Представљање резултата пројекта О-33-23 Пастирска/сточарска лексика призренско-тимочких говора и Округли сто Пастирска/сточарска лексика призренско-тимочких говора

У Огранку САНУ у Нишу, 30. новембра 2023. године, одржано је представљање новозаснованог пројекта (у 2023. години) – О-33-23 Пастирска/сточарска лексика призренско-тимочких говора, чији је координатор академик Александар Лома, руководилац проф. др Софија Милорадовић, научни саветник Института за српски језик САНУ, консултант проф. др Недељко Богдановић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу (у пензији), а организатор пројектних активности је др Ана Савић-Грујић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ.

Пројект заједнички реализују Огранак САНУ у Нишу и Институт за српски језик САНУ, а истраживачки тим чини већински део сарадника Дијалектолошког одсека Института.

Поздравну уводну реч дао је дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, подсетивши, најпре, на мисију Огранка, а потом на пројектне активности које су претходиле заснивању пројекта који се представља и промовише, и, на крају, представио изузетно добру сарадњу Огранка и Института на различитим плановима.

Потом је уследила уводна реч руководиоца пројекта и директора Института проф. др Софије Милорадовић, у којој је појашњено како се и када дошло до становишта да истраживања пастирске лексике југоисточне Србије треба проширити на цело подручје призренско-тимочких говора, при чему би досадашњи резултати били основа даљега рада – како на припреми зборника радова о пастирској лексици тако и на припреми малог пастирског атласа, те је грађа у текућој години допуњена на подручју јужноморавских говора с леве стране Јужне Мораве, затим с подручја Косова и Метохије, као и са два пункта у Румунији. Софија Милорадовић је упознала присутне са чињеницом да је Академијски одбор за дијалектолошке атласе подржао рад на овоме пројекту, који се заснива превасходно на грађи похрањеној у картотеци некадашњег Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и садашњег Огранка САНУ у Нишу, уз учешће сарадника Дијалектолошког одсека Института за српски језик САНУ.

У својој уводној речи, проф. Недељко Богдановић изнео је стручно виђење пројектних задатака и указао на неке тешкоће у њиховој реализацији, везане пре свега за чињеницу да сарадници нису били у прилици да се непосредно упознају са пастирењем и реалијама које се везују за ову делатност.

Потом су присутни упознати с прилозима за зборник радова о пастирској лексици,  у који је главни уредник Зборника проф. др Н. Богдановић уврстио и два рада истраживача изван Института, како би тема била заокруженија, а аутори су представили радове оним редом којим ће они бити изложени у Зборнику:

 • Недељко Богдановић, Софија Милорадовић, Основне поставке научноистраживачког пројекта „Пастирска лексика призренско-тимочких говора;
 • Софија Милорадовић и Сандра Савић, Називи за стоку према времену млађења и узрасту;
 • Биљана Савић и Зоран Симић, Прилог проучавању придева са значењем животињских особина у говорима призренско-тимочке дијалекатске области;
 • Марина Јуришић, Називи за црну овцу у призренско-тимочким говорима;
 • Миљана Чопа, Лексеме за означавање пса у призренско-тимочким говорима;
 • Зоран Симић, Прерада млека: лексика призренско-тимочких говора;
 • Ана Савић-Грујић, Сандра СавићОдећа и обућа пастира у говорима призренско-тимочке области;
 • Тања Милосављевић, Пастирска лексика призренско-тимочких говора у пастирском фолклору;
 • Недељко Богдановић, Из пастирског језичког фолклора југоисточне Србије,
 • Нина Аксић, Пастирске игре и чобанска надметања на призренско-тимочком говорном подручју;
 • Јована Бојовић Јоксимовић, Пастирска лексика призренско-тимочких говора у ширем контексту;
 • Голуб Јашовић, Душан Стефановић, Називи за млеко и млечне производе у селима Алексиначког Поморавља и Пећког Подгора.

Уследила је реч руководиоца пројекта о лингвистичким атласима и о Атласу пастирске лексике призренско-тимочке области, као о публикацији коју треба припремити за објављивање у 2024. и 2025. години, настављајући рад на именованом пројекту.

Истражене пунктове и карте с првобитно и накнадно истраженим пунктовима представила је др Ана Савић-Грујић, организатор пројектних активности. Мултимедијалну карту на примеру лексеме пас представила је мср Миљана Чопа, сарадник на пројекту.

Представљање је завршено слушањем снимка чобанске песме из околине Неготина „Масло мела Димитрија”, у извођењу Женске певачке групе „Моба”, а захваљујући љубазности др Јелене Јовановић, дописног члана САНУ и координатора пројекта Огранка О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса.

На Округлом столу, посвећеном отвореним теоријско-методолошким питањима теме и истраживачког рада на њој, најпре су представљени извори на основу којих је рађен Зборник и на основу којих ће се радити мали пастирски атлас призренско-тимочке дијалекатске области – упитници и дијалекатски речници, с посебним освртом на релевантне за тему сегменте из Речника Алексиначког Поморавља Недељка Богдановића и Маје Радоман Цветићанин.

Потом је било речи о питањима и дилемама отвореним током рада на Зборнику, па је проф. др Недељко Богдановић предочио неколико тема које би ваљало обрадити у наставку рада на пројекту, а затим је модерирао дискусију која је уследила међу сарадницима на пројекту.

Трећи сегмент Округлог стола тицао се припреме огледног / првог тома Атласа пастирске лексике призренско-тимочке области, чија се припрема планира за 2024. годину, па је др Ана Савић-Грујић представила тему овога тома – „Простор, просторије, делови просторија”, а проф. др Софија Милорадовић је поменула неке релевантне публикације и назначила неколико методолошких питања од значаја за рад на датом атласу.

Чланови и сарадници Огранка САНУ у Нишу веома цене већ вишегодишњу сарадњу са Институтом за српски језик САНУ, која сада врхуни у заједничком пројекту двеју институција под високим кровом Српске академије наука и уметности, а у чијој су реализацији ангажовани сарадници Дијалектолошког одсека Института, од којих су неки, истовремено, и сарадници Огранка.

Вести преузете са

https://www.ogranaknis.sanu.ac.rs/predstavljanje-rezultata-projekta-o-33-23-pastirska-stocarska-leksika-prizrensko-timockih-govora/?fbclid=IwAR128aamDdXO2JOzvjU1JNmL60EokdDADeekgUkaxWQwnlITXBpNNWHk4fI

https://www.ogranaknis.sanu.ac.rs/okrugli-sto-pastirska-stocarska-leksika-prizrensko-timockih-govora-2/?fbclid=IwAR1vDf-ijq0WNTQispE5FXYlJgGxIjquVoPVG-u02Z1P8ZpO_xv2JO19Ss4.