мср Миљана Чопа

e-mail:

miljana.copa@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

дијалектологија, фонетика и фонологија, акцентологија, социолингвистика.

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, урбана дијалектологија, социолингвистика, фонетика и фонологија, акцентологија.

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом српског језика, фонетиком и фонологијом и акцентологијом. Предмет научног интересовања превасходно су фонетска испитивања акцената у дијалектима.

Изабране публикације:

Чопа, Миљана. Прозодијска норма и њена реализација на примеру постакценатских дужина. Наш језик, Институт за српски језик САНУ, бр. 50, св. 1, 2019: 29–46.

Чопа, Миљана. Дијалекатски текстови из војвођанског села Крушчић. Прилози проучавању језика, бр. 49, 2018: 185‒205.

Чопа, Миљана. О говорима црногорских колониста на подручју Бачке. Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске ‒ Друштва чланова у Црној Гори VIII/9, 2018: 53‒62.

Чопа, Миљана. Осврт на дијалекатске говоре и њихову функцију у ,,Великој драми“ Синише Ковачевића. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, god. 7, br. 7, 2017. 179‒195.

Средојевић, Дејан. Чопа, Миљана. Да ли се дијалекатско уједначавање у једнаком степену остварује на фонетском и на фонолошком нивоу? Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, књига 61, свеска 1, година 2018. 101‒123.

Тезе

Чопа, Миљана. Акценатски систем у говору информаторâ из трију генерација црногорских колониста у војвођанском селу Крушчић [Мастерски рад]. Нови Сад: Филозофски факултет, 2017.

http://remaster.ff.uns.ac.rs/materijal/punirad/Master_rad_20170912_sjk_230021_2016.pdf

Чопа, Миљана. О говорима црногорских колониста на подручју Бачке. Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске ‒ Друштва чланова у Црној Гори VIII/9, 2018: 53‒62.

 

Биографија:

Рођена 22. 04. 1993. године у Ћуприји.

2016. дипломирала на основним академским студијама на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и књижевност).

2017. дипломирала на мастер академским студијама на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и књижевност).

2017. уписала докторске академске студије на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијски програм: Језик и књижевност).

2018. запослила се у Институту за српски језик САНУ, на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, и стекла звање истраживач˗приправник.

Види више →
 

Рођена 22. априла 1993. године у Ћуприји. Похађала Гимназију ,,Светозар Марковић” у Јагодини, енглеско одељење филолошког смера. Године 2016. дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и књижевност). На истоме факултету завршила је мастерске студије Српског језика и књижевности, одбранивши рад под називом Акценатски систем у говору информаторâ из трију генерација црногорских колониста у војвођанском селу Крушчић (ментор проф. др Дејан Средојевић, чланови комисије: доц. др Данка Вујаклија, проф. др Јасмина Дражић). Докторске студије Језика и књижевности уписала је школске 2017/2018. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Од априла 2018. године ради као истраживач˗приправник у Институту за српски језик САНУ, на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора. Говори енглески и шпански и македонски језик и познаје основе немачког и руског.

Учешћа на скуповима

Учешћа на скуповима / резимеи

Istraživanja govora, Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 5–7. 12. 2019. g.: Čopa, Miljana. Dugouzlazni akcenat u Pomoravskom okrugu – distribucija i fonetske karakteristike. Knjiga sažetaka. 30–31.

Међународни научни скуп Македонскиот јазик – извор на филолошки и културолошки истражувања, Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје, 13–14. 11. 2019. г.: Чопа, Миљана. Квалитет вокала /е/ и /о/ у говору Поморавског округа. Књига сажетака, 50.

Међународни научни скуп Наука без граница 3, Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, 21–22. септембар 2019. г.: Чопа, Миљана. Језичка анксиозност код говорникâ косовско-ресавског дијалекта при контакту са стандардним идиомом / новоштокавским говорима. Књига сажетака, 253‒254.

Међународни научни скуп Нaука и савремени универзитет 8, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 10. 11. 2018.г.: Чопа, Миљана. Прозодијска норма и језичка реалност на примеру постакценатских дужина. Наука и савремени универзитет 8: Друштвено‑хуманистичке науке ‒ књига резимеа. 57‒58.

Studentska lingvistička konferencija – Stulikon, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10‒12. 5. 2018. g.: Čopa, Miljana. Postakcenatske dužine u govoru mladih prototipičnih predstavnika srpskog jezičkog standarda. Sažeci. 9−10.

Остало

Руководилац радионице у оквиру лингвистичког семинара за средњошколце под називом Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик у  Образовно-културном центру Вук Караџић у Тршићу, 2018.