мср Александра Милосављевић

e-mail:

aleksandra.jovanovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 655228334

Научне области:

Синтакса, Семантика, Прагматика, Лексикографија.

Кључне речи:

синтакса; семантика; когнитивна лингвистика; прагматика; лексикографија; српски језик.

Научна делатност:

Бави се изучавањем синтаксичко-семантичког интерфејса (на материјалу српског језика), као и прагматичким темама.

Изабране публикације:

Јовановић, Александра: „О лексеми као из угла теорије прототипа”, Књижевност и језик, 67/1, 2020, 79–94.

Јовановић, Александра: „О дативној енклитици расплинуте референцијалности у савременом српском језику”, Наш језик, 51/1, 2020, 75–92.

Јовановић, Александра и Стефан Милосављевић: „Бла, бла, бла (О форми у служби семантике)”, Језик данас, 13, 2019,  27–35.

Јовановић, Александра: „Семантички и синтаксички статус семикопулативног глагола остати, Књижевност и језик, 1–2, 2018, 91–105.

Јовановић, Александра: „Семантичке и синтаксичке особености непрелазних (неповратних и неправих повратних) семикопулативних глагола у савременом српском језику”, Наслеђе, 41, 2018, 27–48.

Јовановић, Александра: „О неким необичним употребама глагола доћи (Он ми дође брат од стрица ∕ То му дође субота)”, Језик данас, 11, 2018, 30–36.

Јовановић, Александра: Хеј, тетка! и Тетко једна теткаста! (вокатив од морфологије до прагматике)”, Језик данас, 12, 2018, 36–39.

Види више →

Студије и чланци:

Јовановић, Александра: „О лексеми као из угла теорије прототипа”, Књижевност и језик, 67/1, 2020, 79–94.

Јовановић, Александра: „О дативној енклитици расплинуте референцијалности у савременом српском језику”, Наш језик, 51/1, 2020, 75–92.

Јовановић, Александра: „Конкурентност придева и прилога као допуне глаголу изгледати”, Philological Forum: Journal in the Humanities for Young Scholars, 12, 2020, 91–101.

Јовановић, Александра: „Семантички и синтаксички статус семикопулативног глагола остати”, Књижевност и језик, 1–2, 2018, 91–105.

Јовановић, Александра: „Семантичке и синтаксичке особености непрелазних (неповратних и неправих повратних) семикопулативних глагола у савременом српском језику”, Наслеђе, 41, 2018, 27–48.

Јовановић, Александра: „Семантичка анализа зоолексема у роману Сеобе Милоша Црњанског”, у: М. Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, IX, 1, Крагујевац: ФИЛУМ – ЈАСЕН, 2018, 95–106.

Јовановић, Александра: „Конкурентност придева и прилога као допуне глаголу изгледати”, Зборник радова са конференције Third International Philological Forum, Софија, послато уредништву.

Стручни текстови:

Јовановић, Александра и Стефан Милосављевић: „Бла, бла, бла (О форми у служби семантике)”, Језик данас, 13, 2019,  27–35.

Јовановић, Александра: „О неким необичним употребама глагола доћи (Он ми дође брат од стрица ∕ То му дође субота)”, Језик данас, 11, 2018, 30–36.

Јовановић, Александра: „Хеј, тетка! и Тетко једна теткаста! (вокатив од морфологије до прагматике)”, Језик данас, 12, 2018, 36–39.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Јовановић, Александра: „Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике”, Наш језик 50/1, 2019,

Јовановић, Александра и Стефан Милосављевић: „Летња школа генеративне граматике (Eastern Generative Grammar – EGG, Бања Лука, 2018)”, Свет речи 47/48,  2019, 33–35.

Јовановић, Александра и Стефан Милосављевић: „О једној летњој граматичкој авантури (Eastern Generative Grammar, Вроцлав, 2019)”, Лингвистичке актуелности 32, 2019, Институт за српски језик САНУ, послато редакцији.

Биографија:

Рођена је 14. септембра 1993. године у Смедереву.

2016. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Српски језик и књижевност – наставнички профил).

2017. Одбранила мастер рад на Филолошком факултету у Београду (Српски језик – теорија и настава).

2017. Уписала докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду (Језик, књижевност, култура, модул Српски језик).

2018. Одбранила мастер рад на Факултету политичких наука у Београду (смер Комуникологија).

2018.  Запослила се у Институту за српски језик (Лексикографски одсек).

2021. Пријавила докторску дисертацију „Семантика и прагматика допусних везника у савременом српском језику (когнитивнолингвистички приступ)”, ментор проф. др Душка Кликовац.

Говори и пише енглески и шпански језик.

Види више →

Високо образовање:

2012–2016. Основне академске студије Српски језик и књижевност (наставнички профил) на Филолошком факултету у Београду.

2016–2017. Мастер академске студије Српски језик – теорија и настава на Филолошком факултету у Београду.

2016–2018. Мастер академске студије Комуникологија на Факултету политичких наука у Београду.

2017. – Докторске академске студије Језик, књижевност, култура, модул Српски језик на Филолошком факултету у Београду.

Награде и стипендије:

2011; 2012; 2013. Награда „Доситеја” Фонда за младе таленте Р. Србије за успех на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе.

2013–2017. Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије студентима првог и другог степена студија.

2014; 2015; 2016. Награда града Смедерева за успех на основним академским студијама.

Академски радови:

2017. Непрелазни (неповратни и неправи повратни) семикопулативни глаголи и њихове допуне у савременом српском језику, мастер рад, одбрањен на Филолошком факултету у Београду (ментор др Балша Стипчевић).

2018. Функције политичког дискурса у Породичној трилогији Данила Киша, мастер рад, одбрањен на Факултету политичких наука у Београду (ментор др Добривоје Станојевић).

Излагања на научним скуповима и конференцијама:

2014. „Sudbina jezika naslednika srpskohrvatskog na primeru reklamnog sadržaja (analiza uputstava za korišćenje kozmetičkih proizvoda)”, Studentska lingvistička konferencija StuLiKon, Sarajevo, 25 – 27. april.

2017. „Семантичка анализа зоолексема у роману Сеобе Милоша Црњанског”, IX научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 8. април.

2018. „Семантичка мрежа глагола остати”, X научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 31. март.

2018. „Конкурентност придева и прилога као допуне глаголу изгледати”, Third International Philological Forum for Young Scholars, Софија, 15. новембра.

2019. „О једном типу датива у савременом српском језику: нереференцијална употреба енклитике му”, XI научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 30. март.

Одржане радионице / презентације:

2019. [радионица] „Зоолексеме као поетички поступак у Сеобама Милоша Црњанског”, радионица на 60. Републичком зимском семинару за наставнике и професоре српског језика, Филолошки факултет, Београд, 1. фебруар.

2019. [презентација] „Литванија: литвански језик и Институт за литвански језик, приказ реферата из зборника EFNIL-а [How does your institution track language? The case of the Institute of the Lithuanian Language, Jolanta Zabarskaitė]”, Институт за српски језик САНУ, Београд, 4. март.

Похађање научних школа и радионица:

2018. Eastern Generative Grammar, Бања Лука, од 30. јула до 10. августа.
2019. Metaphor Wars: Conceptual Metaphor in Human Life (проф. Рејмонд Гибс), Филолошки факултет, Београд, 2. јуна.
2019. Писање речника у дигиталном окружењу коришћење програма T-Lex (Тома Тасовац), Институт за српски језик САНУ, Београд, 14. јуна.
2019. Eastern Generative Grammar, Вроцлав, од 28. јула до 9. августа.

Популаризација науке:

2016. Писање лингвистичких чланака у оквиру пројекта Лингвопедија.

[https://sr.wikipedia.org/sr-el/Википедија:Лингвопедија_2016]

Радно искуство:

2017. Лектор за српски језик у преводилачкој агенцији Alkemist European Translation Company.

2018. Наставник српског језика и књижевности (на замени) у ОШ „Вук Караџић” (Сремчица).

2018. Истраживач-приправник (од 13. септембра) на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Институт за српски језик САНУ.