мср Сандра Савић

e-mail:

sandrasavic0302@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Дијалектологија, ономастика

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, лексикографија

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом српског језика, пре свега говорима призренско-тимочке дијалекатске области, као и ономастиком. Предмет научног интересовања су и дијалекатска лексикографија и дијалектаска лексикологија. Учествовала на више научних скупова у земљи и региону.

Изабране публикације:

Студије и чланци:

Сандра Савић. Осврт на уџбеник „Енглеско-српска контрастивна лексикологија“ Александре Јанић и Душана Стаменковића. Ниш: Филозофски факултет у Нишу. Зборник радова Филозофског факултетаКосовска Митровица, 2023, 456–467. (приказ)

Сандра Савић. Од вештице до светице – Тематски зборник о жени у народном говору и култури. Ниш: Филозофски факултет у Нишу и Хемимонтана2019. Етно-културолошки зборник 25. Сврљиг, 2022, 365–373. (приказ)

Сандра Савић. Из ономастике Заплања – микротопонимија заплањског села Тасковићи, у: Језици и културе у времену и простору X/1 (ур. Снежана Гудурић, Марија Стефановић, Јасмина Дражић). Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2022,  217–226 УДК 811.163.41’373.2(497.11 Zaplanje).

Сандра Савић. Из лексике народне медицине Гаџиног Хана – кожне и заразне болести. Исходишта 8, 2022, 265–276. УДК 811.163.41’282(497.11 Гаџин Хан)

Сандра Савић. Земљописна лексика и локалитети у епским народним песмама о Марку Краљевићу, Годишњак за српски језик 19, 2021, 221–243. УДК 811.163.41`373 821.163.41.09-1:398 

Сандра Савић. Називи животиња у микротопонимији Буџака, у: Драган Лилић између лингвистике и стилистике – Зборник радова (Уредник Голуб Јашовић). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2021, 275–288. УДК 811.163.41’282.2 811.163.41’373.21  

Сандра Савић, Називи биљака у микротопонимији Буџака – семантичко-творбени аспектPhilologia Mediana 13, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2021, 687–702.

Сандра Савић. Романски супстрат у микротопонимији источне Србије (ЗаглавакБуџак и западни део књажевачке територије)Етно-културолошки зборник 24, 2021, 85–99. УДК 811.131.1:811.163.41

Сандра Савић, Називи занатлија у „Речнику говора Лужнице Љубисава Ћирића”, у: Језици и културе у времену и простору IX/1 (Уредници проф. др Снежана Гудурић, проф. др Биљана Радић-Бојанић), Нови Сад, 2020, 23–32, ISBN 978-86-6065-614-0  УДК 811.163.41’276.46

Сандра Савић, Из лексике народне медицине Гаџиног Хана – болести плућног система, у: На темељима народних говора – Зборник посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију (уредници доц. др Татјана Трајковић, проф. др Надежда Јовић), Ниш: Филозофски факултет, 2020, 565–574, ISBN-978-86-7379-551-5  УДК 811.163.41`276.6:616   811.163.41`282.3

Сандра Савић, Именице за именовање хране и пића  у „Речнику говора јабланичког краја“ Радмиле Жугић, у: Наука без граница III – међународни тематски зборник, 2, Језик и језици, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 199–215, ISBN-978-86-6349-152-6; 978-86-6349-150-2 УДК 811.163.41’282.2  811.163.41’276.6:641.55

Сандра Савић, Материјална култура Срба у контексту позајмљеница у „Терминологији куће и покућства северне Метохије” Милете Букумирића, Исходишта 6 (уредник Михај Радан), Темишвар–Ниш, 2020, 267–283, ISSN 2457-5585 УДК 811.163.41’373.45(497.115) 811.163.41’42 https://doi.org/10.46630/ish.6.2020.20

Сандра Савић. Именице субјективне оцене у роману Корени, Савремена проучавања језика и књижевности, зборник радова са X научног скупа младих филолога Србије одржаног 31. марта 2018. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, година X, књига 1, Крагујевац 2019, стр. 83‒94 811.163.41’367.622.22; 811.163.41’367.622.23; 821.163.41.08 Ćosić D.

Сандра Савић. Методички приступ обради атрибута у основној школи, Друштвене и хуманистичке студије, часопис Филозофског факултета у Тузли, година IV, број 2 (8), Тузла, 2019, стр. 409‒426 ISSN 2490-3604 (print), ISSN 2490-3647 (online); UDK 81’367.333:371.3

Прикази:

Сандра Савић. Ана Савић-Грујић. Антропографска лексика у говорима сврљишког краја – лингвогеографски приступ. Српски дијалектолошки зборник LXIV/2 (2017): стр. 1–307, Етно-културолошки зборник 24, 2021, 220–227. УДК 811.161’373.4 [приказ].

Сандра Савић, Од вештице до светице – жене у народном говору и култури, Задужбина, година XXXIII, број 108, Београд, страна 10, ISSN 0353-2739 [приказ].

Биографија:

Рођена 3. 2. 1994. године у Нишу.

2017. године дипломирала на Основним академским студијама на Филозофском факултету у Нишу.

2018. године дипломирала на Мастер академским студијама на Филозофском факултету у Нишу.

2018. године уписала Докторске академске студије на Филозофском факултету у Нишу.

2019. године запослила се у Институту за српски језик САНУ (Дијалектолошка истраживања српског језичког простора).

Види више →

Сандра (Горан) Савић рођена је 3. 2. 1994. године у Нишу. Основну школу „Витко и Света” у Гаџином Хану завршила је са одличним успехом, након чега уписује Гимназију „Бора Станковић” у Нишу, друштвено-језички смер, и завршава је такође са одличним успехом. Након завршене средње школе уписује Основне академске студије србистике на Филозофском факултету у Нишу, 2013. године. Дипломирала је у октобру 2017. године и стекла звање дипломираног филолога. Мастер академске студије филологије уписала је школске 2017/2018.  на Филозофском факултету у Нишу, модул српски језик, a завршила октобра 2018. године, када је одбранила мастер рад под називом Лексика народне медицине у Гаџином Хану. Докторске академске студије филологије уписала је школске 2018/2019. на Филозофском факултету у Нишу. Током 2016. године учествовала је на пројекту Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања. Од априла 2019. године ради као истраживач-приправник у Институту за српски језик САНУ, на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

Учешћа на скуповима:

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 2021.

Језици и културе у времену и простору 10, Филозофски факултет Нови Сад, 2021.

Језици и културе у времену и простору, Филозофски факултет у Новом Саду, 2019.

Материјална и духовна култура Срба у мултиентничким срединама и/или периферним областима, Филозофски факултет у Нишу, 2019.

Наука без граница у Косовској Митровици, 2019.

Једанаеста научно-стручна конференција Студенти у сусрет науци, Универзитет у Бањој Луци, 2018.

Седма студентска лингвистичка конференција – Стуликон, Филозофски факултет у Загребу, 2018.

Друштвене и хуманистичке науке на раскршћу, Филозофски факултет Универзитета у Тузли, 2018.

Десети научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2018.