др Јована Бојовић Јоксимовић

e-mail:

jovanab89@yahoo.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

018/4212332

Научне области:

Н 350 Лингвистика, Н 401 Дијалектологија, Н 352 Граматика, семантика, семиотика, синтакса, Н 370 Ономастика

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, дијалекатска синтакса и семантика, стилистика, ономастика

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом, пре свега, дијалекатском синтаксом. Поред тога, у сфери њеног научног интересовања налазе се и стилистички аспекти проучавања реченице. Аутор је многих научних радова објављених у категорисаним публикацијама. Учествовала је на више националних и међународних научних скупова.

Изабране публикације:

 1. Јована Бојовић, „О приповедачком презенту и његовој дијалекатској подлози у Божовићевим наративним текстовима из Ибарског Колашина“, у: Етика и естетика Григорија Божовића: тематски зборник водећег националног значаја (ур. Небојша Лазић, Слађана Алексић), Косовска Митровица: Филозофски факултет; Зубин Поток: Културни центар “Стари Колашин”, 2021, стр. 299–312.
 2. Јована Бојовић, Лингвистичка запажања Григорија Божовића, у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад: Матица српска, 2020, 169–185.
 3. Јована Бојовић, Арнаути у путописној прози Григорија Божовића – од стереотипа ка афирмацији. У: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018. г. Том I. Езикознание. Универзитетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2019, 139–146.
 4. Јована Бојовић, Семантички аспекти топонима у књижевном тексту Григорија Божовића, у: Византијско-словенска чтенија I: зборник са научног скупа одржаног 25. новембра 2017. године на Универзитету у Нишу (ур. Драгиша Бојовић), Ниш: Универзитет, Центар за византијско-словенске студије: Међународни центар за православне студије: Центар за црквене студије, 2018, 421–433.
 5. Јована Бојовић, Из зоонимије Ибарског Колашина, у: Баштина, Св. 36, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, 2014, 15–41.
Види више →
 

БИБЛИОГРАФИЈА

Јована Бојовић

Монографске публикације:

 1. Бојовић Манић, Јована: Зоонимија Ибарског Колашина, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина, 2015, 96 стр.
 2. Бојовић Манић, Јована, Бојовић, Снежана: Библиографија радова о Григорију Божовићу, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина, 2016, 149 стр.

 

Студије и чланци:

 1. Бојовић, Јована: Из зоонимије Ибарског Колашина, у: Баштина, Св. 36, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, 2014, 15–41.
 2. Бојовић Манић, Јована: Црквене библиотеке у Нишу, у: Црквене студије, бр. 12, година XII, Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, 2015, 599–608.
 3. Бојовић Манић, Јована Д.: Наративно употребљен презент у приповеци „Гредом“ Григорија Божовића, у: Радови Филозофског факултета: Филолошке науке, Универзитет у Источном Сарајеву. Филозофски факултет, Пале, бр. 17, 2015, 105–110.
 4. Бојовић Манић, Јована Д.: Језичка слика света и друштвеног статуса у приповеци Два падишахова роба Григорија Божовића, у: Срђан Словић (ур.), Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, тематски зборник од водећег националног значаја, књига 1: Језик, књижевност, социологија и културологија, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 2016, 41–47.
 5. Бојовић Манић, Јована Д.: Доживљени глаголски облици у приповеци „Роб незаробљени“ Григорија Божовића, у: Даница Андрејевић, Александра Костић Тмушић (ур.), Поетика Григорија Божовића: тематски зборник од водећег националног значаја, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Ниш: Филозофски факултет Универзитетеа у Нишу, Зубин Поток: Културни центар „Стари Колашин“, 2016, 457–464.
 6. Бојовић Манић, Јована Д., Бојовић, Снежана: Библиографија радова о животу и делу Григорија Божовића, у: Даница Андрејевић, Александра Костић Тмушич (ур.), Поетика Григорија Божовића: тематски зборник од водећег националног значаја, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Ниш: Филозофски факултет Универзитетеа у Нишу, Зубин Поток: Културни центар „Стари Колашин“, 2016, 521–598.
 7. Бојовић Манић, Јована Д.: Допринос српској и европској медиевистици (о издавачкој и научној делатности Центра за црквене студије, поводом петнаестогодишњице рада), у: Црквене студије, бр. 14, година XIV, Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, Ниш, 2017, 733–743.
 8. Бојовић Манић, Јована Д.: Линеарна организација реченице у приповеткама Григорија Божовића, у: Баштина: гласник, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, св. 42, 2017, 13–23.
 9. Бојовић, Јована: Семантички аспекти топонима у књижевном тексту Григорија Божовића, у: Драгиша Бојовић (ур.), Византијско-словенска чтенија I, Ниш: Универзитет, Центар за византијско-словенске студије: Међународни центар за православне студије: Центар за црквене студије, 2018, 421–433.
 10. Бојовић, Јована Д.: Једно искуство дијалекатског лексикографа, у: Голуб Јашовић (ур.), Вуковим трагом на Косову и Метохији, Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини : Градска библиотека Вук Караџић, 2019, 17–25.
 11. Бојовић, Јована: Арнаути у путописној прози Григорија Божовића – од стереотипа ка афирмацији. у: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, Том I. Езикознание. Универзитетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2019, 139–146.
 12. Бојовић, Јована (у коауторству са Аном Савић-Грујић): Просторне границе у светлу призренско-тимочких говора, у: Исходишта 6, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020, 257–266. УДК 811.163.41’282.3
 13. Бојовић, Јована: Григорије Божовић као дијалекатски лексикограф – на примеру Женских бреспослица, у: Голуб Јашовић, Бранислава Дилпарић, Јелена Бајовић (ур.) Наука без граница 3. Језик и језици, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 139–151.  УДК 811.163.41’373.4821.163.41.08-992 Божовић Г. ISBN – 978-86-6349-152-6; 978-86-6349-150-2
 14. Бојовић, Јована: Лингвистичка запажања Григорија Божовића, у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад: Матица српска, 2020, књ. 68, св. 1, 169–185. УДК 163.41.09 Božović G.
 15. Јована Бојовић, „О приповедачком презенту и његовој дијалекатској подлози у Божовићевим наративним текстовима из Ибарског Колашина“, у: Етика и естетика Григорија Божовића: тематски зборник водећег националног значаја (ур. Небојша Лазић, Слађана Алексић), Косовска Митровица: Филозофски факултет; Зубин Поток: Културни центар “Стари Колашин”, 2021, стр. 299–312.
 16. Јована Бојовић (у коауторству са Аном Савић-Грујић), „Из пастирске лексике југоисточне Србије“, у: Језици и културе у времену и простору: тематски зборник, 10/1 (ур. С. Гудурић, Ј. Дражић, М. Стефановић), Нови Сад: Филозофски факултет : Педагошко друштво Војводине, 2022, 227–236.
 17. Јована Бојовић Јоксимовић, „Из антропонимије Ибарског Колашина“, у: Византијско-словенска чтенија VII (ур. Драгиша Бојовић, Кристина Митић), Ниш: Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2023, 351–360.

 

Прикази, критике, хронике:

 1. Бојовић, Јована: Година словенских апостола (Изложба „Свети Ћирило и Методије и словенско средњовековно наслеђе“, Ниш, 2013), у: Читалиште (научни часопис за теорију и праксу библиотекарства), Год. XIII, бр. 24, 2014, 92–93.
 2. Бојовић, Јована: Монографија о српској народној књижевности (Владимир Бован. Српска народна књижевност. Филозофски факултет у Приштини: Косовска Митровица, 2013, 327 стр.), у: Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Вол. 44, бр. 1, Косовска Митровица, 2014, 489–502.
 3. Бојовић, Јована Д.: Слово за векове (Млади и србистика, Зборник радова полазника образовних програма у ОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу, Београд : Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2019, 347 стр.), у: Књижевност и језик, LXVI/3-4, Београд, 2019, 395–398. [приказ]

Биографија:

Рођена 1. децембра 1989. у Приштини.

2013. дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (студијска група – србистика)

2014. завршила мастер студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду

2014/2015. уписала докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (смер – Српски језик)

2014. запослила се у Институту за српску културу Приштина/Лепосавић (Материјална и духовна култура Косова и Метохије)

2017. пријавила тему докторске дисертације на Филолошком факултету Универзитета у Београду

2017. изабрана у звање истраживач сарадник

2017. запослила се у Институту за српски језик САНУ (Дијалектолошка истраживања српског језичког простора)

2022. докторирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду
2022. изабрана у звање научни сарадник
Види више →
 

Рођена 1. децембра 1989. године у Приштини. Основне студије србистике завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. Звање мастер професора српског језика и књижевности стекла је на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Године 2017. пријавила тему докторске дисертације „Дијалекатска подлога претерита у књижевном тексту Григорија Божовића“ на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

У библиотеци Центра за црквене студије у Нишу радила је као библиотекар-волонтер од 2009. до 2013. године.

У периоду од 2014. до 2017. године била ангажована као истраживач-приправник на пројекту „Материјална и духовна култура Косова и Метохије“ Института за српску културу Приштина – Лепосавић.

Од 1. новембра 2017. године као истраживач-сарадник ангажована на пројекту „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“ Института за српски језик САНУ.

Тезе:

Докторска теза:

Бојовић, Јована, Дијалекатска подлога претерита у књижевном тексту Григорија Божовића, докторска дисертација, одбрањена 10.2.2022. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду, (ментор: проф. др Михаило Шћепановић, чланови комисије: проф. др Милош Ковачевић, др Светлана Слијепчевић Бјеливук).

Бојовић, Јована, Зоонимија Ибарског Колашина, мастер рад одбрањен 4. јула 2014. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Михаило Шћепановић; члан комисије: проф. др Рада Стијовић).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач сарадник (15.9.2017)

Учешћа на скуповима:

Поетика Григорија Божовића, Косовска Митровица, 6.7 – 7.7.2015.

Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Лепосавић, 30.11.2015.

VIII научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2.4.2016.

Византијско-словенска чтенија, Ниш, 25.11.2017.

Предавања, промоције и сл.

 • промоција монографије Зоонимија Ибарског Колашина, аутора Јоване Бојовић, на 60. међународном београдском Сајму књига, Београд, 30.10.2015.
 • промоција библиографије Библиографија радова о Григорију Божовићу, аутора Јоване Бојовић и Снежане Бојовић, на 61. међународном беорадском Сајму књига, Београд, 30.10.2016.

Чланства у научним и стручним телима и у научним удружењима:

У периоду од 2010. до 2013. године била је члан Савета Филозофског факултета у Нишу.

Године 2013. била је члан Програмског одбора изложбе Свети Ћирило и Методије и словенско средњовековно наслеђе.

Од 2013. године сарадник је Међународног центра за православне студије.

Од октобра 2015. године члан је Асоцијације православних научника из Русије (Вороњеж).

Од 2016. године члан је Центра за црквене студије.