др Маја Калезић

e-mail:

maja3m@yahoo.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 64 2248 553

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Грчки језик Н420, Латински језик H440, Балтски и словенски језици и књижевности Н590.

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, етимологија, лексикологија, лексикографија,  фитономастика, фолклористика.

Научна делатност:

Бави се српском етимологијом у словенском, индоевропском и балканолошком контексту и српском етимолошком лексикографијом, фитономастиком, терминологојом и (концептуалном) терминографијом, и фолклористиком.

Коаутор је друге свеске Етимолошког речника српског језика (2006) и сарадник у изради прве и треће свеске Етимолошког речника српског језика (2003, 2008).

Научна библиографија броји око 40 наслова (монографије, радови, постери, резимеи, прикази – на српском, енглеском, руском, бугарском језику), у домаћим и страним часописима и тематским зборницима.

Учествовала на 15 научних скупова у земљи и иностранству, углавном по позиву.

Изабране публикације:

Етимолошки речник српског језика, 1–, Александар Лома (гл. уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори и сарадници), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003–.

Kalezić, Маја: Some notes on the roots of pharmaceutical terminology determining animal products using in medical practice described in Dioscorides’ De materia medica. Exercises in etymology, Linguistique balkanique 54/2–3, Sofia 2015, 159–180.

Kalezić, Маја: Some notes on ethno‑ and phytopharmaceutical and medical praxis hidden behind the roots of its terminology: Allium (spp), Язык медицины, выпуск 5, Самара 2015, 420–445.

Kalezić, Mаја: Botanical mythology in contemporary Serbian folkloristics, у: Бојана Димитријевић (ур.), Савремена српска фолклористика 3, Ниш 2016, 227-238.

Kalezić, Mаја: The role of narrative in shaping the semantic structure of certain expressions that belong to terminology as to one of the most important lexical groups: On the etymology of the Serbo-Croatian common designations for “Artemisia’s plants”, Constructing Languages: Norms, myths and emotions, In: Francesc Feliu and Josep Maria Nadal (Eds.), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2016, 241-261.

Kalezić, Maja: The Status of the Serbian Terminology Defined by the Serbian Language Policy Troughout its Contemporary and Future Plans. An Outline of the Terminological Algorithm, Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, у: др Стана Ристић, др Ивана Лазић Коњик, др Ненад Ивановић (ур.), Београд: Институт за српски језик САНУ 2016, 237-248.

Види више →

Библиографија научних радова

 Монографске публикације (монографије, речници, дијалектолошки атласи, критичко приређивање рукописа и сл.)

Етимолошки речник српског језика, 1, а1–ашьм, ур. Ирена Грицкат-Радуловић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2003, 257 стр. [Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Марија Вучковић, Маја Ђокић (сарадници)].

Етимолошки речник српског језика, 2, ба1–†Бдињ, ур. Александар Лома, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2006, 288 стр. [Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић (консултант), Јелена Јанковић (сарадник)].

Етимолошки речник српског језика, 3, бе1–бјенути, ур. Александар Лома, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2008, 365 стр. [Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Маја Калезић, Јелена Јанковић (сарадници)].

[Ђокић, Маја Р: ОГЛЕДНА СВЕСКА: Етимолошки одсек Института за српски језик, Лингвистичке актуелности 1/3, Београд 2000, 23-27].

Студије и чланци

Đokić, Maja R: O homonimiji u fitonimiji: stgr. ΑΝΔΡΑΧΝΗ i sh. JANDRAŠIKA, Јужнословенски филолог 56/1-2, Београд 2000, 411-420.

Đokić, Maja R: Romske religijske reči i izrazi, Kultura – časopis za teoriju i sociologiju kulture i medija 103/104, Beograd 2002, 342-345.

Đokić, Maja R: Denominations of “Squill” in the Balkan languages, Balcanica 34, Београд 2003 [2004], 189–201.

Джокич, Мая: Континуанти на праславянския суфикс *-ynji в сърбохърватската народна ботаническа терминология, Български език 51/4, София 2004, 101-108.

Ђокић, Маја Р: Из фитонимије (1): Smilax (етимолошка белешка), Научни састанак слависта у Вукове дане 35/1, Београд 2006, 473-479.

Đokić, Maja R: Iz srpsko-hrvatske fitonimije (1): rmanj, Studia etymologica Brunensia 3, Ilona Janyšková, H. Karlíková (Ed.), Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 73-85.

Kalezić, Mаја R: Srpsko-hrvatski nazivi biljaka iz roda Pistacia L. (etimološka beleška), у: Александар Лома (ур.), Словенска етимологија данас, Зборник симпозијума одржаног 5-7. септембра 2006, САНУ, Научни скупови књ. 121, Одељење језика и књижевности књ. 18, Београд, 2007, 229-239.

Kalezić, Mаја R: Calamus (reflexes of Latin names as designations for the plant species Acorus calamus L. in Serbo-Croation language), In: Biljana Sikimić, Tijana Ašić (eds.), The Romance Balkans, Collection of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006, Belgrade: Institute for Balkan Studies Serbian Academy of Sciences and Arts, 2008, 73-82.

Калезић, Мaja: Ономасиолошко-етимолошка анализа српско-хрватских назива за биљне врсте рода Eryngium L., Studia etymologica Brunensia 6, Ilona Janyšková, Helena Karlíková (Еd.), Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 151-162.

Калезич, Mайя: Фитономастичекие заметки (1), Acta Linguistica Petropolitana 6/1, St. Petersburg 2010, 254-266.

Kalezić, Mаја: S.Cr. odoljen ‘Valeriana celtica’ (An etymological note), Studia etymologica Brunensia 15, Ilona Janyšková, Helena Karlíková (Еd.),  Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2011: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics,  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 127-141.

Kalezić, Маја: Some notes on the roots of pharmaceutical terminology determining animal products using in medical practice described in Dioscorides’ De materia medica. Exercises in etymology, Linguistique balkanique 54/2–3, Sofia 2015, 159–180.

Kalezić, Маја: Some notes on ethno‑ and phytopharmaceutical and medical praxis hidden behind the roots of its terminology: Allium (spp), Язык медицины, выпуск 5, Самара 2015, 420–445.

Kalezić, Mаја: Botanical mythology in contemporary Serbian folkloristics, у: Бојана Димитријевић (ур.), Савремена српска фолклористика 3, Ниш 2016, 227-238.

Kalezić, Mаја: The role of narrative in shaping the semantic structure of certain expressions that belong to terminology as to one of the most important lexical groups: On the etymology of the Serbo-Croatian common designations for “Artemisia’s      plants”, In: Constructing Languages: Norms, myths and emotions, In: Francesc Feliu and Josep Maria Nadal (Eds.), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2016, 241-261.

Kalezić, Maja: Text and Transmission: The role of intertextual intervention of copied texts in etymological research, 37th Annual Meeting, Department   of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki 12 – 14 May 2016: http://www.lit.auth.gr/amgl37/Poster/Kalezic.pdf.

Kalezić, Maja: The Status of the Serbian Terminology Defined by the Serbian Language Policy Troughout its Contemporary and Future Plans. An Outline of the Terminological Algorithm, Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, у: др Стана Ристић, др Ивана Лазић Коњик, др Ненад Ивановић (ур.), Београд: Институт за српски језик САНУ 2016, 237-248.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Ђокић, Маја Р: English Vocabulary Quick Reference: A Dictionary Arranged by Word  Roots, Лингвистичке актуелности 1/1, Београд 2000, 78-79 [приказ].

Ђокић, Маја Р: Heinz Fahnrich, Surab Sardshweladse, Zurab Sarjvelaze: Etymologisches Wörterbuch der Kartwel-Sprachen. Handbuch der Orientalistik – Erste Abteilung :     Der Nahe und Mittlere Osten – 24. Band, Лингвистичке актуелности 1/1, Београд    2000, 79 [приказ].

Ђокић, Маја Р: ОГЛЕДНА СВЕСКА: Етимолошки одсек Института за српски језик, Лингвистичке актуелности 1/3, Београд 2000, 23-27 [приказ].

Ђокић, Маја Р: Piek Vossen: EuroWordNet: a multilingual database with lexical semantic networks, Лингвистичке актуелности 1/3, Београд 2000, 56 [приказ].

Ђокић, Маја Р: Pamela B. Faber, Ricardo Mairal Uson: Constructing a Lexicon of English Verbs (Functional Grammar Series, 23), Лингвистичке актуелности 1/3, Београд   2000, 57 [приказ].

Ђокић, Маја Р: Branislava Božinović: Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči. I deo (od     slova a do slova t sanskrtske azbuke), Лингвистичке актуелности 6, Београд 2001,           (електронска верзија) [приказ].

Ђокић, Маја Р: Alina Kreisberg: Le storie colorate, Јужнословенски филолог 58, Београд 2002, 120-131 [приказ/критика].

Резимеи

Калезич, Майя: Еще раз омонимии в фитонимии: Colchicum, Crocus, Gymnadenia, Iris,          Orchis, Sternbergia, Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Екатеринбург, 2009, 320.

Калезич, Майя: Фитономастические заметки (3), Этнолингвистика. Ономастика.     Эимология, Екатеринбург, 2012, 188-189.

Kalezić, Maja: Some notes on the roots of medico-phytopharmaceutical terminology:     Exercises in etymology, The Lamguage of Medicine: Science, Practice and Academia,     Bergamo, Italy, 2014, 24-25.

Kалезић, Мaja: О хомонимији у фитонимији (2): каћун ‘Colchicum spp, Crocus spp,       Gymnadenia nigra, Orchis spp’, Словенска терминологија данас, Београд 2016, 37.

Kalezic, Maja: Is language globalization a silent but dynamic process of the plastic transformation of inner language diversity into disadvantages of the language of its own? The complexity of languages, Girona, Spain, 2016, 11.

Калезић, Мaja: О једном неидентификованом биљном апотропајону: одасвудпогледу, Савремена српска фолколористика 4, Пале, 2016.

Тезе

Калезић, Маја: Српско-хрватски фитонимски деривати на -ика у индоевропском      контексту (са посебним освртом на семасиологију назива за дате биљке у           класичним језицима), магаистарски рад, одбрањен 15. 04. 2003. године,             Филозофски факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Александар             Лома, чланови комисије: проф. др Љиљана Црепајац,     проф. др Марјанца    Пакиж).

Калезић, Маја: Етимолошка и семасиолошко-ономасиолошка истраживања имена   биљака у Диоскуридовом делу  (De materia medica).        Прилог типологији фитонимских ознака, докторска дисертација, одбрањена 30.11. 2010. године, Филозофски факултет Универзитета у Београду (ментор: проф.   др Александар Лома, чланови комисије: др Јасна Влајић-Поповић, научни      саветник, проф. др Војин Недељковић).

 Остале активности

Међународна сарадња (учешће на међународним пројектима и сл.)

Сарадник на међународном пројекту: IVITRA Research in Linguistics and Literature.

Чланства у домаћим удружењима

Члан Удружења фолколориста Србије.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан научно-уређивачког одбора у: Histoires de langues – langages de l’histoire. Formations discursives de l’historiographie des langues, Théorie et Description linguistique, L’Harmattan 2016.

Предавања (научна и популарна), презентације, изложбе

ОГЛЕДНА СВЕСКА: Етимолошки одсек Института за српски језик, Лингвистичка трибина, Институт за српски језик САНУ, Београд, децембар 1999.

Ромски језик. Стање и перспективе. Алтернативна академска образовна мрежа, Београд, март 2002.

IX Colloqui Internacional “Problemes i Mètodes d’ Història de la Llengua”, Institut de   Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 2013-06-25:      http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/3125?show=full.

У сусрет Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас         (Београд, 11–13. маја 2016). Статус српске терминолошке лексикографије             у светлу савремених српских лингвистичких истраживања, Лингвистичка        трибине Речника САНУ, Институт за српски језик САНУ, Београд, 24.   фебруар 2016:   http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47207.

X Colloqui Internacional “La complexitat de les llengües”, Institut de Llengua i   Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 2016-06-27:    http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/4356.

Електронски приказ научне ботаничке и специјалистичке народне ботаничке лексике у корелационим терминолошким базама — стање и перспективе.            Институту за проучавање лековитог биља „др Јосиф Панчић“, Београд,        28. децембар 2016.

Учешће на домаћим и међународним скуповима

IX-th International Congress of South-East European Studies, Tirana, Albania, 30         August – 3 September, 2004.

Etymologické symposion Brno 2005, Etymologické oddělení Ustavu pro jazyk český    Akademie věd České republiky, Brno, 6. – 8. září 2005.

  1. научни састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, Филолошки факултет, Београд, 7. – 10. септембар 2005.

Словенска етимологија данас, Међународни научни симпозијум, Институт за            српски језик САНУ, Српска академија наука и уметности, Београд, 5-7. септембар     2006.

The Romance Balkans, International Linguistic Conference, Institute for Balkan Studies,             Serbian Academy of Sciences and Arts, 3-5 November 2006, Belgrade, Serbia.

VII Конгресс этнографов и антропологов России, Саранск, 9 июля – 14 июля 2007    г.

Etymologické symposion Brno 2008, Etymologické oddělení Ustavu pro jazyk český    Akademie věd České republiky, Brno, 26. – 28. května 2008.

Etymological Symposium Brno 2011: Theory and Empiricism in Slavonic diachronic       Linguistics, Brno, Czech Republic, 6–8. September 2011.

IX Colloqui Internacional “Problemes i Mètodes d’ Història de la Llengua”, Institut de   Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 25, 26, 27 de juny de 2013,          Girona, Espanya.

The Language of medicine: Science, Practice and Academia, An International    Conference hosted by CERLIS, University of Bergamo, Italy, 19-21 June 2014.

Etymological Symposium Brno 2014: Etymological Research of Old Church Slavonic,   Brno, Czech Republic, 09-11 September 2014.

Савремена српска фолклористика 3, 2. и 3. октобар 2015, Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

Словенска терминологија данас, 11-13. мај 2016. године, Београд, Палата САНУ.

X Colloqui Internacional “Problemes i Mètodes d’ Història de la Llengua”, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 27, 28, 29  de juny de 2016,         Girona, Espanya.

Савремена српска фолколористика 4, 7-9. октобра 2016. године, Пале, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

Биографија:

Рођена 28. маја 1972. године у Београду.

1997 Дипломирала на Одељењу за Класичне науке Филозофског факултету Универзитета у Београду.

1999 Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ.

2003 Магистрирала на Одељењу за Класичне науке Филозофског факултету Универзитета у Београду.

2010 Докторирала на Одељењу за Класичне науке Филозофског факултету Универзитета у Београду.

2011   Изабрана у звање научни сарадник.

Сарадник на међународном пројекту: IVITRA Research in Linguistics and Literature.

Члан Удружења фолколориста Србије.

Говори и пише енглески, италијански и грчки; служи се немачким и шпанским; чита све словенске језике.

Види више →
 

Тезе:

Српско-хрватски фитонимски деривати на -ика у индоевропском контексту (са посебним освртом на семасиологију назива за дате биљке у класичним језицима), магистарски рад одбрањен 15. 04. 2003. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Александар Лома, чланови комисије: проф. др Љиљана Црепајац, проф. др Марјанца     Пакиж).

Етимолошка и семасиолошко-ономасиолошка истраживања имена биљака у Диоскуридовом делу  (De materia medica). Прилог типологији фитонимских ознака, докторска дисертација одбрањена 30. 11. 2010. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Александар Лома, чланови комисије: др Јасна Влајић-Поповић, научни саветник, проф. др Војин Недељковић).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник 22. 06. 2011. године.

Међународна сарадња:

Сарадник на међународном пројекту: IVITRA Research in Linguistics and Literature.

Члан научно-уређивачког одбора у: Histoires de langues – langages de l’histoire. Formations discursives de l’historiographie des langues, Théorie et Description linguistique, L’Harmattan (у 2016. години).

Студијски боравци (Родос 1999, Атина 2000, Брно 2003).

Чланства у домаћим удружењима:

Члан Удружења фолколориста Србије.

Учешћа на скуповима:

Учесник је 15 научних скупова у земљи и иностранству:

IX-th International Congress of South-East European Studies, Tirana, Albania, 30 August – 3 September, 2004.

Etymologické symposion Brno 2005, Etymologické oddělení Ustavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, Brno, 6. – 8. září 2005.

35. научни састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, Филолошки факултет, Београд, 7. – 10. септембар 2005.

Словенска етимологија данас, Међународни научни симпозијум, Институт за српски језик САНУ, Српска академија наука и уметности, Београд, 5-7. септембар 2006.

The Romance Balkans, International Linguistic Conference, Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 3-5 November 2006, Belgrade, Serbia.

VII Конгресс этнографов и антропологов России, Саранск, 9 июля – 14 июля 2007 г.

Etymologické symposion Brno 2008, Etymologické oddělení Ustavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, Brno, 26. – 28. května 2008.

Etymological Symposium Brno 2011: Theory and Empiricism in Slavonic diachronic Linguistics, Brno, Czech Republic, 6–8. September 2011.

IX Colloqui Internacional “Problemes i Mètodes d’ Història de la Llengua”, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 25, 26, 27 de juny de 2013, Girona, Espanya.

The Language of medicine: Science, Practice and Academia, An International Conference hosted by CERLIS, University of Bergamo, Italy, 19-21 June 2014.

Etymological Symposium Brno 2014: Etymological Research of Old Church Slavonic, Brno, Czech Republic, 09-11 September 2014.

Савремена српска фолклористика 3, 2. и 3. октобар 2015, Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

Словенска терминологија данас, 11-13. мај 2016. године, Београд, Палата САНУ.

X Colloqui Internacional “Problemes i Mètodes d’ Història de la Llengua”, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 27, 28, 29  de juny de 2016, Girona, Espanya.

Савремена српска фолколористика 4, 7-9. октобра 2016. године, Пале, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

Предавања (научна и популарна), презентације и сл.:

ОГЛЕДНА СВЕСКА: Етимолошки одсек Института за српски језик, Лингвистичка трибина, Институт за српски језик САНУ, Београд, децембар 1999.

Ромски језик. Стање и перспективе. Алтернативна академска образовна мрежа, Београд, март 2002.

IX Colloqui Internacional “Problemes i Mètodes d’ Història de la Llengua”, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 2013-06-25:         http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/3125?show=full.

У сусрет Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас (Београд, 11–13. маја 2016). Статус српске терминолошке лексикографије у светлу савремених српских лингвистичких истраживања, Лингвистичка трибине Речника САНУ, Институт за српски језик САНУ, Београд, 24. фебруар 2016:   http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47207.

X Colloqui Internacional “La complexitat de les llengües”, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 2016-06-27: http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/4356.

Електронски приказ научне ботаничке и специјалистичке народне ботаничке лексике у корелационим терминолошким базама — стање и перспективе. Институту за проучавање лековитог биља „др Јосиф Панчић“, Београд, 28. децембар 2016.