–одшуштати, 257–281; окрес–окружност, 481–509.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр. [Стијовић, Рада: обрада осигурати–ослањати, 325–359.] [Стијовић, Рада: редакција ослапити–оснивати, 359–393.] [Стијовић, Рада: суредакција опосао–опрећи, 28–60; органика–орманчић, 188–220.]

Види више →

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр. [Стијовић, Рада: обрада пеак–пекарија, 585–622.] [Стијовић, Рада: редакција парламентарац–партаја, 408–428; паф–пашчурина, 556–585; пеак–пекарија, 585–622; пентрати се – период, 663–698.] [Стијовић, Рада: суредакција периода–перфекција, 698–744.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 20, петогодан–погдегод, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2017, 800 стр. [Стијовић, Рада: редакција: пинсла–Пипличић, 150–166; племство–плех, 416–446.] [Стијовић, Рада: суредакција: повереников–повестослован, 659–675. ]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 21, погдекад(а)–покупити, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2019, 800 стр. [Стијовић, Рада: редакција: подсмевалоподшумље, 426–488] [Стијовић, Рада: суредакција: под, 89–90, под1, 90–97, под2, 97, под-, 97–98, Пода– подбјељ-, 98–135, подметач–подмита, 299–310, подмитан–поднорити,310–339, поднос–подређивати, 339–389, позајмљеник–познаменит, 541–587]

Речник српскога језика, ур. Мирослав Николић, Нови Сад: Матица српска, 20071 (= 20112), 1561 стр. [Стијовић, Рада: славољубац–стоти, 1236–1273.]

Стијовић, Рада: Говор Горњих Васојевића, Српски дијалектолошки зборник 54, Београд, 2007, 1–312 + 9 карата.

Стијовић, Рада: Српски језик. Норма и пракса. Прилози писаној и говорној комуникацији, Београд: Чигоја штампа, 2009, 1–202. [Марјановић, Милица: Рада Стијовић, Српски језик (норма и пракса), Наш језик 41/1–2, Београд, 2010, 51–53.]

Стијовић, Рада: Језички саветник, Београд: Чигоја штампа, 2012, 1–260. [Слијепчевић, Светлана: Рада Стијовић, Језички саветник, Наш језик 45/1–2, Београд, 2014, 99−103.]

Стијовић, Рада: Речник Васојевића, Београд: Чигоја штампа, 2014, 657 стр.

Студије и чланци

Каиновић, Рада: Из ономастике села Босуте у Шумадији, Прилози проучавању језика, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1977–1978, 13–14, 159–165.

Стијовић, Рада: Префиксација придева у српскохрватском књижевном језику, Зборник за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1983, 26/1 99–130.

Стијовић, Рада: О језику „Песне на инсурекцију Сербијанов” Доситеја Обрадовића, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1994, 37, 575–579.

Стијовић, Рада: Стојан Новаковић и модерна српска лексикографија у: Стојан Новаковић. Личност и дело, Српска академија наука и уметности. Научни скупови, 77, Одељење историјских наука, 25, Београд, 1995, 365–371.

Стијовић, Рада: О компаративу придева с префиксима о- и по-, Наш језик, 31/1–5, Београд, 1996, 106–109.

Стијовић, Рада: Романизми у говору Васојевића у: Јудита Планкош (ур.), О лексичким позајмљеницама. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина (Градска библиотека Суботица, 18–20 октобар 1995), Суботица–Београд: Градска библиотека Суботица, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 1996, 277–297.

Стијовић, Рада: Неке црте говора Васојевића у: Мирослав Пантић (ур.), О српским народним говорима, IV, Дани српскога духовног преображења IV, Народна библиотека „Ресавска школа”, Деспотовац,1997, 241–243.

Стијовић, Рада: Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ и дијалекатска лексика, Јужнословенски филолог 56/3–4, Београд, 2000, 1121–1127.

Стијовић, Рада: Фрикативи ф и х у говору Васојевића у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело академика Павла Ивића, Суботица – Нови Сад – Београд 2004, 489–497.

Стијовић, Рада: Семантичко–синтаксичке одлике конструкција с предлозима од-до у међусобној корелецији, Јужнословенски филолог 62, Београд, 2006, 62, 93–112.

Стийович, Рада: О некоторых вопросах современной сербской лексикографии, у: Лилия Крумова-Цветкова, Мария Чоролеева, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията и лексикологията в съвременния свят, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак’ 94, 2007, 207–216.

Стијовић, Рада: Дијалекатска лексика Михаила Лалића и књижевни језик, Наше стварање 54/1–2, Лесковац, 2007, 76–80.

Стијовић, Рада: Прилог познавању употребе инфинитива у данашњем говору Васојевића, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 875–885.

Стијовић, Рада: О једном типу редукованог инфинитива у неким зетско-сјеничким говорима с освртом на стање у бугарском и македонском језику, Јужнословенски филолог 63, Београд, 2007, 199–206.

Стијовић, Рада: Семантичко-ортографске дистинкције неких сложеничких образовања, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 463–470.

Стийович, Рада: О некоторых сербскославянских словах в современном сербском литературном языке, у: Л. Б. Карпенко (ред.), ХХХКирилло-Мефодиевские чтения „Славянский мир: вера и культура“, Самара: СНЦ РАН, 2008, 164–169.

Стијовић, Рада: Употреба инфинитива у данашњем говору Бјелопавлића, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ І. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75‑годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 579–585.

Стијовић, Рада: Неке особине народног језика у повељама кнеза Лазара и деспота Стефана, Јужнословенски филолог 64, Београд, 2008, 457–472.

Стијовић, Рада: Напомене о енклитикама у језику повеља кнеза Лазара и деспота Стефана, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 51, Нови Сад, 2008, 45–52.

Stijović, Rada: Speaking in Belgrade, in: Predrag Palavestra (ed.), Stocholm: Belgrade: Procedings from the IV Swedish-Serbian Symposium “Sustainable Development and the Role of Humanistic Disciplines”, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2009, 43–48 (Naučni skupovi, CXXVI, Posebna izdanja, Odeljenje jezika i književnosti, 21).

Стијовић, Рада: О лексици српског књижевног језика после раскида српскохрватске језичке заједнице, in: Branko Tošović (Hg.), Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Lexik–Wortbildung–Phraseologije 2, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Univesität Graz, LITVerlag, 2009, 215–221.

Стијовић, Рада: Значај Ивићевих фонолошких проучавања за тумачење једне морфолошке појаве у српским дијалектима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/1, Нови Сад, 2009, 41–46.

Стијовић, Рада: Београд и књижевни језик, Славистика 13, Београд, 2009, 343–349.

Стијовић, Рада: Српска кореспонденција новијег времена, Годишњак за српски језик и књижевност (22) 9, Ниш, 2009, 485–492.

Стијовић, Рада: Прилог утврђивању границе префонологизације наглашених вокала е и о у призренско-јужноморавским говорима на територији Косова и Метохије, у: Софија Милорадовић (ур.), Косово и Метохија у цивилизацијским токовима 1. Језик и народна традиција, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Београд: Завод за уџбенике, 2010, 319–325.

Стијовић, Рада: Ономастика Љумбарде, Дашиновца, Горњег и Доњег Ратиша, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова са пројекта Истраживања српског језичког простора на Косову и Метохији 1 (2008), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 161–185.

Стијовић, Рада: Скендер Куленовић о језику, у: Ранко Поповић (ур.), Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, Филолошки факултет Бања Лука – Источно Сарајево: Филозофски факултет Пале, 2011, 362–368.

Стијовић, Рада: Још неколико напомена о префонологизацији у призренско-јужноморавским говорима на територији Косова и Метохије, Косовско-метохијски зборник 4, Београд, 2011, 149–157.

Стијовић, Рада: Александар Младеновић као истраживач српског средњовековног језичког наслеђа, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности III, Дани српскога духовног преображења XIX, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2012, 7–15.

Стијовић, Рада: Ширење аналитизма у говору Горње Ресаве (на примеру статуса инфинитива), Јужнословенски филолог 69, Београд, 2013, 417–428.

Стијовић, Рада: Српскословенска лексика у Вуковом преводу Новог завјета, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV, Дани српскога духовног преображења XX, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2013, 203–218.

Стијовић, Рада, Милун Стијовић: Скупљачи народног блага Ресаве, Митолошки зборник 29, Рача, 2013, 265–278.

Стијовић, Рада: Деминутивни придеви с префиксом су, Годишњак за српски језик (26) 13, Ниш, 2013, 511–518.

Стијовић, Рада, Милун Стијовић: Ономастика девет дечанских села, Косовско-метохијски зборник 5, Београд, 2013, 235–271.

Стијовић, Рада, Јелена Лекић: Српска академија наука и уметности и научна истина о Косову и Метохији, у: Урош Шуваковић и др. (ур.), Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013, 1, 623–631.

Стијовић, Рада: Колебања у употреби збирних бројева у светлу развоја књижевнојезичке норме, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд, 2013, 229–237.

Стијовић, Рада: О лексици Синодовог превода Новог завјета у односу на лексику Вуковог превода, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 57/1, Нови Сад, 2014, 69–81.

Стијовић, Рада: О неким архаизмима у српским речницима, Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/2, Нови Сад, 2014, 407–414.

Стијовић, Рада: Дијалекатски речник и граматика, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 325–334.

Стијовић, Рада: О неким терминолошким проблемима у језику медицине, Годишњак за српски језик и књижевност (27) 14, Ниш, 2014, 265–270.

Стијовић, Рада: Конгруенција именица мушког рода на –а, Наш језик 45/1–2, Београд, 2014, 11–17.

Стијовић, Рада: Нова правописна решења (предлог измена), Наш језик 45/3–4, Београд, 2014, 25–30.

Стијовић, Рада: Географска терминологија у Раваничкој повељи кнеза Лазара, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V, Дани српскога духовног преображења XXI, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 37–54.

Стијовић, Рада: Инструментал у говору Горње Ресаве (наслеђе и иновације), у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V, Дани српскога духовног преображења XXI, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 255–265.

Стијовић, Рада: Ослободилачки ратови и српска језичка баштина Косова и Метохије, у: Михаило Војводић (ур.), Први балкански рат 1912–1913. Историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства, Београд: Српска академија наука и уметности, 2015, 287–295 (Научни скупови, CXLVII, Одељење историјских наука, 35).

Стијовић, Рада: Павле Ивић као историчар језика, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI, Дани српскога духовног преображења XXII, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 87–96.

Стијовић, Рада: Књижевнојезичка норма и медији (од планирања до решавања најактуелнијих питања), у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ III. Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд: Институт за српски језик, 2016, 131–136.

Стијовић, Рада: Дијалекатско и покрајинско у прозним делима Бранка Ћопића, у: Рајко Кузмановић, Драгољуб Мирјанић, Слободан Реметић (ур.), Ћопићево стољеће. Зборник радова поводом стогодишњице рођења, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2016, 361–370 (Споменица, XIII, Одјељење књижевности и умјетности, 18).

Стијовић, Рада: Речник САНУ као база терминолошких речника (на примеру речника кулинарства) (у коауторству са О. Сабо и Р. Станковић), у: Предраг Пипер, Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Београд: Српска академија наука и уметности, 2017, 229–241 (Научни скупови CLXVII, Одељење језика и књижевности 28).

Стијовић, Рада: Грађа Речника САНУ – благо које треба сачувати, Наш језик XLVIII/3–4, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 201–207.

Стијовић, Рада: Дигитално издање Речника САНУ: формални опис микроструктуре Речника САНУ, Научни састанак слависта у Вукове дане, 47/1, Београд, 2018, 427–440 (у коауторству са Р. Станковић).

Stijovic, Rada: The Dictionary of the Serbian Academy: from the Text to the Lexical Database, in Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. Čibej, Jaka, Gorjanc, Vojko, Kosem, Iztok & Krek, Simon (eds.), 2018, pp. 941–949.

Стијовић, Рада: Дијалектски речници у: М. Тешић, Р. Драгићевић, Н. Ивановић (ур.), Српска лексикографија од Вука до данас. Каталог изложбе, Београд, 2018, 171–185.

Стијовић, Рада: Нови завјет – весник новога доба и нит континуитета са књижевнојезичким наслеђем у: Рајна Драгићевић и Александар Милановић (ур.) Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, Београд (Филолошки факултет), 2018, 53–63.

Стијовић, Рада: Стојан Новаковић и Речник Српске академије наука и уметности у: Михаило Војводић (ур.), Стојан Новаковић – 175 година од рођења, Београд (Српска академија наука и уметности)

Стијовић, Рада: Дијалекатски речници у: М. Тешић, Р. Драгићевић, Н. Ивановић (ур.), Српска лексикографија од Вука до данас. Каталог изложбе, Београд, 2018, 171–185.

Стијовић, Рада, Речник језика Бранка Ћопића у: Српски језик и српско писмо данас, зборник радова са округлог стола, Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2019, 215–222.

Стијовић, Рада, Узвици у савременом српском језику: класификација и лексикографска обрада, Јужнословенски филолог LXXV/1, 2019, 37–61 (у коауторству са И. Лазић Коњик и М. Спасојевић).

Стијовић, Рада, Вуков рјечник – двеста година од објављивања (1818–2018) у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности X. – Деспотовац : Народна библиотека “Ресавска школа” ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019, 283–289.

Stijović, Rada, SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian у: Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference, Lexical Computing CZ, s.r.o. 2019, 248–269 [R. Stanković, B. Šandrih, C. Krstev, D. Vitas, A. Marković].

Стијовић, Рада, Веб-алат за управљање грађом Речника САНУ и анотација листића у: Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2020, 1085–1094 [у коауторствуса Р. Станковић, М. Шкорићем].

Стручни текстови

Стијовић, Рада: Језичка култура студената, Даница – српски народни илустровани календар за 2011. годину, Београд, 2010, 154–158.

Стијовић, Рада: Кад мишљах (да ћу) умрети, Језик данас, н. с. (10) 1–2, Нови Сад, 2014, 40–41.

Стијовић, Рада: Језичке недоумице, Језик данас, н. с. (10) 1–2, Нови Сад, 2014, 54–55.

Стијовић, Рада: Кћи или кћер, Језик данас, н. с. (11) 3–4, Нови Сад, 2014, 37–38.

Стијовић, Рада: Језичке недоумице, Језик данас, н. с. (11) 3–4, Нови Сад, 2014, 54–55.

Стијовић, Рада: Језичке недоумице, Језик данас, н. с. (11) 5–6, Нови Сад, 2015, 27–29.

Стијовић, Рада: Мали савети, Језик данас, н. с. (12) 7–8, Нови Сад, 2015, 6–37.

Мали савети, Језик данас н. с. бр. 7–8, Нови Сад: Матица српска, 2016, 36–37.

Стијовић, Рада: Ословљавање црквених великодостојника, Језик данас 9, Нови Сад, 2017, 1–2.

Стијовић, Рада: Акти – акта – актови, Језик данас 10, Нови Сад, 2017, 5–6.

Мали савети, Језик данас н. с. бр. 9, Нови Сад: Матица српска, 2017, 39–41.

Мали савети, Језик данас н. с. бр. 10, Нови Сад: Матица српска, 2017, 26–28.

Стијовић, Рада: Чија је Госпођица (о посесивном генитиву),  Језик данас н. с., Нови Сад, 2018, 11, 1–3.

Како се обраћамо у писму, Језик данас н. с. 11, Нови Сад: Матица српска, 2018, 12–13.

Мали савети, Језик данас н. с. бр. 11, Нови Сад: Матица српска, 2018, 37–39.

Мали савети, Језик данас н. с. бр. 12, Нови Сад: Матица српска, 2018, 46–48.

Шта су сталне груди?, Језик данас н. с. 13, Нови Сад: Матица српска, 2019, 36–37.

Надахњује и оживљује или надахњива и оживљава, Језик данас н. с. 14, Нови Сад: Матица српска, 2019, 1–3.

Мали савети, Језик данас н. с. бр. 13, Нови Сад: Матица српска, 2019, 45–48.

Мали савети, Језик данас н. с. бр. 14, Нови Сад: Матица српска, 2019, 38–39.

Мали савети, Језик данас н. с. бр. 15, Нови Сад: Матица српска, 2020, 46–47.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Стијовић, Рада: Павле Ивић, Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранислав Брборић, Српски језички приручник. Друго, допуњено и измењено издање, Наш језик 35, Београд, 2004, 155–158 [приказ].

Стијовић, Рада: Александар Младеновић (1930–2010), Косовско-метохијски зборник 4, Београд, 2011, 221–223 [In memoriam].

Стијовић, Рада: Снежана Петровић, Турцизми у српском призренском говору. На материјалу из рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића. Монографије, 16, Јужнословенски филолог 66, Београд, 2012, 189–195 [приказ].

Стијовић, Рада: Драгана Радовановић, Говор Ваљевске Подгорине, докторска дисертација, Лингвистичке актуелности 20, Београд, 2012, 62–67 [приказ].

Стијовић, Рада: Бојана Милосављевић, Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације, докторска дисертација, Лингвистичке актуелности 21, Београд, 2012, 41–45 [приказ].

Стијовић, Рада: Весна Ломпар, Граматика. Српски језик и књижевност за први разред гимназија и средњих стручних школа, Лингвистичке актуелности 21, Београд, 2012, 76–78 [приказ].

Стијовић, Рада: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности III, Књижевност и језик 59/3–4, Београд, 2012, 391–398 [приказ].

Стијовић, Рада: Косовско-метохијски зборник 5, Трибина библиотеке САНУ (3) 3, Београд, 2015, 181–184 [приказ].

Секундарно ауторство

Стијовић, Рада (прир.): Целокупна дела Павла Ивића IX. Полемички и други сродни списи, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2014, 1, 1–470; 2, 1–643.

Популарни текстови

Стијовић, Рада: Оживјела баштина, Побједа, Титоград, 7. 3. 1992, 13. Стијовић, Рада: И леп прилог ономастици и занимљиво штиво о именима, Задужбина, Београд, децембар 1992, 12.

Стијовић, Рада: Савремена српска једнојезичка лексикографија, Задужбина, Београд, јуни 1993, 4.

Стијовић, Рада: Висок ниво. У Деспотовцу, Манасији и Ресавској пећини, од 26. до 28. августа, одржани Дани српскога духовног преображења, Задужбина, Београд, септембар 1993, 2.

Стијовић, Рада: Историја једног братства. Момчило Цемовић: Преци и потомци, Београд, 1993, Побједа, Подгорица, 13. 1. 1994, 8.

Стијовић, Рада: На правом Вуковом путу, Задужбина, Београд, септембар 1995, 3.

Стијовић, Рада: Препознатљив наслов српске периодике (Баштина, Приштина, 1994, 5), Задужбина, Београд, септембар 1995, 11.

Стијовић, Рада: Говор је слика краја, Побједа, Подгорица, 2. 10. 1995, 13.

Стијовић, Рада: Човек звани Јамездин, Политика, Београд, 30. 4, 1. и 2. 5. 2001, 4.

Стијовић, Рада: Сто петнаест година модерне српске лексикографије. Стална брига о језику, Политика, Београд, 27. 9. 2003, В5.

Стијовић, Рада: Ризница народног памћења, Политика, Београд, 6. 10. 2003, В1.

Стијовић, Рада: Поводом нових разговора о језику. Српску лингвистику чекају бројни задаци, Политика, Београд, 24. 6. 2006, 4.

Стијовић, Рада: Језик као сведок историје народа, Политика 24. фебруар 2007, 10.

Стијовић, Рада: Босанчица је српски брзопис, Политика 21. јануар 2010, 16.

Стијовић, Рада: Гомила мрачних сова, Политика 11. децембар 2010.

Стијовић, Рада: Надарени језикословац, Политика 25. децембар 2010.

Стијовић, Рада: Кулин бан је писао ћирилицом, Политика 20. септембар 2015.

Стијовић, Рада: рубрика Слово о језику, Политика, од 2003. до данас, преко 200 чланака о језику.

Биографија:

Рођена 23. 5. 1954. у Београду.

1978. дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

1981. магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

1983. запослила се у Институту за српски језик САНУ (на пројекту израде Речника САНУ).

2003. докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2004. изабрана у звање научни сарадник, а на факултету у звање доцент.

2004–2008. радила са 50% радног времена на Филозофском факултету у Косовској Митровици (предавала: Дијалектологију, Акцентологију са дијалектологијом и Историју српског језика), а са 50% у Институту за српски језик.

2008–2012. радила на Мегатренд универзитету, а са осам истраживачких месеци на изради Речника САНУ.

2009. изабрана у звање виши научни сарадник, односно ванредни професор.

2012. у пуном радном односу у Институту за српски језик САНУ.

2015. изабрана у звање научни саветник.

Руководилац пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.

Руководилац пројекта „Израда дигиталног каталога листића Речника САНУ”, који је суфинансирало Министарство културе и информисања Републике Србије (2017).

Стоји на челу лингвистичког тима који заједно са информатичким тимом са Рударско-геолошког факултета од 2016. године ради на дигитализацији Речника САНУ.

Главни и одговорни уредник часописа Језик данас Матице српске.

Види више →
 

Рођена 23. маја 1954. у Београду

1978. дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

1981. магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

1983. запослила се у Институту за српски језик САНУ (на пројекту израде Речника САНУ).

2003. докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2004–2008. радила са 50% радног времена на Филозофском факултету у Косовској Митровици (предавала: Дијалектологију, Акцентологију са дијалектологијом и Историју српског језика), а са 50% у Институту за српски језик.

2008–2012. радила на Мегатренд универзитету, а са осам истраживачких месеци на изради Речника САНУ.

2012. у пуном радном односу у Институту за српски језик САНУ.

Тезе

Магистарски рад: Префиксација придева у српскохрватском књижевном језику, магистарски рад (30. 12. 1981, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ментор: проф. др Радоје Симић, чланови комисије: проф. др Љубомир Поповић и проф. др Живојин Станојчић).

Докторска теза: Говор Горњих Васојевића (8. 12. 2003, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, проф. др Драгољуб Петровић, чланови комисије: проф. др Слободан Реметић и проф. др Мато Пижурица.

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (27. 5. 2004)

Изабрана у звање доцент (10. 2004).

Изабрана у звање виши научни сарадник (25. 11. 2009),

Изабрана у звање ванредни професор (15. 12. 2009).

Изабрана у звање научни саветник (25. 2. 2015).

Чланства у научним и стручним телима

Председник Уређивачког одбора Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.

Главни и одговорни уредник часописа Језик данас, Матица српска, Нови Сад.

Члан Редакционог одбора вишетомног речника српског језика Матице српске (у припреми).

Члан и секретар редакције Косовско-метохијског зборника САНУ.

Члан и секретар Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије САНУ.

Члан Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе при САНУ (и Одборове Комисије за Српски дијалектолошки атлас).

Председник Комисије за лексикологију и лексикографију при свеакадемијском и свеуниверзитетском Одбору за стандардизацију српског језика.

Члан Одбора за језик АНУРС.

Члан Комисије за терминологију Института за стандардизацију Србије

Члан Савета за српски језик Вукове задужбине.

Члан Програмског одбора Дана српскога духовног преображења у Деспотовцу.

Стални члан-сарадник Матице српске у Новом Саду.

Члан редакције публикације Дани српскога духовног преображења у Деспотовцу.

Секретар Интерсекцијског одбора за језик Српског лекарског друштва.

Учешће на научним скуповима

„Стојан Новаковић. Личност и дело”. Међународни научни скуп поводом 150-годишњице рођења (1842–1992): САНУ, Београд, новембар 1992. Реферат: Стојан Новаковић и модерна српска лексикографија.

Научни скуп „Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина”: Градска библиотека Суботица, 18–20 10. 1995. Реферат: Романизми у говору Васојевића.

Међународни научни скуп „О српским народним говорима”, Дани српскога духовног преображења, Деспотовац, Народна библиотека „Ресавска школа”, 1996. Реферат: Неке црте говора Васојевића.

Научни скуп „Живот и дело академика Павла Ивића”, Градска библиотека Суботица, 17–19. 9. 2001. Реферат: Фрикативи х и ф у говору Васојевића.

Међународни научни скуп „Лексикографията и лексикологията в съвременния свят“, Софија, 21–22. 10. 2006. Реферат: О некоторых вопросах современной сербской лексикографии.

Научни скуп „Књижевност на дијалекту“, Лесковац, 7. децембар 2006. Реферат: Књижевност на дијалекту и књижевни језик.

IV шведско-српски симпозијум „Стокхолм–Београд: Одрживи развој и улога хуманистичких наука“ (“Stocholm-Beograd. Sustainable development and the role of humanistic disciplines”), Српска академија наука и уметности, Београд, 2–4. октобар 2008. Реферат: Speaking in Belgrade (реферат по позиву).

Международная конференция преподавателей истории, языков и культуры славянских народов. – ХХХ-е Кирилло-Мефодиевские чтения „Славянский мир: вера и культура“ (Самара, 22–24 мая). Реферат: „О некоторых сербскославянских словах в современном сербском литературном языке“.

Међународни научни скуп “Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen” / „Разлике између босанског / бошњачког, хрватског и српског језика”, Грац (Институт за славистику Универзитета у Грацу), март 2008. Реферат: „О лексици српског књижевног језика после раскида српскохрватске језичке заједнице“,

Научни скуп „Деспот Стефан Лазаревић у науци, историји, књижевности, уметности” у оквиру XVI Дана српскога духовног преображења, Деспотовац, август 2008. Реферат: Напомене о енклитикама у језику повеља кнеза Лазара и деспота Стефана.

Међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 8–11. 10. 2009. Реферат Прилог утврђивању границе префонологизације наглашених вокала е и о у призренско-јужноморавском дијалекту на територији Косова.

„Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности”, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, октобар 2010.

„Интралингвистички и екстралингвистички чиниоци у формирању и развоју српаског стандардног језика”, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, септембар 2012. Реферат: Колебања у употреби збирних бројева у светлу развоја књижевнојезичке норме.

Међународни научни скуп „Први балкански рат”, САНУ, АНУРС и Матица српска, Београд; реферат: Ослободилачки ратови и српска језичка баштина, 18. и 19. октобар 2012.

 „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности” у оквиру XX Дана српскога духовног преображења, Деспотовац, 26. август 2012. Реферат: Српскословенска лексика у Вуковом преводу Новог завјета.

Међународни научни скуп „Путеви и домети дијалекатске лексикографије”, Ниш (Филозофски факултет), 13. и 14. април. Реферат: Дијалектаски речник и граматика.

Научни скуп „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности” у оквиру манифестације XX „Дани српскога духовног преображења”, Деспотовац, 17. и 18. август 2013. Реферат: Географска терминологија у Раваничкој повељи кнеза Лазара.

Научни скуп „Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности”, Београд (Универзитет у Приштини, Филозофски факултет К. Митровица, Канцеларија за КиМ, 7. и 8. oктобар 2013. Реферат: Српска академија наука и уметности и научна истина о Косову и Метохији.

XLIII Международная филологическая конференция, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 11–16 марта 2014. Доклад: Церковнославянская лексика в Новом Завете в переводе Вука Караджича и в переводе Священного Синода Сербской Православной Церкви, 14 марта 2014 года.

Међународни научни скуп „Дијалекти српског језика”, Тематски блок: Дијалекатска истраживања српског језика, Лесковац, 11 и 12. април 2014. Тематска јединица: Промене у српским и другим јужнословенским дијалектима. Реферат: Инструментал у говору Горње Ресаве током 20. и почетком 21. века.

Међународни научни скуп „Дијалекти српског језика”, Тематски блок: Дијалекатска истраживања српског језика, Тематска јединица: Допринос страних слависта проучавању српских дијалеката, Лесковац, 11 и 12. април 2014. Реферат: Допринос Павла Ровинског проучавању језика и културне историје Срба (у коауторству са Милуном Стијовићем).

Научна конференција Поетика Григорија Божовића, Косовска Митровица, 7. 7. 2015. Реферат: Лексика Григорија Божовића у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске.

Српски језик и актуелна језичка планирања, Београд (САНУ), 28. 10. 2015. Реферат: Књижевнојезичка норма и медији (од планирања до решавања најактуелнијих питања),

Међународни научни скуп Словенска терминологија данас, Београд, 12. мај 2016. Реферат: Речник САНУ као база терминолошких речника (на примеру речника кулинарства) (у коауторству са О. Сабо и Р. Станковић).

Предавања и промоције

  О савременом српском књижевном језику поводом књиге Педрага Пипера Српски између великих и малих језика на трибини Српског књижевно-философског друштва Филокалија (септембра 2003).

Милош Јевтић, Језички путокази Егона Фекете, Коларчева задужбина, Београд, 2003.

П. Ивић, М. Пешикан, И. Клајн и Б. Брборић Српски језички приручник, Катедра за језик и говор у Центру за предавачку делатност Коларчеве задужбине, Београд, 27. 10. 2004.

Савремени српски књижевни језик и дијалектологија, предавање полазницима „Семинара језичке културе” Коларчева задужбина, Београд, 9. 12. 2006.

Jезичке недоумице, предавање полазницима „Семинара језичке културе” Коларчева задужбина, Београд, 16. 12. 2006.

Александар Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, Градска библиотека Деспот Стефан Лазаревић, Деспотовац 14. 12. 2007.

Александар Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, Градска библиотека Владислав Петковић Дис, Чачак 11. 3. 2008.

Речник српскога језика (Матица српска, 2007), трибина Културног центра Студентског града: Београд, 29. 5. 2008.

О језику књига, штанд Београдске књиге на Сајму књига, Београд 25. 10. 2008.

П. Ивић, И. Клајн, М. Пешикан и Б. Брборић Српски језички приручник Културни центар, Ниш, 26. 2. 2009.

Језичка култура студената (у оквиру циклуса Језичка култура), Центар за предавачку делатност Коларчеве задужбине, Београд, 14. 12. 2009.

Рада Стијовић, Српски језик – норма и пракса, Коларчева задужбина, Београд, 23. 4. 2010.

Језичка култура студената, Округли сто у оквиру Вукових саборских дана, Вукова задужбина, Београд, 14. 9. 2010.

Речник српскога језика (Матица српска, 2007), Градска библиотека, Суботица, 13. 10. 2010.

Правопис и писменост, Београдски сајам књига, 27. 10. 2011.

О првописима српског језика, Спорови у култури, РТС 2 (са М. Шипком и М. Матицким), 3. 6. 2011.

О језичкој политици, Спорови у култури, РТС 2, 2011. (са Р. Бугарским)

О страним речима у српском језику, Таласање, РТС 1 (са Рајном Драгићевић), 1. 2. 2012.

Речник страних речи Нови Вујаклија, Културни центар „Артгет”, Београд, 18. 1. 2012.

Функционална писменост, Културни центар, Шабац, 21. 2. 2012.

Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, зборник са XIX Дана српскога духовног преображења, Библиотека Ресавска школа, Деспотовац, 25. 8. 2012.

Утицај језика лекара на говорну културу становништва, Округли сто „Језик у медицини”, Ниш, 27. 9. 2012.

Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности зборника са научног скупа XX Дана српскога духовног преображења, Библиотека Ресавска школа, Деспотовац, 24. 8. 2013.

Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, промоција зборника, Галерија „Зрно“, Нови Сад, 16. 12. 2013.

Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, промоција зборника, Центар за културу, Грачаница, 25. 12. 2013.

Српски рјечник Вука Стефановића Караџића. – Трибина: Два века од почетка рада Вука Караџића – српска култура и европски контекст, Београдски сајам књига, 27. 10. 2014.

Косовско-метохијског зборника 5, Трибина библиотеке САНУ, Београд, 18. 11. 2014.

Рада Стијовић, Језички саветник, Коларчева задужбина, Београд, 5. 3. 2015.

О парламентарном начину говорења, Спорови у култури, РТС, 27. 2. 2015.

Када се удруже језичка култура и интернет, представљање сајта „Језикофил“, Коларчева задужбина, Београд, 15. 4. 2015.

Језичка култура и најчешће грешке (у оквиру циклуса Негујмо српски језик), Коларчева задужбина, Београд, 23. 11. 2015.

Језик данас : гласило Матице српске за културу усмене и писане речи, нова серија, Матица српска, Нови Сад 26. 6. 2015. и Београдски сајам књига, Београд 27. 10. 2015.

Александар Младеновић – знаменити историчар језика (циклус: Портрети из историје српске филологије), Коларчева задужбина, Београд, 14. 11. 2016.

У корак с временом – у сусрет дигиталној верзији Речника САНУ (уочи 70-годишњице Института за српски језик САНУ), Центар за промоцију науке, Београдски сајам књига, 26. 10. 2016. и Лингвистичка трибина Речника САНУ, Институт за српски језик САНУ, 19. 10. 2016.

Описни речници српског језика и језичка норма (циклус: Улога дескриптивних речника у неговању српског језика) Коларчева задужбина, Београд, 22. 5. 2017.

Теренска дијалектолошка истраживања

Теренска истраживања за потребе Српског дијалектолошког атласа и Дијалекатског речника српског језика:

  1. На Косову и Метохији: општина Зубин Поток, села: Лучка Ријека, Брњак, Зупче.
  2. У Горњој Ресави, села: Балајнац, Буковац, Војник, Двориште, Јеловац, Кованица, Липовица, Ломница, Медвеђа, Милива, Роанда, Стрмостен и Трућевац;
  3. У Хрватској, села: Нашице, Красковић, Пушина, Болман, Бршадин, Даљ, Маркушица, Погановци, Бијело Брдо, Копривна, Церовац, Кињачка, Вукошевац, Омшица, Бузета, Јабуковац, Бјеловац, Ковачић;
  4. У Црној Гори, већина села у општинама Андријевица и Беране.

Остале активности

Рецензент више уџбеника, монографија и научних радова.

Члан комисије за одбрану докторских дисертација на Филолошком факултету у Београду, магистарских и мастер радова на Филозофском факултету у Косовској Митровици, односно на Филолошком факултету у Београду.

Члан више комисија за (ре)избор у истраживачка и научна звања сарадника Института за српски језик САНУ.

Члан више комисија за избор у лексикографска звања на Речнику САНУ.

Ментор стипендистима и приправницима на пројекту израде Речника САНУ.

Бави се популаризацијом науке о језику: преко 200 чланака за рубрику Слово о језику Политикиног Културног додатка и 15 текстова у рубрикама Језичке недоумице и Мали савети часописа Језик данас Матице српске.

Говори руски и енглески језик, а служи се и немачким.