Годишње заседање Међународне комисије и радне групе „Општесловенског лингвистичког атласа”

Међународна комисија и радна група Општесловенског лингвистичког атласа одржала је онлајн-заседање 16. новембра 2021. године.

Заседању су са српске стране присуствовали академик АНУРС Слободан Реметић, председник Српске националне комисије за ОЛА, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица и проф. др Софија Милорадовић, чланови Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас (МК ОЛА) при Међународном комитету слависта, као и др Марина Јуришић, др Мирјана Петровић-Савић и др Марта Бјелетић, чланови Српске националне комисије за ОЛА. Заседање је отпочело у 9.00 по локалном времену (у 11.00 по московском) и трајало је до 15.00. Заседање су пратили представници свих 13 словенских националних комисија. Поздравну реч упутила је проф. др Т. И. Вендина, председник МК ОЛА, а затим су све националне комисије поднеле извештаје о раду за 2021. годину и назначиле основне задатке за наредну годину.

Најновији том Лексичке серије ОЛА (Москва – Санк Петербург, 2020)

Након паузе уследило је представљање нових издања из области словенске дијалектологије, у коме су учествовале колеге из Хрватске, Словачке, Бугарске, Босне и Херцеговине, Украјине, Белорусије и Русије. Српска издања представио је проф. др С. Реметић: колективна монографија Пастирска лексика југоисточне Србије (Недељко Богдановић, Ана Савић-Грујић, Тања Милосављевић и др.), Ниш: Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, 2020. (публиковано 2021); зборник радова са научне конференције Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије (у штампи), одржане пре две године у организацији Српске академије наука и уметности, Института за српски језик САНУ и Филозофског факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, а који садржи и опсежан Прилог библиографији о српским народним говорима Косова и Метохије; два последња годишта,  67. и 68. књига Српског дијалектолошког зборника (у штампи), чији знатан део простора заузима дијалекатска лексика.