мр Радојка Вуксановић

e-mail:

radojka.vuksanovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лингвистика Н350, Лексикографија Н352, Лексикологија Н353, Н360

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија

Научна делатност:

Бави се проучавањем емоција примењујући концептуалну анализу.

Изабране публикације:

Вуксановић, Радојка, Милосављевић, Бојана: Учтивост у језику телевизије, у: Шести лингвистички скуп „Бошковићеви дани”, Зборник радова бр. 75, ОУ књ. 23, Подгорица, 2005, 199–211.

Вуксановић, Радојка: Неки елементи концепта емоције љубав у српском језику, Српски језик 10/1–2, Београд, 2005, 351–357.

Вуксановић, Радојка: Културни концепт лексеме јабука у српском језику, Српски језик  11/1-2, Београд, 2006, 373–384.

Вуксановић, Радојка: Лексикографски поступци обраде збирних именица у дескриптивном речнику, у: Седми лингвистички научни скуп ,,Бошковићеви дани”, Зборник радова књ. 90, Подгорица, 2008, 123–135.

Вуксановић Радојка (2009), Лексичко-семантички однос придева охол и горд у српском језику, Стил 11, Београд, 2012, 241–249.

Вуксановић, Радојка, Милосављевић, Бојана: Појмовно значење среће у српском језику, у: Осми лингвистички скуп „Бошковићеви дани”, Зборник радова књ. 109, ЦАНУ, Подгорица, 2012, 283–301.

Вуксановић, Радојка: О госту и гостопримству у језику и речнику српског језика, Наш језик XLIV/1-2, Београд, 2013, 91–101.

Види више →

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр.

[Вуксановић, Радојка: обрада опустошавајући–опшчаство, 136165; останац–осудан, 452485.]

[Вуксановић, Радојка: помоћна редакција отћакати–отчушнути, 740763; оћ–охој, 763791; охол–оцарити, 791800.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр.

[Вуксановић, Радојка: обрада пансионат–папраст, 292328; перценат–петачка, 747775.]

[Вуксановић, Радојка: помоћна редакција оцат–оцеђивати, 15; оцрвити–очимчити, 1139.]

[Вуксановић, Радојка: редакција пансионат–папраст, 292328.]

Студије и чланци

Вуксановић, Радојка: Лексикографски поступци обраде збирних именица у дескриптивном речнику, у: Бранислав Остојић (ур.), Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2008, 123135 (Научни скупови, XC, Одјељење умјетности, 31).

Вуксановић, Радојка: Лексичкосемантички однос придева охол и горд у српском језику, Стил 11, Београд, 2012, 241249.

Вуксановић, Радојка, Бојана Милосављевић: Појмовно значење среће у српском језику, у: Бранислав Остојић (ур.), Осми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2012, 283301 (Научни скупови, CIX, Одјељење умјетности, 36).

Вуксановић, Радојка: О госту и гостопримству у језику и речнику српског језика, Наш језик 44/12, Београд, 2013, 91101.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Вуксановић, Радојка: Бојана Милосављевић, Форме учтивости у српском језику, Српски језик 13, Београд, 2007, 679684 [приказ].

Биографија:

Мр Радојка Вуксановић (1953), истраживач сарадник, ради у Институту од 1977. год. на пројекту израде Речника САНУ.

Урадила око 3000 страна лексикографског текста.

Магистрирала са темом Језик мемоара војводе Анте Даковића 1979. године (историјска дијалектологија) на Филолошком факултету у Београду.

Радила као лектор за српски језик на Универзитету у Лилу у Француској, у период од 1985. до 1989.

Бави се проучавањем емоција примењујући концептуалну анализу.

Види више →

РЕЧНИК САНУ

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 13, моире – наклапуша, ур. Митар Пешикан и др., САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1988, 800 стр. [муња – мусјаин: основна обрада, 291–310; мусјак – мутљање: основна обрада, 310–335].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 14, накласати – недотруо, ур. Митар Пешикан и др., САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1989, 800 стр. [наслонак – настанак: основна обрада, 420–449].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 15, недотупав – нокавац, ур. Митар Пешикан и др., САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1996, 800 стр. [независан – незнанка: основна обрада, 23–63; нога – ножунтара: основна обрада, 769–797; нозба – нокавац: основна обрада, 797–799].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 16, нокат – одврзивати, ур. Митар Пешикан и др., САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2001, 800 стр. [нокат – нормала: основна обрада, 1–15].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 17, одвркао – Опово, ур. Митар Пешикан и др., Београд, САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2006, 800 стр. [одојак – одочкурити: помоћна редакција, стр. 160–172; окруна – окш: основна обрада, стр. 509–545].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 18, оповргавање – оцарити, ур. Даринка Гортан-Премк и др., Београд, САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр. [опустошавајући – опшчаство: основна обрада, 136–165; останац – осудан: основна обрада, 452–485; отћакати – отчушнути: помоћна редакција, 740–763; оћ – охој: помоћна редакција, 763–791; охол – оцарити: помоћна редакција, 791–800].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 19, оцат – петогласник, ур. Стана Ристић и др., Београд, САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр. [оцат – оцеђивати: помоћна редакција, 1–5; оцрвити – очимчити: помоћна редакција, 11–39; пансионат – папраст: основна обрада, 292–328; пансионат – папраст: редакција, 292–328; перценат – петачка: основна обрада, 747–775]

Учешће на скуповима:

1) Шести лингвистички скуп ,,Бошковићеви дани, Подгорица, 2005.

2) 16. конгрес Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе, Врњачка бања, 2005.

3) Седми лингвистички научни скуп ,,Бошковићеви дани, Подгорица, 2008.

4) 17. конгрес славистичких друштава Србије, Сокобања, 2009.

5) Осми лингвистички скуп „Бошковићеви дани”, ЦАНУ, Подгорица, 2011.