др Радмила Жугић

e-mail:

radmila.zugic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:
Кључне речи:

Научна делатност:

Изабране публикације:

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр.

[Жугић, Радмила: обрада отпослати–отреситост, 677718.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр.

[Жугић, Радмила: обрада и помоћна редакција паљеница–пансионар, 242292.]

[Жугић, Радмила: помоћна редакција пакостан–паљеника, 190242; петачки–петогласник, 775780.]

Жугић, Радмила, Стана Смиљковић, Славка Стојановић, Настава српског језика на дијалекатском подручју, Врање: Учитељски факултет у Врању, 2009, 189 стр.

[Јовановић, Владан: Стана Смиљковић, Радмила Жугић, Славка Стојановић, Настава српског језика на дијалекатском подручју, Књижевност и језик 56/34, Београд, 2009, 391393.]

[Спасојевић, Марина: Стана Смиљковић – Радмила Жугић – Славка Стојановић: Настава српског језика на дијалекатском подручју, Учитељски факултет, Врање, 2009, стр. 187, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 300301.]

Жугић, Радмила: Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја (у светлу призренскотимочких говора као целине, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 226 стр. (Монографије, 13).

Жугић, Радмила: Микротопонимија доњег слива Јабланице (семантичкотворбени аспект), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 272 стр. (Монографије, 20).

Види више →

Студије и чланци:

Жугић, Радмила: Хидронимија доњег тока слива Јабланице (семантички аспект), Лесковачки зборник 34, Лесковац, 1994, 101–112.

Жугић, Радмила: Једно поређење истих или сродних лексичких јединица у бугарском језику и јужноморавском говору српског језика, Јужнословенски филолог 52, Београд, 1996,  169–174.

Жугић, Радмила: Придеви који се односе на човекове особине у говору околине Лебана, Јужнословенски филолог 53, Београд, 1997, 135–145.

Жугић, Радмила: Неке паралеле између бугарског и јужноморавског антропоономастикона, Лесковачки зборник 40, Лесковац, 2000, 153–183.

Жугић, Радмила: Лични надимци у околини Лебана и Лесковца, Ономатолошки прилози 15, Београд, 2002, 201–214.

Жугић, Радмила: Микротопоними слива доњег тока Јабланице мотивисани природним обликом, положајем и изгледом тла (семантички аспект), Ономатолошки прилози 15, Београд, 2002, 215–224.

Жугић, Радмила: Речник Момчила Златановића, значајан извор за проучавање многих лингвистичких тема, у: Тихомир Петровић (ур.), Стваралаштво Момчила Златановића, Врање: Учитељски факултет, 2003, 81–87.

Жугић, Радмила: Мотивисаност зоонима и њихов однос према личним надимцима и личним именима,  Јужнословенски филолог 60, Београд, 2004, 179–194.

Жугић, Радмила: Еквиваленти адноминалног беспредлошког генитива и генитивних синтагми с предлозима ОД и У за исказивање посесивних значења у говору јабланичког краја, Јужнословенски филолог 61, Београд, 2005, 179–189.

Жугић, Радмила: Предлог НА у говору јабланичког краја, у: ? (ур.), Србистички прилози, Београд: Филолошки факултет, 2005, 99–107.

Жугић, Радмила: Темпорално генитивно значење у говору јабланичког краја, Зборник Матице српске за славистику бр. 69, Нови Сад, 2006, 217–225.

Жугић, Радмила: Исказивање значења партитивног адноминалног беспредлошког генитива у говору јабланичког краја, Зборник Матице српске за славистику бр. 70, Нови Сад, 2006, 349–364.

Жугић, Радмила:  Предлози у релационим микротопонимима јабланичког краја (граматички и ономастички аспект), Годишњак за српски језик и књижевност година XX, бр. 8, Ниш, 2006, 135–144.               

Жугић, Радмила: Генитивне предлошко-падежне синтагме просторне и месне семантике у говору јабланичког краја, Јужнословенски филолог 62, Београд, 2006, 259–280.

Жугић, Радмила: Придевски деминутиви у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне који се односе на особине ентитета из човековог окружења (семантичко-творбени аспект), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 36, Косовска Митровица, 2006, 377–391.

Жугић, Радмила: Придевски деминутиви за означавање особина човека у призренско–тимочкој дијалекатској зони (семантичко-творбени аспект), Српски језик 12, Београд, 2007, 303–320.

Жугић, Радмила: Дијалекат у електронским медијима, Наше стварање 54/1–2, Лесковац, 2007, 22–33.

Жугић, Радмила: Именичке сложенице с придевом као првим делом у призренско-тимочким говорима (паралеле са стандардним српским језиком), Наше стварање 54/1–2, Лесковац, 2007, 34–43.

Жугић, Радмила: Именичке сложенице с именицом као првим конституентом у призренско-тимочким говорима (паралеле са стандардним српским језиком), Лесковачки зборник 67, Лесковац, 2007, 383–393.

Жугић, Радмила: Глаголски деминутиви с префиксом по– у призренско-тимочким говорима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 257–270.

Жугић, Радмила: Генитивне предлошко-падежне синтагме просторне и месне семантике у говору јабланичког краја с предлозима: око, поред/според, поза, више/повише/извише, врз, Српски дијалектолошки зборник 54, Београд, 2007, 549–568.

Жугић, Радмила: Обрада придевских деминутива у српским дијалекатским речницима, у: Лилия Крумова-Цветкова, Мария Чоролеева, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията и лексикологията в съвременния свят, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак’ 94, 2007, 343– 354.

Жугић, Радмила: Предлошко-падежне синтагме узрочног значења с предлогом од у говору јабланичког краја, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 279–291.

Жугић, Радмила: Лексикографска интерпретација глаголских деминутива у речницима призренско-тимочке дијалекатске зоне (семантичко-творбени аспект), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 51/1–2, Нови Сад, 2008, 175–189.

Жугић, Радмила: Предлошко-падежне синтагме узрочног значења с генитивним предлозима до, због, зарад и акузативним предлогом за у говору јабланичког краја, Зборник Матице српске за славистику 74, Нови Сад, 2008, 231–253.

Жугић, Радмила: Семантичка диференцијација сложених глагола с префиксом из– у стандардном српском језику, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 37 (2007), Косовска Митровица, 2008, 89–99.

Жугић, Радмила: Генитивне предлошко-падежне синтагме узрочног значења с предлогом из у говору јабланичког краја (паралеле са призренско-тимочким и косовско-ресавским говорима), у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност и уметност I. Српски језик у (кон)тексту, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2008, 357–368.

Жугић, Радмила: Еквиваленти темпоралног беспредлошког адвербалног генитива у говору јабланичког краја (стање у осталим призренско-тимочким говорима и њихов утицај на косовско-ресавске говоре), у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 179–187.

Жугић, Радмила: Семантичко-творбена анализа пејоратива за женска лица у јабланичком говору (југозападно од Лесковца), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад, 2009, 81106.

Жугић, Радмила: Редукција вокала као дијахроно стабилна фонетска појава у призренско-тимочкој дијалекатској области, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 26–32.

Жугић, Радмила: Генитивне синтагме за исказивање месног односа оријентационог типа у говору јабланичког краја, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 33–47.

Жугић, Радмила, Стана Смиљковић: О значају диференцијалне граматике призренско–тимочког дијалекта и стандардног српског језика у настави на југоистоку Србије, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 9–25.

Жугић, Радмила: Пејоративи за мушка лица у јабланичком говору образовани суфиксима –ко, –ља, –оња, –ча, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010, 103118.

Жугић, Радмила: Пејоративи за мушка лица у јабланичком говору од нископродуктивних суфикса и њихов семантичко-творбени однос према пејоративима са продуктивним суфиксима –ко, –ља, –оња, –ча, Зборник Матице српске за славистику 78, Нови Сад, 2010, 219–239.

Жугић, Радмила: Синонимски односи у лексичко-семантичкој групи глаголских лексема с доминантом зборим ‘говорим’ у јабланичком говору (југозападно од Лесковца), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 41, Косовска Митровица, 2011, 51–72.

Жугић, Радмила: Лексикографски поступци тумачења семантике изведеница на основу односа творбене основе и творбеног форманта, у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2011, 403–413. Жугић, Радмила: Резултати и перспективе истраживања призренско-тимочких говора, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 9–27.

Жугић, Радмила: Микротопоними доњег тока слива Јабланице мотивисани ратарством и сточарством, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 61–71.

Жугић, Радмила: Сродствени термини у микротопонимији доњег тока слива Јабланице, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 190–193.

Жугић, Радмила: Дијалекатски речници југоисточне Србије и њихова применљивост у српској лексикографији, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 241–250.

Жугић, Радмила: Именичке изведенице суфиксима –це, –е, –ле у призренско-тимочким говорима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, Нови Сад, 2012, 193–202.

Жугић, Радмила: Семантичке реализације суфикса –че у именичким изведеницама средњег рода у призренско-тимочким говорима, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 42/1, Косовска Митровица, 2012, 223–230.

Жугић, Радмила: Неке стилске одлике реченица у писаној језичкој култури студената на призренско-тимочком подручју, Наше стварање 59/1–2, Лесковац, 2012, 137–150.

Жугић, Радмила: Неке одлике писане језичке културе студената на призренско-тимочком дијалекатском подручју (на примерима синтаксе падежа и синтаксе реченице), Наше стварање 59/3–4, Лесковац, 2012, 265–275.

Жугић, Радмила: Употреба падежа у писаном изражавању студената на подручју призренско-тимочког дијалекта, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 43/2, Косовска Митровица, 2013, 497–514.

Жугић, Радмила: Деминутиви мушкога рода на -ьк -(ак) и његову проширену варијанту –чьк -(чак) у призренско-тимочким говорима, Годишњак за српски језик (26) 13, Ниш, 2013, 203–215.

Жугић, Радмила: Правопис у писаном изражавању студената на подручју призренско–тимочког дијалекта, Митолошки зборник 29, Рача, 2013, 385–394.

Жугић, Радмила: Нека запажања о језичкој култури у писаном изражавању студената на призренско-тимочком дијалекатском подручју, Наше стварање 60/3–4, Лесковац, 2013, 266–278.

Жугић, Радмила: Творба личних хипокористика у доњем сливу Јабланице, Наше стварање 60/3–4, Лесковац, 2013, 279–301.

Жугић, Радмила: Једнокоренски синоними у лексичко-семантичкој групи пејоратива за мушка лица у јабланичком говору, Македонски јазик 65, Скопје, 2014, 131–143.

Жугић, Радмила: Синонимија у лексичко-семантичкој групи пејоратива за женска лица, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 44/2, Косовска Митровица, 2014, 295–314.

Жугић, Радмила: Аугментативно-пејоративне изведенице на суфикс –иште у призренско-тимочким говорима, Октоих 4/5, Подгорица, 2014, 29–36.

Жугић, Радмила: Продуктивни творбено-семантички типови именичких деминутива средњега рода у бугарском језику и призренско-тимочким говорима српског језика, Филолог (6) 11, Бања Лука, 2015, 35– 45.

Žugić, Radmila: Tvorba pridevskih deminutiva u prizrensko-timočkim govorima srpskog jezika i bugarskom jeziku: komparativna analiza, Jezikoslovni zapiski 21/1, Ljubljana, 2015, 137–149.

Žugić, Radmila: Semantička analiza pridevskih deminutiva u prizrensko-timočkim govorima srpskog jezika, Jezikoslovni zapiski 21/2, Ljubljana, 2015, 135–147.

Жугић, Радмила: Двопрефиксални глаголски деминутиви с префиксом по– у призренско-тимочким говорима српскога језика и бугарском језику, Филолог (6) 12, Бања Лука, 2015, 204–212.

Жугић, Радмила: Компаративна анализа именичких деминутива средњег рода на суфикс –че у бугарском језику и призренско-тимочким говорима српског језика, Октоих 5/6, Подгорица, 2015, 37–46.

Жугић, Радмила: Лична имена у микротопонимији јабланичког краја, Годишњак за српски језик (27) 14, Ниш, 2016, 95–113.

Žugić, Radmila: Leksikografska interpretacija višečlanih leksičkih jedinica u rečnicima prizrensko-timočkih dijalekata i pitanje njihovog statusa kao posebnih odrednica, Jezikoslovni zapiski 22/1, Ljubljana, 2016, 153–168.

Žugić, Radmila: Imenički sufiksi u Dijalektima istočne i južne Srbije Aleksandra Belića u svetlu najnovijih istraživanja, Jezikoslovni zapiski 22/2, Ljubljana, 2016, 145–159.

Жугић, Радмила: Деминутивне именичке изведенице на суфикс –ка у призренско-тимочким говорима српског језика и бугарском језику (семантичко-творбени аспект), Октоих 6/7, Подгорица, 2016, 7–20.

Жугић, Радмила: Брок као истраживач говора „најјужније Србије“, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 19–25.

Жугић, Радмила: Дијалекатски творбени елементи у песничком језику Власте Ценића, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 107–114.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Жугић, Радмила: Николай Ковачев, Честотно-етимологичен речник на личните имена в съвремената българска антропонимия, Јужнословенски филолог 52, Београд, 1996, 203–207. [научна критика].

Жугић, Радмила: Ценка Иванова, Мариана Алексић, Српско-бугарски тематски речник, Лексикон међујезичких хомонима и полисема (Сръбско-български тематичен речник, Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми, Зборник Матице српске за славистику 58–59, Нови Сад, 2000, 245–249. [научна критика].

Жугић, Радмила: Момчило Златановић, Речник говора јужне Србије, Лингвистичке актуелности 1/2, Београд, 2000, 33–41.[приказ]. 

Жугић, Радмила: Марин Младенов, Бугарско-српски речник (Българско сръбски речник), Зборник Матице српске за славистику 61, Нови Сад, 2002, 218‒221 [приказ].

Жугић, Радмила: Делото на Блаже Конески (Остварувања и перспективи), Јужнословенски филолог LIX, Београд, 2003, 212‒216 [приказ].

Жугић, Радмила:  Јаворка Маринковић, Микротопонимија бујановачког и прешевског краја, Јужнословенски филолог 60, Београд, 2004, 248–253. [приказ].

Жугић, Радмила: Трајко Стаматоски, На ономастички теми, Јужнословенски филолог Јужнословенски филолог 61, Београд, 2005, 302–310.  [приказ].

Жугић, Радмила: Властимир Јовановић, Речник села Каменице код Ниша, Зборник Матице српске за славистику 69, Нови Сад, 2006, 291–294  [приказ].

Жугић, Радмила: Од теренског прикупљања лексичке грађе до објављеног речника (аутореферат са промоције Речника говора јабланичког краја), Наше стварање 54/1–2, Лесковац, 2007, 176–178.

Жугић, Радмила: Јаворка В. Маринковић, Јован Љ. Јањић, Диференцијална граматика, Српски језик и призренско-тимочки говорни простор, Лингво-методички аспекти, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 302–315 [приказ].

Жугић, Радмила: Радосав Стојановић, Црнотравски речник, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад, 2013, 234–240 [приказ].

Жугић, Радмила: Три научна скупа о дијалекту и дијалекатској књижевности у Лесковачком културном центру – три зборника радова са научних скупова у издању Лесковачког културног центра, Јужнословенски филолог 69, Београд, 2013, 525–540 [хроника].

Жугић, Радмила: Момчило Златановић, Речник говора југа Србије, Зборник Матице српске за славистику 84, Нови Сад, 2013, 252–257 [научна критика].

Жугић, Радмила: Два двоброја Нашег стварања, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 43/2, Косовска Митровица, 2013, 787–798 [приказ].

Жугић, Радмила: Милета Букумирић, Речник говора северне Метохије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, Нови Сад, 2013, 231–238 [научна критика].

Жугић, Радмила: Влатко Мурдаров и др. Обратен речник на българския език, Октоих 4/5, Подгорица, 2014, 201–209 [научна критика].

Жугић, Радмила: Уводна реч, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 13–16.

Секундарно ауторство

Жугић, Радмила (ур.): Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009.

Жугић, Радмила (ур.): Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011.

Жугић, Радмила, Станислав Станковић (прир.): Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1. Књига сажетака, Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет – Косовска Митровица: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – Лесковац: Лесковачки културни центар, 2014, 123 стр.

Жугић, Радмила (ур.): Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016.

Биографија:

Библиографија научних радова

Монографске публикације (монографије)

Жугић, Радмила: Речник говора јабланичког краја, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2005, XLII + 470 стр.

(Српски дијалектолошки зборник, LII).

Смиљковић Стана, Жугић Радмила, Стојановић Славка, Настава српског језика на дијалекатском подручју, Врање: Учитељски факултет у Врању, 2009, 189 стр.

Жугић, Радмила: Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја (у светлу призренско-тимочких говора као целине, Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2010, 226 стр.

(Монографије, 13).

Жугић, Радмила: Микротопонимија доњег слива Јабланице (семантичко-творбени аспект), Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2014, 272 стр. 

(Монографије, 20).

Жугић Радмила, Станковић Станислав: Књига сажетака, Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Ниш – Косовска Митровица – Лесковац: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет – Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – Лесковачки културни центар, 2014, 126 стр.

Види више →

Секције у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 14, народносни– насељавати, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1989, 363–292.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 15, ненакнадан – неолитски, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1996, 189–228.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 15, несатарив – неспавање, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1996, 450–493.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 16, обљубљен– обожаватељка, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2001, 341–373.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 16, одатрати–одбирати, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2001, 705–721.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 16, одбирач–одвадити2, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2001, 721–747.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 17, оздрава – ојчнути, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2006, 320–364.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 17, окињати (се)– окњижевити, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2006, 401–425.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 17, опетњача–опирача, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2006, 751–763.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 17, опиргати се–опличати, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2006, 763–792.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 18, отпослати– отреситост, обр. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2010, 677–718.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 19, пакостан–паљеника, пом. Р. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2014, 190–242.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 19, паљеница–пансионар, обр. и пом. р. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2014, 242–292.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 19, петачки–петогласник, пом. р. Радмила Жугић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2014, 775–780.

Прикази, критике, хронике

 

Жугић, Радмила: Николай Ковачев, Честотно-етимологичен речник на личните имена в съвремената българска антропонимия, Јужнословенски филолог LII, Београд 1996, 203–207. [научна критика].

Жугић, Радмила: Ценка Иванова, Мариана Алексић, Српско-бугарски тематски речник, Лексикон међујезичких хомонима и полисема (Сръбско-български тематичен речник, Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми, Зборник Матице српске за славистику 58–59, Нови Сад 2000, 245–249. [научна критика].

Жугић, Радмила: Момчило Златановић, Речник говора јужне Србије, Лингвистичке актуелности I/2, Београд 2000, 33–41.

[приказ].       

Жугић, Радмила: Марин Младенов, Бугарско-српски речник (Българско сръбски речник), Зборник Матице српске за славистику 61, Нови Сад 2002, 218-221 [приказ].

Жугић, Радмила: Делото на Блаже Конески (Остварувања и перспективи), Јужнословенски филолог LIX, Београд 2003, 212-216 [приказ].

Жугић, Радмила:  Јаворка Маринковић, Микротопонимија бујановачког и прешевског краја, Јужнословенски филолог LХ, Београд 2004, 248–253. [приказ].

Жугић, Радмила: Трајко Стаматоски, На ономастички теми, Јужнословенски филолог Јужнословенски филолог LXI, Београд 2005, 302–310.  [приказ].

Жугић, Радмила: Властимир Јовановић, Речник села Каменице код Ниша, Зборник Матице српске за славистику 69, Нови Сад 2006, 291–294  [приказ].

Жугић, Радмила: Јаворка В. Маринковић, Јован Љ. Јањић, Диференцијална граматика, Српски језик и призренско-тимочки говорни простор, Лингво-методички аспекти, Дијалекат – Дијалекатска књижевност, Лесковац 2009, 302–315 [приказ].

Жугић, Радмила: Радосав Стојановић, Црнотравски речник, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 56 (1), Нови Сад 2013, 234–240 [приказ].

Жугић, Радмила: Три научна скупа о дијалекту и дијалекатској књижевности у Лесковачком културном центру – три зборника радова са научних скупова у издању Лесковачког културног центра, Јужнословенски филолог LXIX, Београд  2013, 525–540. [хроника].

Жугић, Радмила: Момчило Златановић, Речник говора југа Србије, Зборник Матице српске за славистику 84, Нови Сад 2013, 252–257    [научна критика].

Жугић, Радмила: Два двоброја Нашег стварања, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLIII (2), Косовска Митровица 2013, 787–798 [приказ].

Жугић, Радмила: Милета Букумирић, Речник говора северне Метохије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 56 (2), Нови Сад 2013, 231–238. [научна критика].

Жугић, Радмила: Влатко Мурдаров и др. Обратен речник на българския  език, Октоих IV/5, Никшић 2014,  201–209 [научна критика].

Резимеи

Жугић, Радмила: Олаф Брох као истраживач говора „најјужније Србије“, Књига сажетака Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014, 27.

Жугић, Радмила: Неке граматичке особености поетског језика Власте Н. Ценића, Књига сажетака Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014, 90–91.

Остале активности

Учешћа на скуповима:

Први лесковачки дијалектолошки скуп: Могућност стварања на дијалекту, Лесковац, 2006.

Међународни научни скуп: Српски језик, књижевност и уметност, Српски језик у (кон)тексту, Крагујевац, 2006.

Међународни научни скуп: Лексикографията и лексикологията в съвременен свят, София, 2006.

Међународни научни скуп: Шездесет година Института за српски језик САНУ, Београд, 2006.

Други лесковачки дијалектолошки скуп: Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 2008.

Међународни научни скуп: Граматика и лексика у словенским језицима, Београд, 2010.

Трећи лесковачки дијалектолошки скуп: Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Четврти лесковачки дијалектолошки скуп (међународни): Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Организација скупова:

Покренут и у сарадњи са Лесковачким културним центром организован Први лесковачки дијалектолошки скуп.

Председник Организационог одбора Другог лесковачког дијалектолошког скупа.

Председник Организационог одбора Трећег лесковачког дијалектолошког скупа.

Председник Организационог одбора Четвртог лесковачког дијалектолошког скупа.

Уреднички послови:

Уредник зборника радова са Другог лесковачког дијалектолошког скупа, Трећег лесковачког дијалектолошког скупа и Четвртог лесковачког дијалектолошког скупа: Дијалекат – дијалекатска књижевност; Дијалекат – дијалекатска књижевност 3; Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1.

 

Рецензије радова:

Рецензије радова: Годишњак за српски језик, Година XXVI, бр. 13; Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLIII (2), Косовска Митровица, 2013; Дијалекат – дијалекатска књижевност; Дијалекат – дијалекатска књижевност 3; Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност1.

Теренска истраживања:

Теренска истраживања говора јабланичког краја (бележење дијалекатске и ономастичке грађе за потребе САНУ и Института за српски језик САНУ) обављала сам по 30 дана годишње у периоду од 1985. до 2008. године. Сређену грађу сам предавала Одбору за ономастику и Одбору за дијалектологију САНУ и Института за српски језик САНУ.