др Жељко Степановић

e-mail:

zhelhko@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H 353, Историја језика H 355, Балтски и словенски језици и књижевности H 590

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, етимологија, дијахронија, историја језика, лексикографија

Научна делатност:

Бави се српском етимологијом у словенском контексту, историјом српског језика и историјском лексикографијом. Учествовао је на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Лома, Александар, Степановић, Жељко: Прилог историји српских говора на подручју Косова и Метохије. Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије. (ур.) Р. Младеновић, П. Пипер. Београд, Косовска Митровица 2021, 33–58.

Лома, Александар, Степановић, Жељко: Рударски законик деспота Стефана Лазаревића: модел лексикографске обраде.Историјска лексикографија српског језика. (ур.) Ј. Грковић‑Мејџор, И. Бјелаковић, М. Курешевић. Нови Сад 2021, 253–275.

Степановић, Жељко: Поствербали с основом (‑)бор‑ од континуаната псл. глагола *bьrati у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупa младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2015, 15–22.

Степановић, Жељко: Глаголи од основа *bьr- (*ber-) и *bir- у српским и словеначким дијалектима, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година V / књига 1, Зборник радова са V научног скупa младих филолога Србије, одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2014, 27–37.

Степановић, Жељко: Основе *bьr‑, *ber‑, *bir‑ и *bor‑ у стандардном српском и словеначком језику, in: Aleksander Urkom (ed.), 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2014 [2015], 253–256.

Види више →

Студије и чланци:

Лома, Александар, Степановић, Жељко: Прилог историји српских говора на подручју Косова и Метохије. Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије. (ур.) Р. Младеновић, П. Пипер. Београд, Косовска Митровица 2021, 33–58.

Лома, Александар, Степановић, Жељко: Рударски законик деспота Стефана Лазаревића: модел лексикографске обраде.Историјска лексикографија српског језика. (ур.) Ј. Грковић‑Мејџор, И. Бјелаковић, М. Курешевић. Нови Сад 2021, 253–275.

Степановић, Жељко: Српски рјечник (1818) и Nowy słownik kieszonkowy polskoniemiecko-francuzki (1805), Вуков Српски рјечник и 200 година савременог српског језика, Књига 1, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са XIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26–27. X 2018), (ур.) проф. др М. Ковачевић, проф. др Ј. Петковић, Крагујевац 2019, 157–167.

Степановић, Жељко: Поствербали с основом (‑)бор‑ од континуаната псл. глагола *bьrati у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупa младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2015, 15–22.

Степановић, Жељко: Основе *bьr‑, *ber‑, *bir‑ и *bor‑ у стандардном српском и словеначком језику, in: Aleksander Urkom (ed.), 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2014 [2015], 253–256.

Степановић, Жељко: Глаголи од основа *bьr- (*ber-) и *bir- у српским и словеначким дијалектима, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година V / књига 1, Зборник радова са V научног скупa младих филолога Србије, одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2014, 27–37.

Степановић, Жељко: Називи објеката за смештај и прераду намирница, житарица, крмних и других биљака у Речнику српских говора Војводине, Konteksti, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, 1. decembar 2012., Zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 241–254.

Степановић, Жељко: Називи објеката за смештај животиња у Речнику српских говора Војводине, у: Маја Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година IV / књига 1, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2013, 77–89.

Степановић, Жељко: Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, cz. 2, red. Jerzy Bartmiński. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, 1999. – 481 s., Филолошки преглед 39/1, 2012, 263–267 [приказ].

Биографија:

Рођен 17. децембра 1985. године у Београду.

2008    Дипломирао на Филолошком факултету у Београду (Група за пољски језик и књижевност).

2009    Уписао докторске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).

2011    Запослио се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

2014    Изабран у звање истраживач сарадник.

2017     Реизабран у звање истраживач сарадник.

2018    Изабран у звање научни сарадник.

Учесник српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Учесник европског пројекта COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије / European Network of e-Lexicography, EneL (2013–2017).

Говори и пише пољски и енглески, служи се немачким и руским. Поседује основно знање норвешког, холандског, литванског и персијског. Чита све словенске језике.

Види више →
 

Рођен 17. децембра 1985. године у Београду.

Дипломирао на Филолошком факултету у Београду на Групи за пољски језик и књижевност (2008).

Запослио се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ (2011).

Научна звања:

Изабран у звање истраживач сарадник (2.2.2014).

Реизабран у звање истраживач сарадник (24.2.2017).

Изабран у звање научни сарадник (31.10.2018).

Међународна сарадња и пројекти

Учесник српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Учесник европског пројекта COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије / European Network of e-Lexicography, EneL (2013–2017).

Учешће на научним скуповима

Четврти научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука „Контексти“, Нови Сад, 2012.

Пети научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2013.

Трећа конференција младих слависта (3rd Conference for Young Slavists), Будимпешта, 2013.

Шести научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2014.

Седми научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2015.

Тринаести међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 2018.

Научни скуп Историјска лексикографија српског језика, Нови Сад, 2019.

Студијски боравци

Међуакадемијска сарадња САНУ и Саксонске академије наука и уметности (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig), Јена (Немачка),  8–13. мај 2011.

Међународни српско-словеначки билатерални пројекат „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“, Љубљана (Словенија), 5–16. новембар 2012. и 3–10. новембар 2013.

Летња школа под називом ENeL Training School „Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries“, у организацији COST Action IS1305 WG2, Лисабон (Португал), 6–10. јул 2015.

Пети састанак ENeL Action, у организацији COST Action IS1305 WG2, Барселона (Шпанија), 31. март и 1. април 2016.

Радионице и курсеви

Радионица под називом „Писање речника у дигиталном окружењу – коришћење програма T-Lex” у организацији Института за српски језик САНУ, Београд, 13–14. јун 2019.

Интензивни курсеви литванског језика одржани у Институту за српски језик САНУ, 21–26. октобар 2019. и 24–29. фебруар 2020.

Остале активности

„Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ“  –учешће у припреми јубиларног зборника: превођење, технички послови и коректура (2013).

„Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије“ – секретар Организационог одбора научне конференције (15.10.2019) и секретар Уређивачког одбора зборника (2021).

Страни језици

Говори и пише пољски и енглески, служи се немачким и руским. Поседује основно знање норвешког, холандског, литванског и персијског. Чита све словенске језике.