мср Миљана Чопа

e-mail:

miljana.copa@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://www.researchgate.net/profile/Miljana-Copa

Телефон:

Научне области:

дијалектологија, акцентологија, социолингвистика.

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, урбана дијалектологија, социолингвистика, акцентологија.

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом српског језика, акцентологијом и социолингвистиком. Предмет научног интересовања превасходно су истраживања акцената у дијалектима.

Изабране публикације:

Čopa, Miljana, Pavletić, Nika. Jezikovna anksioznost makedonskih govorcev pri učenju slovenščine kot tujega jezika. Зборник на трудови од VII меѓународна научна конференција Македонскиот јазик – извор на научни истражувања, Скопје, 2023: 271–281.

Чопа, Миљана. Дистрибуција дугоузлазног акцента у говору Ћуприје. Српски дијалектолошки зборник 69, 2022, 281–309.

Чопа, Миљана. Дистрибуција силазних акцената у говору спикера РТВ Поморавље. Наш језик 53/2, 83–100,

Чопа, Миљана. Језичка анксиозност код студената србистике при учењу македонског језика. Зборник на трудови од VI меѓународна научна конференција Македонскиот јазик – извор на научни истражувања, Скопје, 2022: 227–239.

Чопа, Миљана, Нина Аксић. Провинцијски реп као алтернативни језички и музички правац: елемнти косовско-ресавског дијалекта у реп музици, у: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić, Jezik, književnost, alternative, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2022: 363–379.

Чопа, Миљана. Језичка анксиозност код говорникâ косовско-ресавског дијалекта у контакту са стандардним идиомом. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 64/1, 2021: 115‒130.

Чопа, Миљана. Прозодијска норма и њена реализација на примеру постакценатских дужина. Наш језик, Институт за српски језик САНУ, бр. 50, св. 1, 2019: 29–46.

Чопа, Миљана. Дијалекатски текстови из војвођанског села Крушчић. Прилози проучавању језика, бр. 49, 2018: 185‒205.

Чопа, Миљана. О говорима црногорских колониста на подручју Бачке. Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске ‒ Друштва чланова у Црној Гори VIII/9, 2018: 53‒62.

Чопа, Миљана. Осврт на дијалекатске говоре и њихову функцију у ,,Великој драми“ Синише Ковачевића. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, god. 7, br. 7, 2017. 179‒195.

Средојевић, Дејан. Чопа, Миљана. Да ли се дијалекатско уједначавање у једнаком степену остварује на фонетском и на фонолошком нивоу? Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, књига 61, свеска 1, година 2018. 101‒123.

Тезе

Чопа, Миљана. Акценатски систем у говору информаторâ из трију генерација црногорских колониста у војвођанском селу Крушчић [Мастерски рад]. Нови Сад: Филозофски факултет, 2017.

http://remaster.ff.uns.ac.rs/materijal/punirad/Master_rad_20170912_sjk_230021_2016.pdf

 

Биографија:

Рођена 22. 4. 1993. године у Ћуприји.

2016. дипломирала на основним академским студијама на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и књижевност).

2017. дипломирала на мастер академским студијама на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и књижевност).

2017. уписала докторске академске студије на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијски програм: Језик и књижевност, модул: Језик).

2018. запослила се у Институту за српски језик САНУ, на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора и стекла звање истраживач приправник.

2021. Изабрана у звање истраживач сарадник.

Види више →
 

Рођена 22. априла 1993. године у Ћуприји. Похађала Гимназију Светозар Марковић у Јагодини, енглеско одељење филолошког смера. Године 2016. дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и књижевност). На истоме факултету завршила је мастерске студије Српског језика и књижевности, одбранивши рад под називом Акценатски систем у говору информаторâ из трију генерација црногорских колониста у војвођанском селу Крушчић. Докторске студије Језика и књижевности уписала је школске 2017/2018. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Од априла 2018. године ради у Институту за српски језик САНУ, на Одсеку за дијалектолошка истраживања српског језичког простора. Говори енглески, шпански и македонски језик и познаје основе пољског, немачког и руског.

Учешћа на скуповима

VI Међународна интердисциплинарна конференција Словенство у прошлости и данас – језик, литература, култура [Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura VI], Универзитет у Вроцлаву (Пољска), Институт за словенску филологију, 23–24. фебруара 2023.

Научна конференција Језик нишких медија, Огранак САНУ у Нишу, 29. новембар 2022.

Међународнa научнa конференција Македонскиот јазик – извор на научни истражувања, Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје, 1920. октобар 2022.

Међународна интердисциплинарна конференција Језик, књижевност, алтернативе, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 16. 4. 2021. Чопа, Миљана, Аксић, Нина. Косовско-ресавски дијалекат у реп музици – (социо)лингвистички и културолошки аспект. Књига сажетака, 27–28.

Istraživanja govora, Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 5–7. 12. 2019. Čopa, Miljana. Dugouzlazni akcenat u Pomoravskom okrugu – distribucija i fonetske karakteristike. Knjiga sažetaka. 30–31.

Међународна научна конференција Македонскиот јазик – извор на филолошки и културолошки истражувања, Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје, 13–14. 11. 2019. Чопа, Миљана. Квалитет вокала /е/ и /о/ у говору Поморавског округа. Књига сажетака, 50.

Међународна научна конференција Наука без граница 3, Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, 21–22. септембар 2019. Чопа, Миљана. Језичка анксиозност код говорникâ косовско-ресавског дијалекта при контакту са стандардним идиомом / новоштокавским говорима. Књига сажетака, 253‒254.

Међународна научна конференција Нaука и савремени универзитет 8, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 10. 11. 2018. Чопа, Миљана. Прозодијска норма и језичка реалност на примеру постакценатских дужина. Наука и савремени универзитет 8: Друштвено‑хуманистичке науке ‒ књига резимеа. 57‒58.

Studentska lingvistička konferencija – Stulikon, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10‒12. 5. 2018. Čopa, Miljana. Postakcenatske dužine u govoru mladih prototipičnih predstavnika srpskog jezičkog standarda. Sažeci. 9−10.

Остало

Као студент докторских студија била је ангажована у настави на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду школске 2018/2019. године на предметима Дијалектологија српског језика 1 и 2, Дијалектологија српског језика, Дијалекти српског језика у настави, Урбана дијалектологија и Стандардни српски језик 1: Фонологија.

Током докторских студија као стипендиста програма CEEPUS усавршавала се на Универзитету у Варшави, на Институту за славистику (Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Rzeczpospolita Polska), као и на Јагелонском универзитету у Кракову (Uniwersytet Jagielloński) где је, између осталог, учила пољски језик, а похађала је и Летњу школу пољског језика и културе Народне агенције за академску размену у Варшави (Letnie kursy języka i kultury polskiej, NAWA, Warszawa, Rzeczpospolita Polska). У више наврата учествовала је на Међународном семинару за македонски језик, литературу и културу Универзитета Св. Кирил и Методиј из Скопља, у Охриду (Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје – Охрид, Северна Македонија), у оквиру којег је учила македонски језик. Боравила је и у Братислави (Словачка), на Универзитету Коменског (Univerzita Komenského v Bratislave), на Департману за славистичке студије, у оквиру CEEPUS програма, ради стручног усавршавања. Познавање више словенских језика од посебне је важности за послове које обавља као истраживач у Институту, који су везани за израду Општесловенског лингвистичког атласа.

Руководилац је дијалектолошке радионице у оквиру лингвистичког семинара за ученике средњих школа, под називом Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик, у  Образовно-културном центру Вук Караџић у Тршићу (од 2018. године).