Проф. др Мирјана Илић

e-mail:

mirjana.ilic@filfak.ni.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 18 514 312

Научне области:

Филологија H 004, Лексикологија H 353, Историја језика H 355, Лингвистика H 350

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија, дијахронија, дијалекстска лексикографија, морфологија.

Научна делатност:

Бави се лексикологијом савремног српског језика, дијалекатском лексикологијом и лексикографијом, флексионом и деривационом морфологијом.

Аутор је монографија: Лексикографски поступци у дијалекатским речницима призренско-тимочке зоне (2004), Боје у оку, свести и језику (2016).

Научна и стручна библиографија броји више десетина наслова (радови, прикази) у домаћим и страним часописима.

Учествовала је на више домаћих и међународних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Илић, Мирјана: Семантичке екстензије назива “људских боја” црвен, румен, риђ у светлу концептуалне интеграције, Јужнословенски филолог 72/1–2, Београд 2017, 115–133.

Илић, Мирјана: Денотација и конотација придева за основне боје, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд 2013, 295–303.

Илић, Мирјана: Тле и тело у светлу икуства с бојама у говору старопланинског краја, Српски дијалектолошки зборник 63, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2016, 839–855.

Илић, Мирјана: Semantic Extension of Human colors white, pale and grey, Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, University of Niš, Vol 14, Nº2, Niš 2016, 161–172.

Илић, Мирјана: Развој лекискографских дефиниција у речницима ЈИ Србије, у: Јордана  Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 123–130.

Илић, Мирјана: Полисемија именица са значењем фиктивног бића или бића из маште, у: Бојана Димитријевић (ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикция в културата на сърби и българи, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 93–99.

Види више →
 

Проф. др Мирјана Илић

Библиографија

 Библиографија научних радова

 Монографске публикације

 Илић, Мирјана, Лексикографски поступци у дијалекатским речницима југоисточне Србије. Ниш: Филозофски факултет Ниш, Просвета, 2005, 159 стр.

Илић, Мирјана, Боје у оку, свести и језику. Ниш: Наиспринт, 2016, 225 стр.

 Студије и чланци

 Илић, Мирјана: Типови лексикографских дефиниција у дијалекатским речницима југоисточне Србије, у: Љубисав Ћирић (ур.), Дијалектолошка истраживања 1, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2004, 91–110.

Илић, Мирјана: Неке особености семантичког поља кулинарске лексика у Речнику пиротског говора Новице Живковића, у: Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба, Велико Тръново: УИ „Св. Св. Kирил и Методий“, 2004, 106–114.

Илић, Мирјана: Неки могући типови дијалексема, Годишњак за српски језик и књижевост [Година XX] 8, Ниш: Филозофски факултет, 2006, 145–149.

Илић, Мирјана: Узвици у речницима југоисточне Србије, у: Надежда Јовић (ур.), Дијалектолошка истраживања 2, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2007, 73–79.

Илић, Мирјана: Називи за боје и њихови деривати у Речнику пиротског говора Новице Живковића, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 111–116.

Илић, Мирјана: Проучавање језика писаца могло би пратити поручавања народних говора, у: Недељко Богдановић и Мирјана Илић (прир.), Шта очекујем од проучавања језика писаца: излагања са радног скупа младих истраживача, у Нишу 10. јуна 2008, Писци и језик 1, Ниш: Центар за научна истараживања САНУ и Универзитета у Нишу, Одсек за српски језик, 2009, 68–71.

Илић, Мирјана К.: О једном дијалекатском творбеном моделу, Годишњак за српски језик [Година XXV] 12, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 53–58.

Илић, Мирјана: Денотација и конотација придева за основне боје, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд 2013, 295–303.

Илић, Мирјана: Развој лекискографских дефиниција у речницима ЈИ Србије, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 123–130.

Илић, Мирјана: Један могући кратки нацрт дијелекатског речника ПТ говорне зоне, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 233–241.

Илић, Мирјана: Полисемија именица са значењем фиктивног бића или бића из маште, у: Бојана Димитријевић (ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикция в културата на сърби и българи, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 93–99.

Илић, Мирјана, Марина Јањић: Methodological Pluralism od Associative Realtions in Teaching Antonymy, Teaching Languages and Cultures in Post-Method Era: Essues and Developments, Niš 2015, 95–109.

Илић, Мирјана: Лексичка значења изведеница придева плав/модар, Годишњак за српски језик [Година XXVII] 14, Ниш: Филозофски факултет, 2016,115–127.

Илић, Мирјана: Тле и тело у светлу икуства с бојама у говору старопланинског краја, Српски дијалектолошки зборник 63, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2016, 839–855.

Илић, Мирјана: Semantic Extension of Human colors white, pale and grey, Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, University of Niš, Vol 14, Nº2, Niš 2016, 161–172.

Илић, Мирјана: Семантичке екстензије назива “људских боја” црвен, румен, риђ у светлу      концептуалне интеграције, Јужнословенски филолог 72/1–2, Београд 2017, 115–133.

Илић, Мирјана: Деривационо гнездо придева бео у српском језику, Путевима речи (Зборник у част професора Даринке Гортан Премк), Београд: Филолошки факултет, 2017, 441–462.

Тезе

 Илић, Мирјана: Лекокографски поступци у дијалекатским речницима југоисточне Србије, магистарски рад, одбрањен октобра 2003. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Милорад Дешић, чланови комисије: проф. др Недељко Богдановић и проф. др Мирослав Николић).

Илић, Мирјана: Придеви за боје у српском језику (лексичко-семантички и творбени аспект), докторски рад, одбрањен 7. септембра 2011. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Рајна Драгићевић, чланови комисије: проф. др Људмила Поповић, проф. др Милорад Дешић, проф. др Јордана Марковић и проф. др Весна Ломпар).

Остале активности

 Чланства у научним и стручним телима и комисијама 

Члан Центра за стручно усавршавање наставника Филозофског факултета у Нишу.

 Учешће на научним скуповима

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатке лексикографије, Ниш, 2013.

Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2013.

Међународни научни скуп Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2014.

Међународни научни скуп Движение и пространство в славянсикте езици, литератури и култури, Софија, 2014.

Међународни научни скуп: Teaching Languages and Cultures in Pоst-Method Era: Essues and Developemnts, Ниш, 2015.

Предавања

Предавач на семинару за наставнике српског језика и књижевности под називом Савремени приступи настави српског језика и књижевности 2012. године са темом Дескриптивни речници српског језика у настави.

Организација скупова

Члан Организационог одбора међународног научног скупа Путеви и домети дијалекатске лексикографије, одржаног од 12. до 13. априла 2013. године у Нишу.

Биографија:

Рођена 23. 9. 1968. у Нишу. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду 1993. године на групи Српски језик и југословенске књижевности. Запослила се на Филозофском факултету у Нишу 1998. године. Магистрирала на Филолошком факултету у Београду 2003, а докторирала на истом факултету 2011. године.

  1. 9. 1998. Приправник за научно-истаживачки рад.
  2. 3. 1999. Асистент-приправник на Студијској групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу.
  3. 4. 2004. Асистент на Студијској групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу.

2012–2017.     Доцент на Департману за српски језик Филозофског факултета у Нишу.

2017    Ванредни професор на Департману за српски језик Филозофског факултета у Нишу.

Види више →
 

Рођена 23. 9. 1968. у Нишу. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду 1993. године на групи Српски језик и југословенске књижевности. Запослила се на Филозофском факултету Нишу 1998. године.

Тезе

Илић, Мирјана: Лексикографски поступци у дијалекатским речницима југоисточне Србије, магистарски рад, одбрањен 2003. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Даринка Гортан Премк, чланови комисије: проф. др Милорад Дешић, проф. др Недељко Богдановић и проф. др Мирослав Николић).

Илић, Мирјана: Придеви за боје у српском језику (лексичко-семантички и творбени аспект), докторски рад, одбрањен 2011. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Милорад Дешић, чланови комисије: проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Милорад Дешић, проф. др Људмила Поповић, проф. др Јордана Марковић, доцент др Весна Ломпар).

Наставна звања

Приправник за научно-истаживачки рад (1998)

Асистент-приправник на Студијској групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу (1999)

Асистент на Студијској групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу (2004)

Доцент на Департману за српски језик Филозофског факултета у Нишу (2012)

Ванредни професор на Департману за српски језик Филозофског факултета у Нишу (2017)

Учешће на научним скуповима

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатке лексикографије, Ниш, 2013.

Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2013.

Међународни научни скуп Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2014.

Међународни научни скуп Движение и пространство в славянсикте езици, литератури и култури, Софија, 2014.

Међунарони научни скуп: Teaching Languages and Cultures in Pоst-Method Era: Essues and Developemnts, Ниш, 2015.

Остале активности

Предавач на семинару за наставнике српског језика и књижевности под називом Савремени приступи настави српског језика и књижевности 2012. године са темом Дескриптивни речници српског језика у настави.

Члан Центра за стручно усавршавање наставника Филозофског факултета у Нишу.

Члан Организационог одбора научног скупа Путеви и домети дијалекатске лексикографије.

Рецензент научних радова са научног скупа Наука и савремени универзитет.

Рецензент часописа Facta universitatis Linguistics and Literature.