др Зоран Симић

e-mail:

zosim04@yahoo.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8 221

Научне области:

Филологија H004, Лингвистика H350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Историја језика H355, Дијалектологија H401.

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, синтакса и семантика, балканологија, историја језика, контрастивно проучавање српског и румунског језика, српски језик као страни или нематерњи.

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом српског језика, првенствено дијалекатском синтаксом и семантиком, укључујући дијахронијску и балканску лингвистичку перспективу.

Предмет научног интересовања јесте и контрастивно проучавање српског и румунског језика, с акцентом на словенски елеменат у румунском језику. У поље интересовања улази и учење српског језика као страног или нематерњег.

Учествовао на више националних и међународних научних скупова.

Изабране публикације:

Симић, Зоран: Синтакса падежа у говору романијског платоа: метафоризација простора, Београд: Институт за српски језик САНУ, Библиотека Јужнословенског филолога, н.с., књ. 25, 2018 [објављено у 2019], 373 стр.

Симић, Зоран: Догађајне појаве као имплицитни просторни локализатори (на примерима из гласиначког говора), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад 2013, 103–117.

Симић, Зоран: Заменички генитив с предлогом У као формализатор посесивности у романијским говорима Старог Влаха, Годишњак за српски језик, год. 26, бр. 13, Ниш 2013, 481–495.

Симић, Зоран: Прилог проучавању међујезичке интерференције (на примеру говора Банатске Црне Горе), Јужнословенски филолог 69, Београд 2013, 429–441.

Симић, Зоран: Неке особине линеаризације у говорима Банатске Црне Горе и Рекаша, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 169–181.

Види више →

Др Зоран Симић Библиографија  

Библиографија научних радова  

Монографске публикације

Симић, Зоран: Синтакса падежа у говору романијског платоа: метафоризација простора, Београд: Институт за српски језик САНУ, Библиотека Јужнословенског филолога, н.с., књ. 25, 2018 [објављено у 2019], 373 стр.

Студије и чланци

Симић, Зоран: О приступима у досадашњим истраживањима синтаксе падежа у херцеговачко-крајишким говорима, Наш језик књ. 50, св. 2, 2019, 665–679.

Симић, Зоран: Употреба генитива у говору Банатске Клисуре, Исходишта 5 [Радови са V међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима одржаног 19–21. октобра 2018. године на Филолошком, историјском и теолошком факултету Западног универзитета у Темишвару], Темишвар 2019, 425–439.

Симић, Зоран: O линеаризацији у говору клисурских села, O viață dedicată cercetării identității etnice: volum omagial dedicat prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare [Живот посвећен трагању за етничким идентитетом: зборник у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана], еd: Mața Țaran Andreici, Miliana-Radmila Uscatu, Timișoara: Editura Universității de Vest, 2019, 229–244.

Симић, Зоран: Над синтаксом говора Срба у неким селима Банатске Клисуре, Исходишта бр. 4 [Радови са IV међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима одржаног 13–15. октобра 2017. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу], Темишвар 2018, 323–340.

Симић, Зоран: О темпоралним предлошко-падежним формама у говору Банатске Црне Горе, Исходишта бр. 3 [Радови са III међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима одржаног 14–16. октобра 2016. године на Филолошком, историјском и теолошком факултету Западног универзитета у Темишвару], Темишвар 2017, 391–406.

Симић, Зоран: Конкурентност беспредлошког датива и генитива с предлогом КОД као формализаторā просторне адлативности у романијским говорима Старог Влаха, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскогa језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Електронски извор]: Зборник радова с међународног научног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу, Лесковац – Врање: Лесковачки културни центар – Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016, 331–342.

Симић, Зоран: Догађајне појаве као имплицитни просторни локализатори (на примерима из гласиначког говора), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад 2013, 103–117.

Симић, Зоран: Заменички генитив с предлогом У као формализатор посесивности у романијским говорима Старог Влаха, Годишњак за српски језик, год. 26, бр. 13, Ниш 2013, 481–495. 

Симић, Зоран: Прилог проучавању међујезичке интерференције (на примеру говора Банатске Црне Горе), Јужнословенски филолог 69, Београд 2013, 429–441.

Симић, Зоран: Неки примери семантичких посуђеница у банатскоцрногорском говору, у: Михај Н. Радан (ур.), Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 189–200 (Посебна издања. Научна литература. Књига 16).

Симић, Зоран: Неке особине линеаризације у говорима Банатске Црне Горе и Рекаша, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 169–181.

Симић, Зоран: Просторни локализатори из сфере куће и покућства у говору Гласинца, у: Владислава Ружић, Слободан Павловић (ур.), Зборник у част Гордани Вуковић. „Лексикологија – Ономастика – Синтакса“, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 293–304.

Симић, Зоран: О неким примерима аблативног генитива с предлогом ИЗ у именичком изразу из језика романа Преображење Војислава Лубарде, Probleme de filologie slavă 16–17, Timișoara 2008–2009, 76–83.

Симић, Зоран: Нека запажања о словенском глаголском префиксу раз- у румунском језику у поређењу са српским, Probleme de filologie slavă 15, Timișoara 2007, 297–306.

Симић, Зоран: Предлошки генитив са семантичким обележјем аблативности у именичком изразу у језику романа Преображење Војислава Лубарде, Прилози проучавању језика 38, Нови Сад 2007, 107–129.

Симић, Зоран, Мацa Царан: О румунском утицају у говору Банатске Црне Горе, Probleme de filologie slavă 14, Timișoara 2006, 151–163.

Ţaran, Maţa, Zoran Simić: Despre sintaxa cazurilor în graiul sârbesc din Muntenegrul bănăţean, în: Maria Király, Mihai Radan (coord.), Interferenţe lingvistice în zona multietnică a Banatului, Timișoara: Editura Universității de Vest, 2006, 75–84.

Симић, Зоран: Вокалске особине у говору Гласинца, Probleme de filologie slavă 13, Timișoara 2005, 147–157.

Симић, Зоран: Преношење акцента на проклитику у говору Гласинца, Probleme de filologie slavă 12, Timișoara 2004, 131–136.

Симић, Зоран: Из лексике Гласинца, Прилози проучавању језика 34, Нови Сад 2003, 219–309.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Симић, Зоран: Claudia Leah, Sinonimia şi elementul slav în sistemul sinonimic al limbii române, Editura Universităţii din Oradea, Oradea 2005, p. 320, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад 2011, 339–346 [приказ].

Тезе

Симић, Зоран: Синтакса падежа у романијским говорима Старог Влаха: метафоризација простора, докторска дисертација, одбрањена 24. 6. 2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Слободан Павловић, коментор: проф. др Жарко Бошњаковић, чланови комисије: проф. др Ивана Антонић, проф. др Софија Милорадовић).

Симић, Зоран: Исказивање просторних односа падежним формама у говору Гласинца, магистарска теза, одбрањена 26. 10. 2009. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: доц. др Слободан Павловић, чланови комисије: проф. др Мато Пижурица, проф. др Слободан Реметић, проф. др Ивана Антонић).

Биографија:

2017    Изабран у звање научног сарадника.

2016    Докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду.

2014    Реизабран у звање истраживача сарадника.

2011    Изабран у звање истраживача сарадника.

2011    Запослен у Институту за српски језик САНУ на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

2009    Магистрирао на Филозофском факултету у Новом Саду (студијска група Српски језик и лингвистика).

2004–2011      Радиo као лектор српског језика и књижевности на Филолошком, историјском и теолошком факултету Западног универзитета у Темишвару у Румунији (Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie).

2001    Дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду (српски језик и књижевност).

Види више →
 

Основни подаци и образовање

Рођен je 26. јула 1975. године у Сокоцу (Република Српска, Босна и Херцеговина), где је завршио основну и средњу школу.

Докторску дисертацију под насловом Синтакса падежа у романијским говорима Старог Влаха: метафоризација простора (ментор: проф. др Слободан Павловић, коментор: проф. др Жарко Бошњаковић, чланови комисије: проф. др Ивана Антонић, проф. др Софија Милорадовић) одбранио је 24. VI 2016. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.

Постдипломске студије на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду завршио је положивши испите предвиђене планом и програмом магистарских студија с просечном оценом 10,00 (десет) и одбранивши 26. X 2009. године магистарску тезу под насловом Исказивање просторних односа падежним формама у говору Гласинца (ментор: доц. др Слободан Павловић, чланови комисије: проф. др Мато Пижурица, проф. др Слободан Реметић, проф. др Ивана Антонић).

Oсновнe студијe на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду завршио је 2001. године с просечном оценом 9,40 (девет 40/100) и оценом 10 (десет) на дипломском испиту из Дијалектологије српског језика са радом Из лексике Гласинца (под менторством проф. др Драгољуба Петровића).

Професионално искуство

Од 1. III 2011. године запослен је у Институту за српски језик САНУ на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора. Од 1. IX 2011. године у звању је истраживача сарадника (реизбор: 1. IX 2014). У звање научног сарадника изабран је 24. V 2017. године.

Од 23. II 2004. године (школска 2003/2004. година) до краја школске 2010/2011. године радио је као лектор српског језика и књижевности на Филолошком, историјском и теолошком факултету Западног универзитета у Темишвару у Румунији (Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie). На овом факултету био је ангажован на следећим наставним дисциплинама: (1) Историјa културе и цивилизације (предавања), (2) Творба речи (предавања и семинар), (3) Књижевност романтизма, реализма и модерне (предавања и семинар), (4) Историја језика (предавања и семинар), (5) Фонетика (семинар), (6) Савремени српски језик (практични курс), (7) Српски језик за почетнике (практични курс), (8) Старословенски језик (предавања и семинар) и (9) Функционални стилови (предавања и семинар). Радећи као лектор руководио је и израдом више дипломских радова.

У периоду април–мај школске 2001/2002. године ангажован је као сарадник у настави на предмету Старословенски језик на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву (Република Српска).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Теренски рад

За потребе Српског дијалектолошког атласа, чија је израда у надлежности Института за српски језик САНУ, обављао је теренска дијалектолошка истраживања Гласинца (пункт Соколац, Република Српска) под руководством проф. др Драгољуба Петровића, у периоду лето–јесен 1996. године. У лето 2005. године попунио је 1. лексички упитник за три пункта из Румуније – Петрово Село и Краљевац (заједно са Ж. Милином) и Рекаш, а у јесен 2011. године за два пункта из источне Босне – Врточе (Милићи) и Крижевићи (Олово). С циљем прикупљања дијалекатске грађе, а у оквиру пројекта Историја и култура Срба у Румунији, у јулу 2016. године обавља теренска истраживања у два села Банатске Црне Горе (Петрово Село и Станчево), а у јуну 2017. године у три села Банатске Клисуре (Дивич, Белобрешка и Стара Молдава).

Међународна сарадња и пројекти

Учесник пројекта Историја и култура Срба у Румунији, у реализацији Савеза Срба у Румунији и Центра за истраживање културе Срба у Румунији.

Учешће на научним скуповима

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 2019.

Међународнa конференцијa Језици и културе у времену и простору 8, Нови Сад, 2018.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2018.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 2017.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2016.

Међународни научни скуп Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Међународни научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Timişoara, 2012.

Симпозијум Lingvisticǎ. Literaturǎ. Comunicare interculturalǎ – Zilele Academici Timişene XI, Timişoara, 2009.

Међународни научни скуп Dialoguri interculturale. 50 de ani de slavisticǎ timişoreanǎ, Timişoara, 2007.

Симпозијум Lingvisticǎ. Literaturǎ. Comunicare interculturalǎ – Zilele Academici Timişene X, Timişoara, 2007.

Међународни научни скуп Mozaicul cultural românosârb şi general balcanic, Timişoara, 2005.

Симпозијум Probleme de slavisticǎ – Zilele Academici Timişene IX, Timişoara, 2005.

Симпозијум Probleme de filologie slavo-românǎ, Timişoara, 2004.

Организација скупова

Члан Организационог одбора Међународног научног скупа Dialoguri interculturale. 50 de ani de slavistică timişoreană, одржаног у Темишвару 2–4. 11. 2007.

Члан Секретаријата Међународног научног скупа Mozaicul cultural româno-sârb şi general balcanic, одржаног у Темишвару 11–13. 11. 2005.

Остале активности

Секретар редакције часописа Probleme de filologie slavă, Universitatea de Vest din Timişoara (2006–2007).

Рецензент зборника Српско-румунске везе и прожимања на културолошком плану. [Зборник радова са истоименог међународног студентског научног скупа, одржаног у Темишвару 12–13. новембра 2003. године]. Приредио ванр. проф. др Миља Радан. Темишвар, 2005.