академик АНУРС Слободан Реметић

e-mail:

profesorremetic@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2502-526

Научне области:

Филологија Н004, Дијалектологија Н401, Историја језика Н355, Ономастика Н370.

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, лингвистичка географија, историја језика, ономастика.

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом у ширем смислу (са дијалекатском лексикографијом и ономастиком), историјом српског књижевног језика, социолингвистиком, односно језичком политиком. Аутор је монографија: О незамењеном јату и икавизмима у говорима северозападне Србије (1981); Говори централне Шумадије (1985); Српски призренски говор I (гласови и облици) (1996). Научну и стручну библиографију чини око 200 наслова првенствено у домаћим, ређе у страним словенским часописима. Изузетак је четрдесетак дијалектолошких карата објављених у одговарајућим томовима Општесловенског лингвистичког атласа и Општекарпатског дијалектолошког атласа, публикованим у научним центрима земаља учесница у наведеним међународним подухватима. Учествовао на више од 40 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Реметић, Слободан: О незамењеном јату и икавизмима у говорима северозападне Србије, Српски дијалектолошки зборник 27, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1981, 7–105. Реметић, Слободан: Говори централне Шумадије, Српски дијалектолошки зборник 31, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1985. Реметић, Слободан: Српски призренски говор I (Гласови и облици), Српски дијалектолошки зборник 42, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1996, 319–614. Реметић, Слободан: О шесточланом прозодијском систему у говору Кладња и околине, у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица: Градска библиотека Суботица, Српска академија наука и уметности, Филозофски факултет у Новом Саду, Народна библиотека Србије, Матица српска, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2004, 651–660. Реметић, Слободан: Језик моравског слива, у: Морава (монографија групе аутора), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006, 673–697. Реметић, Слободан: Босански српски говори у свјетлу дијалекатске интерференције (Лингвистички и социолингвистички аспект), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/1, Нови Сад 2009, 149–178.

Види више →
Проф. др Слободан Реметић, академик АНУРС Руководилац пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (178020) Библиографија   Библиографија научних радова Монографске публикације Реметић, Слободан: О незамењеном јату и икавизмима у говорима северозападне Србије, Српски дијалектолошки зборник 27, Београд 1981, 7–105. Реметић, Слободан: Говори централне Шумадије, Српски дијалектолошки зборник 31 Београд 1985. Реметић, Слободан: Српски призренски говор I (Гласови и облици), Српски дијалектолошки зборник 42, Београд 1996, 319–614. Лингвистичке карте у дијалектолошким атласима Реметич, С., К. Пеев: Карта № 39,  РМ 1452 Аsg * na rǫkǫ, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 2б: Рефлексы *ǫ, Wroclaw 1990, 102–103. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 27, вопрос № 351 *bešiKa, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 4, Львов 1993, 82–83. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 54, вопрос № 400 рябина (растение) sorbus, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 4, Львов 1993, 136–137. Реметич, С., Ј. Лисац: НМ 1, *vajda, вопрос № 310, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 4, Львов 1993, 162. Реметич, С., Ј. Лисац: НМ 35, * skoruŠ, вопрос № 401, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 4, Львов 1993, 177. Реметич, С.: Карта № 16, F 1123 Nsg *k/ъl/bas(a), *k/(l)o/bas(a), *k/(l)o/basica, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 3: Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, Warszawa 1994, 140–141. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 14, дышло воза, вопрос № 444 timon du chariot, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 5, Братислава 1997, 56–57. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 26, земля, остающаяся некоторое время необработанной под паром, вопрос № 464 terre laissé en friche pendant un certain temps, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 5, Братислава 1997, 80–81. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта № 16, LSI 281 кошка-самка, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 2: Животноводство, Warszawa 2000, 56–57. Реметич, С.: Карта № 23, LSI 279 кошка (о. н.), Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 2: Животноводство, Warszawa 2000, 72–73. Реметич, С.: Карта № 37, SI 184 Dem Nsg *korva, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 2: Животноводство, Warszawa 2000, 100–101. Реметич, С.: Карта № 40, SI 234 Dem Nsg *ovьca, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 2: Животноводство, Warszawa 2000, 106–107. Реметич, С., Ј. Баотић: Карта № 11, L 375 лес (о. н.), Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 3: Растительный мир, Минск 2000, 48–49. Реметич, С.: Карта № 31, SI 412 березовая роща, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 3: Растительный мир, Минск 2000, 88–89. Реметич, С., Г. У. Арашонкава, Ф. Д. Клiмчук, А. А. Крывіцкі, Т. М. Трухан: Карта № 33, L 393 лиственница /Larix/, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 3: Растительный мир, Минск 2000, 92–93. Реметич, С.: Карта № 34, LSI 414 осина /Populus tremula/, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 3: Растительный мир, Минск 2000, 94–95. Реметич, С.: F 441 *berza, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 3: Растительный мир, Минск 2000, 150  [дополнительный сводный индекс]. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 3, *bah0r, вопрос № 565 и № 566, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 6, Будапешт 2001, 30–31. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 64, стадо рогато скота, вопрос № 644 groupe de borins, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 6, Будапешт 2001, 152–153. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 65, стадо овец на горном постбище, вопрос № 645 groupe de moutans sur un haut pâturage, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 6, Будапешт 2001, 154–155. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 67, большое стадо на горном пастбище, объединение овец принадлежащих разным хозяевам, вопрос № 651 un grand groupe d’animauh sur un haut pâturage – un troupeau composé de moutons de différents propriétaires, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 6, Будапешт 2001, 158–159. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 15, *turma, вопрос № 650, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 6, Будапешт 2001, 211–212. Реметич, С., П. Ивич, М. Маркович: Карта № 1, F 583 Nsg * rž, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь, Скопле 2003, 26–27. Реметич, С., П. Ивич, М. Маркович: Карта № 2, F 584 Nsg * rži, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь, Скопле 2003, 28–29. Реметич, С., Н. Богданович, М. Маркович: Карта № 7, F 871 *dvo/-va, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь, Скопле 2003, 38–39. Реметич, С., Ј. В. Закревска, М. Маркович: Карта № 21, F 1981 *lgalъ, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь, Скопле 2003, 66–67. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 1, пастух коров, вопрос № 675 vacher, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 24–25. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 2, пастух волов, вопрос № 676 bouvier, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 26–27. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 2, пастух телят, вопрос № 677 vacher, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 28–29. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 10, *vataG, вопрос № 688, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 42–43. Реметич, С., Ј. Лисац: Карта 46, *stEn, вопрос № 746, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 114–115. Реметич, С., П. Лизанац: Карта 51, широкая тропа, по которой овцы идут на горное пастбище, вопрос № 753 chemin de transhumance, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 124–125. Реметич, С., Р. Удлер: Карта 65а, гололедица на дороге, вопрос № 780 verglas sur le chemin, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 152–153. Реметич, С., Р. Удлер: Карта 65б, гололедица на дороге, вопрос № 780 verglas sur le chemin, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 154–155. Реметич, С., Н. Богданович: Карта № 39, L 2087 Nsg бумага, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 8: Профессии и общественная жизнь, Warszawa 2003, 110–111. Реметич, С., Ј. Лисац: НМ 3, *gul’aš, вопрос № 685, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад, 2003, 164. Реметич, С., Ј. Лисац: НМ 4, *pakurar, вопрос № 686, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад, 2003, 164. Реметич, С., Б. Видоески, З. Тополињска: Карта № 1, FM 2855 Nsg *t// ǁ *t//t ǁ *t//j ǁ *t//n, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Zagreb 2006, 26–27. Реметич, С., Д. Петрович: Карта № 14, F 878 *b//či ǁ *b//čva ǁ *b//čka, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Zagreb 2006, 52–53. Реметич, С., Б. Видоески, З. Тополињска: Карта № 26, F 2608 Lsg */v/vodĕ ǁ *v//vodĕ, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическа, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Zagreb 2006, 76–77. Реметич, С., Б. Видоески, З. Тополињска: Карта № 27, FM 1822 Isg *s//sestrojǫ, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическа, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Zagreb 2006, 78–79. Реметич, С., Д. Брозович, Н. Богданович: Карта № 47, F 264 3 sg praes *r//jet, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Zagreb 2006, 118–119. Реметич, С.: Карта № 15, Sl 1080 3 sg praes asp perf „печет“, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 6: Домашное хозяйство и приготовление пищи, Москва 2007, 58–59. Реметич, С.: Карта № 17, FP 1003 *st/o/lъ, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 5: Рефлексы *o, Москва 2008, 58–59. Реметич, С.: Карта № 16, L 510  „огурец“ (Cucumis sativus), Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4: Сельское хозяйство, Братислава 2012, 64–65. Реметич, С.: Карта № 17, L 510 „тыква” (Cucurbita pepo), Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4: Сельское хозяйство, Братислава 2012, 66–67. Реметич, С.: Карта № 82, SI 681  „один стебел травы“, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4: Сельское хозяйство, Братислава 2012, 198–199. Реметич, С.: Карта №25, P 2273о 1sg praes *radujo (se), Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 10: Народные обычаи, Москва 2015, 122–124. Студије и чланци Реметић, Слободан: Фонетске и морфолошке карактеристике говора Срба у Кладњу и околини, Прилози проучавању језика 6, Нови Сад 1970, 105–133. Реметић, Слободан: О графији и правопису Вукове “Пјеснарице” из 1814. године, Прилози проучавању језика 6, Нови Сад 1970, 55–66. Реметић, Слободан: Језик пјесама Гаврила Ковачевића, Прилози проучавању језика 12, Нови Сад 1976, 1–35. Реметић, Слободан: О неким рускословенским особинама у језику пјесама Гаврила Ковачевића (почетак XIX вијека), Научни састанак слависта у Вукове дане 6/1, Београд 1977, 183–192. Реметић, Слободан: Судбина глаголског прилога прошлог у централним дијалектима српскохрватског језика (с освртом на ситуацију у једном источнобосанском говору), Научни састанак слависта у Вукове дане 7/1, Београд 1981, 71–78. Реметић, Слободан: Конструкција типа “шта чине с оне ђеце” у говорима источне Босне, Јужнословенски филолог 37, Београд 1981, 265–272. Реметић, Слободан: Питање икавизама шумадијско-војвођанског дијалекта у свјетлу потврде фонолошког јата у неким србијанским говорима, Научни састанак слависта у Вукове дане 10/1, Београд 1981, 103–108. Реметић, Слободан: Vijaka (OLA 49), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 423–430. Реметић, Слободан и Ивић, Павле: Osladić (OLA 62), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 477–484. Реметић, Слободан: Nemenikuće (OLA 63), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 485–490. Реметић, Слободан: Kriva Rijeka (OLA 67), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 513–518. Реметић, Слободан: Pakovraće (OLA 68), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 519. Реметић, Слободан: Glibovac (OLA 69), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 520. Реметић, Слободан: Kula (OLA 70), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 521. Реметић, Слободан и Ивић, Павле: Trijebine (OLA 78), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 559–565. Реметић, Слободан и Ивић, Павле: Tučep (OLA 79), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 566–567. Реметић, Слободан и Ивић, Павле: Srbovac (OLA 80), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 568–569. Реметић, Слободан: Drenča (OLA 81), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 570. Реметић, Слободан и Ивић, Павле: Bukovac (OLA 83), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 573–578. Реметић, Слободан и Ивић, Павле: Orahovac (OLA 84), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 579–585. Реметић, Слободан и Ивић, Павле: Pljačkovica (OLA 85), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 587–588. Реметић, Слободан: Donji Dušnik (OLA 86), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 589. Реметић, Слободан и Ивић, Павле: Kalna (OLA 87), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 590–594. Реметић, Слободан: Jasenica (OLA 88), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo 1981, 595. Реметић, Слободан: Датив-инструментал (-локатив) именица -а основе на -ема у говорима косовско-ресавског дијалекта, Зборник за филологију и лингвистику 24/1, Нови Сад: матица српска, 1981, 165–169. Реметић, Слободан: Из шумарске терминологије кладањског краја, у: Лексикографија и лексикологија, Београд – Нови Сад: Српска академије наука и уметности,   Институт за српскохрватски језик, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, Матица српска, Филолошки факултет у Београду,  1982, 269–274. Реметић, Слободан: О присуству рускословенских и славеносрпских елемената у језику Вукове “Пјеснарице” (1814), Научни састанак слависта у Вукове дане 8/1, Београд 1982, 337–343. Реметић, Слободан: О још једном незапаженом екавско-јекавском босанском говору, Научни састанак слависта у Вукове дане 11/2, Београд 1982, 181–186. Реметић, Слободан: „Стварни послови“ и „диверзије”, Јужнословенски филолог 38, Београд 1982, 153–172. Реметић, Слободан и Петровић, Драгољуб: Поводом једне научне дискусије „С прологом и епилогом”, Књижевност и језик 30/1–2, Београд 1983, 98–102. Реметић, Слободан: Генитив множине именица у говорима централне Шумадије, Зборник за филологију и лингвистику 27/28, Нови Сад: Матица српска, 1984-1985, 655–662. Реметић, Слободан: Дијалекатски текстови из Жабара код Тополе, Српски                                           дијалектолошки зборник 32, Београд 1986, 501–549. Реметић, Слободан: Вуков језик у „Писменици“ и „Пјеснарици” из 1814. године, Научни састанак слависта у Вукове дане 17/2, Београд 1988, 247–253. Реметић, Слободан: Фонолошки опис говора шумадијског села Жабара, у: Zbornik razprav iz slovenskega jezikoslovja (Tinetu Lugarju ob sedamdesetletnici), Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1989, 261–273. Реметић, Слободан и Ивић, Павле: Рефлекси акцентованих вокала Е и О у говорима призренско-јужноморавског дијалекта на земљишту косовске покрајине, у: Косовско-метохијски зборник, Београд: Српска академија наука и уметности, 1990, 163–173. Реметић, Слободан: Фонолошки систем говора шумадијског села Блазнаве, Зборник Филозофског факултета у Нишу 1, Ниш 1990, 74–94. Реметић, Слободан: Фонетске карактеристике говора села Дражевца  (крај Обреновца), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 33, Нови Сад 1990, 425–432. Реметић, Слободан: Над неким дијалекатским морфолошким одликама спева Г. Ковачевића о Косовском боју (Будим, 1805), Научни састанак слависта у Вукове дане19/1, Београд 1991, 79–88. Реметић, Слободан: Над остацима двојине у ономастици источне Босне, Зборник Филозофског факултета у Нишу 2–3, Ниш 1991/92, 33–38. Реметић, Слободан: Лингвистички атласи, у: Сто година лексикографског рада у САНУ, Београд: Српска академја наука и уметности, 1993, 72–73. Реметић, Слободан: О фонеми и графеми „јат“, Даница. Српски народни илустровани календар за 1994. годину, Београд 1994, 91–93. Реметић, Слободан: Акценатски систем у призренском говору, у: Говори призренско-тимочке зоне и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски језик САНУ Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 1994, 203–213. Реметић, Слободан: Икавизми у призренском говору, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 37, Нови Сад 1994, 533–535. Реметић, Слободан: Једна драгоцена дијалектолошка белешка Стојана Новаковића, у: Стојан Новаковић, Личност и дело, Београд: Српска академија наука и уметности, 1995, 383–389. Реметић, Слободан: Фонолошки систем говора Бијеле код Херцег-Новог, Македонски јазик 40–41, Скопје 1995, 463–476. Реметић, Слободан: Српски призренски говор у светлу језичке интерференције, у: Мирослав Пантић (ур.), О српским народним говорима, Дани српскога духовног преображења 4, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1997, 155–156., 1997. Реметић, Слободан: О траговима црквеног језика у народним говорима (потврде именица средњег рода на -ије), Јужнословенски филолог 53, Београд 1997, 75–85. Реметић, Слободан: Српски језик у лингвистичким атласима, Славистика 1, Београд 1997, 116–120. Реметић, Слободан: Село Дивич и даљинска асимилација вокала, Српски језик 4, Београд 1999, 265–268. Реметић, Слободан: Српски дијалекатски комплекс – степен досадашње испитаности и даљи задаци, у: Српски духовни простор, Зборник радова са научног скупа, Бијељина 29–30. октобар 1998, Бања Лука – Српско Сарајево: Академија наука и умјетности Републике Српске, 1999, 275–283. Реметић, Слободан: О гласовним особинама говора Жељове (код Бановића), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 42, Нови Сад 1999, 399–432. Реметић, Слободан: Уз 56. књигу Јужнословенског филолога, посвећену успомени на академика Павла Ивића, Јужнословенски филолог 56/1–2, Београд 2000, 1–6. Реметић, Слободан: Библиографија радова академика Павла Ивића, Јужнословенски филолог 56/1–2, Београд 2000, 7–49. Реметић, Слободан: О шћакавизму какањских и зеничких Срба, Јужнословенски филолог 56/3–4, Београд 2000, 931–949. Реметић, Слободан: Употреба инструментала у говору источнобосанских Ера, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 43, Нови Сад 2000, 505–521. Реметић, Слободан: Израда рјечника дијалекатски хетерогених средина (над рјечником кладањског подручја), Радови 2, Бања Лука 2000, 9–14. Реметић, Слободан: Актуелна језичка ситуација на српском језичком простору, Прилози настави српског језика и књижевности 1–2, Бања Лука 2000, 5–14. Реметић, Слободан: С једног језика на три: премоћ политике над лингвистиком, у: Jezik i demokratizacija, Sarajevo: Institut za jezik, 2001, 45–54. Реметић, Слободан, Драгичевић, Милан: Српска дијалектологија на почетку XXI века, у: Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека – проблеми и правци развоја, Бања Лука: Филозофски факултет у Бањој Луци,  2001, 143–158. Реметић, Слободан: Дијалекатска основа земље Павловића, у: Земља Павловића. Средњи вијек и период турске владавине, Бања Лука – Српско Сарајево: Академија наука и умјетности Републике Српске  и Универзитет Српско Сарајево, 2003, 513–528. Реметић, Слободан: Пут до стандардног језика код Срба и Хрвата: сличности и разлике, Wiener slawistischer Almanach 57, Wien 2003, 245–253. Реметић, Слободан: Српски народни говори Косова и Метохије у светлу међујезичке и међудијалекатске интерференције, Јужнословенски филолог 60, Београд 2004, 113–123. Реметић, Слободан: Ресава у српској дијалектологији, у: Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности, Дани српскога духовног преображења 11, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ 2004, 125–134. Реметић, Слободан: О неким дијалектизмима спева Гаврила Ковачевића о Првом српском устанку, у: Поводом 200-годишњице Првог српског устанка и два века модерне српске државе. Први српски устанак у књигама 1804-1813, Београд: Народна библиотека Србије, 2004, 27–41. Реметић, Слободан: О шесточланом прозодијском систему у говору Кладња и околине, у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица: Градска библиотека Суботица, Српска академија наука и уметности, Филозофски факултет у Новом Саду, Народна библиотека Србије, Матица српска, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2004, 651–660. Реметић, Слободан: О двема синтаксичким контаминацијама на источнобосанском терену,  Браничево, Часопис за књижевност, језик и културу 50/3–4, Пожаревац 2005, 307–310. Реметић, Слободан, Брборић, Бранисалв: Српски језички стандард у свјетлу новоуспостављене тројезичности у обама ентитетима Босне и Херцеговине, у: Република Српска – Десет година Дејтонског мировног споразума, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2005, 387–403. Реметић, Слободан: Статус пограничних говора у делу Божидара Видоеског, у: Ареална лингвистика, Теорији и методи (Материјали од научната конференција по повод петгодишницата од смртта на Божидар Видоески), Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика, 2005, 337–350. Реметић, Слободан: Јотовање у говору Горњег Бирча, Годишњак за српски језик и књижевност 20/8, Ниш 2006, 387–398. Реметић, Слободан: Језик моравског слива, у: Морава (монографија групе аутора), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006, 673–697. Реметић, Слободан: Милка Ивић, лингвиста, универзитетски професор, академик, и Павле Ивић, лингвиста, професор универзитета, академик, у: Биографски лексикон. Срби који су обележили XX век. Пет стотина личности, Београд: Срби у свету. XX век, 2006, 189–190. Реметић, Слободан: Испит савести на језику. Над пројектом Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, Задужбина 18/74, Београд 2006, 8. Реметић, Слободан: Незаборавници Хвосна – проф. др Светозар Стијовић. Увек нација у целини, Хвосно у прогонству, Часопис за друштвена и културна питања 11/50, Косовска Митровица 2006, 28–31. Реметић, Слободан: Пут до стандардног језика код Срба и Хрвата: сличности и разлике, у: Српски језик у нормативном огледалу, 50 одлука Одбора за стандардизацију српског језика, Београд: Београдска књига, 2006, 314–321 [= Реметић, Слободан: Пут до стандардног језика код Срба и Хрвата: сличности и разлике, Wiener slawistischer Almanach 57, Wien 2003, 245–253].  Реметић, Слободан: Српски језик и писмо у огледалу векова и нацрта Устава Црне Горе, у: Уставни геноцид над Србима: српски народ у новом уставу Црне Горе, Цетиње: Српско народно вијеће Црне Горе, 2007, 139–146. Реметић, Слободан: Језик у Републици Српској у огледалу традиције и новонасталих прилика, Република Српска – петнаест година постојања и развоја, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2007, 475–500. Реметић, Слободан: Шездесет година дијалектологије у Институту за српски језик САНУ, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 179–193. Реметић, Слободан, Ивић, Павле: Необична употреба рефлексивне морфеме се у говору Муслимана у Кладњу и околини, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 303–316. Реметић, Слободан: Дијалекти – ризница народне духовне културе и народног памћења, у: Ресурси Републике Српске, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2008, 91–105. Реметић, Слободан: Језик у Босни и Херцеговини у Кочићевом и нашем времену – сличности и разлике, у: (ур.) Петар Кочић данас, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2008, 417–442. Реметић, Слободан, Цицмил-Реметић, Радојка: Из хидронимије Пивске планине,  у: Срето танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 495–502 [= Реметић, Слободан, Цицмил-Реметић, Радојка: Из хидронимије Пивске планине, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 515–522]. Реметић, Слободан: О посесивној конструкцији у + генитив личне заменице на источнобосанском терену, Јужнословенски филолог 64, Београд 2008, 391–400. Реметић, Слободан: Добра вакта ко образа нема (вандализам под плаштом једног континуитета), Нова зора 15/16, Билећа–Гацко 2007/2008, 68–75. Реметић, Слободан: Прозодијске одлике босанскохерцеговачких говора, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 437–454. Реметић, Слободан: Страни научници – проучаваоци јужносрбијанских говора, у: Радови, Ниш: Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности и Универзитета у Нишу, Одсек за српски језик, 2009, 117–128. Реметић, Слободан: Над шћакавизмом Никшићке висоравни, Славистика 13, Београд 2009, 372–378. Реметић, Слободан: Јуче и данас – увек актуелни Павле Ивић, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/1, Нови Сад 2009, 29–40. Реметић, Слободан: Босански српски говори у свјетлу дијалекатске интерференције (Лингвистички и социолингвистички аспект), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/1, Нови Сад 2009, 149–178. Реметић, Слободан, Цицмил-Реметић, Радојка: Бајо Пивљанин у огледалу ономастике, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 479–485. Реметић, Слободан, Цицмил-Реметић, Радојка: Сусрет цивилизација и народа у топонимији Пивске планине,  Годишњак за српски језик и књижевност 23/10, Ниш 2010, 447–453. Реметић, Слободан: Мешино за и против Вука – данас, у: Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности, Бања Лука – Источно Сарајево: Академија наука и умјетности Републике Српске, Филолошки факултет Бања Лука, Филозофски факултет Пале, 2011, 149–166. Реметић, Слободан: Пут до стандардних језика код Срба и Хрвата: сличности и разлике, у:  Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika 1/4, Graz – Beograd:  Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz – Beogradska knjiga, 2011,  597–604. Реметић, Слободан, Цицмил-Реметић, Радојка: Сусрет цивилизација и народа у топонимији Пивске планине,  Годишњак за српски језик и књижевност 24/10, Ниш 2011, 39–45 [=Реметић, Слободан, Цицмил-Реметић, Радојка: Сусрет цивилизација и народа у топонимији Пивске планине,  Годишњак за српски језик и књижевност 23/10, Ниш 2010, 447–453]. Реметић, Слободан: Језик и писмо у Босни и Херцеговини од Вука до наших дана, у: Језик и писмо у Републици Српској, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2012, 37–65. Реметић, Слободан: Две деценије Републике Српске на језичком попришту: данашња стварност и перспективе, у: Република Српска – двадесет година развоја — достигнућа, изазови и перспективе, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2012, 167–185. Реметић, Слободан: Текстови из говора источнобосанских Ера, Српски дијалектолошки зборник 59, Београд 2012, 485–638. Реметић, Слободан: Сто година дијалектологије на страницама Јужнословенског филолога, Јужнословенски филолог 69, Београд 2013, 13–31. Реметић, Слободан: Српски дијалектолошки атлас у светлу језичке и дијалекатске интерференције (лингвистички и социолингвистички аспект), Књижевност и језик 60/2, Београд 2013, 205–230. Реметић, Слободан: Пут до стандардног језика код Срба и Хрвата: сличности и разлике. Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Beogradska knjiga, 2013, 77–84. Реметић, Слободан: Шта очекујем(о) од дијалекатског речника?, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 11–23. Реметић, Слободан: Вук и Његош на стази богаћења лексичког фонда српског језика, у: Његошев зборник Матице српске 2, Споменица о двестогодишњици Његошевог рођења, Нови Сад 2014, 79–88. Реметић, Слободан: Стара Србија и дијалекатска карта српског језика,  у: Први балкански рат 1912–1913. Историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства, Београд: Српска академија наука и уметности, 2015, 275–286. Реметић, Слободан: Језичка и дијалекатска интерференција и вера, у: Исходишта 1, Темишвар–Ниш: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, 391–401. Реметић, Слободан: Над морфолошким карактеристикама говора Жељове (код Бановића), у: М. Ковачевић и В. Поломац (ур.), Путевима српских идиома, Крагујевац: ФИЛУМ, 2015, 27–52. Реметић, Слободан: Дијалекат и славенизми у Вуковом реформаторском подухвату, у: Научни скуп Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), Београд:   САНУ, 2015, 127–136. Реметић, Слободан: Вукова реформа и двоизговорност и двоисписност (прошлост, садашњост и перспективе), у: Српски језик данас и вуковска језичка парадигма, Београд: Филолошка гимназија, 2015, 9–19. Реметић, Слободан:  Српска дијалектологија данас и сутра, у: Срето Танасић (ур.),   Зборник Института за српски језик САНУ 3. Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 25–33. Реметић, Слободан: Две деценије Дејтона и језика између лингвистике и политике, у: Дејтонски мировни споразум двадесет година касније, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2016, 213–238. Прикази, критике, хронике, сећања итд.     Реметић, Слободан: Ономатолошки прилози 1, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Београд 1979, 6 [непаг.] + 420 стр., Balcanica XI, Београд 1980, 219–223 [приказ]. Реметић, Слободан: Научни скуп о лексикографији и лексикологији, Јужнословенски филолог 37, Београд 1981, 297–301 [приказ]. Реметић, Слободан: Два издања „Мемоара” Проте Матије Ненадовића, Јужнословенски филолог 46, Београд 1990, 143–146 [приказ]. Реметић, Слободан: Ода Његошу, Светозар Стијовић: Славенизми у Његошевим песничким делима), Вукова задужбина 5/20, Београд 1992, 12 [приказ]. Реметић, Слободан: Драгоцена књига о Вуку, Павле Ивић: О Вуку Караџићу, Вукова задужбина 5/17, Београд 1992, 3 [приказ]. Реметић, Слободан: Осамдесет година Војислава Ђурића, Вукова задужбина 5/18, Београд 1992, 4–5 [приказ]. Реметић, Слободан: Светозар Стијовић,  Славенизми  у Његошевим  песничким делима,  Јужнословенски филолог 49, Београд 1993,  225–229 [приказ]. Реметић, Слободан: Најдорађенија књига у српској дијалектологији, Павле Ивић, Ж. Бошњаковић, Г. Драгин: Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта, Српски дијалектолошки зборник 40, Београд 1994, Вукова задужбина 8–30, јун 1995, 13 [приказ]. Реметић, Слободан: Академик Божидар Видоески (1920–1998), Политика експрес, Београд, 13. јул 1998, 13 [некролог]. Реметић, Слободан: Божидар Видоески (8. новембар 1920 – 16. мај 1998), Јужнословенски филолог 55, Београд 1999, 171–175 [некролог]. Реметић, Слободан: Павле Ивић (1924–1999), Славистика 4, Београд 2000, 347–352 [некролог]. Реметић, Слободан: Nekrology. Павле Ивић (1.12.1924 – 19.9.1999), Slavia, Časopis pro slovanskou filologii 69, Praha 2000, 265–268 [некролог]. Реметић, Слободан: Одлазак научника: др Светозар Стијовић (1939–2000). Дело које остаје у темељима славистике, Политика експрес, Београд, 26. август 2000, 8 [некролог]. Реметић, Слободан: У спомен. Дело трајне вредности. Професор др Светозар Стијовић (1939–2000), Вукова задужбина 12/52, Београд 2000, 2. Реметић, Слободан: In memoriam – Академик Павле Ивић. Одлазак великана, Весник 8/11, Лист Удружења универзитетских професора и научних радника Србије, Београд 2001, 7 [In memoriam]. Реметић, Слободан: Академик Милорад Екмечић, Вук и Хрвати, студија у књизи Револуција 1848. и Балкан, Нови Сад 2000, 15–36, Зборник Матице српске за историју 65/66, Нови Сад 2002, 327–329 [приказ]. Реметић, Слободан: In memoriam – Никола Родић (1940–2003), Наш језик 34/3–4, Београд 2002/2003, 311–314 [In memoriam]. Реметић, Слободан: Недељко Богдановић, Етно-културолошке теме, Етно-културолошка радионица, Сврљиг, Прилози, Културна историја Сврљига, св. 1, Сврљиг 2002, 123, Јужнословенски филолог 59, Београд 2003, 182–183 [приказ]. Реметић, Слободан: In memoriam – Branislav Brborić (1939–2005), Prevodilac 24/1-2 (53), Beograd 2005, 93–97 [некролог]. Реметић, Слободан: In memoriam – Бранислав Брборић, Јужнословенски филолог 61, Београд 2005, 322–325 [In memoriam]. Реметић, Слободан: Владимир Волков (Volkoff), Љетопис Академије наука и умјетности Републике Српске 9, Бања Лука 2006, 221–222 [некролог]. Реметић, Слободан: Човјек иницијативе и динамике, Споменица академика Рајка Кузмановића, Споменица 5, Бања Лука 2006 [2007], 576–577. Реметић, Слободан: Академик Александар Младеновић (1930–2010), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/1, Нови Сад 2010, 21–26 [некролог]. Реметић, Слободан: Др Драго Ћупић (19. 3. 1932 – 18. 6. 2010), Слово, Часопис за српски језик, књижевност и културу) 7/26, Никшић 2010, 221–225 [некролог]. Реметић, Слободан: Прво па – мушко (Македонски дијалектен атлас – Пролегомена), Македонски јазик 61, Скопје 2010, 213–217 [приказ]. Реметић, Слободан: Радивоје Младеновић, Заменице у говорима југозападног дела Косова и Метохије, Српски дијалектолошки зборник 58, Београд 2011, 675–683 [приказ]. Реметић, Слободан: Академик Александар Младеновић (25.8.1930 – 6. 4. 2010), Јужнословенски филолог 67, Београд 2011, 255–266 [некролог]. Енциклопедијске одреднице Реметић, Слободан: Богдановић, Недељко, Српска енциклопедија 1/2, Нови Сад – Београд: Матица српска – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2011, 253–254. Реметић, Слободан: Дијалекти [у Босни и Херцеговини], Српска енциклопедија 1/2, Нови Сад – Београд: Матица српска – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2011, 417–418. Реметић, Слободан: Бошњаковић, Жарко, Српска енциклопедија 1/2, Нови Сад – Београд: Матица српска – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2011, 474. Реметић, Слободан: Будмани, Петар, Српска енциклопедија 1/2, Нови Сад – Београд: Матица српска – Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2011, 637. Реметић, Слободан: Видоески, Божидар, Српска енциклопедија 2, Нови Сад – Београд: Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2013, 352–353. Реметић, Слободан: Вујичић, Драгомир, Српска енциклопедија 2, Нови Сад – Београд: Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2013, 839. Реметић, Слободан, Танасић, Срето: Вуковић, Јиван, Српска енциклопедија 2, Нови Сад–Београд: Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2013,902–903. Реметић, Слободан: Вушевић, Данило, Српска енциклопедија 2, Нови Сад–Београд: Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2013, 977–978. Секундарно ауторство  Реметић, Слободан, Марковић, Јордана (прир.): Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица 2010. Реметић, Слободан (ур.): Ћопићево стољеће. Зборник радова поводом стогодишњице рођења, Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2016. 577 страна.   Тезе   Реметић, Слободан: Језик пјесама Гаврила Ковачевића, магистарски рад, одбрањен  6. 6. 1975. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: дописни члан САНУ Павле Ивић, чланови комисије: проф. др Александар Младеновић и проф. др Славко Вукомановић). Реметић, Слободан: Говор централне Шумадије, докторска дисертација, одбрањена 2. 11. 1984. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: академик Павле Ивић, чланови комисије: др Митар Пешикан, проф. др Александар Младеновић и проф. др Драгољуб Петровић). Стручни и популарни текстови  Реметић, Слободан: Нови поглед на Вука, Павле Ивић: О Вуку Караџићу, Политика (Београд) 15. фебруар 1992, 19 [приказ]. Реметић, Слободан: Памет једини компас, Побједа (Подгорица), 28. септембар 1992, 11. Реметић, Слободан: Употреба језика, Побједа, Подгорица, 3. јул 1993, 11. Реметић, Слободан: Крупна добит – ситна жртва, Вечерње новости (Београд) 19. децембар 1993, 7. Реметић, Слободан: Јеванђеље, усуд или национална апокалипса, Глас Зете V/18–19 (Голубовци), децембар 1997, 10–12 [интервју]. Реметић, Слободан: Зашто су нам опустеле све Пиве?, Савременик 70/71/72, Београд 1999, 62–65 [реч на промоцији књиге Милорада Р. Блечића Пива опева себе 19. 03. 1999]. Реметић, Слободан: Академик Павле Ивић (1. децембар 1924. – 19. септембар 1999), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 42, Нови Сад 1999, 20–24 [реч на комеморативном скупу посвећеном успомени на академика Павла Ивића]. Реметић, Слободан: Светозар Стијовић (22. фебруар 1939. – 29. јул 2000), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 44/1–2, Нови Сад 2001, 225–229 [опроштајна реч на сахрани проф. др Светозара Стијовића]. Реметић, Слободан: Рајо Војиновић, Српски пишем и зборим, Разговори о језику Црногораца,  Подгорица – Нова Пазова, Библиотека Документи 5, 2003, 73–83. Реметић, Слободан: Запостављени западни говори (Српска дијалектологија након српскохрватског разлаза), Политика (Београд) 1. јул 2006, 5–6. Реметић, Слободан: Сва раскршћа српскога језика, Политика, Београд 28. новембар 2006, 11. Реметић, Слободан: Признање за витешки чин, Слово, Часопис за српски језик, књижевност и културу 10/41, Никшић, јун 2013, 31–32 [реч поводом првог додељивања „Повеље Матице српске за неговање српске језичке културе“, у Матици српској]. Реметић, Слободан: Милета Букумирић и Снежана Петровић – добитници награде „Павле Ивић“ за 2012. Годину, Славистика 17, Београд 2013, 514–516 [образложење председника Одбора за доделу награде „Павле Ивић“ за 2012. годину]. Реметић, Слободан: Нови погледи на српски језик и његове „деривате“, Драгољуб Петровић: Заперци српскога језика, Београд: Мирослав, Библиотека Србиситика, 2013, 327–333 [поговор књизи]. Реметић, Слободан: Веселин Матовић: Ћирилица и латиногорица, Подгорица–Никшић: Књижевна задруга Српског народног вијећа, Актив професора српског језика, 2013, 7–12 [предговор књизи]. Реметић, Слободан: Драгољуб Петровић: Заперци српског језика, Београд: Мирослав, 2013 [рецензија књиге]. Реметић, Слободан: Љубомир Зуковић: Еп гуслара о Великом рату, Бања Лука: Академија Наука и умјетности Републике Српске, 2014 [рецензија књиге]. Реметић, Слободан: Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, (прир.) Марта Бјелетић, Трибина Библиотеке САНУ 2, Београд 2014, 214–218 [реч на представљању зборника]. Реметић, Слободан: Бошко Вујачић: На крилима слободе (Пјесме), Бијељина: Српска народна академија, 2015, 114–117 [рецензија књиге]. Реметић, Слободан: О уређивању Српског дијалектолошког зборника, Трибина Библиотеке САНУ 4, Београд 2016, 254–259 [реч на обележавању Сто десет година Српског дијалектолошког зборника на Трибини Библиотеке САНУ].   Остале активности  Сарадња на другим пројектима Типолошко проучавање српских говора на тлу југоисточне Србије (Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу). Говори Босне и Херцеговине у контексту дијалекатске интерференције (Академија наука и умјетности Републике Српске). Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и Херцеговине (Академија наука и умјетности Републике Српске). Међународна сарадња  Члан Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА) при Међународном славистичком комитету (Лексичка секција). Члан Међународног редакцијског колегијума Општекарпатског дијалектолошког атласа (ОКДА).   Чланства у научним и стручним телима и комисијама Председник Одбора за језик АНУРС-а. Председник Одбора за доделу Награде „Павле и Милка Ивић“. Члан Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе, Међуодељенског одбора за проучавање Косова и Метохије, Одбора за Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Одбора за ономастику, Одбора за Етимолошки речник српског језика, Вардарског одбора. Члан Одбора за стандардизацију српског језика као представник АНУРС-а. Члан Жирија за доделу Повеље Матице српске за неговање језичке културе српског језика. Главни уредник Српског дијалектолошког зборника. Члан уређивачког одбора Јужнословенског филолога, Ономатолошких прилога и Косовско-метохијског зборника. Члан Уређивачког одбора Енциклопедије Републике Српске. Члан Централне редакције Енциклопедије Републике Српске. Члан стручне редакције „Језик – лингвистика“ Енциклопедије Републике Српске. Члан стручне редакције „Лингвистика – филологија“ Српске енциклопедије. Учешће на научним скуповима Међународни научни скуп 6. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд– Приштина–Тршић 1976. Међународни научни скуп 7. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад – Тршић 1977. Међународни научни скуп 10. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд  – Нови Сад – Тршић 1980. Међународни научни скуп 11. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Вршац – Нови Сад – Тршић 1981. Научни скуп  Лексикографија и лексикологија, Беград – Нови Сад 1982. Међународни научни скуп 17. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд  – Нови Сад – Тршић 1987. Међународни научни скуп 19. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд  – Крушевац – Тршић – Нови Сад 1989. Четврта конференција Лексикологија и лексикографија, Загреб 1989. Научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш 1994. Научни скуп Стојан Новаковић. Личност и дело, Београд 1994. Научни скуп О Српским народним говорима, Деспотовац 1997. Међународни научни скуп Актуелни проблеми граматике српског језика, Суботица 1997. Научни скуп Српски духовни простор, Бијељина 1998. Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица 2001. Научни скуп  Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека (проблеми и правци развоја), Бања Лука 2001. Међународни нучни скуп Језик и демокртизација, Неум 2001. Научни скуп Земља Павловића. Средњи вијек и период турске владавине, Рогатица 2002. Научни скуп Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији, Косовска Митровица 2002. Међународни скуп Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca, Беч 2003. Међународни научни скуп Језик у Босни и Херцеговини, Сарајево 2003. Научни скуп Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности, Деспотовац 2004. Међународни научни скуп Десет година од Дејтона, Бања Лука 2005. Међународни научни скуп Стање и перспективе науке у српском језику, Београд 2007. Међународни научни скуп Република Српска — петнаест година постојања и развоја, Бања Лука 2007. Научни скуп  Ресурси Републике Српске, Бања Лука 2007. Научни скуп  Петар Кочић данас, Бања Лука 2007. Научни скуп Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности, Бања Лука 2010. Научни скуп Андрић између Истока и Запада,  Бања Лука 2011. Међународни научни скуп  Република Српска двадесет година развоја — достигнућа, изазови и перспективе, Бања Лука 2012. Међународни научни скуп Први балкански рат 1912/13. историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства, Београд 2012. XV међународни славистички конгрес, Минск 2013. Међународни научни скуп  Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш 2013. Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике, Београд 2013. Научни скуп Разговор о језику Срба у Хрватској, Загреб 2013. Међународни научни скуп  Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ли периферним областима, Темишвар 2014. Међународни научни скуп  Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења, Врање 2014. Међународни научни скуп Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), Београд 2014. Научни скуп Дејтонски мировни споразум двадесет година послије, Бања Лука 2015. Научни скуп Александар Белић — 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш 2015. Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, Деспотовац 2015. Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд 2015. Научни скуп Вук Караџић у нашем времену, Пљевља, 2015. Научно-политички скуп Говори српски – пиши ћирилицом, Требиње 2017. Предавања, излагања, промоције, округли столови Реч на промоцији књиге Дијане Црњак, Терминологија куће и покућства у Лијевчу Пољу и Жупи, Бања Лука, 26. октобар 2006. Реч на промоцији Речника српских говора Војводине, св. 6, Нови Сад (Матица српска), 18. децембар 2006. Реч на представљању XVII књиге Ономатолошких прилога, Трибина Библиотеке САНУ, Београд 2006. Реч на промоцији књиге Неђе Шиповца Записи о Петру, Београдски сајам књига, 27. октобар 2011. Округли сто Језик и писмо у Републици Српској, Академија наука и умјетности Републике Српске,  Бања Лука, 25. новембар 2011. Реч на промоцији књиге Радосава Стојановића Црнотравски Речник,Ниш, 6. децембар 2011. Реч на промоцији  Зборника радова Језик и писмо у Републици Српској, Источно Сарајево, 26. јун 2013. Реч на промоцији  Зборника радова Језик и писмо у Републици Српској, Пале, 27. јун 2013. Реч на промоцији  Зборника радова Језик и писмо у Републици Српској, Вишеград,  27. јун 2013. Реч на промоцији  Зборника радова Језик и писмо у Републици Српској, Београдски сајам књига, 30. септембар 2013. Реч на промоцији књиге Пантелије Дакића Велики траг у малом времену, Београд (Удружење књижевника Србије), 30. септембар 2013. Реч на промоцији књиге Радивоја Младеновића Говор јужнокосовског села Гатње, Београдски сајам књига 2013. Реч на промоцији књиге Драгољуба Петровића Заперци српског језика, Београд, 19. новембар 2013. Реч на промицији Зборника радова Ка изворима речи: тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језика САНУ, Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 17. децембар 2013. Реч на представљању Правописа српског језика, ијексавски изговор, Нови Сад (Матица српска), 10. септембар 2014. Реч на представљању књиге Еп гуслара о Великом рату, Београдски сајам књига,  2014. Округли сто Српски језик данас и Вукова језичка парадигма, Филолошка гимназија, Београд, 6. новембар 2014. Реч на представљању 5. књиге Косовско-метохијског зборника, Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 18. новембар 2014. Округли сто Двјеста година од Његошевог рођења, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 6. децембар 2014. Реч поводом јубилеја Сто десет година Српског дијалектолошког зборника, Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 17. новембар 2015. Српска дијалектологија јуче, данас и сутра, Циклуса предавања Српска лингвистика данас, Српска академија наука и уметности, Београд, 1. фебруар 2016. Реч на представљању XXII књиге Ономатолошких прилога, Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 13. септембар 2016. Језик наш насушни, Округли сто Крајишка култура данас, поглед у сутра, Вукова задужбина, Београд, 24. новембар 2016. Научно-политичка трибина Говори српски – пиши ћирилицом, Требиње, 4. март 2017.

Биографија:

Биографија

Рођен 3. августа 1945. у Ковачићима код Кладња, БиХ.

1970    Дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду (јужнословенски језици).

1976    Магистрирао на Филолошком факултету у Београду.

1984    Докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду.

1973 – 1984    радио у звању асистента у Међуакадемијском одбору за дијалектолошке атласе при САНУ.

1984 – 1988    Био на дужности управника Јединице за научноистраживачки рад Радне заједнице САНУ.

1984    Изабран у звање научни сарадник.

1988 – 1996    Био у сталном радном односу на Студијској групи за српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Нишу.

1996 – 2004    Био директор Института за српски језик САНУ.

2004 – 2012    Био у сталном радном односу на Филозофском факултету у Нишу.

1999 – 2010    Хонорарно држао наставу на Филозофском факултету у Бањој Луци.

Руководилац је пројекта Дијалектолошка истраживања српског јзичког простора.

Види више →
 

Рођен 3. августа 1945. у Ковачићима код Кладња, БиХ. Дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду (јужнословенски језици) у септембру 1970. Магистрирао 6. јуна 1976. на Филолошком факултету у Београду, а докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду 2. новембра 1984. Од 9. јануара 1973. до 1. Фебруара 1984. радио је у звању асистента у Међуакадемијском одбору за дијалектолошке атласе при САНУ. Од 1. фебруара 1984. до 15. јуна 1988. г. био је на дужности управника Јединице за научноистраживачки рад Радне заједнице САНУ. Звање научног сарадника стекао је 25. децембра 1984. Од 15. јуна 1988. до 15. октобра 1996. г. био је у сталном радном односу (најпре као доцент, од 5. јула 1989. као ванредни, а од 1. јуна 1995. као редовни професор) на Студијској групи за српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Нишу. Од 15. октобра 1996. до 31. јануара 2004. г. био је директор Института за српски језик САНУ, а од 1. фебруара 2004. стални радни однос поново је засновао на Филозофском факултету у Нишу. Од шк. 1999/2000. до краја шк. 2009/2010. г. хонорарно је држао наставу на Филозофском факултету у Бањој Луци. Посебном одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета у Нишу 2007. године му је поверена настава из домена савременог српског језика (предмети: Фонетика; Фонологија; Акцентологија). Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета у Нишу од 16. јуна 2010. г. продужен му је радни однос за школску 2010/2011. и 2011/2012. г. Пензионисан је 30. септембра 2012. године.

Руководилац је пројекта “Дијалектолошк истраживања српског јзичког простора”.

Био је руководилац и пројеката:

“Типолошко проучавање српских говора на тлу југоисточне Србије” (Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу).

“Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и Херцеговине” (Академија наука и умјетности Републике Српске).

“Говори Босне и Херцеговине у контексту дијалекатске интерференције” (Академија наука и умјетности Републике Српске).

ТЕЗЕ:

Магистарски рад: “Језик пјесама Гаврила Ковачевића”, одбрањен 6. јуна 1975. на Филолошком факултету у Београду. Комисија: дописни члан САНУ Павле Ивић, проф. др Александар Младеновић, проф. др Славко Вукомановић.

Докторска теза: “Говор централне Шумадије”, одбрањена 2. новембра 1984. на Филозофском факултету у Новом Саду. Комисија: академик Павле Ивић, ментор, др Митар Пешикан, проф. др Александар Младеновић, проф. др Драгољуб Петровић.

Међународна сарадња:

Члан Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА) при Међународном славистичком комитету (Лексичка секција).

Члан Међународног редакцијског колегијума Општекарпатског дијалектолошког атласа (ОКДА).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Председник Одбора за језик АНУРС-а.

Председник Одбора за доделу Награде “Павле и Милка Ивић”.

Члан Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе, Међуодељенског одбора за проучавање Косова и Метохије, Одбора за Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Одбора за ономастику, Одбора за Етимолошки речник српског језика, Вардарског одбора.

Члан Одбора за стандардизацију српског језика као представник АНУРС-а.

Члан Жирија за доделу Повеље Матице српске за неговање језичке културе српског језика.

Главни уредник Српског дијалектолошког зборника.

Члан уређивачког одбора Јужнословенског филолога, Ономатолошких прилога и Косовско-метохијског зборника.

Члан Уређивачког одбора Енциклопедије Републике Српске.

Члан Централне редакције Енциклопедије Републике Српске.

Члан стручне редакције “Језик – лингвистика” Енциклопедије Републике Српске.

Члан стручне редакције “Лингвистика – филологија” Српске енциклопедије.

Учешће на научним скуповима:

Научни састанак слависта у Вукове дане 6/1 (Везе српскохрватског језика са другим језицима у синхронијској и дијахронијској перспективи), Београд  – Приштина – Тршић 1976.

Научни састанак слависта у Вукове дане 7/1 (Типолошке карактеристике граматичке структуре српскохрватског језика [у синхронијској и дијахронијској перспективи]), Београд  – Нови Сад – Тршић 1977.

Научни састанак слависта у Вукове дане 10/1 (Развој књижевнојезичке норме на српскохрватском језичком подручју. Идеја просветитељства у свом и нашем времену),  Београд  – Нови Сад – Тршић 1980.

Научни састанак слависта у Вукове дане 11/1 (Савременост, традиција и контакти у српскохрватском језику и југословенским књижевностима), Београд  – Вршац – Нови Сад – Тршић 1981.

Научни скуп  Лексикографија и лексикологија, Беград – Нови Сад 1982.

Научни састанак слависта у Вукове дане 17/2 (Вук Караџић и његово дело у своме времену и данас), Београд  – Нови Сад – Тршић 1987.

Научни састанак слависта у Вукове дане 19/1 ( Косовски бој у књижевном и културном наслеђу), Београд  – Крушевац – Тршић – Нови Сад 1989.

Четврта конференција Лексикологија и лексикографија, Загреб 1989.

Научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш 1994.

Научни скуп Стојан Новаковић. Личност и дело, Београд 1994.

Научни скуп О Српским народним говорима (у оквиру манифестације Дани српскога духовног преображења IV), Деспотовац 1997.

Међународни научни скуп Актуелни проблеми граматике српског језика, Суботица 1997.

Научни скуп Српски духовни простор, Бијељина, 1998.

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица, 2001.

Научни скуп  Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека (проблеми и правци развоја), Бања Лука 2001.

Међународни нучни скуп Језик и демократизација, Неум 2001.

Научни скуп Земља Павловића. Средњи вијек и период турске владавине, Рогатица 2002.

Научни скуп Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији, Косовска Митровица 2002.

Међународни скуп Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca, Беч 2003.

Међународни научни скуп Језик у Босни и Херцеговини, Сарајево 2003.

Научни скуп Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности (у оквиру манифестације Дани српскога духовног преображења ХI), Деспотовац 2004.

Међународни научни скуп Десет година од Дејтона, Бања Лука 2005.

Међународни научни скуп Стање и перспективе науке у српском језику, Београд 2007.

Међународни научни скуп Република Српска — петнаест година постојања и развоја,  Бања Лука 2007.

Научни скуп  Ресурси Републике Српске,  Бања Лука 2007.

Научни скуп  Петар Кочић данас,  Бања Лука 2007.

Научни скуп Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевност, Бања Лука 2010.

Научни скуп Андрић између Истока и Запада,  Бања Лука 2011.

Међународни научни скуп  Република Српска двадесет година развоја — достигнућа, изазови и перспективе, Бања Лука 2012.

Међународни научни скуп Први балкански рат 1912/13. Историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства, Београд 2012.

XV међународни конгрес слависта, Минск 2013.

Међународни научни скуп  Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш 2013.

Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике, Београд 2013.

Научни скуп Разговор о језику Срба у Хрватској, Загреб 2013.

Међународни научни скуп  Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ли периферним областима, Темишвар 2014.

Међународни научни скуп  Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења, Врање 2014.

Међународни научни скуп Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), Београд 2014.

Научни скуп Дејтонски мировни споразум двадесет година послије, Бања Лука 2015.

Научни скуп Александар Белић — 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш 2015.

Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности (у оквиру манифестације Дани српскога духовног преображења VII), Деспотовац 2015.

Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд 2015.

Научни скуп Вук Караџић у нашем времену, Пљевља, 2015.

Научно-политички скуп Говори српски – пиши ћирилицом, Требиње 4. март 2017.

Предавања, излагања, промоције, округли столови:

Округли сто Језик и писмо у Републици Српској, Академија наука и умјетности Републике Српске,  Бања Лука, 25. новембар 2011.

Округли сто Двјеста година од Његошевог рођења, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 6. децембар 2014.

Реч на промоцији књиге Дијане Црњак, Терминологија куће и покућства у Лијевчу Пољу и Жупи, Бања Лука, 26. октобар 2006.

Реч на промоцији Речника српских говора Војводине, св. 6, Нови Сад (Матица српска), 18. децембар 2006.

Реч на представљању XVII књиге Ономатолошких прилога, Трибина Библиотеке САНУ 2006.

Реч на промоцији књиге Неђе Шиповца Записи о Петру, Београдски сајам књига, 27. октобар 2011.

Реч на промоцији књиге Радосава Стојановића Црнотравски Речник,Ниш, 6. децембар 2011.

Реч на промоцији  Зборника радова Језик и писмо у Републици Српској, Београдски сајам књига, 30. септембар 2013.

Реч на промоцији  Зборника радова Језик и писмо у Републици Српској, Источно Сарајево, 26. јун 2013

Реч на промоцији  Зборника радова Језик и писмо у Републици Српској, Пале, 27. јун 2013.

Реч на промоцији  Зборника радова Језик и писмо у Републици Српској, Вишеград,  27. јун 2013.

Реч на промоцији књиге Пантелије Дакића Велики траг у малом времену, Београд (Удружење књижевника Србије), 30. септембар 2013.

Реч на промоцији књиге Радивоја Младеновића Говор јужнокосовског села Гатње, Београдски сајам књига 2013.

Реч на промоцији књиге Драгољуба Петровића Српски језички заперци, Београд, 19. новембар 2013.

Реч на промицији Зборника радова Ка изворима речи: тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Трибина Библиотеке САНУ, 17. децембар 2013.

Округли сто Српски језик данас и Вукова језичка парадигма, Филолошка гимназија, Београд, 6. новембар 2014.

Реч на представљању књиге Еп гуслара о Великом рату, Београдски сајам књига,  2014.

Реч на представљању Правописа српског језика, ијексавски изговор, Нови Сад (Матица српска) , 10. септембар 2014.

Реч поводом јубилеја Сто десет година Српског дијалектолошког зборника, Трибина Библиотеке САНУ, 17. новембар 2015.

Реч на представљању 5. књиге Косовско-метохијског зборника, Трибина Библиотеке САНУ 2016, 18. новембар 2014.

Реч на представљању XXII. књиге Ономатолошких прилога, Трибина Библиотеке САНУ, 13. септембар 2016.

Српска дијалектологија јуче, данас и сутра, Циклуса предавања Српска лингвистика данас, Српска академија наука и уметности 1. фебруар 2016.

Језик наш насушни,  Округли сто Крајишка култура данас, поглед у сутра, Вукова задужбина 24. новембар 2016.

Научно-политичка трибина Говори српски – пиши ћирилицом, Требиње 4. март 2017.

Округли сто Српски језик и ћирилица данас, Андрићев институт, Вишеград, 29. јуна 2017. године.