др Јованка Милошевић

e-mail:

jovanka.milosevic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://zhelhkoetimologija.academia.edu/JovankaMilo%C5%A1evi%C4%87

Телефон:

+381112181383

Научне области:

филологија H004, лингвистика H350, граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, лексикологија H353, примењена лингвистика H360

Кључне речи:

српски језик, синтакса, семантика, лексикографија, лексикологија

Научна делатност:

Бави се синтаксом, семантиком, као и лексикологијом и лексикографијом српског језика. Такође, предмет научног интересовања је и корпусна лингвистика. Учествовала је на националним и интернационалним научним скуповима и објавила преко двадесет научних радова и приказа.

Изабране публикације:

Јованка Милошевић, „О комбинаторним могућностима партикула ево, ето, ено са зависним клаузама у српском језику”, Српски језик, XVI/1–2, Београд, 2011, стр. 715–728.

Јованка Милошевић, „Глаголи локативне семантике и њихове нереченичне адвербијалне допуне”, Радови филозофског факултета 13, књига 1, филолошке науке, Пале: Филозофски факултет универзитета у Источном Сарајеву, 2012, стр. 689–710.

Јованка Милошевић, Ивана Лазић Коњик, „О једној врсти лексичких маргиналија с аспекта лексиколошке анализе и лексикографске обрадеˮ, у Б. Мишић Илић, В. Лопичић (ур.): Језик, књижевност, маргинализација, језичка истраживања, Ниш, 2014, стр. 401–428.

Јованка Милошевић, „Квалификативне адвербијалне допуне у политичком дискурсу”, у: Б. Мишић Илић, В. Лопичић (ур.): Језик, књижевност, дискурс, језичка истраживања, Ниш: Филозофски факултет, 2015, стр. 393–403.

Види више →

Студије и чланци

Милошевић, Јованка, Драгана Настановић: Омладински жаргон, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2009, 141–152.

Милошевић, Јованка: О неким зависним реченицама са субординатором ‘а да’ и предикатом у потврдном облику, Славистика 14, Београд, 2010, 275–279.

Милошевић, Јованка: О комбинаторним могућностима партикула ево, ето, ено са зависним клаузама у српском језику, Српски језик 16, Београд, 2011, 715–728.

Милошевић, Јованка, Ивана Лазић-Коњик: О лексикографској обради речи које се употребљавају „само у изразу“ у Речнику САНУ: стање, потребе и задаци, Проблемы истории, филологии, культуры 3 (33), Москва–Магнитогорск–Новосибирск, 2011, 20–25.

Милошевић, Јованка, Данијела Радоњић: О називима за обућу у савременом српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 51–60.

Милошевић, Јованка: О начинима модификације пословице ‘вук длаку мења, али ћуд никада’ у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, promene. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2011, 403–415.

Милошевић, Јованка: Глаголи локативне семантике и њихове нереченичне адвербијалне допуне, Радови Филозофског факултетаФилолошке науке 13/1, Пале, 2012, 689–710.

Милошевић, Јованка: О (не)успелим рекламним порукама, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 305–317.

Милошевић, Јованка: Глаголи са значењем ударања у савременом српском језику (лексичко-семантичка анализа), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 153–164.

Милошевић, Јованка: Супстантивни деминутиви и аугментативи у функцији обликовања ликова у делима Бранка Ћопића, у: Бранко Тошовић (ур.), Поетика, стилистика и лингвистика Ћопићевог приповиједања / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzänhles von Branko Ćopić, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić / Lirksi, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića 1, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2012, 245–261.

Милошевић, Јованка, Ивана Лазић-Коњик: Вредности у концептуализацији речи живот и смрт говорника српског језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 87–98.

Милошевић, Јованка: Још о глаголима са значењем ударања у савременом српском језику (лексичко–семантичка анализа), у: Маја Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности IV/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 241–248.

Милошевић, Јованка: Смех и сузе у делима Бранка Ћопића, u: Branko Tošović (ur.), Lyrische Welterfahrung in den werken von Branko Ćopić / Lirski doživLjaji svijeta u Ćopićevim djelima, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić / Lirksi, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića 2, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 237–251.

Милошевић, Јованка, Ивана Лазић-Коњик: О једној врсти лексичких маргиналија с аспекта лексиколошке анализе и лексикографске обраде, у: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2014, 401–428.

Милошевић, Јованка: Глаголи говорења као извор комике у Ћопићевим делима, у: Бранко Тошовић (ур.), Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić, Лиркси, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 3, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens- -Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014, 329–346.

Милошевић, Јованка, Ивана Лазић-Коњик: Руска култура у српском језику у светлу вербалних асоцијација, Проблемы истории, филологии, культуры 3 (45), Москва–Магнитогорск–Новосибирск, 2014, 225–227.

Милошевић, Јованка: Квалификативне адвербијалне допуне у политичком дискурсу, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, diskurs. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2015, 393–403.

Милошевић, Јованка, Ивана Лазић-Коњик: Значење речи дом у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 73–88.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Милошевић, Јованка: Поглед у структуру текста, Serbische uns kroatische Schriftlinguistik. Geschichte, Perspektiven und aktuelle Probleme, Studien zur Slavistik. band 25, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2010, 229 str., Српски језик 16, Београд, 2011, 817–822 [приказ].

Милошевић, Јованка: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига XVIII, оповргавање–оцарити, САНУ, Институт за српски језик САНУ, Београд 2010, стр. VIII + 800, Prevodilac (65) 30/1–2, Beograd, 2011, 83–86 [приказ].

Милошевић, Јованка: Срето Танасић: Синтаксичке теме, Лингвистичке актуелности 19, Београд, 2011. Милошевић, Јованка: Из граматичке проблематике (Милош Ковачевић, Граматичка питања српскога језика, Београд: Јасен, 2011), Српски језик 18, Београд, 2013, 767–773 [приказ].  

Милошевић, Јованка, „Поглед у савремену лексикологију и лексикографију (Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, зборник научних радова, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 577 стр.)”, Српски језик 23, Београд, 2018, стр. 823–828.

Биографија:

Рођена 12. 3. 1981. године у Карловцу, у Р. Хрватској.

2004. године дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду (студијска група: Српски језик и књижевност).

2004. године запослила се у ОШ „Радојка Лакић” у Београду, као професор српског језика.

2007. године запослила се у Институту за српски језик САНУ у Београду, на пројекту 178009 Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.

2009. године завршила дипломске академске студије – мастер, на одсеку Српски језик и књижевност.

2009. године уписала докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (смер: Наука о језику).

2010. године изабрана у звање истраживач-сарадник.

2013. године изабрана у лексикографско звање помоћни уредник.

2017. године докторирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Сарадник на пројекту Језик и идентитет у Републици Србији, финансиран од стране УНЕСКА, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2008.

Сарадник на пројекту Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу, 2011–.

Сарадник на пројекту RELDI, Regional Linguistic Data Initiative (SCOPES, grant No. 160501), на синтаксичкој анотацији, 2017.

Учесник на пројекту COST Action CA16105, European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques, 2017–.

Говори и пише енглески, служи се руским.

Види више →

Рођена 12. 3. 1981. године у Карловцу, у Р. Хрватској.

Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на студијској групи Српски језик и књижевност.

Запослила се у Институту за српски језик САНУ у Београду на пројекту 178009 Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (2007).

ТЕЗЕ:

Мастер рад: Зависне реченице са субординатором ’а да’ и предикатом у потврдном облику (3. 2. 2009, ментор: проф. др Душка Кликовац).

Докторска теза: Синтаксички и семантички статус адвербијалних допуна у српском језику, (13. 7. 2017, ментор: проф. др Милош Ковачевић, чланови комисије: проф. др Миланка Бабић, др Ивана Лазић Коњик).

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ:

Сарадник на пројекту Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу, 2011–.

Сарадник на пројекту RELDI, Regional Linguistic Data Initiative (SCOPES, grant No. 160501), на синтаксичкој анотацији, 2017.

Учесник на пројекту COST Action CA16105, European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques, 2017–.

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ ТЕЛИМА:

Члан Уређивачког одбора Речника САНУ.

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА:

 1. Језик, књижевност, идентитет, Ниш, 24–25. 4. 2009.
 2. Савремена проучавања језика и књижевности, II научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 6. 3. 2010.
 3. Језик, књижевност, промене, Ниш, 23–24. 4. 2010.
 4. Савремена проучавања језика и књижевности, III научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 12. 3. 2011.
 5. Језик, књижевност, комуникација, Ниш, 15. 4. 2011.
 6. Поетика, стилистика и лингвистика Ћопићевог приповиједања, Бањалука – Хашани, 8–10. 9. 2011.
 7. Лексикография и фразеография в контексте славистики, Магнитогорск, 18–20. 11. 2011.
 8. Савремена проучавања језика и књижевности, IV научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 17. 3. 2012.
 9. Језик, књижевност, вредности, Ниш, 27. 4. 2012.
 10. Лирски доживљај св(иј)ета у Ћопићевим д(ј)елима, Грац, 7. 9. 2012.
 11. Језик, књижевност, маргинализација, Ниш, 26–27. 4. 2013.
 12. Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру, Бањалука, 5–7. 9. 2013.
 13. Језик, књижевност, дискурс, Ниш, 25–26. 4. 2014.
 14. Руская культура как объект современной лексикографии и фразеографии, Магнитогорск, 27–29. 11. 2014.
 15. Језик, књижевност, значење, Ниш, 24–25. 4. 2015.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

Унутрашњи ментор у пословима техничке редакције на пројекту.

Израдила је речник мање познатих речи за књигу лектире Бела Грива, Ренеа Гијоа (Завод за уџбенике, Београд, 2014, ISBN 978-86-17-18455-9, COBISS.SR-ID 208660748), и књигу лектире Дечаци Павлове улице, Ференца Молнара (Завод за уџбенике, Београд, 2015, ISBN 978-86-17-19181-6, COBISS.SR-ID 218026764).

Говори и пише енглески, служи се руским.